P. Lucan Euangelium.

 

Nelies Lucu

 

4:1 NIn IesuS teunens Pyhe Hengi palasi Jordanist. Ja wietin Hengeste Corpehen/
Niin Jesus täynnänsä Pyhää Henkeä palasi Jordanista. Ja wietiin hengestä korpehen/
4:2 ia neliekymende peiue kiusatin Perkelehelde. Ja ei hen miten sönyt nijnä peiuinä/ ia quin ne lopuit sijtte hen isoisi.
ja neljäkymmentä päiwää kiusattiin perkeleeltä. Ja ei hän mitään syönyt niinä päiwinä/ ja kuin ne lopulta sitten hän isosi.
4:3 Nin sanoi Perchele henelle/ Olecos JUMALAN Poica/ nin sano telle Kiuelle/ ette hen Leiuexi tulis.
Niin sanoi perkele hänelle/ Oletkos JUMALAN Poika/ niin sano tälle kiwelle/ että hän leiwäksi tulisi.
4:4 Nin wastasi IesuS sanoden/ Kirioitettu on/ Ei ainoast Leiuest Inhiminen elä vaan iocaitzest Jumalan sanasta.
Niin wastasi Jesus sanoen/ Kirjoitettu on/ Ei ainoasta leiwästä ihminen elä waan jokaisesta Jumalan sanasta.
4:5 Ja Perkele wei henen Corckian woren pälle/ ia osotti henelle caiki Maan pijrin Waldakunnat silmen räpäyxelle.
Ja perkele wei hänen korkean wuoren päälle/ ja osoitti hänelle kaikki maan piirin waltakunnat silmän räpäyksellä.
4:6 Ja sanoi henelle Perkele/ Sinulle mine annan caiken temen Wallan/ ia heiden Cunnians/ Sille minun Haltuni ouat ne annetut ia mine annan ne kelle mine tahdon/
Ja sanoi hänelle perkele/ Sinulle minä annan kaiken tämän wallan/ ja heidän kunniansa/ Sillä minun haltuuni owat ne annetut ja minä annan ne kelle minä tahdot/
4:7 Jos sine sis nyt mahan langet ia rucolet minua/ nin he ouat caiki sinun.
Jos sinä siis nyt maahan lankeat ja rukoilet minua/ niin he owat kaikki sinun.
4:8 Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Mene matcaas minusta Sathan/ Sille ette kirioitettu on/ Sinun HERRAS Jumalas pite sinun cwmartaman/ ia hende ainoata palueleman.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Mene matkaasi minusta satan/ Sillä kirjoitettu on/ Sinun HERRAASI Jumalaasi pitää sinun kumartaman/ ja häntä ainoata palweleman.
4:9 Ja hen wei henen Jerusalemin/ ia asetti henen Templin Harian päle ia sanoi henelle/ Olecos JUMALAN poica/ nin laske itzies teste alas.
Ja hän wei hänen Jerusalemiin/ ja asetti hänen templin harjan päälle ja sanoi hänelle/ Oletkos JUMALAN Poika/ niin laske itseäsi tästä alas.
4:10 Sille kirioitettu ombi/ ette hen Engeleins keskenyt on sinusta/ warieleman sinua/
Sillä kirjoitettu ompi/ että hän enkeleinsä käskenyt on sinusta/ warjeleman sinua/
4:11 ia käsisens candauat sinua/ ettet sine coskan loucka ialcas Kiueen.
ja käsissänsä kantawat sinua/ ettet sinä koskaan loukkaa jalkaasi kiween.
4:12 Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Sanottu on/ Ele kiusa sinun HERRAS JUMALAS.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Sanottu on/ Älä kiusaa sinun HERRAASI JUMALAASI.
4:13 Ja quin caiki kiusaus oli pätetty/ poislexi Perkele henelde hetkexi.
Ja kuin kaikki kiusaus oli päätetty/ pois läksi perkele häneltä hetkeksi.
4:14 Ja palasi IesuS Hengen wäes iellens Galilean. Ja sanoma vloslexi ymberi caiken lehimakunnan heneste.
Ja palasi Jesus Hengen wäessä jällens Galileaan. Ja sanoma ylosläksi ympäri kaiken lähimaakunnan hänestä.
4:15 Ja hen opetti heiden Sinagogasans/ ia caikilda cunnioitettin.
Ja hän opetti heidän synagogissansa/ ja kaikilta kunnioitettiin.
4:16 Ja hen tuli Nazarettin cussa hen oli yleskasuatettu/ Ja hen sisellemeni Sinagogan tauans ielken Sabbathin peiuene ia ylesnousi lukeman.
Ja hän tuli Nazaretiin kussa hän oli ylös kaswatettu/ Ja hän sisälle meni synagogaan tawansa jälkeen Sabbathin päiwänä ja ylös nousi lukemaan.
4:17 Ja annettin henelle Esaian Prophetan Ramattu. Ja quin hen Ramatun auasi/ nin hen leusi paican cussa kirioitettu oli/
Ja annettiin hänelle Esaian prophetan Raamattu. Ja kuin hän Ramatun awasi/ niin hän löysi paikan kussa kirjoitettu oli/
4:18 HERRAN Hengi ombi minun päleni/ senteden ette hen woiteli minun/ ia on lehdettenyt minun sarnaman Euangeliumi waiwaisille/ Parandaman ne särietydh sydhemet/
HERRAN Henki ompi minun päälläni/ sentähden että hän woiteli minun/ ja on lähettänyt minun saarnaaman ewankeliumi waiwaisille/ parantamaan ne särjetyt sydämet/
4:19 ilmoittaman Fangeille lunastusta/ Ja Sokeillen näghön/ Ja nijlle hosutuille ette heiden pite wapadhet oleman/ Ja ette minun pite iulghistama' HERRAN Wodhen.
ilmoittaman wangeille lunastusta/ Ja sokeillen näön/ Ja niille hosutuille että heidän pitää wapaudet olemaan/ Ja että minun pitää julkistaman HERRAN wuoden.
4:20 Ja quin hen Ramatun Kijnipani/ nin hen annoi Paluelialle. Ja istui taas/ ia caikein silmet quin olit Sinagogas catzelit henen pälens.
Ja kuin hän Ramatun kiinni pani/ niin hän antoi palwelijalle. Ja istui taas/ ja kaikkein silmät kuin olit synagogassa katselit hänen päällensä.
4:21 Ja hen rupeis heille sanoman/ Tenepene ombi teme Kirioitus teutetty teiden coruisanna.
Ja hän rupeisi heille sanomaan/ Tänä päiwänä ompi tämä kirjoitus täytetty teidän korwissanne.
4:22 Ja caiki annoit henelle todhistuxen/ ia imehtelit nijnnen armolisten sanaden päle iotca henen suustans vloskeuit/ Ja sanoit/ Eikö teme ole * Josephin poica?
Ja kaikki annoit hänelle todistuksen/ ja ihmettelit niitä armollisten sanojen päälle jotka hänen suustansa ulos käwit/ Ja sanoit/ Eikö tämä ole Josephin poika?
4:23 Ja hen sanoi heille/ Caiketin sanocat minulle teme wertaus/ Läkeri parana itzes. Caiki mite me cwlima tehdyn Capernaumis/ tege mös tesse sinu' Ises maalla.
Ja hän sanoi heille/ Kaiketin sanokaa minulle tämä wertaus/ Lääkäri paranna itsesi. Kaikki mitä me kuulimme tehdyn Kapernaumissa/ tee myös tässä sinun isäsi maalla.
4:24 Nin hen sanoi Totisesta sanon mine teille/ Eikengen Propheta ole otolinen henen Isensmaalla.
Niin hän sanoi totisesti sanon minä teille/ Ei kenkään propheta ole otollinen hänen isänsä maalla.
4:25 Wan totudhesa sanon mine teille/ Monda Leske olit Israelis Eliasen aican/ coska Taiuas suliettu oli colmet wootta/ ia cwsi cwkautta/ coska swri Nelke tapactui ylitze caiken Maakunnan/
Waan totuudessa sanon minä teille/ Monta leskeä olit Israelissa Eliaksen aikaan/ koska taiwas suljettu oli kolme wuotta/ ja kuusi kuukautta/ koska suuri nälkä tapahtui ylitse kaiken maakunnan/
4:26 ia ei kenengen heiden tygens lehetetty Elias wan yhden Lesken waimon tyge Sarephthan Sidonias.
ja ei kenenkään heidän tykönsä lähetetty Elias waan yhden lesken waimon tykö Sarephtan Sidoniassa.
4:27 Ja monda Spitalista olit Israelis Heliseusen Prophetan aijalla/ ia eikengen heiste puhdastettu/ wan Naaman Syrialainen.
Ja monta spitaalista olit Israelissa Elisan prophetan ajalla/ ja ei kenkään heistä puhdistettu/ waan Naaman syrialainen.
4:28 Ja caiki iotca olit Sinagogas tulit teuten wihoija quin he nämet cwlit.
Ja kaikki jotka olit synagogassa tulit täyteen wihoja kuin he nämät kuulit.
4:29 Ja yleskarckasit/ ia vlosaijoit henen Caupungist/ ia weit henen haman wooren hypärelle/ ionga päle heiden Caupungins oli rakettu/ ette he henen olisit alassöxenet.
Ja ylöskarkasit/ ja ulosajoit hänen kaupungista/ ja weit hänen hamaan wuoren hypäreelle/ jonka päälle heidän kaupunkinsa oli rakennettu/ että he hänen olisit alas syökseneet.
4:30 Mutta hen meni kieudhen heiden keskelläns.
Mutta hän meni käyden heidän keskeltänsä.
4:31 Ja alastuli Capernaumijn Galilean Caupungin/ ia sijne opetti heite Sabbathin peiuinä.
Ja alastuli Kapernaumiin Galilean kaupunkiin/ ja siinä opetti heitä Sabbatin päiwinä.
4:32 Ja he hämmestuit henen opetuxens ylitze/ Sille ette henen puhens oli woimalinen.
Ja he hämmästyit hänen opetuksensa ylitse/ Sillä että hänen puheensa oli woimallinen.
4:33 Ja oli Sinagogas Inhiminen iolla oli rettasen Perkelen Hengi/ ia hen hwsi swrella änelle sanodhen/
Ja oli synagogassa ihminen jolla oli rietasten perkeleen henki/ ja hän huusi suurella äänellä sanoen/
4:34 Woi/ mite sinun ombi meiden cansam Iesu Nazarene? Tulicos meite hukuttaman? Mine tiedhen cuka sine olet/ Jwri se JUMALAN Pyhe.
Woi/ mitä sinun ompi meidän kanssamme Jesus Nazarene? Tulitkos meitä hukuttaman? Minä tiedän kuka sinä olet/ Juuri se JUMALAN Pyhä.
4:35 Ja nuchteli IesuS hende sanoden/ Waickene/ ia poismene henest. Ja quin Perkele oli henen heiden keskellens heittenyt/ nin hen vlosmeni henest/ ia ei miten hende wahingottanut.
Ja nuhteli Jesus häntä sanoen/ Waikene/ ja pois mene hänestä. Ja kuin perkele oli hänen heidän keskellensä heittänyt/ niin hän ulos meni hänestä/ ja ei mitään heitä wahingoittanut.
4:36 Ja tuli Pelcaus caikein päle/ ia puhuit keskenens/ sanoden/ Mike puhe teme on? sille hen mana wäelle ia woimalla rettasita hengi/ ia he vlosmeneuet.
Ja tuli pelkäys kaikkein päälle/ ja puhuit keskenänsä/ sanoen/ Mikä puhe tämä on? sillä hän manaa wäellä ja woimalla riettaita henkiä/ ja he ulos menewät.
4:37 Ja sanoma iulghistui henest caikis sen maakunnan lehipaikois.
Ja sanoma julkistui hänestä kaikissa sen maakunnan lähipaikoissa.
4:38 Ja quin IesuS ylesnousi Sinagogast/ meni hen Simonin honen siselle/ Mutta Simonin Anoppi waiuattin swrest Wilutaudista. Ja he rucolit hende henen edhestens.
Ja kuin Jesus ylös nousi synagogasta/ meni hän Simonin huoneen sisälle/ Mutta Simonin anoppi waiwattiin suuresta wilutaudista. ja he rukoilit hänen edestänsä.
4:39 Ja hen astui henen tygens/ ia manasi Wilutautia. Ja Wilutauti loopui henest. Ja cocta hen ylesnousi/ ia palueli heite.
ja hän astui hänen tykönsä/ ja manasi wilutautia. Ja wilutauti luopui hänestä. Ja kohta hän ylös nousi/ ja palweli heitä.
4:40 Ja quin Auringo laskihin/ nin caiki ioilla oli Sairahita moninaisis Taudhis/ weit he henen tygens. Ja hen pani iocaitzen päle Kätens/ ia paransi heidet.
Ja kuin aurinko laski/ niin kaikki joilla oli sairaita moninaisissa taudissa/ weit he hänen tykönsä. Ja hän pani jokaisen päälle kätensä/ ja paransit heidät.
4:41 Nin vloslexit mös monesta Perkelet hwtadhen ia sanoden/ Sine olet CHRISTus se JUMALAN Poica. Nin hen rangaisi ne/ ia ei sallinut heidhen puhua/ Sille ette he tiesit henen oleuan CHRISTUSEN.
Niin ulosläksit myös monesta perkeleet huutaen ja sanoen/ Sinä olet Kristus se JUMALAN Poika. Niin hän rankaisi ne/ ja ei sallinut heidän puhua/ Sillä että he tiesit hänen olewan KRISTUKSEN.
4:42 Mutta quin peiue tuli/ vlosmeni hen erineiseen sijaan. Ja Canssa etzit hende ia tulit haman henen tygens/ ia estelit hende/ ettei henen pitenyt poislechtemen heilde.
Mutta kuin päiwä tuli/ ulos meni hän erinäiseen sijaan. Ja kansa etsit häntä ja tulit hamaan hänen tykönsä/ ja estelit häntä/ ettei hänen pitänyt pois lähtemään heiltä.
4:43 Nin sanoi hen heille/ Minun tule mös muille Caupungeille Euangelium JUMALAN Waldaku'nast sarnata. Sille site warten mine lehdetetty olen.
Niin sanoi hän heille/ Minun tulee myös muille kaupungeille ewankelium JUMALAN waltakunnasta saarnata. Sillä sitä warten minä lähetetty olen.
4:44 Ja hen sarnasi Galilean Sinagogisa.
Ja hän saarnasi Galilean synagogissa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24