Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

II. Lucu.

 

2:1 JA sille Ephesin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ioca pitepi ne seitzemen Tectie henen oikeasa Kädhesens/ ioca kieupi ninen seitzemen cullaisen Kyntilialkain keskelle.
Ja sille Ephesin seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se joka pitääpi ne seitsemän tähteä hänen oikeassa kädessänsä/ joka käypi niiden seitsemän kultaisen kynttiläjalkain keskellä.
2:2 Mine tieden sinu' Tekos ia Töös ia sinun Kersimises/ ia ettet sine woi kersie nite Pahoia/ ia olet nite kiusanut/ iotca sanouat heidhens oleuan Apostolit/ ia eiuet quitengan ole/ ia leusit heiden Walecteliaxi/
Minä tiedän sinun tekosi ja työsi ja sinun kärsimisesi/ ja ettet sinä woi kärsiä niitä pahoja/ ja olet niitä kiusannut/ jotka sanowat heidäns olewan apostolit/ ja eiwät kuitenkaan ole/ ja löysit heidän walehtelijaksi/
2:3 ia sine wedhätit ia kersit/ Ja minun Nimeni teden sine töte teit ia edh ole wäsynyt.
ja sinä wedätit ja kärsit/ Ja minun nimen tähden sinä työtä teit ja et ole wäsynyt
2:4 Mutta minulla ombi sinua wastan/ ette sine sen sinun ensimeisen Rackaudhes ylenannoit.
Mutta minulla ompi sinua wastaan/ että sinä sen sinun ensimmäisen rakkauden ylenannoit.
2:5 Muista sijs custas poislangesit ia tee para'nosta/ ia tee ensimeiset Töet. Jos mutoin/ nijn tulen mine sinulle pian/ ia poissööxen sinun Kyntilialgas sialdans/ Ellet sine parannosta tee.
Muista siis kustas poislankesit ja tee parannusta/ ja tee ensimmäiset työt. Jos muutoin/ niin tulen minä sinulle pian/ ja pois syöksen sinun kynttiläjalkasi sijaltansa/ Ellet sinä parannusta tee.
2:6 Mutta se sinulla on/ ettes wihaisit ne Niculaisten Töet/ iotca minekin wihan.
Mutta se sinulla on/ ettäs wihasit ne nikulaisten työt/ jotka minäkin wihaan.
2:7 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille. Woittaialle mine annan södhä sijte Elemen Puusta ioca keskelle Jumalan Paradisis ombi.
Jolla korwa ompi/ he kuulkaan/ mitä Henki sanoopi seurakunnille. Woittajalle minä annan syödä siitä elämän puusta joka keskellä Jumalan paratiisia ompi.
2:8 Ja sille Smirneusten Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ensimeinen ia se wimeinen/ ioca oli coollu ia on Eleuexi tullut.
Ja sille Smirneusten seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se ensimmäinen ja se wiimeinen/ joka oli kuollut ja on eläwäksi tullut.
2:9 Mine tiedhen sinun Tekos ia waiuas ia kieuhydhes (mutta sine Ricas olet) ia ninen Pilcan/ iotca sanouat heidens Juttaixi/ ia euet ole/ Waan ouat Satanan Joucko.
Minä tiedän sinun tekosi ja waiwasi ja köyhyytesi (mutta sinä rikas olet) ja niiden pilkan/ jotka sanowat heidäns juuttaiksi/ ja eiwät ole/ waan owat saatanan joukko.
2:10 Äle miten nijste pelke ioita sinun kersimen pite. Catzo Perkele ombi mwtomita teiste heitteue Fangiuxen/ Senpäle ette teite kiusataisijn/ ia pitemen Waiua kymmenen Peiue. Ole Uskolinen Cooleman asti/ nin mine annan Sinulle sen Elemen Crunun.
Älä mitään niistä pelkää joita sinun kärsimän pitää. Katso perkele ompi muutamita teistä heittäwä wankeukseen/ Senpäälle että teitä kiusattaisiin/ ja pitämän waiwaa kymmenen päiwää. Ole uskollinen kuolemaan asti/ niin minä annan sinulle sen elämän kruunun.
2:11 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille. Joca woittapi/ ei he' wahingoiteta sijte toisesta Coolemasta.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille/ Joka woittaapi/ ei hän wahingoiteta siitä toisesta kuolemasta.
2:12 Ja sille Pergameisen Seurakunnan Engelille kirioita/ Neite sanopi se/ iolla ombi se caxitereinen Miecka/
Ja sille Pergameisen seurakunnan enkelille kirjoita/ Näitä sanoopi se/ jolla ompi se kaksiteräinen miekka/
2:13 Mine tiedhen sinun Teghos ia cusas asut/ cusa se Satanan Stoli ombi/ Ja sine pidhet minun Nimeni/ ia et kieldenyt minun wskoani/ Ja minun peiuineni ombi Antypas minu' wskolinen Todhistaian ioca tapetin teiden tykenen/ cusa Satanas asupi.
Minä tiedän sinun tekosi ja kussas asut/ kussa se satanan tuoli ompi/ Ja sinä pidät minun nimeni/ ja et kieltänyt minun uskoani/ ja minun päiwinäni ompi Antipas minun uskollinen todistajain joka tapettiin teidän tykönän/ kussa saatanas asuupi.
2:14 Mutta wehe minulla ombi sinua wastan. Ette sinulla sielle ombi nijte iotca piteuet Balaamin Opetosta. Joca opetti Balachin cautta yhden pahannoxen ylesottaman Israelin Lasten eten/ sömen Epäiumalden Uffria/ ia Salawooten pitemen.
Mutta wähän minulla ompi sinua wastaan. Että sinulla siellä ompi niitä jotka pitäwät Bileamin opetusta. Joka opetti Balakin kautta yhden pahennuksen ylös ottaman Israelin lasten eteen/ syömään epäjumalan uhria/ ja salawuoteen pitämään.
2:15 Nin mös sinulla ombi nijte iotca piteuet Niculaisten Opetusta/ iota mine wihan.
Niin myös sinulla ompi niitä jotka pitäwät Nikulaisten opetusta/ jota minä wihaan.
2:16 Tee Parannosta/ Mutoin mine tulen sinulle pian/ ia tappelen heiden cansans Minun Suuni Miekalla.
Tee parannusta/ Muutoin minä tulen sinulle pian/ ja tappelen heidän kanssansa minun suuni miekalla.
2:17 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seurakunnille. Woittaialle mine annan söde sijte salatusta Mannasta/ ia tadhon anda henelle hyuen Todhistoxen/ Ja sen Todhistoxen cansa wdhen Nimen kirioitetun/ iota eikengen tiedhe/ waan se ioca sen saapi.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille. Woittajalle minä annan syödä siitä salatusta mannasta/ ja tahdon antaa hänelle hywän todistuksen/ Ja sen todistuksen kanssa uuden nimen kirjoitetun/ jota ei kenkään tiedä/ waan se joka sen saapi.
2:18 Ja sille Thyatiraisen Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se Jumalan Poica/ Jolla Silmet ouat ninquin Tulen Leimaus/ ia henen ialcans ninquin cwma waski/
Ja sillä Tyatiraisen seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi Jumalan Poika/ Jolla silmät owat niinkuin tulen leimaus/ ja hänen jalkansa niinkuin kuuma waski/
2:19 Mine tieden sinun Tekos/ ia Rackaudhes/ ia Palueluxes/ ia wskos/ ia sinun Kersimises ia sinun Tekos. Ja ne wimeiset enemet quin ne ensimeiset/
Minä tiedän sinun tekosi/ ja rakkautesi/ ja palweluksesi/ ja uskosi/ ja sinun kärsimisesi ja sinun tekosi. Ja ne wiimeiset enemmät kuin ne ensimmäiset/
2:20 waan minulla ombi wehe sinua wastan. Ettes sallit sen waimon Iesabel/ ioca sanopi henens Prophetaxi/ opettaman ia wiettelemen minun Palueliaitani Salawoodet pitemen ia sömen Epeiumaloiten Uffria.
waan minulla ompi wähän sinua wastaan. Ettäs sallit sen waimon Iisebel/ joka sanoopi hänens prophetaksi/ opettaman ja wiettelemän minun palweliaitani salawuoteen pitämään ja syömään epäjumaloiden uhria.
2:21 Ja mine annoin henelle Aighan/ ette henen piti paranosta tekemen Salawootestans/ Ja ei hen tehnyt.
Ja minä annoin hänelle ajan/ että hänen piti parannusta tekemän salawuoteestansa/ Ja ei hän tehnyt.
2:22 Catzo/ mine panen henen wootesen/ Ja iotca henen cansans Horuteen secoiuat/ tuleuat surimban waiuan/ ellei he Paranosta tee heiden Töistens/ Ja henen Lapsens mine Coolemalla tapan.
Katso/ minä panen hänen wuoteeseen/ Ja jotka hänen kanssansa huoruuteen sekoawat/ ja tulewat suurimpaan waiwaan/ ellei he parannusta tee heidän työstänsä/ Ja hänen lapsensa minä kuolemalla tapan.
2:23 Ja iocaitzen Seuracunnan tietemen pite/ ette mine olen ioca Munascuut ia Sydhemet tutkin. Ja mine annan itzecungin teiste oman Töens ielkin.
Ja jokaisen seurakunnan tietämän pitää/ että minä olen joka munaskuut ja sydämet tutkin. Ja minä annan itsekunkin teistä oman työnsä jälkeen.
2:24 Mutta teille mine sanon ia muille iotca Thyatiras oletta/ ioilla ei ole teme Opetus/ ia iotca eiuet Tu'denuet ole Satanan Sywuytte (ninquin he sanouat) em mine laske teidhen pälene mwta Coorma/
Mutta teille minä sanon ja muille jotka Tyatirassa olette/ joilla ei ole tämä opetus/ ja jotka eiwät tunteneet ole saatanan sywyyttä (niinkuin he sanowat) en minä laske teidän päällenne muuta kuormaa/
2:25 Quitengin se quin teille ombi/ piteket sihen asti ette mine tulen.
Kuitenkin se kuin teille ompi/ pitäkäät siihen asti että minä tulen.
2:26 Ja ioca woittapi ia pitepi minun Tekoni haman loppun asti/ Sille mine annan woiman Pacanoitten ylitze/
Ja joka woittaapi ja pitääpi minun tekoni hamaan loppuun asti/ Sille minä annan woiman pakanoitten ylitse/
2:27 Ja henen pite heite hallitzeman Rauta witzalla/ ia ninquin Sauenualaian Astiat/ pite henen heite serkemen/
Ja hänen pitää heitä hallitseman rautawitsalla/ ja niinkuin sawenwalajan astiat/ pitää hänen heitä särkemän.
2:28 ninquin minekin sain minun Iseldeni/ ia annan henelle Cointecdhen.
niinkuin minäkin sain minun Isältäni/ ja annan hänelle kointähden.
2:29 Jolla Corua ombi hen cwlkan mite Hengi sanopi Seurakunnille.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22