P. Lucan Euangelium.

Pyhen Lucan Eleme P. Hieronimusen cautta.LUcas oli Antiochias yxi Läkeri/ ninquin henen Kirioituxens osottauat/ ioca hyuesti taisi Grecan kielen/ ia oli Pyhen Paualin Apostolin seuraia/ ia caikis matkois henen Cumpanins/ se kirioitti Eua'gelium/ Josta sama Pauali puhupi sanoden. 1 Cor. 8. Me lehetim henen cansans/ yhden welien ionga sanoma Euangeliumis ombi caikis Seurakunnis.
Ja Coloss. 4. Teruette teite se rackain Lucas Läkeri.
Ja mös Timotheusel hen sanopi. 2. Tim. 4. Lucas ainoa ombi minun cansani.
Julisti hen mös toisen ialon Kirian/ quin cutzutan Apostolein Teco/ iossa mainitan nijste menoista iotca tapachtuit haman nihin cahcten aijastaican/ quin Pauali Romis oli/ se on hama' nelienden Neronin wooten.
Josta me ymmerdem/ ette teme Kiria ombi samas Caupungis techty.
Ja senteden mwtomat luleuat/ nin wsein quin Pauali puhupi henen Lehetuskiriasans/ Minun Euangeliumin cautta/ ette hen aijattele teste Lucan Euangeliumist/ Ja mös ettei hen waan Paualilde Apostolilde oppenut Euangeliumi/ ioca ei Rumilisest Herran cansa ollut/ mutta muilda Apostoleilda/ ninquin hen itzeki ilmoitta henen Ramatuns algus/ sanoden.
Ninquin ne meille andanuet ouat/ iotca sen algusta itze nähnet ouat/ ia sen Sanan palueliat ouat olluet.
Senteden hen ombi kirioitanut Euangelium/ ninquin hen oli muilda cwllut/ Mutta Apostolein Tegon hen cokonpani/ ninquin hen itze näki.
Ja hen eli Cadhexankymende ia nelie aiastaica Waimotoin.
Ja Haudhattin Constantinopolis/ iohonga Caupungijn/ henen Luuns/ pyhen Andreasen Apostolin lwdhen cansa/ wietin Acaiast/ Cadhelkymmenelle Keisarin Constantinusen wodhella.

 

P. Lucan Euangelium.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 ETte monet ouat ruuenet szätemen ne Puhet nijste iotca meiden keskenem waghimast ouat pätetyd/
Että monet ovat ruvenneet säätämään ne puheet niistä, jotka meidän keskenämme wanhimmasta owat päätetyt/
1:2 Ninquin ne meille sanonuet ouat/ iotca sen algusta itze nähnyet ouat/ ia sen Sana' palueliat ouat olluet/
Niinkuin ne meille sanoneet owat/ jotka sen alusta itse nähneet owat/ ja sen Sanan palwelijat owat olleet/
1:3 näky mös minulle se coctolinen oleua/ sijtequin mine algusta caiki cappalet wisusta ole' tutkinut että mine sinulle (O paras Teophile) sitelehin iärghestens kirioitaisin/
näkyy myös minulle se kohtuullinen olewan/ siitäkuin minä alusta kaikki kappaleet wisusti olen tutkinut että minä sinulle (O paras Teophile) siitä lähin järjestänsä kirjoittaisin/
1:4 Senpäle ettes tundisit nijnen cappaleidhen wissituxen/ ioista sine neuuottu olet.
Sen päälle ettäs tuntisit niiden kappaleitten wissituksen/ joista sinä neuwottu olet.
1:5 OLi Herodesen Judea' Kuninga' aicana yxi Pappi/ Zacharias nimelde/ Abian worosta/ ia henen Eme'dens Aaronin Tyttereist/ ia henen nimens Elizabeth.
Oli Herodeksen Judean kuninkaan aikana yksi pappi/ Zacharias nimeltä/ Abian wuorosta/ ja hänen emäntänsä Aaronin tyttäristä/ ja hänen nimensä Elisabeth.
1:6 Mutta he olit molemat hurskat JUMALAN edes waeltawaiset caikisa HERRAN käskyise ia Sädhyise laittamattomat.
Mutta he olit molemmat hurskaat JUMALAN edes waeltawaiset kaikissa HERRAN käskyissä ja säädyissä laittamattomat.
1:7 Ja ei ollut heille Lasta/ Sille ette Elizabet oli Hedhelmetoin/ Ja molemat olit io ijäliset.
Ja ei ollut heillä lasta/ Sillä että Elisabeth oli hedelmätöin/ Ja molemmat olit jo iälliset.
1:8 Ja se tapachtui/ coska hen worollans Papin wircka piti JUmala' edes/ Pappiude' tauan ielkin/
Ja se tapahtui/ koska hän wuorollansa papin wirkaa piti JUMALAN edessä/ pappiuden tawan jälkeen/
1:9 ia arpa la'gesi henelle/ ette henen piti haijud sytyttäme'/ meni hen HErran Te'plin siselle.
ja arpa lankesi hänelle/ että hänen piti hajut sytyttämän/ ja hän meni Herran templiin sisälle.
1:10 Ja caiki Canssan palious oli vlcona ia rucoli sen Haijun aigan.
Ja kaikki kansan paljous oli ulkona ja rukoili sen hajun ajan.
1:11 Nin ilmestui henelle HERRAN Engeli seisodhen Haiju' altarin oikealla polella.
Niin ilmestyi hänelle HERRAN enkeli seisoen hajun alttarin oikealla puolella.
1:12 Ja quin Zacharias henen näki hämmestui hen/ ia pelcous langesi henen pälens.
Ja kuin Zacharias hänen näki hämmästyi hän/ ja pelkous lankesi hänen päällensä.
1:13 Mutta se Engeli sanoi henelle/ Ele pelke Zacharia/ Sille sinun Rucouxes on cwltu. Ja sinun Emendes Elizabet synnyttepi sinulle poijan/ ionga nimen sinun pite cutzuman Johannes/
Mutta se enkeli sanoi hänelle/ Älä pelkää Zacharia/ Sillä sinun rukouksesi on kuultu. Ja sinun emäntäsi Elisabet synnyttääpi sinulle pojan/ jonka nimen sinun pitää kutsuman Johannes/
1:14 ia sinun ilo ia ihastus tulepi. Ja monda iloitzeuat ylitze henen syndymisens.
ja sinun ilo ja ihastus tuleepi. Ja monta iloitsewat ylitse hänen syntymisensä.
1:15 Sille ette hen tulepi swrexi HERRAN edhes. Wina ia wäkeuete iooma ei hen ioo. Ja pyhelle Hengelle hen teuteten io hamast hene' Eitins Cohdusta.
Sillä että hän tuleepi suureksi HERRAN edessä. Wiinaa ja wäkewätä juomaa ei hän juo. Ja Pyhällä Hengellä hän täytetään jo hamasta hänen äitinsä kohdusta.
1:16 Ja monda Israelin Lapsista hen kiendepi heiden HERRANS JUMALANS tyge.
Ja monta Israelin lapsista hän kääntääpi heidän HERRANSA JUMALANSA tykö.
1:17 Ja hen edheskeupi henen edhelle's Elian Hengen ia Auwun cansa/ ette henen kiendemen pite Iseden sydhemet Lasteins tyge/ ia ne tottelemattomat hurskaste' toimen tyge/ ia walmistaman Herralle teudhelisen Canssan.
Ja hän edeskäypi hänen edellänsä Elian hengen ja awun kanssa/ että hänen kääntämään piti isien sydämet lasteinsa tykö/ ja ne tottelemattomat hurskasten toimen tykö/ ja walmistamaan Herralle täydellisen kansan.
1:18 Ja sanoi Zacharias Engelille/ Miste mine sen tunnen? Sille mine olen wanha/ ia minun Emenden on io ijälinen.
Ja sanoi Zacharias enkelille/ Mistä minä sen tunnen? Sillä minä olen wanha/ ja minun emäntän on jo iällinen.
1:19 Nin Engeli wastasi ia sanoi henelle/ Mine ole' Gabriel ioca seison JUMALAN edes/ ia olen lehetetty puhuman sinun tyges/ ia saattaman neite ilolisi sanomita sinulle.
Niin enkeli wastasi ja sanoi hänelle/ Minä olen Gabriel joka seison JUMALAN edessä/ ja olen lähetetty puhumaan sinun tykösi/ ja saattaman näitä iloisia sanomia sinulle.
1:20 Ja catzo sine tulet kielettömexi/ ia ed woi puhua haman sihen peiuen asti/ iona nemet tapactuuat/ Senteden ettet sine vskonut minun Sanoiani iotca aijalans teuteten.
Ja katso sinä tulet kielettömäksi/ ja et woi puhua hamaan siihen päiwään asti/ jona nämät tapahtuwat/ Sentähden ettet sinä uskonun minun sanojani jotka ajallansa täytetään.
1:21 Ja se Canssa odhotti Zachariast/ ia imehtteli ette hen nijn wiwyi Te'plis.
Ja se kansa odotti Zachariasta/ ja ihmettelit että hän niin wiipyi templissä.
1:22 Ja quin hen vloskeui/ ei hen sanut heille puhua. Ja he ymmersit ette hen oli ionghu' Nägön Te'plis nähnyt. Ja hen wijttasi heille/ ia ieij mykexi.
Ja kuin hän uloskäwi/ ei hän saanut heille puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jonkun näyn templissä nähnyt. Ja hän wiittasi heille/ ja jäi mykäksi.
1:23 Ja se tapachtui ette henen wirghans peiuet olit teytetyd/ meni hen cotians.
Ja se tapahtui että hänen wirkansa päiwät olit täytetyt/ meni hän kotiansa.
1:24 Ja ninen peiueden ielkin tuli henen Eme'dens Elizabeth raskaxi/ ia salasi itzens wijsi Cucautta/ sanoden/
Ja niiden päiwien jälkeen tuli hänen emäntänsä Elisabeth raskaaksi/ ja salasi itsensä wiisi kuukautta/ sanoen/
1:25 Nein ombi HErra minulle tehnyt nijnä peiuine/ quina hen minu' poleeni catzoi ette hen poisotais minu' yle'catzeni Inhimisten seas.
Näin ompi Herra minulle tehnyt niinä päiwinä/ kuina (joina) hän minun puoleeni katsoi että hän pois ottaisi minun ylenkatseeni ihmisten seassa.
1:26 Mutta cudhena Cwcaunna/ lehetettin JUMALAST Engeli Gabriel ychten Galilean Caupungin/ ionga nimi oli Nazareth/
Mutta kuudentena kuukautena/ lähetettiin JUMALASTA enkeli Gabriel yhteen Galilean kaupunkiin/ jonka nimi on Nazareth/
1:27 yhden Neitzen tyge/ iota oli kihlattu miehelle ionga nimi oli Joseph/ Dauidin honesta/ ia Neitzen nimi oli Maria.
Yhden neitseen tykö/ jota oli kihlattu miehelle jonka nimi oli Joseph/ Dawidin huoneesta/ ja neitseen nimi oli Maria.
1:28 Ja Engeli tuli siselle henen tygens ia sanoi/ Terue armoitettu/ HErra on sinun cansas * hyuestisiugnattu olet sine waimoden seas.
Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi/ Terwe armoitettu/ Herra on sinun kanssasi hywästi siunattu olet sinä waimojen seassa.
1:29 Mutta quin hen näki henen/ hämmestui hen henen puhestans/ ia aijatteli millinen olis se teruetys.
Mutta kuin hän näki hänen/ hämmästyi hän hänen puheestansa/ ja ajatteli millainen olisi se terwehdys.
1:30 Ja sanoi Engeli henelle/ Ele pelke Maria/ Sille sine * leudhit Armon JUMALAN tykene.
Ja sanoi enkeli hänelle/ Älä pelkää Maria/ Sillä sinä löysit armon JUMALAN tykönä
1:31 Catzo sine sijtet cohdusas ia synnytet poian/ ia sinun pite cutzuman henen Nime's IesuM.
Katso sinä siität kohdussasi ja synnytät pojan/ ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä Jesus.
1:32 Sen pite oleman swren/ ia pite cutzuttaman ylimeisen Poiaxi. Ja HERra JUMALA andapi henelle Dauidin henen Isens istumen/
Sen pitää oleman suuren/ ja pitää kutsuttaman ylimmäisen pojaksi. Ja Herra JUMALA antaapi hänelle Dawidin hänen isänsä istuimen/
1:33 ia hen hallitzepi ylitze Jacobin honen ijancaikisesta/ ia henen Waldakunnallans ei pide oleman loppu.
ja hän hallitseepi ylitse Jakobin huoneen iankaikkisesti/ ja hänen waltakunnallansa ei pidä olemaan loppua.
1:34 Nin sanoi Maria Engelille/ Quinga teme tulepi/ Sille ette mine mieheste miten tiedhe?
Niin sanoi Maria enkelille/ Kuinka tämä tuleepi/ Sillä että minä miehestä mitään tiedä?
1:35 Ja Engeli wastasi ia sanoi henelle Pyhe He'gi tulepi sinu' päles/ ia sen ylimeisen auwu pite sinu' ylitzewariottaman. Senteden mös se Pyhe quin sinusta syndypi pite cutzuttaman Jumalan Poiaxi.
Ja enkeli wastasi ja sanoi hänelle Pyhä Henki tuleepi sinun päällesi/ ja sen ylimmäisen awun pitää sinun ylitse warjoaman. Sentähden myös se pyhä kuin sinusta syntyypi pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
1:36 Ja catzo Elizabeth sinu' langos mös szijtti poian henen wanhalla ijellens/ ia teme on nyt cudes Cwcausi henelle/ ioca sanottin Hedhelmettomaxi/
Ja katso Elisabeth sinun lankosi myös siitti pojan hänen wanhalla ijällänsä/ ja tämä on nyt kuudes kuukausi hänelle/ joka sanottiin hedelmättömäksi/
1:37 Sille ette Jumala' edes ei ole ychte' asija mahdotoinda.
Sillä että Jumalan edessä ei ole yhtään asiaa mahdotointa.
1:38 Nin sanoi Maria/ Catzo Herra' pica/ Olcon minulle sinu' sanas ielkin. Ja Engeli poislexi hene' tykeens.
Niin sanoi Maria/ Katso Herran piika/ Olkoon minulle sinun sanassa jälkeen. Ja enkeli pois läksi hänen tyköänsä.
1:39 Mutta Maria ylesnousi nijne peiuine. Ja meni kirusta yles Mekikylihin Judan Caupungin/
Mutta Maria ylös nousi niinä päiwinä. Ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Judan kaupunkiin/
1:40 ia sisellekeui Zacharian honesen/ ia teruetti Elizabethi
ja sisälle käwi Zacharian huoneeseen/ ja terwehti Elisabethia.
1:41 Ja se tapachtui/ sijtte quin Elizabeth cwli Marian teruetyxen/ hyppesi lapsi henen cohdusans. Ja Elizabeth teutettin Pyhelle Hengelle/
Ja se tapahtui/ Sitten kuin Elisabeth kuuli Marian terwehdyksen/ hyppäsi lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabeth täytettiin Pyhällä Hengellä/
1:42 ia hwsi swrella änelle/ ia sanoi/ Hyuestisiugnattu olet sine waimodhen seas/ ia hyuestisiugnattu on sinun cochtus hedhelme.
ja huusi suurella äänellä/ ja sanoi/ Hywästi siunattu olet sinä waimojen seassa/ ja hywästi siunattu on sinun kohtusi hedelmä.
1:43 Ja custa se minulle tuli/ ette minun HERrani Eiti minun tykeni tule?
Ja kusta se minulle tuli/ että minun Herrani äiti minun tyköni tulee?
1:44 Sille catzo ette sijttequin sinun teruetyxes äni tuli minun Coruihini/ hyppesi lapsi ilosta minun Cohdusani.
Sillä katso että sitten kuin sinun terwehdyksesi ääni tuli minun korwiini/ hyppäsi lapsi ilosta minun kohdussani.
1:45 Ja autuas olet sine ioca vskoit/ Sille ette ne teutetten/ iotca sinulle ouat sanotudh HERRALDA.
Ja autuas olet sinä joka uskoit/ Sillä että ne täytetään/ jotka sinulle owat sanotut HERRALTA.
1:46 Ja Maria sanoi. MInun Sielun ylistepi HERra.
Ja Maria sanoi. Minun sielun ylistääpi Herraa.
1:47 Ja minun Hengen iloitze JUMALAsa minun Wappattaiasani.
Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa minun wapahtajassani.
1:48 Ette hen catzoi Picans neurytte/ Catzo sijs nyt testelehin pitepi caikein sukuden minua Pyhexi sanoman.
Että hän katsoi piikansa nöyryyttä/ Katso siis nyt tästä lähin pitääpi kaikkein sukujen minua pyhäksi sanoman.
1:49 Sille se ombi swria tehnyt minun coctani ioca Wäkeue on/ ia henen Nimens ombi pyhe.
Sillä se ompi suuria tehnyt minun kohtaani joka wäkewä on/ ja hänen nimensä ompi pyhä.
1:50 Ja henen Laupiuns on sughusta sucuun/ iotca hende pelkeuet.
Ja hänen laupeutensa on suwusta sukuun/ jotka häntä pelkääwät.
1:51 Hen teki wäghen käsiwardhellans/ ia haijotti ne Coriat heiden Sydhemens mieleste.
Hän teki wäen käsiwarrellansa/ ja hajotti ne koreat heidän sydämensä mielestä.
1:52 Ne woimaliset ombi hen cukistanut istumelda/ ia corgotti ne Neuret.
Ne woimalliset ompi hän kukistanut istuimelta/ ja korotti ne nöyrät.
1:53 Isouat teutti hen hyuille/ ia rickat laski tyhijexi.
Isoawat täytti hän hywillä/ ja rikkaat laski tyhjäksi.
1:54 Hen coriasi Israelin henen Paluelians/ muistaden oman Laupiuns päle.
Hän korjasi Israelin hänen palwelijansa/ muistaen oman laupiutensa päälle.
1:55 Ninquin hen ombi puhunut meiden Iseden tyge/ Abrahamin ia henen semenellens ijancaikisesta.
Niinkuin hän ompi puhunut meidän isien tykö/ Abrahamin ja hänen siemenellensä iankaikkisesti.
1:56 Ja Maria ieij henen tygens lehes colmexi Cwcaudhexi/ ia palasi cotiansa.
Ja Maria jäi hänen tykönsä lähes kolmeksi kuukaudeksi/ ja palasi kotiansa.
1:57 Mutta Elizabethin synnyttemisen aica teutettin/ ia hen synnytti poighan.
Mutta Elisabethin synnyttämisen aika täytettiin/ ja hän synnytti pojan.
1:58 Coska henen Naburins ia Langonsa cwlit ette HERRA oli tehnyt swren Laupiuden henen ca'sans/ ia he iloitzit henen cansans.
Koska hänen naapurinsa ja lankonsa kuulit että HERRA oli tehnyt suuren laupeuden hänen kanssansa/ ja he iloitsit hänen kanssansa.
1:59 Ja se tapactui Cahdexa'dena peiuene/ he tulit Pilti ymberinsleickaman/ ia cutzuit henen Zachariam Isens Nimelde.
Ja se tapahtui kahdeksantena päiwänä/ he tulit piltti ympärileikkauttamaan/ ja kutsuit hänen Zacharian isänsä nimeltä.
1:60 Nin wastasi henen Eitens ia sanoi/ Eiswinga'/ waan hen pite cutzuttaman Johannes.
Niin wastasi hänen äitinsä ja sanoi/ Ei suinkaan/ waan hän pitää kutsuttaman Johannes.
1:61 Ja he sanoit henen tygens/ Eiketen ole sinu'/ sughusas ioca cutzutan silde Nimelde.
Ja he sanoit hänen tykönsä/ Ei ketään ole sinun/ suwussasi joka kutsutaan siltä nimeltä.
1:62 Nin he wijttasit henen Isellens mille nimelle hen tactoi henen cutzua.
Niin he wiittasit hänen isällensä millä nimellä hän tahtoi hänen kutsua.
1:63 Ja hen anoi taulua/ kirioitti sanoden/ Johannes ombi hene' Nime's. Ja iocainen site imechteli.
Ja hän anoi taulua/ kirjoitti sanoen/ Johannes ompi hänen nimensä. Ja jokainen sitä ihmetteli.
1:64 Nin cochta aukeni henen suuns ia henen kielens/ ia puhui/ kijtteden Jumalata. Ja pelcaus sattui caikein heiden Naburins päle.
Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kielensä/ ja puhui/ kiittäen Jumalata. Ja pelkous sattui kaikkein heidän naapurinsa päälle.
1:65 Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caiki nämet tegot.
Ja kaikissa Judean mäkikansassa ilmaantui kaikki nämä teot.
1:66 Ja caiki iotca sen culit panit heiden sydhemihins sanode'/ Mitkes Lulet teste Lapsesta tulepi? Sille ette Herran käsi oli henen cansans.
Ja kaikki jotka sen kuulit panit heidän sydämiinsä sanoen/ Mitkäs luulet tästä lapsesta tuleepi? Sillä että Herran käsi oli hänen kanssansa.
1:67 Ja henen Isens Zacharias teutettin Pyhelle Hengelle/ ia noidhui sanoden.
Ja hänen isänsä Zacharias täytettiin Pyhällä Hengellä/ ja noitui sanoen.
1:68 KItetty olcon Herra Israelin Jumala/ sille hen on etzinyt ia lunastanut henen Canssans.
Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala/ sillä hän on etsinyt ja lunastanut hänen kansansa.
1:69 Ja ombi meille Ylesnostanut Terueyde' * Sarue'/ Dauidin henen Paluelians Honesa.
Ja ompi meille ylösnostanut terweyden sarwen/ Dawidin hänen palwelijansa huoneessa.
1:70 Ninquin hen on muinen puhunut henen pyhein Prophetains suun cautta.
Niinkuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin prophetain suun kautta.
1:71 Ette hen meite wapachtaman pideis meiden wiholisild/ ia caikein kädhest/ iotca meite wihauat.
Että hän meitä wapahtaman pitäisi meidän wihollisilta/ ja kaikkein kädestä/ jotka meitä wihaawat.
1:72 Ja osottaman Laupiuden meiden Isillen/ ia muistaman henen pyhen Lijtons päle.
Ja osoittamaan laupeuden meidän isillen/ ja muistamaan hänen pyhän liittonsa päälle.
1:73 Ja sen walan päle/ ionga hen wannoi Abraham meiden Iselen/ meille andaxens.
Ja sen walan päälle/ jonka hän wannoi Abraham meidän isällen/ meille antaaksensa.
1:74 Ette me Lunastetudh meiden wiholisten kädhest/ hende paluelisim ilman pelkemet.
Että me lunastetut meidän wihollisten kädestä/ häntä palwelisimme ilman pelkäämät.
1:75 Pyhydhes ia hurscaudhes ioca henen edesens kelpa caikina meiden ikä peiwine.
Pyhyydessä ja hurskaudessa joka hänen edessänsä kelpaa kaikkina meidän ikäpäiwinä.
1:76 Ja sine Pilti pite cutzutaman sen Ylimeisen Propheta/ sille sinun pite edhelkieumen Herran Caswon edes/ valmistama' henen Teitens.
Ja sinä piltti pitää kutsuttaman sen ylimmäisen propheta/ sillä sinun pitää edellä käymän Herran kaswon edessä/ walmistamaan hänen teitänsä.
1:77 Ja andaman Terueydhen tunnon henen Canssans/ heiden syndiens andexisamisen cautta.
Ja antamaan terweyden tunnon hänen kanssansa/ heidän syntien anteeksisaamisen kautta.
1:78 Meiden Jumalan sydhemellisen Laupiun cautta/ iolla meite etzinyt on Coitto * Ylehelde.
Meidän Jumalan sydämellisen laupeuden kautta/ jolla meitä etsinyt on koitto ylhäältä.
1:79 Walistamaan nijte/ iotca pimeis ia coolon warios istuuat Ja oijendaman meiden ialcam Rauhan tielle.
Walistamaan niitä/ jotka pimeissä ja kuolon warjossa istuwat. Ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle.
1:80 Ja se Lapsi caswoi ia wachwistui Henges. Ja aswi Corues/ sihenasti ette se peiue tulis/ iona henen piti Israelin Canssan eten tuleman.


Ja se lapsi kaswoi ja wahwistui Hengessä. Ja asui korwessa/ siihenasti että se päiwä tulisi/ jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

* Saruen ) se on wäki eli woima/ nin on Christus terueyden Sarui/ se on/ hen on se/ ionga cautta Jumala on wäkeuesti päättenyt meiden autuahuden/ ninquin hen Prophetain cautta oli toiwottanud.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24