P. Lucan Euangelium.

 

XVIII. Lucu

 

18:1 NIN sanoi he' mös heille Wertauxe' sijte/ Ette aina tule rucoella ia ei wesymen/ Ja sanoi.
Niin sanoi hän myös heille wertauksen siitä/ Että aina tulee rukoilla ja ei wäsymän/ Ja sanoi.
18:2 Yxi Domari oli yhdes Caupungis/ ioca ei pelienyt Jumalata/ eike häwenyt Inhimisi.
Yksi tuomari oli yhdessä kaupungissa/ joka ei peljännyt Jumalata/ eikä häwennyt ihmisiä.
18:3 Nin oli mös yxi Leski sijne Caupungis/ ia tuli henen tygens/ sanoden/ Wariele minua Ritawelieldeni.
Niin oli myös yksi leski siinä kaupungissa/ ja tuli hänen tykönsä/ sanoen/ Warjele minua riitaweljiltäni.
18:4 Ja ei hen coskan tachtonut. Mutta wijmen/ hen sanoi itzellens/ Waicka em mine Jumalata pelke/ enge häpie Inhimiste/
Ja ei hän koskaan tahtonut. Mutta wiimein/ hän sanoi itsellens/ Waikka en minä Jumalata pelkää/ enkä häpeä ihmistä/
18:5 quitengin ette teme Leski minua waiwa/ tadho' mine he'de wariella/ ettei hen wimein tulisi/ ia nurisis minua.
kuitenkin että tämä leski minua waiwaa/ tahdon minä häntä warjellla/ ettei hän wiimein tulisi/ ja nurisisi minua.
18:6 Nin sanoi HERRA/ Cwlkat tesse/ mite teme wäre Domari sano/
Niin sanoi HERRA/ Kuulkaat tässä/ mitä tämä wäära tuomari sanoo/
18:7 Eikö sis Jumalan pideis henen wloswalituitans warieleman/ iotca öte ia peiue hwtauat henen tygens/ pideiskö hene' site kerssimen?
Eikö siis Jumalan pitäisi hänen uloswalituitansa warjeleman/ jotka yötä ja päiwää huutawat hänen tykönsä/ pitäisikö hänen sitä kärsimän?
18:8 Mine sanon teille/ Ette hen pian costapi heiden polestans. Quitengin coska Inhimisen Poica on tuleua/ Leutenekö hen Wskon Maan päle?
Minä sanon teille/ Että hän pian kostaapi heidän puolestansa. Kuitenkin koska Ihmisen Poika on tulewa/ Löytäneekö hän uskon maan päällä?
18:9 Nin sanoi hen mwtomille/ iotca itzens päle wskalsit/ ette he olit hurskat/ ia ylencatzoit muita temen Wertauxen.
Niin sanoi hän muutamille/ jotka itsens päälle uskalsit/ että he olit hurskaat/ ja ylenkatsoit muita tämän wertauksen.
18:10 Caxi Inhimiste Ylesastuit Templin rucoleman/ Yxi Phariseus/ ia toine Weronottaia.
Kaksi ihmistä ylösastuit templiin rukoilemaan/ Yksi phariseus/ ja toinen weronottaja.
18:11 Se Phariseus seisoi ia rucoli nein itzellens/ Mine kijten sinua Jumala/ Etten mine ole ninquin mwdh Inhimiset/ Röuerit/ Wäret/ Horinteckiat/ Taicka mös quin teme Weronottaia.
Se phariseus seisoi ja rukoili näin itsellensä/ Minä kiitän sinua Jumala/ Etten minä ole niinkuin muut ihmiset/ ryöwärit/ wäärät/ huorintekijät/ Taikka myös kuin tämä weronottaja.
18:12 Cadhesti wijkos mine paaston/ ia anna' Tijunnin caikista quin minulla on.
Kahdesti wiikossa minä paastoan/ ja annan tijunnin kaikista kuin minulla on.
18:13 Ja se Weronottaia taambana seisoi/ eike tachtonut Silmiens ylesnosta Taiuasen pein/ Mutta löi Rindoijans ia sanoi/ Jumala armadha minun Synnisen päle'.
Ja se weronottaja taempana seisoi/ eikä tahtonut silmiänsä ylösnostaa taiwaaseen päin/ Mutta löi rintojansa ja sanoi/ Jumala armahda minun syntisen päällen.
18:14 Mine sanon teille/ Teme meni cotia's hurska'bana enemin quin se toinen. Sille iocainen quin itzens ylendä/ hen aletan/ Ja ioca henens alanda/ se yletän.
Minä sanon teille/ Tämä meni kotiansa hurskaampana enemmin kuin se toinen. Sillä jokainen kuin itsensä ylentää/ hän alennetaan/ ja joka hänens alentaa/ se ylennetään.
18:15 Toidh he mös henen tygens Lapsi/ Ette hen heihin rupeis. Coska Opetuslapset sen neit/ nuchtelit he nite.
Toit he myös hänen tykönsä lapsi/ Että hän heihin rupeisi. Koska opetuslapset sen näit/ nuhtelit he heitä.
18:16 Mutta quin Iesus oli heite tygens cutzunut/ sanoi hen/ Sallicat Lapset tulla minu' tykeni/ ia elkette heite kieldekö/
Mutta kuin Jesus oli heitä tykönsä kutsunut/ sanoi hän/ Sallikaat lapset tulla minun tyköni/ ja älkäätte heitä kieltäkö/
18:17 Sille ette sencaltaisten on Jumala' Waldaku'da. Totisesta sanon mine teille/ Joca ei ota Jumalan Waldaku'da ninquin Lapsi/ ei hen sen siseltule.
Sillä että senkaltaisten on Jumalan waltakunta. Totisesti sanon minä teille/ Joka ei ota Jumalan waltakuntaa niinkuin lapsi/ ei hän sen sisälle tule.
18:18 Ja kysyi henelle yxi Pämies ia sanoi/ Hyue Mestari/ Mite minun pite tekemen/ ette mine saisin ijancaikisen Elemen?
Ja kysyi häneltä yksi päämies ja sanoi/ Hywä mestari/ Mitä minun pitää tekemän/ että min saisin iankaikkisen elämän?
18:19 Nin Iesus sanoi henelle/ Mites minun Hyuexi cutzudh? Eikengen hyue ole waan ainoa Jumala.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Mitäs minun hywäksi kutsut? Ei kenkään hywä ole waan ainoa Jumala.
18:20 Keskysanat sine tiedhet/ Ele horitee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele sano wäre todistusta. Cunnioita sinun Ises ia sinun Eites.
Käskysanat sinä tiedät/ Älä huorintee. Älä tapa. Älä warasta. Älä sano wäärää todistusta. Kunnioita sinun isääsi ja sinun äitiäsi.
18:21 Nin hen sanoi/ Nämet caiki mine olen pitenyt hamast minun Norudhestani.
Niin hän sanoi/ Nämät kaikki minä olen pitänyt hamasta minun nuoruudestani.
18:22 Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen henelle/ Wiele nyt yxi sinulle puuttu/ Myy caiki mite sinulla ombi/ ia iagha Waiuasten/ nin sine saadh Tauara' taiuahas/ ia tule ia seura minua.
Koska Jesus sen kuuli/ sani hän hänelle/ Wielä nyt yksi sinulta puuttuu/ Myy kaikki mitä sinulla ompi/ ja jaa waiwasten/ niin sinä saat tawaran taiwaassa/ ja tule ja seuraa minua.
18:23 Coska hen sen cwli/ tuli hen murehisans/ Sille hen oli sangen ricas.
Koska hän sen kuuli/ tuli hän murheesensa/ Sillä hän oli sangen rikas.
18:24 Coska nyt Iesus näki henen murehisans oleuan/ sanoi hen/ Quin tölest ne Rickat Jumala' Waldaku'nan sisellekieuuet/
Koska nyt Jesus näki hänen murheissansa olewan/ sanoi hän/ Kuin työlästä ne rikkaat Jumalan waltakunnan sisälle käydä.
18:25 Pikimin kieupi Cameli neulan silmen lepitze/ quin Ricas siselkieupi Jumalan Waldaku'dan.
Pikemmin käypi kameli neulan silmän läwitse/ kuin rikas sisälle käypi Jumalan waltakuntaan.
18:26 Nin ne sanoit iotca sen cwlit/ Cuca sis taita wapaxi tulla?
Niin he sanoit jotka sen kuulit/ Kuka siis taitaa wapaaksi tulla?
18:27 Nin hen sanoi/ Mite Inhimisten edes ombi mahdotoin/ ne ouat Jumalan edes mahdoliset.
Niin hän sanoi/ Mitä ihmisten edes ompi mahdotoin/ ne owat Jumalan edes mahdolliset.
18:28 Nin sanoi Petari/ Catzo/ me caiki iätime ia seurasim sinua.
Niin sanoi Petari/ Katso/ me kaikki jätimme ja seurasimme sinua.
18:29 Nin sanoi hen heille/ Totisesta sano' mine teille/ Eikengen ole/ ioca iätti Honens/ eli wanhemans/ eli weliens/ eli Emenens/ eli Lapsens Jumala' waldaku'nan tedhen/
Niin sanoi hän heille/ Totisesti sanon minä teille/ Ei kenkään ole/ joka jätti huoneensa/ eli wanhempansa/ eli weljensä/ eli emäntänsä/ eli lapsensa Jumalan waltakunnan tähden/
18:30 ioca ei palio ene'be ielle'ssaa/ telle aijalla/ ia tuleuaises Mailmas/ sen ija'caikisen eleme'.
joka ei paljon enemmän jällens saa/ tällä ajalla/ ja tulewaisessa maalimassa/ sen iankaikkisen elämän.
18:31 Nin otti Iesus tygens ne caxitoistakymende ia sanoi heille/ Catzo/ me ylesmenem Jerusalemin/ ia caiki pite teutettemen iotca kirioitetudh ouat Prophetain cautta Inhimisen Poiast/
Niin otti Jesus tykönsä ne kaksitoista kymmentä ja sanoi heille/ Katso/ me ylös menemme Jerusalemiin/ ja kaikki pitää täytettämän jotka kirjoitetut owat prophetain kautta Ihmisen Pojasta/
18:32 Sille ette he' ylena'netan Pacanoille/ ia hen pilcatan ia häueiste' ia sylieten/
Sillä että hän ylen annetaan pakanoille/ ja hän pilkataan ja häwäistään ja syljetään/
18:33 ia quin he ouat henen rooskineet/ tapauat he henen/ Ja colmanna peiuene pite henen ylesnouseman.
ja kuin he owat hänen ruoskineet/ tappawat he hänen/ Ja kolmantena päiwänä pitää hänen ylösnouseman.
18:34 Ja eiuet he ycten neite ymmerteneet. Ja oli teme Puhe heilde peitetty/ Eike he ymmerteneet mite sanottijn.
Ja eiwät he yhtään näitä ymmärtäneet. Ja oli tämä puhe heiltä peitetty/ Eikä he ymmärtäneet mitä sanottiin.
18:35 Nin tapactui coska hen lehestui Jerichota/ ette yxi Sokia istui tien wieres kerieten.
Niin tapahtui koska hän lähestyi Jerichoa/ että yksi sokea istui tien wieressä kerjäten.
18:36 Ja quin hen cwli Canssan ohitzekieuuen/ nin hen kysyi mite se olis.
Ja kuin hän kuuli kansan ohitse käywän/ niin hän kysyi mitä se olisi.
18:37 Nin sanoit he henelle/ Ette Iesus Nazarenus tesse edeskeui.
Niin he sanoit hänelle/ Että Jesus Nazarenus tässä edeskäwi.
18:38 Ja hen husi ia sanoi/ Iesu Dauidin Poica/ armada minua. Nin ne iotca edhelkeuit/ nuchtelit hende ette henen piti waickeneman.
Ja hän huusi ja sanoi/ Jesus Dawidin poika/ armahda minua. Niin ne jotka edeskäwit/ nuhtelit häntä että hänen piti waikeneman.
18:39 Mutta hen site enemin hwsi/ Dauidin Poica armadha minun pälen.
Mutta hän sitä enemmin huusi/ Dawidin Poika armahda minun päällen.
18:40 Nin Iesus seisatti/ ia keski sen talutetta henen tyge's. Ja quin hen lehestui kysyi hen henelle/ ia sanoi/
Niin Jesus seisahti/ ja käski sen talutettaa hänen tykönsä. Ja kuin hän lähestyi kysyi hän häneltä/ ja sanoi/
18:41 Mites tahdot ette minun pite sinu' tekemen? Nin hen sanoi/ HERRA/ ette mine näkyn iellenssaisin.
Mitäs tahdot että minun pitää sinun tekemän? Niin hän sanoi/ HERRA/ että minä näköni jällens saisin.
18:42 Ja Iesus sanoi henelle/ Ole näkeue/ sinun wskos autti sinun.
Ja Jesus sanoi hänelle/ Ole näkewä/ sinun uskosi autti sinua.
18:43 Ja cocta sillens sai hen nägyns/ ia seurasi hende/ ia cu'nioitzi Jumalata. Ja caiki Ca'ssa/ quin sen neit/ kijtit Jumalata.
Ja kohta sillens hän sai näkönsä/ ja seurasi häntä/ ja kunnioitsi Jumalata. Ja kaikki kansa/ kuin sen näit/ kiitit Jumalata.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24