P. Lucan Euangelium.

 

XIV. Lucu

 

14:1 IA se tapactui/ ette hen tuli yhden Phariseusten Pämiehen Honen sisel Sabbathina roca ottaman. Ja he wartioitzit hende/
Ja se tapahtui/ että hän tuli yhden phariseusten päämiehen huoneen sisälle Sabbathina ruokaa ottamaan. Ja he wartioitsit häntä/
14:2 Ja catzo/ sijne oli yxi Wesitautinen Inhiminen henen edesens.
Ja katso/ siinä oli yksi wesitautinen ihminen hänen edessänsä.
14:3 Ja Iesus wastasi Lainoppenuille ia phariseusille ia sanoi/ Sopico Sabbathina paranda?
Ja Jesus wastasi lainoppineille ja phariseuksille ja sanoi/ Sopiika Sabbathina parantaa?
14:4 Nin he waikenit. Mutta hen rupesi heneen/ ia paransi henen ia laski menemen.
Niin he waikenit. Mutta hän rupesi häneen/ ja paransi hänen ja laski menemään.
14:5 Ja hen wastaten sanoi heille/ Kenengen teiden Nauta eli Asi Caiuon putopi/ ia ei cochta hende yleswedhä Sabbathin peiuene?
Ja hän wastaten sanoi heille/ Kenenkä teidän nauta eli aasi kaiwoon putoopi/ ja ei kohta häntä ylös wedä Sabbathin päiwänä?
14:6 Ja eiuet he taineet hende tehen wastata.
Ja eiwät he tainneet häntä tähän wastata.
14:7 Mutta hen sanoi Wierahille wertauxe'/ coska hen merckitzi quinga he walitzit ylimeisi istuimita/ ia sanoi heille/
Mutta hän sanoi wieraille wertauksen/ koska hän merkitsi kuinka he walitsit ylimmäisiä istuimia/ ja sanoi heille/
14:8 Coskas cutzutaan ioldaculda Häihin/ nin ele ylimeisexi istu ettei lehes iocu cunnialisembi sinua/ ombi henelde cutzuttu/
Koskas kutsutaan joltakulta häihin/ niin älä ylimmäiseksi istu ettei lähes joku kunniallisempi sinua/ ompi häneltä kutsuttu/
14:9 ia nin tule se ioca seke sinun ette henen on cutzunut/ ia sanopi sinulle/ Anna telle sija. Ja nin sine häpien cansa rupiat alambana istuman.
ja niin tulee se joka sekä sinun että hänen on kutsunut/ ja sanoopi sinulle/ Anna tälle sija. Ja niin sinä häpeän kanssa rupeat alempana istumaan.
14:10 Mutta paramin coskas cutzuttu olet/ nin mene ia istu alamaisen sijaan Senpäle/ ette coska se tule ioca sinun cutzunut on/ sanois sinulle/ Ysteuen/ nouse ylemmä/ Silloin sinulle on cunnia ninen edhes/ iotca ynne atrioitzeuat.
Mutta paremmin koskas kutsuttu olet/ niin mene ja istu alimmaiseen sijaan. Sen päälle/ että koska se tulee joka sinun kutsunut on/ sanoisi sinulle/ Ystäwäni/ nouse ylemmäs/ Silloin sinulla on kunnia niiden edessä/ jotka ynnä aterioitsewat.
14:11 Sille ette ioca itzens ylende/ hen aletaan/ Ja ioca itzens alendapi/ se yleteen.
Sillä että joka itsensä ylentää/ hän alennetaan/ Ja joka itsensä alentapi/ se yletään.
14:12 Sanoi hen mös sille/ ioca henen cutzunut oli/ Coskas teet Peiuelist taica Echtolist/ nin ele cutzu Ysteuites/ eike welijes/ eike Langoijas/ eike Rickaita Naburitas/ ettei he sinua woroin cutzuisi/ ia sinulle hyuenteghos maxaisit.
Sanoi hän myös sille/ joka hänen kutsunut oli/ Koskas teet päiwällistä taikka ehtoollista/ niin älä kutsu ystäwiäsi/ eikä weljiäsi/ eikä lankojasi/ eikä rikkaita naapuriasi/ ettei he sinua wuoroin kutsuisi/ ja sinulle hywän tekosi maksaisit.
14:13 Mutta paramin coskas Wieraspidhon teet/ nin cutzu Kieuhet/ Sairat/ Onduuat/ Sockiat/
Mutta paremmin koskas wieraspidon teet/ niin kutsu köyhät/ sairaat/ ontuwat/ sokeat/
14:14 nin sine olet autuas/ Sille ettei heille ole wara sinulle maxa/ Mutta sinule pite maxettaman ninen Wanhurskasten ylesnousemises.
niin sinä olet autuas/ SIllä ettei heillä ole wara sinulle maksaa/ Mutta sinulle pitää maksettaman niiden wanhurskasten ylösnousemisessa.
14:15 Mutta coska yxi nijste ynne atrioitzeuist nämet cwli/ sanoi hen henelle/ Autuas ombi se ioca söpi Leipe Jumalan Waldakunnas.
Mutta koska yksi niistä ynnä aterioitsit nämät kuuli/ sanoi hän hänelle/ Autuas ompi se joka syöpi leipää Jumalan waltakunnassa.
14:16 Nin sanoi hen henelle/ Yxi Inhiminen oli walmistanut swren Echtolisen/ ia cutzui monda/
Niin sanoi hän hänelle/ Yksi ihminen oli walmistanut suuren ehtoollisen/ ja kutsui monta/
14:17 Ja wloslehetti henen paluelinas Ectolisen hetkelle sanoma' nijlle cutzutuille. Tulcat/ sille ette caiki ouat walmistetut.
Ja uloslähetti hänen palwelijansa ehtoollisen hetkellä sanoman niille kutsutuille. Tulkaat/ sillä että kaikki owat walmistetut.
14:18 Ja he rupesit ierestens caiki heidens estelemen. Se ensimeinen sanoi henelle/ Mine ostin Maancartanon/ ia pite menemen site catzoman/ Mine rucolen sinua/ sano minun esten.
Ja he rupesit järestänsä kaikki heitänsä estelemään. Se ensimmäinen sanoi hänelle/ Minä ostin maankartanon/ ja pitää menemän sitä katsomaan/ Minä rukoilen sinua/ sano minun estetyksi.
14:19 Ja se toinen sanoi/ Mine ostin wijsi pari hercki/ ia menen heite coetteleman/ Mine rucolen sinua/ sano minun esten.
Ja se toinen sanoi/ Minä ostin wiisi paria härkiä/ ja menen heitä koettelemaan/ Minä rukoilen sinua/ sano minun estetyksi.
14:20 Ja se colmas sanoi/ Mine olen Emennen nainut/ ia senteden en taidha mine tulla. Ja paluelia palasi/ ia sanoi caiki nämet iellens Herrallens.
Ja se kolmas sanoi/ Minä olen emännän nainut/ ja sen tähden en taida minä tulla. Ja palwelija palasi/ ja sanoi nämät jällens Herrallensa.
14:21 Nin wihastui Perenisende/ ia sanoi palueliallens/ Mene nopiast vlos Caupungin Catuille ia Cuijlle ia saata tenne waiuaset ia Sairat/ Onduuat ia Sokiat.
Niin wihastui perheenisäntä/ ja sanoi palwelijallens/ Mene nopeasti ulos kaupungin kaduille ja kujille ja saata tänne waiwaiset ja sairaat/ ontuwat ja sokeat.
14:22 Ja sanoi paluelia/ Herra/ mine olen technyt quin sine keskit/ Ja wiele nyt sija on.
Ja sanoi palwelija/ Herra/ minä olen tehnyt kuin sinä käskit/ Ja wielä nyt sijaa non.
14:23 Ja sanoi Herra paluelialle/ Mene vlos maanteille ia aidhoille/ ia wadhi heite siseltuleman/ ette minun Honen teuteteisin.
Ja sanoi Herra palwelijalle/ Mene ulos maan teille ja aidoille/ ja waadi heitä sisälle tulemaan/ että minun huoneeni täytettäisiin.
14:24 Mutta mine sanon teille/ Ettei yxiken nijste Miehiste quin cutzuttin/ pide maistaman minun Ectolistan.
Mutta minä sanon teille/ Ettei yksikään niistä miehistä kuin kutsuttiin/ pidä maistaman minun ehtoollistani.
14:25 Nin palio Wäki henen cansans waelsi. Ja hen kiensi henens/ ia sanoi heille/
Niin paljon wäkeä hänen kanssansa waelsi. Ja hän käänsi hänens/ ja sano heille/
14:26 Jos iocu tulepi minun tykeni ia ei wiha henen Isens/ Eitins/ Emendens/ Lapsians/ weliens ia Sisaritans/ ia wiele senpälen henen oma Hengiens/ ei se taidha olla minun opetuslapsen.
Jos joku tuleepi minun tyköni ja ei wihaa hänen isäänsä/ äitiänsä/ emäntäänsä/ lapsiansa/ weljiänsä ja sisariansa/ ja wielä senpäällen hänen omaa henkeänsä/ ei se taida olla minun opetuslapseni.
14:27 Ja cuca Ristiens ei canna ia minua seura/ ei se taida olla minun opetuslapsen.
Ja kuka ristiänsä ei kanna ja minua seuraa/ ei se taida olla minun opetuslapseni.
14:28 Sille cuca teiste se ombi ioca tahdon Tornin raketa/ ia ei ennen istudhen laske sen Culunnosta ios henelle ombi wara site teuttä?
Sillä kuka teistä se ompi joka tahtoo tornin rakentaa/ ja ei ennen istuen laske sen kulunnasta jos hänellä ompi wara sitä täyttää?
14:29 Senpäle ettei hen/ coska hen peruxen laskenut on/ ia ei woi teuttä/ tule caikein nijnen pilcaxi iotca sen näkeuet/ ia sanouat/
Sen päälle ettei hän/ koska hän perustuksen laskenut on/ ja ei woi täyttää/ tule kaikkein niiden pilkaksi jotka sen näkewät/ ja sanowat/
14:30 Teme inhiminen rupesi rakendaman ia ei woinut teuttä.
Tämä ihminen rupesi rakentamaan ja ei woinut täyttää.
14:31 Taicka cuca Kuningas tachtopi waelta sotimaan toisen Kuningan wastan/ eikö hen ennen istudhen aiattele/ Jos hen woisi Kymenelle tuhanella cohdhata sen ioca henen wastahans tule cahden kymenen tuhanen cansa?
Taikka kuka kuningas tahtoopi waeltaa sotimaan toisen kuninkaan wastaan/ eikö hänen ennen istuen ajattele/ Jos hän woisi kymmenellä tuhannella kohdata sen joka hänen wastahansa tulee kahdenkymmenen tuhannen kanssa?
14:32 Mwtoin/ coska hen wiele caucan on/ nin hen lehettä henelle Sanoman/ ia Rauha rucolepi.
Muutoin/ koska hän wielä kaukana on/ niin hän lähettää hänelle sanoman/ ja rauha rukoileepi.
14:33 Nin mös iocainen teiste quin ei louu caikista iotca henelle on/ ei se taidha olla minun Opetuslapsen.
Niin myös jokainen teistä kuin ei luowu kaikista jotka hänellä on/ ei se taida olla minun opetuslapseni.
14:34 Sola ombi hyue/ Mutta ios Sola tule maghuttomaxi/ mille se höistetän?
Suola ompi hywä/ Mutta jos suola tulee mauttomaksi/ millä se höystetään?
14:35 Eike se Maasa/ Eike Sonnasa ole tarpelinen/ Mutta se poisheitetän. Jolla Coruat on cwlla/ se cwlkan.
Eikä se maassa/ eikä sonnassa ole tarpeellinen/ Mutta se pois heitetään. Jolla korwat on kuulla/ se kuulkaan.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24