Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

IX. Lucu.

 

9:1 JA se Wides Engeli Basunalla soitti/ ia mine negin Techden Taiuasta putoua' Maan päle/ ia annettin henelle sywuydhe' Caiuoin Auain.
JA se wiides enkeli pasuunalla soitti/ ja minä näin tähden taiwaasta putoawan maan päälle/ ja annettiin hänelle sywyyden kaiwon awain.
9:2 Ja he' auasi sywuydhen Caiuon/ ia Caiuo' Sauw yleskeui/ ninquin swren wghnin Sauw/ ia Auringoinen pimestui ia Tuuli sijte Caiuon Sauusta.
Ja hän awasi sywyyden kaiwon/ ja kaiwon sawu ylös käwi/ niinkuin suuren uunin sawu/ ja aurinkoinen pimentyi ja tuuli siitä kaiwon sawusta.
9:3 Ja Sauusta wloslexit Metzesircat Maan päle/ ia heille annettin woima ninquin Scorpiot Maan päle woima' piteuet.
Ja sawusta ulosläksit metsäsirkat maan päälle/ ja heille annettiin woima niinkuin skorpionit maan päällä woiman pitäwät.
9:4 Ja sanottu oli heille/ ettei heiden pitenyt wahingoittaman Rooho Maan päle eike miten wiherieiste/ eike ychten Puuta/ waan ainoasta Inhimisie/ ioilla ei ole se Jumalan Insigli heiden Otzisans.
Ja sanottu oli heille/ ettei heidän pitänyt wahingoittaman ruohoa maan päällä eikä mitään wiheriäistä/ eikä yhtään puuta/ waan ainoastaan ihmisiä/ joillä ei ole se Jumalan insigli (sinetti) heidän otsissansa.
9:5 Ja se annettin heille/ ettei heiden pitenyt tappaman heite/ waan heite waiuaman Wijsi Cucautta/ Ja heiden waiuatuxens oli quin Scorpionin waiuaus/ coska hen on iongun Inhimisen pistenyt.
Ja se annettiin heille/ ettei heidän pitänyt tappaman heitä/ waan heitä waiwaaman wiisi kuukautta/ Ja heidän waiwatuksensa oli kuin skorpionin waiwaus/ koska hän on jonkun ihmisen pistänyt.
9:6 Ja nine Peiuine etziuet Inhimiset Coolemata/ ia euet hende leudhe/ Pyteuet mös coolla/ waan Coolema poispakenepi heiste.
Ja niinä päiwinä etsiwät ihmiset kuolemata/ ja eiwät häntä löytä/ Pyytäwät myös kuolla/ waan kuolema pois pakeneepi heistä.
9:7 Ja ne Metzesircat ouat nine' Oritten caltaiset iotca Sotan walmistetut ouat/ ia heiden päedhens päle ninquin Crunut/ Culla' motoiset/ ia heiden Casuons ninquin Inhimiste' Casuot/
Ja ne metsäsirkat owat niiden oriitten kaltaiset jotka sotaan walmistetut owat/ ja heidän päänsä päällä niinkuin kruunut/ kullan muotoiset/ ja heidän kaswonsa niinkuin ihmisten kaswot/
9:8 ia heille olit Hiuxet/ ninquin Waimoin Hiuxet/ ia heiden Hamba'sa/ olit ninquin Jalopeurain/
Ja heillä olit hiukset/ niinkuin waimoin hiukset/ ja heidän hampaansa/ olit niinkuin jalopeurain/
9:9 ia oli heille Pantzari ninquin rauta pantzarit/ Ja heide' Sijpeins Hawina/ ninquin Ratasten kituma/ cusa monda Heuoista Sotahan iooxeuat.
ja oli heillä panssari niinkuin rautapanssarit/ Ja heidän siipeinsä hawina/ niinkuin ratasten kitinä/ kussa monta hewosta sotahan juoksewat.
9:10 Ja heille olit pyrstet/ ninquin Scorpioilla/ ia Neulaiset olit heidhen pyrstisens/ ia heidhen woimans oli wahingoittaman Inhimisie wijsi Cucautta.
Ja heillä olit pyrstöt/ niinkuin skorpioilla/ ja neulaiset oli heidän pyrstöissänsä/ ja heidän woimansa oli wahingoittaman ihmisiä wiisi kuukautta.
9:11 Ja ombi heide' pälens Kuningas se Sywudhe' Engeli/ io'ga Nimi on Ebreittein * Abaddon/ ia Grekitein ombi henen Nimens Apollijon.
Ja ompi heidän päällens kuningas se sywyyden enkeli/ jonka nimi on Hebreitten abaddon/ ja Krekitten ompi hänen nimens apollion.
9:12 Yxi Ve ombi edhesmennyt/ Catzo/ wiele tuleuat caxi Ve sen ielkin.
Yksi woi ompi edesmennyt/ Katso/ wielä tulewat kaksi woi sen jälkeen.
9:13 Ja se cudhes Engeli/ Basunalla soitti/ ia mine cwlin ydhen änen nijlde nelielde Cullaisen Altarin Culmilda/ ioca ombi Jumalan Silmein edhes/
Ja se kuuden enkeli/ Pasuunalla soitti/ ja minä kuulin yhden äänen niiltä neljältä kultaisen alttarin kulmilta/ joka ompi Jumalan silmäin edessä.
9:14 sanouan sille cudhenelle Engelille iolla Basuna oli/ Päste ne nelie Engelite/ iotca sidhotuna ouat sijne swers Kymise Euphratis.
sanowan sille kuudennelle enkelille jolla pasuuna oli/ Päästää ne neljä enkeliä/ jotka sidottuna owat siinä suuressa kymissä Eufratissa.
9:15 Ja ne nelie Engelite pästetin/ iotca walmit olit hetkexi/ ia Peiuexi/ ia Cwcaudexi/ ia Wodhexi ette heide' tappama' piti colmane' osa' inhimisiste.
Ja ne neljä enkeliä päästettiin/ jotka walmiit olit hetkeksi/ ja päiwäksi/ ja kuukaudeksi/ ja wuodeksi että heidän tappaman piti kolmannen osan ihmisistä.
9:16 Ja nine' Ratzasmieste' Sotaueien Lucu olit mo'da tuhatta kerta tuhat/ ia mine culin heiden lugu'sa/
Ja niiden ratsasmiesten sotawäen luku olit monta tuhatta kertaa tuhat/ ja minä kuulin heidän lukunsa/
9:17 ia sillens minä näin ne Orit Näghosa/ ia iotca heiden pälens jstuit/ heille olit tuliset ia Kellaiset ia Tulikiueiset Pantzarit/ ia Oriten Päät olit ninquin Jalopeurain päät. Ja Heiden Suustans wloskieui Tuli ia Sauw ia Tulikiui.
ja sillens minä näin ne orit näyssä/ ja jotka heidän päällensä istuit/ heillä olit tuliset ja keltaiset ja tulikiwiset pantsarit/ ja oriitten päät olit niinkuin jalopeurain päät. Ja heidän suustansa ulos käwi tuli ja sawu ja tulikiwi.
9:18 Neiste colmista Witzauxista tapettin colmas osa Inhimisiste/ Tulesta Sauusta/ ia Tulikiuesta iotca heiden Suustans wloskieuit/
Näistä kolmesta witsauksesta tapettiin kolmas osa ihmisistä/ tulesta sawusta/ ja tulikiwestä jotka heidän suustansa ulos käwit/
9:19 Sille ette heiden Woimansa oli heiden Suusansa/ ia heiden Pyrstisens. Sille heiden Pyrstens olit Kermein moodhoiset/ Ja heille olit Päät ioilla he wahingoitit.
Sillä että heidän woimansa oli heidän suussansa/ ja heidän pyrstöissänsä. Sillä heidän pyrstönsä olit käärmeen muotoiset/ Ja heillä olit päät joilla he wahingoitit.
9:20 Ja mwdh Inhimiset/ iotca eiuet ole tapetut neille witzauxilla/ eike Paranosta tehnyet heidhen Kättens Töiste/ etteiuet he cumartanuet Pirunloomia/ ia Cullasia/ Hopiaisia/ Waskisia/ Kiuisie ia puisia Epeiumaloita/ Jotca eike nehdhe woi eike cwlla/ eike kieudhe/
Ja muut ihmiset/ jotka eiwät ole tapetut näillä witsauksilla/ eikä parannusta tehneet heidän kättensä töistä/ etteiwät he kumartaneet pirunluomia/ ja kultaisia/ hopeaisia/ waskisia/ kiwisiä ja puisia epäjumaloita/ Jotka eikä nähdä woi eikä kuulla/ eikä käydä.
9:21 Ja eiuet mös Paranosta tehnyet heidhen Murhistans/ eike welhoudhestans/ eike Hauriuxestans/ eike warcauxestans.
Ja eiwät myös parannusta tehneet heidän murhistansa/ eikä welhoudestansa/ eikä haureuksistansa/ eikä warkauksistansa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22