P. Lucan Euangelium.

 

XVI. Lucu

 

16:1 SAnoi hen mös Opetuslapsille's/ Oli yxi Ricas mies/ iolla oli yxi Honenhaltia/ ia se cannettin henen edesens/ ette hen oli hucuttanut hene' Hywuydens.
Sanoi hän myös opetuslapsillensa/ Oli yksi rikas mies/ jolla oli yksi huoneenhaltija/ ja se kannettiin hänen edessänsä/ että hän oli hukuttanut hänen hywyyttänsä.
16:2 Ja hen cutzui hene' ia sanoi henelle/ Mixi mine sen sinusta cwlen? Tee lucu sinu' Hallituswirghastas/ Sille ett sine szaa testedes hallita.
Ja hän kutsui hänen ja sanoi hänelle/ Miksi minä sen sinusta kuulen? Tee luku sinun hallituswirastasi/ Sillä et sinä saa tästedes hallita.
16:3 Nin sanoi se Honenhalltia itzellens. Mite mine teen? Sille minun Herran poisotta minulda wirghan/ Em mine woi caiwa/ Häpien mine kieriete.
Niin sanoi se huoneenhaltija itsellensä. Mitä minä teen? Sillä minun Herran pois ottaa minulta wiran/ En minä woi kaiwaa/ Häpeän minä kerjätä.
16:4 Mine tiedhe' mite mine teen/ coska mine nyt wirghasta poispannan/ nin he coriauat minun heiden Honesens.
Minä tiedän mitä minä teen/ koska minä nyt wirasta pois pannaan/ niin he korjaawat minun heidän huoneessansa.
16:5 Ja hen cutzui tyge's caiki hene' Herrans welgoliset/ ia sanoi ensimeiselle/ Quinga palio sine olet minun Herrani welca?
Ja hän kutsui tykönsä kaikki hänen Herransa welkolliset/ ja sanoi ensimmäiselle/ Kuinka paljon sinä olet minun Herrani welkaa?
16:6 Nin hen sanoi/ Sata tynnyrite Ölio. Ja hen sanoi henelle/ Ota sinun kirias ia istu pian/ ia kiriota wisikymende.
Niin hän sanoi/ Sata tynnyriä öljyä. Ja hän sanoi hänelle/ Ota sinun kirjasi ja istu pian/ ja kirjoita wiisikymmentä.
16:7 Sijtte hen toiselle sanoi/ Palioco sine olet welca? Hen sanoi/ Sata punda Nisuija. Ja hen sanoi henelle/ Ota sinun kirias/ ia kirioita cadhexankymende.
Sitten hän toiselle sanoi/ Paljonko sinä olet welkaa? Hän sanoi/ Sata puntaa nisuja. Ja hän sanoi hänelle/ Ota sinun kirjasi/ ja kirjoita kahdeksankymmentä.
16:8 Ja se HERRA kijtti site wäre Honenhaltia ette hen toimelisest teki/ Sille ette temen Mailman Lapset ouat toimelisemat quin walkeudhen Lapset heiden Sughusans.
Ja se HERRA kiitti sitä wäärää huoneenhaltijaa että hän toimellisesti teki/ Sillä että tämän maailman lapset owat toimellisemmat kuin walkeuden lapset heidän suwussansa.
16:9 Ja mine mös sanon teille/ Tehcket teille Ysteuite sijte * wärest Mammonast/ Senpäle ette costa te taruitzet/ nin he coriauat teite ijancaikisin Maiohin.
Ja minä myös sanon teille/ Tehkäät teille ystäwiä siitä wäärästä mammonasta/ Sen päälle että koska te tarwitset/ niin he korjaawat teitä iankaikkisiin majoihin.
16:10 Joca wehimes on wskolinen/ hen mös palios on wskolinen/ Ja ioca wehimes wärä ombi/ se mös palios on wärä.
Joka wähimmässä on uskollinen/ hän myös paljossa on uskollinen/ Ja joka wähimmässä wäärä ompi/ se myös paljossa on wäärä.
16:11 Jollei te sis olluet wskoliset sijne wäres Mammonas/ cuca teille site wskopi quin totinen on?
Jollei te siis olleet uskolliset siinä wäärässä mammonassa/ kuka teille sitä uskoopi kuin totinen on?
16:12 Ja ellei te ole wieralises wskoliset/ cuca teille sen andapi quin teiden oman on?
Ja ellei te ole wieraallisessa uskolliset/ kuka teille sen antaapi kuin teidän oman on?
16:13 Eikengen Paluelia taidha cachta Herra paluella/ Sille taicka hen ychte wihapi/ ia toista racastapi/ Eli hen yhdes kijnirippu/ ia toista ylencatzo. Ette te taidha Jumalata paluella ia mammon.
Ei kenkään palwelija taida kahta herraa palwella/ Sillä taikka hän yhtä wihaapi/ ja toista rakastaapi/ Eli hän yhdessä kiinni riippuu/ ja toista ylen katsoo. Ette te taida Jumalata palwella ja mammonaa.
16:14 Caiki nämet cwlit mös Phariseuset iotca ahnet olit/ ia nauroit hende.
Kaikki nämät kuulit myös phariseukset jotka ahneet olit/ ja nauroit häntä.
16:15 Ja hen sanoi heille/ Te oletta ne iotca itzen hurskaxi teette Inhimisten edes/ mutta Jumala tundepi teiden sydhemenne/ Sille ette mite corckia on Inhimisten edes/ se ombi cauhistos Jumalan edes.
Ja hän sanoi heille/ Te olette ne jotka itsenne hurskaaksi teette ihmisten edessä/ mutta Jumala tunteepi teidän sydämenne/ Sillä että mitä korkea on ihmisten edessä/ se ompi kauhistus Jumalan edessä.
16:16 Laki ia Prophetat noidhuit Johannesen asti/ ia sijte aijasta ilmoitetan Jumalan Waldakunda Euangeliumin cautta/ ia iocainen sihen siselle wäelle tunge.
Laki ja prophetat noiduit Johannekseen asti/ ja siitä ajasta ilmoitetaan Jumalan waltakunta ewankeliumin kautta/ ja jokainen siihen sisälle wäellä tunkee.
16:17 Pikemin Taiuas ia maa huckupi/ quin yxi rachtu Laista langesis.
Pikemmin taiwas ja maa hukkuupi/ kuin yksi rahtu laista lankeisisi.
16:18 Joca henen Emenens ylenanda/ ia toisen naipi/ hen tekepi Hoorin. Ja ioca sen Miehelde hylietyn naipi/ hen tekepi mös Hoorin.
Joka hänen emäntänsä ylen antaa/ ja toisen naipi/ hän tekeepi huorin. Ja joka sen mieheltä hyljätyn naipi/ hän tekeepi myös huorin.
16:19 Nin oli yxi Ricas mies/ ioca pughetettin purpuralla ia Callilla Lina waatteil/ ia eli iocapeiue herculisest.
Niin oli yksi rikas mies/ joka puetettiin purppuralla ja kalliilla liinawaatteilla/ ja eli jokapäiwä herkullisesti.
16:20 Nin oli mös yxi Kierijeie nimelde Lazarus/ ioca makasi henen portins edes teunens Paiseita/
Niin oli myös yksi kerjääjä nimeltä Lazarus/ joka makasi hänen porttinsa edes täynnänsä paiseita/
16:21 ia pysi rauitta nijste muruista iotca langesit sen Rickan peudelde. Mutta quitengin tulit coirat/ ia nolit henen paiseinsa.
ja pyysi rawittaa niistä muruista jotka lankesit sen rikkaan pöydältä. Mutta kuitenkin tulit koirat/ ja nuolit hänen paiseensa.
16:22 Nin tapachtui ette se Kierijeie cooli/ ia wietin Engelilde Abrahamin helmahan. Cooli mös se Rickas/ ia haudhattijn.
Niin tapahtui että se kerjääjä kuoli/ ja wietiin enkeliltä Abrahamin helmaan. Kuoli myös se rikas/ ja haudattiin.
16:24 Quin hen nyt Heluettis pijnas oli/ ylesnosti hen silmens/ ia näki Abrahamin taambana/ ia Lazarusen henen helmasans/ husi hen ia sanoi/
Kuin hän nyt helwetissä piinas oli/ ylös nosti hän silmänsä/ ja näki Abrahamin taampana/ ja Lazaruksen hänen helmassansa/ huusi hän ja sanoi/
16:25 Ise Abraham/ armadha minun pälen/ ia lehette Lazarus castaman henen Sormens pä weten/ ia iehdyteis minun Kieleni/ Sille ette mine pinatan tesse liekisse.
Isä Abraham/ armahda minun päälleni/ ja lähetä Lazarus kastamaan hänen sormensa pää weteen/ ja jäähdyttäisi minun kieleni/ Sillä että minä piinataan tässä liekissä.
16:26 Nin sanoi Abraham/ Poican/ muista ettes saidh hywydhes eleises/ ia Lazarus samalmoto site wastan paha.
Niin sanoi Abraham/ poikan/ muista ettäs sait hywyyden eläissäsi/ ja Lazarus samalla muotoa sitä wastaan pahaa.
16:27 Mutta nyt hen lodhutosta nautitze/ ia sine pinatan. Ja ylitze caiki neite/ ombi meiden ia teiden welille swri iopa kinitetty/ nin ette ne/ ioca tachtouat telde menne sinne teiden tygen/ eiuet he woi/ eike mös sielde tenne ylessastua.
Mutta nyt hän lohdutusta nautitsee/ ja sinä piinataan. Ja ylitse kaikkia näitä/ ompi meidän ja teidän wälilla suuri juopa kiinnitetty/ niin että ne/ jotka tahtowat täältä mennä sinne teidän tykön/ eiwät he woi/ eikä myös sieltä tänne ylös astua.
16:28 Nin hen sanoi/ Mine rucolen sis sinua Ise/ ettes lehetet henen minun Iseni Coton/
Niin hän sanoi/ Minä rukoilen siis sinua isä/ ettäs lähetät hänen minun isäni kotiin/
16:29 Sille minulla ombi wisi Welie/ ette hen todhistais heille/ senpäle/ ettei hekin mös tulisi tehen pinan sijaan.
Sillä minulla ompi wiisi weljeä/ että hän todistaisi heille/ sen päälle/ ettei hekin myös tulisi tähän piinan sijaan.
16:30 Sanoi henelle Abraham/ Ombi heille Moses ia Prophetat/ cwlcaat heite.
Sanoi hänelle Abraham/ Ompi heillä Moses ja prophetat/ kuulkaat heitä.
16:31 Mutta hen sanoi/ Ei Ise Abraham/ mutta ios iocu coolleista menis heiden tygens/ nin he parannoxen tekisit.
Mutta hän sanoi/ Ei isä Abraham/ mutta jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä/ niin he parannuksen tekisit.
16:32 Mutta hen sanoi henelle/ Ellei he Mosest ia Prophetait cwle/ nin eiuet mös he wsko/ ios iocu coolluista ylesnousis.
Mutta hän sanoi hänelle/ Ellei he Mosesta ja prophetait kuule/ niin eiwät myös he usko/ jos joku kuolleista ylösnousisi.

* Wäre Mammon ) Mammon ) merkitze Rickautta/ ia cutzutan Wärexi ette ne wärin kieuteten/ Cutzutan ne mös/ Wieralisexi ) eli mucalaisixi/ Sille ettei ne alati pysy meiden tykenem/ ninquin ne Hengeliset ia totiset Rickaudhet pysyuet.
Wskolinen olla Mammonis/ se on/ coska iocu ne kieutte Jumalan teden meiden Lehimeisen tarpexi/ Joca ei site tee/ ei hen mös ole wskolinen Hengelises Rickaudes/ se on/ Ei hen nijte ensingen saa.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24