Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XVI. Lucu.

 

16:1 JA mine cwlin swren änen Templiste/ sanouan nijlle seitzemelle Engelille/ me'gette ia wlosuodhatacat ne Jumala' wihan Malia Maan päle.
Ja minä kuulin suuren äänen templistä/ sanowan niille seitsemälle enkelille/ menkäätte ja uloswuodattakaat ne Jumalan wihan malja maan päälle.
16:2 Ja se ensimeinen Engeli poismeni/ ia wlosuodhatti hene' Malia's maan päle. Ja tapactui paha ia heiw Haaua Inhimisten päle/ ioilla oli pedhon Lijcamerki/ ia nijlle iotca sen Cuua cumarsit.
Ja se ensimmäinen enkeli pois meni/ ja ulos wuodatti hänen maljansa maan päälle. Ja tapahtui ja häjy haawa ihmisten päälle/ joilla oli pedon liikamerkki/ ja niille jotka sen kuwaa kumarsit.
16:3 Ja se toine' Engeli wloswodatti hene' Malia's Merehen/ ia se tuli nin cutta cooludhen Weri/ ia iocaitzet eleueiset Sielut Coolit Merese
Ja se toinen enkeli ulos wuodatti hänen maljansa merehen/ ja se tuli niin kutta kuolleiden weri/ ja jokaiset eläwäiset sielut kuolit meressä.
16:4 Ja se colmas Engeli wlosuodhatti henen Malians Kymihin/ ia wettein Lectein/ ia ne tulit Werexi.
Ja se kolmas enkeli ulos wuodatti hänen maljansa kymihin/ ja wettein lähtein/ ja ne tulit wereksi
16:5 Ja mine cwlin sen Engelin sanouan/ Herra sine olet wanhurskas/ ioca olet/ ia ioca olit/ ia Pyhe/ ettes nemet domitzet.
Ja minä kuulin sen enkelin sanowan/ Herra sinä olet wanhurskas/ joka olet/ ja joka olit/ ja Pyhä/ ettäs nämät tuomitset.
16:6 Sille he ouat pyhein ia Prophetain Weren wloswodhatanuet/ ia werta sine annoit heille iodha/ sille he ouat sihen mahdoliset.
Sillä he owat pyhäin ja prophetain weren ulos wuodattaneet/ ja werta sinä annoit heille juoda/ sillä he owat siihen mahdolliset.
16:7 Ja mine cwlin toisen Engelin Altarista sanoua' Iia/ Herra Caikiwaldias Jumala/ sinun domios ouat Totiset ia oikeat.
Ja minä kuulin toisen enkelin alttarista sanowan ja/ Herra Kaikkiwaltias Jumala/ sinun tuomiosi owat totiset ja oikeat.
16:8 Ja se nelies Engeli wloswodhatti henen Malians Auringohon/ ia annettin henelle Inhimisie waiuata Heltelle Tulen cautta.
Ja se neljäs enkeli uloswuodatti hänen maljansa aurinkohon/ ja annettiin hänelle ihmisiä waiwata helteellä tulen kautta.
16:9 Ja Inhimiset tulit palauaxi swresta helteste/ ia pilcasit Jumalan Nimen/ iolla oli woima neinen witzausten päle/ ia eiuet tehnyet paranosta synneistens/ ette he olisit andanuet henelle Cunnian.
Ja ihmiset tulit palawaksi suuresta helteestä/ ja pilkkasit Jumalan nimen/ jolla oli woima näiden witsausten päälle/ ja eiwät tehneet parannusta synneistänsä/ että he olisit antaneet hänelle kunnian.
16:10 Ja se widhes Engeli wlosuodhatti henen Malians/ sen Pedhon Stolin päle/ ia henen Waldacundans tuli pimiexi/ ia he rickipureskelit heiden Kielense kiwuillans/
Ja se wiides enkeli ulos wuodatti hänen maljansa/ sen pedot tuolin päälle/ ja hänen waltakuntansa tuli pimeäksi/ ja he rikki pureskelit heidän kielensä kiwuillansa/
16:11 ia pilcasit Jumalan Taiuasa heiden kiwunsa tedhen/ ia heiden Hauains tedhen/ ia eiuet tehnyet Paranosta heiden Teghoistans.
ja pilkkasit Jumalan taiwaassa heidän kiwunsa tähden/ ja heidän haawainsa tähden/ ja eiwät tehneet parannusta heidän teoistansa.
16:12 Ja se cwdes Engeli wlosuodhatti hene' Malians/ sen swre' Kymin Euphratin päle/ ia sen Wesi poisquiuettui/ senpäle ette Walmistettema' piti Kuningaste' tiete Auringoisen coitumasta.
Ja se kuuden enkeli uloswuodatti hänen maljansa/ sen suuren kymin Euphratin päälle/ ja sen wesi pois kuiwettui/ sen päälle että walmisteman piti kuningasten tietä aurinkoisen koittamasta.
16:13 Ja mine näin sen Lohikermen Suusta ia sen Pedon suusta ia sen Falskin Propheta' Suusta/ wloslecteue' colme rietta Hengie Sa'macaiden motoiset.
Ja minä näin sen lohikäärmeen suusta ja sen pedon suusta ja sen falskin prophetan suusta/ ulos lähtewän kolme rietasta henkeä sammakoiden muotoiset.
16:14 Sille ette he ouat Perkeleite' Henget iotca tekeuet Merkie/ ia wlosmeneuet Kuningaste' tyge Maan päle/ ia coco Mailman Pirin päle/ heite cocoman Sotahan/ sine swrena caikiualdian Jumalan peiuene.
Sillä että ne owat perkeleiden henget jotka tekewät merkkiä/ ja ulos menewät kuningasten tykö maan päälle/ ja koko maailman piirin päälle/ heitä kokoaman sotahan/ sinä suurena Kaikkiwaltiaan Jumalan päiwänä.
16:15 Catzo/ mine tulen/ ninquin Warghas/ Autuas ombi se ioca waluopi ia ketkepi henen waatens/ ettei hen alasti waella/ ia henen häpeuttens näkisi.
Katso/ minä tulen/ niinkuin waras/ Autuas ompi se joka walwoopi ja kätkeepi hänen waatteensa/ ettei hän alasti waella/ ja hänen häpeyttänsä näkisi.
16:16 Ja hen ombi heite coghonut sihen Sian/ ioca cutzutan Ebreittein Harmagedon.
Ja hän ompi heitä koonnut siihen sijaan/ joka kutsutaan Ebreitten Harmagedon.
16:17 Ja se seitzemes Engeli wlosuodhatti henen Malians Twlehen/ ia wloslexi Taiuasta yxi swri Äni Stolista ioca sanoi/ Se ombi tecty.
Ja se seitsemäs enkeli ulos wuodatti hänen maljansa tuulehen/ ja ulosläksi taiwaasta yksi suuri ääni tuolista joka sanoi/ Se ompi tehty.
16:18 Ja tulit änet ia Pitkeiset ia Leimauxet ia swri Manieristus tapactui/ ionga caltaine' ei ole ollut sijttequin Inhimiset tulit Maan päle/ Semmotoinen Maanieristus nin suri.
Ja tulit äänet ja pitkäiset ja leimaukset ja suuri maanjäristys tapahtui/ jonka kaltainen ei ole ollut sittenkuin ihmiset tulit maan päälle/ Semmoinen maanjäristys niin suuri.
16:19 Ja se swri Caupungi tuli colmexi osaxi/ ia Pacanidhen Caupungit langeisit. Ja se swri Babilon tuli muistoxi Jumala' edes/ ette hen annais henelle Wina Calkin sijte henen Hirmulisen Wihansa Winasta.
Ja se suuri kaupunki tuli kolmeksi osaksi/ ja pakanoiden kaupungit lankesit. Ja se suuri Babylon tuli muistoksi Jumalan edessä/ että hän antaisi hänelle wiinaa kalkin siitä hänen hirmullisen wihansa wiinasta.
16:20 Ja caiki Loodhot pakenit/ ia ei ychten Woorda leutty.
Ja kaikki luodot pakenit/ ja ei yhtään wuorta löydetty.
16:21 Ja swri Raghe ninquin leiuisken raskaus/ alaslanges Taiuahasta Inhimiste' päle. Ja ne Inhimiset pilcasit Jumalata Racken witzauxen teden/ Sille ette henen witzauxens oli sangen swri.
Ja suuri rae niinkun leiwiskän raskaus/ alaslankesi taiwahasta ihmisten päälle. Ja ne ihmiset pilkkasit Jumalata rakeen witsauksen tähden/ Sillä että hänen witsauksensa oli sangen suuri.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22