Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

VI. Lucu.

 

6:1 JA mine näin/ ette cosca se Caritza auasi yhden Insigleista/ ia mine cwlin yhden nijste nelieste eleimeste sanouan/ ninquin pitkeisen iylinen/ Tule ia catzo.
JA minä näin/ että koska se Karitsa awasi yhden insigleistä/ ja minä kuulin yhden niistä neljästä eläimestä sanowan/ niinkuin pitkäisen jylinän/ Tule ja katso.
6:2 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Ori/ ia ioca istui hene' pälens/ piti Joutzen. Ja henelle annetin yxi Crunu/ ia hen wlosmeni woittaman ia saaman woiton.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi walkea ori/ ja joka istui hänen päällensä/ piti jousen. Ja hänelle annettiin yksi kruunu/ ja hän ulos meni woittaman ja saaman woiton.
6:3 Ja coska hen auasi sen toisen Insiglin Cuulin mine sen toisen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo.
Ja koska hän awasi sen toisen insiglin Kuulin minä sen toisen eläimen sanowan/ Tule ja katso.
6:4 Ja wlosmeni toinen Ruskia Ori/ ia ioca sen päle istui/ henelle annetin Rauha Maasta poisotta/ Ja ette he keskenens piti heidhens tappaman/ ia henelle oli swri Miecka annettu.
Ja ulos meni toinen ruskea ori/ ja joka sen päälle istui/ hänelle annettiin rauha maasta pois ottaa/ Ja että he keskenänsä piti heidäns tappaman/ ja hänelle oli suuri miekka annettu.
6:5 Ja coska hen auasi sen colmanen Insiglin/ cwlin mine sen colmanen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo. Ja mine näin/ ia catzo yxi musta Ori/ ia henelle ioca sen päle istui/ oli yxi Waaca Kädhes.
Ja koska hän awasi sen kolmannen insiglin/ kuulin minä sen kolmannen eläimen sanowan/ Tule ja katso. Ja minä näin/ ja katso yksi musta ori/ ja hänelle joka sen päälle istui/ oli yksi waaka kädessä.
6:6 Ja mine cwlin yhden Änen/ ninen nelien Eleimen keskelle sanouan/ yxi Mitta Nisuia Colmes euris/ ia colme Mitta Ohria Colmes euris/ ia ele wina ia öliu wahingoita.
Ja minä kuulin yhden äänen/ niinen neljän eläimen keskellä sanowan/ yksi mittä nisuja kolmessa äyrissä/ ja kolme mittaa ohria kolmessa äyrissä/ ja älä wiinaa ja öljyä wahingoita.
6:7 Ja coska he' auasi sen neliene' Insiglin cwlin mine sen neliene' eleime' Änen sanoua'/ Tule ia catzo.
Ja koska hän awasi sen neljännen insiglin kuulin minä sen neljännen eläimen äänen sanowan/ Tule ja katso.
6:8 Ja mine nein/ ia catzo yxi placki Ori/ ia ioca sen päle istui/ sen Nimi oli Colema ia Helueti he'de noudatti. Ja henelle woima a'nettin tappaman sen neliene' Osan Maan päle/ Miekalla ia Nälielle ia Surmalla/ ia Petoin cautta Maan päle.
Ja minä näin/ ja katso yksi plakki ori/ ja joka sen päälle istui/ sen nimi on kuolema ja helwetti häntä noudatti. Ja hänellä woima annettiin tappaman sen neljännen osan maan päälle/ Miekalla ja nälällä ja surmalla/ ja petoin kautta maan päälle.
6:9 Ja coska hen auasi sen widenen Insiglin Näin mine Altarin alla ninen Sielut iotca Jumalan Sanan tedhen tapetut olit. Ja sen Todistoxen teden ioca heille oli.
Ja koska hän awasi sen wiidennen insiglin. Näin minä alttarin alla niinen sielut jotka Jumalan Sanan tähden tapetut olit. Ja sen todistuksen tähden joka heille oli.
6:10 Ja he hwsit swrella Änelle/ sanodhen/ Sine Pyhe ia Totine' Herra/ quinga cauuan et sine domitze ia costa meiden Werenne/ nijste iotca Maan päle asuuat?
Ja he huusit suurella äänellä/ sanoen/ Sinä Pyhä ja Totinen Herra/ kuinka kauan et sinä tuomitse ja kosta meidän weremme/ niistä jotka maan päällä asuwat?
6:11 Ja cullekin heiste annetin walkea waate. Ja sanotin heille ette heiden piti wiele lepemen wähen aica/ sihenasti ette heiden Cansapaluelians ia weliens Lucu teuten tulis/ iotca mös tapettaman piti ninquin Heki.
Ja kullekin heistä annettiin walkea waate. Ja sanottiin heille että heidän piti wielä lepääman wähän aikaa/ siihen asti että heidän kanssapalwelijansa ja weljiensä luku täyteen tulisi/ jotka myös tapettaman piti niinkuin hekin.
6:12 Ja mine näin/ coska he' auasi sen Cwdhene' Insiglin/ ia catzo/ nin swri Maanieristus tapactui/ ia Auringoinen tuli mustaxi quin Caruasecki/ ia Cuu tuli coconans ninquin Weri/
Ja minä näin/ koska hän awasi sen kuudennen insiglin/ ja katso/ niin suuri maanjäristys tapahtui/ ja aurinkoinen tuuli mustaksi kun karwasäkki/ ja kuu tuli kokonansa niinkuin weri/
6:13 ia Tehdhet alasputosit Taiuast Maan päle ninquin Fikunapuu waristapi henen Fikunans/ coska hen swresta Twlesta hälyteten.
ja tähdet alas putosit taiwaasta maan päälle niinkuin wiikunapuu waristaapi hänen wiikunansa/ koska hän suuresta tuulesta hälytetään.
6:14 Ja Taiuas kiemerysti ninquin kämerettu Kiria/ ia caiki Wooret ia Loodhot tulit sijrtynexi heidhe' sioistans.
Ja taiwas kämärysti (käärittiin) niinkuin kämärrettu kirja/ ja kaikki wuoret ja luodot tulit siirtyneeksi heidän sijoistansa.
6:15 Ja ne Kuningat maan päle/ ia ne ylimeset ia ne rickat/ ia ne pämihet ia ne wäkeuet ia caiki oriat ia caiki wapahet ketkit heidens Loolijn ia Rotcohin/
Ja ne kuninkaat maan päälle/ ja ne ylimmäiset ja ne rikkaat/ ja ne päämiehet ja ne wäkewät ja kaikki orjat ja kaikki wapahat kätkit heidäns luoliin ja rotkoihin/
6:16 ia sanouat Woorille ia Callioille/ la'gteca meiden pälen ia peiteket meite sen Casuoin edheste ioca Stolin päle istupi/ ia Caritzan wihasta.
ja sanowat wuorille ja kallioille/ langetkaa meidän päällen ja peittäkäät meitä sen kaswoin edestä joka tuolin päälle istuupi/ ja Karitsan wihasta.
6:17 Sille ette tullut ombi henen swren Wihans Peiue/ ia cuca woipi seisoa?
Sillä että tullut ompi hänen suuren wihansa päiwä/ ja kuka woipi seisoa?

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22