Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XV. Lucu.

 

15:1 JA mine näin toisen Merckin Taiuasa/ se oli swri ia ihmelinen. Seitzemen Engelite ioilla oli ne seitzemen wimeiste witzausta/ Sille ette nijlle ombi teutetty Jumalan Wiha.
Ja minä näin toisen merkin taiwaassa/ se oli suuri ja ihmeellinen. Seitsemän enkelitä joilla oli ne seitsemän wiimeistä witsausta/ Sillä että niillä ompi täytetty Jumalan wiha.
15:2 Ja mine näin ninquin Clasisen Meren Tulella seighoitetun/ ia ne iotca woiton sanuet olit Pedhosta/ ia henen Cuuastans ia henen Lijcamerckistens/ ia henen Nime'se lughusta/ seisouan Clasisen Meren päle/
Ja minä näin niinkuin lasisen meren tulella sekoitetun/ ja ne jotka woiton saaneet olit pedosta/ ja hänen kuwastansa ja hänen liikamerkistänsä/ ja hänen nimensä luwusta/ seisowan lasisen meren päälle/
15:3 ia pidhit Jumalan Candelet ia weisasit Mosesen Jumalan paluelian Wirtte/ ia sen Caritzan Wirtte sanoden/ Swret ia Ihmeliset ouat sinun Tekos/ HErra Jumala Caikiualdias/ oikiat ia totiset ouat sinun Ties sine pyhedhen Kuningas.
Ja pidit Jumalan kanteleet ja weisasit Moseksen Jumalan palwelijan wirttä/ ja sen Karitsan wirttä sanoen/ Suuret ja ihmeelliset owat sinun tekosi/ Herra Jumala Kaikkiwaltias/ oikeat ja totiset owat sinun tiesi sinä pyhyyden Kuningas.
15:4 Cuca ei pelke sinua Herra ia sinun Nimees yliste? Sille ette sine yxine's Laupias olet/ sille ette caiki Pacanat tuleuat/ ia cumartauat sinu' Casuos edese/ Sille ette sinu' Domios ouat iulgistetut.
Kussa ei pelkää sinua Herra ja sinun nimeäsi ylistää? Sillä että sinä yksinänsä laupias olet/ sillä että kaikki pakanat tulewat/ ja kumartawat sinun kaswosi edessä/ Sillä että sinun tuomiosi owat julkistetut.
15:5 Sitelehin mine näin/ Ja Catzo/ nin auattin se Todhistoxen Maian Templi Taiuasa/
Siitä lähin minä näin/ Ja katso/ niin awattiin se todistuksen maja templi taiwaassa/
15:6 ia wloslexit Templiste ne seitzemen Engelite/ ioilla ne seitzemen Witzausta olit/ puetetut puctalla ia kirckalla Lijnawattela/ Ja ymberinsuötetyt heide' Rinna'sa Cullaisilla Wöille.
ja ulos läksit templistä ne seitsemän enkeliä/ joilla ne seitsemän witsausta olit/ puetetut puhtaalla ja kirkkaalla liinawaatteella/ Ja ympärinswyötetyt heidän rinnansa kultaisillä wöillä.
15:7 Ja yxi nijste nelieste Eleimiste/ annoi nijlle seitzemelle Engelille/ seitzeme' Cullaista Malia teunens Jumalan Wihasutta/ Joca elepi ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja yksi niistä neljästä eläimestä/ antoi niille seitsemälle enkelille/ seitsemän kultaista maljaa täynnänsä Jumalan wihaisuutta/ Joka elääpi iankaikkisesta iankaikkisehen.
15:8 Ja se Templi teutetin Sauusta Jumalan Herraudhesta/ ia henen Auwostans/ ia eikengen woinut siselle kieude Templin sihenasti/ quin ne seitzemen Engelin Witzausta tulit teutetuxi.
Ja se templi täytettiin sawusta Jumalan herraudesta/ ja hänen auwostansa/ ja ei kenkään woinut sisälle käydä templiin siihen asti/ kuin ne seitsemän enkelin witsausta tulit täytetyksi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22