P. Lucan Euangelium.

 

XII. Lucu

 

12:1 COska nyt peeluku Canssa olit cokondunuet/ nin ette he toinen toisens päle tallasit rupesi hen sanoma' Opetuslastens tyge ensin/ Cauattacat itzeteiten Phariseusten Hapanoxest/ quin on Ulcokullatus/
Koska nyt pääluku kansaa olit kokoontuneet/ niin että he toinen toisensa päälle tallasit rupesi hän sanomaan opetuslastensa tykön ensin/ Kawahtakaat itseteitän phariseustan hapatuksesta/ kuin on ulkokullatus/
12:2 Sille ettei miten ole peitetty quin ei ilmei tule/ eike salattu/ quin ei tieteuexi tule.
Sillä ettei mitään ole peitetty kuin ei ilmi tule/ eikä salattu/ kuin ei tiettäwäksi tule.
12:3 Se'tede' mite te pimeis sanoitta ne walkeudes cwllaan/ Ja mite te coruaa' puhuita Ca'mios/ se pite sarnattama' Cattoin päle.
Sentähden mitä te pimeässä sanoitte ne walkeudessa kuullan/ Ja mitä te korwaan puhuitte kammioissa/ se pitää saarnattaman kattoin päällä.
12:4 Mutta mine sanon teille minu' Ysteuillen/ Elket nijte pelietkö iotca Rumin tappauat/ ia senperäst ei ole heille enämbete tekemist.
Mutta minä sanon teille minun ystäwäilleni/ Älkäät niitä peljätkö jotka ruumiin tappawat/ ja sen perästä ei ole heille enempätä tekemistä.
12:5 Mutta mine tadhon osotta teille ketä teiden tule peliete. Pelietke hende iolla wäki ombi/ sijttequin hen tappanut on/ mös Heluettin syseite. Totta sanon mine teille/ site te pelietke.
Mutta minä tahdon osoittaa teille ketä teidän tulee peljätä. Peljätkää häntä jolla wäki ompi/ sittenkuin hän tappanut on/ myös helwettiin sysätä. Totta sanon minä teille/ sitä te peljätkää.
12:6 Eikö wijsi Warpulaist osteta cahdhel ropoilla? Ja ei yxike heiste ole Jumalan edhes wnohdettu.
Eikö wiisi warpulaista osteta kahdella rowolla? Ja ei yksikään heistä ole Jumalan edessä unohdettu.
12:7 Ouat mös caiki teiden päen hiuxet luetudh. Elkette sis pelietkö/ Sille te oletta paramat/ quin monda Warpulaista.
Owat myös kaikki teidän pään hiukset luetut. Älkäätte siisä peljätkö/ Sillä te olette paremmat/ kuin monta warpulaista.
12:8 Mutta mine sanon teille/ Jocainen quin minun tunnusta Inhimisten edes/ Sen mös Inhimisen Poian pite tunnustaman Jumalan Engeliten edes/
Mutta minä sanon teille/ Jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä/ Sen myös Ihmisen Pojan pitää tunnustaman Jumalan enkelitten edes/
12:9 Joca taas minun kieldä Inhimisten edes/ Se kielteen Jumalan Engeliten edes.
Joka taas minun kieltää ihmisten edes/ Se kielletään Jumalan enkelitten edessä.
12:10 Ja ioca puhupi sana' Inhimise' Poica wastan/ se henelle a'dexia'netan. Mutta ioca pyhe Henge pilcapi/ ei se henelle andexianneta.
Ja joka puhuupi sanan Ihmisen Poikaa wastaan/ se hänelle anteeksi annetaan. Mutta joka Pyhää Henkeä pilkkaapi/ ei se hänelle anteeksi anneta.
12:11 Coska he nyt teite edesweteuet heiden Sinagogins/ Esiuallan ia Waldamiesten eten/ nin elket murectiko/ quinga taicka mite te wastatta/ eli mite teiden sanoman pite/
Koska he nyt teitä edeswetäwät heidän synagogiinsa/ Esiwallan ja waltamiesten eteen/ niin älkäät murehtiko/ kuinka taikka mitä te wastaatte/ eli mitä teidän sanoman pitää/
12:12 Sille ette pyhe Hengi opetapi teien sille hetkelle/ mite teiden tule sanoa.
Sillä että Pyhä Henki opettapi teidän sillä hetkellä/ mitä teidän tulee sanoa.
12:13 Nin sanoi henelle yxi Canssast/ Mestari/ sanos minun welielleni/ ette hen iacais minun cansan Perimisen.
Niin sanoi hänelle yksi kansasta/ Mestari/ sanos minun weljelleni/ että hän jakaisi minun kanssani perimisen.
12:14 Mutta hen sanoi henelle/ Inhiminen/ cuka minun pani Domarixi eli Perijakaiaxi teiden pälen?
Mutta hän sanoi hänelle/ Ihminen/ kuka minun pani tuomariksi eli perijakajaksi teidän päällen?
12:15 Ja sanoi hen heille/ Catzocat ia cauattacat Ahneudhest/ Sille ettei Inhiminen sijte ele/ ette henelle palio Tauara on.
Ja sanoi hän heille/ Katsokaat ja kawahtakaat ahneudesta/ Sillä ettei ihminen siitä elä/ että hänellä paljon tawaraa on.
12:16 Nin hen sanoi heille yhden Wertauxen sanoden.
Niin hän sanoi heille yhden wertauksen sanoen.
12:17 Oli yxi Ricas mies/ ionga Pelto palio Laiho cannoi/ Ja se aijatteli itzellens ia sanoi/ Mite mine teen? Ettei minulla ole cuhunga cokoon minun Eloni/
Oli yksi rikas mies/ jonka pelto paljon laihoa kantoi/ Ja se ajatteli itsellensä ja sanoi/ Mitä minä teen? Ettei minulla ole kuhunka kokoan minun eloni/
12:18 ia sanoi/ Sen mine teen/ Mine purghan minun Aittani ia swreman ylesrakena'/ Ja sinne cokoon caiki minun tuloni/ ia minun Hywuydheni.
ja sanoi/ Sen minä teen/ Minä puran minun aittani ja suuremman ylös rakennan/ Ja sinne kokoon kaikki minun tuloni/ ja minun hywyyteni.
12:19 Ja sanon Sieluleni/ Racas Sielu/ Sinulle ombi swri wara monexi wodexi pandu/ Lewä/ söö/ ioo/ remuitze.
Ja sanon sielulleni/ Rakas sielu/ Sinulla ompi suuri wara moneksi wuodeksi pantu/ Lepää/ syö/ juo/ riemuitse.
12:20 Mutta Jumala sanoi henelle/ Sine tompeli/ Tene ööne sinun Sielus sinulda poiskutzutan/ Cuca ne saapi iotcas walmistanut olet?
Mutta Jumala sanoi hänelle/ Sinä tomppeli/ Tänä yönä sinun sielusi sinulta pois kutsutaan/ Kuka ne saapi jotkas walmistanut olet?
12:21 Nein mös henelle kieupi/ ioca itzellens tauaroitze/ ia ei ole Ricas Jumalan edes.
Näin myös hänelle käypi/ joka itsellensä tawaroitsee/ ja ei ole rikas Jumalan edessä.
12:22 Nin hen sanoi Opetuslapsillens/ Senteden sanon mine teille/ Elket mwrectico teiden elemen eteen/ mite teiden pite sömen/ Eike mös Rumistan/ mille te sen puetatt.
Niin hän sanoi opetuslapsillensa/ Sentähden sanon minä teille/ Älkäät murehtiko teidän elämän eteen/ mitä teidän pitää syömän/ Eikä myös ruumiistan/ millä te sen puetat.
12:23 Eleme ombi enämbi quin Roca/ ia Rumis enämbi quin Wate.
Elämä ompi enempi kuin ruoka/ ja ruumis enempi kuin waate.
12:24 Catzelcat Corppi/ eiuet ne Kylue/ eike mös eloleicka/ ei ole heille mös Kellarite/ eike Aitta/ ia Jumala heite quitengi elette/ Quinga palio paramat te oletta quin Linnut?
Katselkaa korppia/ eiwät ne kylwä/ eikä myös elonleikkaa/ ei ole heille myös kellaria/ eikä aittaa/ ja Jumala heitä kuitenkin elättää/ Kuinka paljon paremmat te olette kuin linnut?
12:25 Cuca nyt teiste henen murehellans woipi lisete henen wardhellens yhden kynären?
Kuka nyt teistä hänen murheellansa woipi lisätä hänen warrellensa yhden kyynärän?
12:26 Ellei te sis woi site quin wähin ombi/ mixi te muista muredhitta?
Ellei te siis woi sitä kuin wähin ompi/ miksi te muista murehditte?
12:27 Catzelcat Cuckaisita quinga he caswauat/ Ei ne tötetee/ eike mös kehrä/ Nin sanon mine teille/ ettei Salomon caikes henen cunniasans nin ollut watittu quin yxi nijste.
Katselkaat kukkaisia kuinka ne kaswawat/ Ei ne työtä tee/ eikä myös kehrää/ Niin sanon minä teille/ ettei Salomon kaikessa hänen kunniassansa niin ollut waatettu kuin yksi niistä.
12:28 Jos sis Rohon ioca tenepene Kedholla seiso/ ia Homen vgnin heiteten Jumala nin watitzepi/ Quinga palio enämin hen teite watitzepi/ O te heickovskoiset?
Joka siis ruohon joka tänäpänä kedolla seisoo/ ja huomen uuniin heitetään Jumala niin waatitseepi/ Kuinka paljon enemmin hän teitä waatitseepi/ Oi te heikkouskoiset?
12:29 Senteden mös te elkette etzikö/ mite teiden sömen eli ioman pite/ ia elket corkiuteen mengö/
Sentähden myös te älkäätte etsiko/ mitä teidän syömän eli juoman pitää/ ja älkäät korkeuteen menkö/
12:30 Sille neinen caikein ielken pacanat mailmas seisouat.
Sillä näiden kaikkein jälkeen pakanat maailmassa seisowat.
12:31 Mutta teiden Isen tiete ette te neite taruitzett. Wan paramin etziket Jumalan Waldakunnan ielken/ nin nemet caiki teille tygelangeuat.
Mutta teidän Isän tietää että te näitä tarwitsette. Waan paremmin etsikäät Jumalan waltakunnan jälkeen/ niin nämät kaikki teille tykö lankeawat.
12:32 ELE Pelke piskurainen Lauma/ Sille ette teiden Isen hyue tachto ombi andaman teille waldakunda *
Älä pelkaa piskuruinen lauma/ Sillä että teidän Isän hywä tahto ompi antaman teille waltakunta.
12:33 Myyke mite teille ombi/ ia andacat Almuisat. Tehcket teillen Säckit iotca ei wanhane ychten puuttumattoman Tauaran Taiuahis/ Cuhunga ei warghas wlotu/ eike Coi raiska.
Myykää mitä teillä ompi/ ja antakaat almuset. Tehkäät teillen säkit jotka ei wanhene yhtään puuttumattoman tawaran taiwahissa/ Kuhunka ei waras ulotu/ eikä koi raiskaa.
12:34 Sille cussa teiden Tauaran ombi sielle mös onopi teiden sydhemen.
Sillä kussa teidän tawaran ompi siellä myös ompi teidän sydämen.
12:35 Olcoon teiden Solinna wötetyt/ ia teiden Kyntelet sytytetyt/
Olkoon teidän kupeenne wyötetyt/ ja teidän kynttilät sytytetyt/
12:36 Ja olcatta ninen Inhimisten caltaiset iotca heiden Herrans odhottauat coska hen Häistä palaiapi/ Ette coska hen tulepi ia pälecolkutta/ nin he cocta henen etens awauat.
Ja olkaatte niiden ihmisten kaltaiset jotka heidän Herrans odottawat koska hän häistä palajaapi/ Että koska hän tuleepi ja päälle kolkuttaa/ niin he kohta hänen eteens awaawat.
12:37 Autuat ouat ne palueliat iotca HERRA tultuans leutepi waluomast. Totisesta sanon mine teille/ ette hen sonnusta henens ia asetta heidet atrioitzemaan/ ia kieudhen hen paluelepi heite.
Ja olkaatte niiden ihmisten kaltaiset jotka heidän Herraansa odottawat koska hän häistä palajaapi/ Että koska hän tuleepi ja päälle kolkuttaa/ niin he kohta hänen eteensä awaawat.
12:38 Ja ios hen tulepi toises Waluos/ eli colmannes Waluos/ ia nein leutepi/ Autuat ouat ne palueliat.
Ja jos hän tuleepi toisessa walwossa/ eli kolmannessa walwos/ ja näin löytääpi/ Autuaat owat ne palwelijat.
12:39 Mutta se te tietkä/ ette ios Perenisende tiedheis mille hetkelle warghas tulis/ tosin hen waluois/ ia ei sallis henen Honetans yleslödhä.
Mutta se te tietkää/ että jos perheenisäntä tietäisi millä hetkellä waras tulisi/ tosin hän walwoisi/ ja ei sallist hänen huonettansa ylös lyödä.
12:40 Senteden olcata te mös walmit. Sille ette Inhimisen Poica tulepi sille hetkelle/ iolla ette te lulecka.
Sentähden olkaatte te myös walmiit. Sillä että Ihmisen Poika tuleepi sillä hetkellä/ jolla ette te luulekaan.
12:41 Nin sanoi Petari henelle/ HERRA/ sanocos temen Wertauxen meille eli mös caickille?
Niin sanoi Petari hänelle/ HERRA/ sanotkos tämän wertauksen meille eli myös kaikille?
12:42 Nin sanoi HERRA/ Cuka ombi wskolinen ia toimelinen Perenhaltia ionga henen Herrans asetta henen Perehens päle/ ette hen heille oikealla aijalla Taruet andapi/
Niin sanoi HERRA/ Kuka ompi uskollinen ja toimellinen perheenhaltija jonka hänen Herransa asettaa hänen perheensä päälle/ että hän heille oikealla ajalla. Tarpeet antaapi/
12:43 Autuas ombi se paluelia ionga Herra tultuans nein leute tekemest/
Autuas ompi se palwelija jonka Herra tultuansa näin löytää tekemästä/
12:44 Totisesta mine sanon teille/ ette hen asetta sen caikein ylitze mite henelle onopi.
Totisesti minä sanon teille/ että hän asettaa sen kaikkein ylitse mitä hänellä ompi.
12:45 Mutta ios se Paluelia sanopi sydhemesens/ Minun Herran wijpy tulemast/ ia rupepi Hosuman trengi ia picoi/ ia sömen ia iooman ia iopuman/
Mutta jos se palwelija sanoopi sydämessänsä/ Minun Herrani wiipyy tulemasta/ ja rupeaapi hosumaan renkiä ja piikoja/ ja syömän ja juoman ja juopuman/
12:46 Nin tulepi sen paluelian HERRA sine peiuen/ iona ei hen waroinut/ ia sine hetken/ quin ei hen tiedhe/ ia poickileickapi henen/ ia panepi henen osansa wskomattoin cansa.
Niin tuleepi sen palwelijan HERRA sinä päiwänä/ jona ei hän waronut/ ja sinä hetkenä/ kuin ei hän tiedä/ ja poikkileikkaapi hänen/ ja paneepi hänen osansa uskomattoimain kanssa.
12:47 Mutta se Paluelia ioca tiesi henen Herrans tadhon/ ia ei itzens walmistanut eike mös tehnyt henen tadho's ielken/ henen teuty palio hawoi kerssi.
Mutta se palwelija joka tiesi hänen Herransa tahdon/ ja ei itsensä walmistanut eikä myös tehnyt hänen tahtonsa jälkeen/ hänen täytyy paljon haawoja kärsiä.
12:48 Joca taas ei tienyt/ ia quitengi teki hauain ansiota/ sen pite wähemen hawoi kerssimen. Sille ette kelle palio annettu ombi/ palio mös henen takaans etziten/ ia kelle palio on haltun annettu/ silde mös palio kysyten.
Joka taas ei tiennyt/ ja kuitenkin teki haawan ansiota/ sen pitää wähemmin haawoja kärsimän. Sillä että kelle paljon annettu ompi/ paljon myös hänen takaansa etsitään/ ja kelle paljon on haltuun annettu/ siltä myös paljon kysytään.
12:49 Mine tulin sytytemen * Tulda maan päle/ ia mite mine paramin tachtoisin quin ette se io palais/
Minä tulin sytyttämään tulta maan päälle/ ja mitä minä paremmin tahtoisin kuin että se jo palaisi/
12:50 Mutta minun pite ennen Castella castettaman/ ia quinga mine ikewoitzen sihenasti ette se teuteten?
Mutta minun pitää ennen kasteella kastettaman/ ja kuinka minä ikäwöitsen siihen asti että se täytetään?
12:51 Lwlettaco ette mine tulin Rauha lehettemen Maan päle? En/ ma mine/ Mutta eroitust.
Luuletteko että minä tulin rauhaa lähettämään maan päälle? En/ sanon minä/ Mutta eroitusta.
12:52 Sille ette testedes pite wijsi oleman yhdes Hones eroitetudh/ colmet cachta wastan/ ia caxi colme wastan.
Sillä että tästedes pitää wiisi oleman yhdes huoneessa eroitetut/ kolme kahta wastaan/ ja kaksi kolmea wastaan.
12:53 Ise eroitetan poicans wastan/ ia Poica Isen wastan/ Eiti tytertens wasta'/ ia Tyter eitins wastan/ Anoppi Miniens wastan Ja Minie anoppins wastan.
Isä eroitetun poikaansa wastaan/ ja poika isäänsä wastaan/ Äiti tytärtänsä wastaan/ ja tytär äitiänsä wastaan/ Anoppi miniäänsä wastaan. Ja miniä anoppiansa wastaan.
12:54 Nin sanoi hen mös Canssalle/ Coska te näet Piluen nouseuan Lennest/ nin te cochta sanotta/ Sadhe tule/ Ja nin mös tulepi.
Niin sanoi hän myös kansalle/ Koska te näet pilwen nousewan lännestä/ niin te kohta sanotte/ Sade tulee/ Ja niin hän myös tuleepi.
12:55 Ja coska te näet Etelen twleuan/ nin te sanotta/ Helle tule/ ia nin mös tulepi.
Ja koska te näet etelän tulewan/ niin te sanotte/ Helle tulee/ ja niin myös tuleepi.
12:56 Te wlcokullatut/ Taiuan ia Maan modhon te taidhat coetella/ Mixei te sis täte aica coettele?
Te ulkokullatut/ Taiwaan ja maan muodon te taidat koetella/ Miksei te siis tätä aikaa koettele?
12:57 Mingeteden sis ette te itzesten domitze mike oikeus ombi?
Minkä tähden siis että te itsestänne tuomitse mikä oikeus ompi?
12:58 Sille coskas nyt menet sinun Rijtawellies ca'sa Esiwallan eten/ nin pydhe tielle ettes heneste päsisit/ Senpäle ettei hen sinua lehes Domarin eten weteisi/ ia se Domari yle'annais sinun Böuelille/ ia se Böueli heittepi sinun Tornihin.
Sillä koskas nyt menet sinun riitaweljesi kanssa esiwallan eteen/ niin pyydä tiellä ettäs hänestä pääsisit/ Senpäälle ettei hän sinua lähes tuomarin eteen wetäisi/ ja se tuomari ylenantaisi sinun pyöwelille/ ja se pyöweli heittääpi sinun torniin.
12:59 Mine sanon sinule/ Ei sine sielde ennen wlostule/ quin sine wimeisen Ropoin maxat.
Minä sanon sinulle/ Ei sinä sieltä ennen ulos tule/ kuin sinä wiimeisen ropoin maksat.

* Myket ) Mydhe/ kielde/ ylencatzo/ wihat/ ei asu/ ei tauaroitzeman/ ei miteken omistaman >etc. ne caiki merckitzeuet ettei kengen pide miteken ylitze Jumalata/ ia henen Sanans racastaman/ eli etzinen/ Waan nin quin P. Pauali sanopi 1. Cor. 7.
>Tanquam >nihil >habentes.
Sille ette iocainen Christittu pite caiki Ychteitze pitemen/ ia lehimeisille's tarpexi ehcke mite hen woipi ia taita/ Quinga ia coska hen taruitze hende ninquin Christus henen wastaans teki.
* Tulda ) se on sen Sananlaskon taual ( Mine tadhon Tulen sytyte ) se on/ Mine tadho' rida' nosta Euangelium cautta/ ia soisin kernaast sen io oleuan/ Mutta minun Hengen se ennen costanda/ ia site mine ikeuöitzen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24