Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

X. Lucu.

 

10:1 JA mine näin ydhen toisen wäkeuen Engelin Taiuasta alastuleuan/ se oli Piluelle puetettu/ ia Taiuan Cari ylitze henen Pääens/ ia henen Casuonsa oli ninquin Auringo/ Ja henen Jalghansa ninquin Tulen Pilarit.
Ja minä näin yhden toisen wäkewän enkelin taiwaasta alas tulewan/ se oli pilwellä puetettu/ ja taiwaan kaari ylitse hänen päänsä/ ja hänen kaswonsa oli niinkuin aurinko/ Ja hänen jalkansa niinkuin tulen pilarit.
10:2 Ja oli henen Kädhesens auoin Kiriainen/ Ja pani henen oikean Jalcans Meren päle/ Ja sen waseman Maan päle/ ia hwsi swrella änelle ninquin Jalopeuran Kiliulla.
Ja oli hänen kädessänsä awoin kirjanen/ Ja pani hänen oikean jalkansa meren päälle/ Ja sen wasemman maan päälle/ ja huusi suurella äänellä niinkuin Jalopeuran kiljulla/
10:3 Ja coska he' hwsi/ puhuit ne seitzeme' Pitkeiste heiden äne'se.
Ja koska hän huusi/ puhuit ne seitsemän pitkäistä heidän äänensä.
10:4 Ja coska ne seitzemen Pitekeiste olit puhunuet heiden änense/ nin tactoin mine ne kirioitta. Ja mine cwlin ydhen änen Taiuasta sanouan minulle/ Insiglitze mite ne seitzemen Pitkeiste puhuit ia ele nijte kirioita.
Ja koska ne seitsemän pitkäistä olit puhuneet heidän äänensä/ ja tahdoin minä ne kirjoittaa. Ja minä kuulin yhden äänen taiwaasta sanowan minulle/ Insiglitse mitä ne seitsemän pitkäistä puhuit ja älä niitä kirjoita.
10:5 Ja se Engeli ionga mine näin seisouan Meren päle ia Maa' päle/ ylesnosti Käde's Taiuan pein/
Ja se enkeli jonka minä näin seisowan meren päälle ja maan päälle/ ylös nosti kätensä taiwaan päin/
10:6 ia wannoi se' Eleueisen ija'caikisesta ijancaikisehen päle/ sen ioca Taiuan oli loonut ia ne mite henese ouat/ Ja Man ia ne mite henese ouat Ja Meren/ ia mite henese ouat/ ettei sille' Aica enembe oleman pidhe/
ja wannoi sen eläwäisen iankaikkisesta iankaikkisehen päälle/ sen joka taiwaan oli luonut ja mitä hänessä owat/ Ja maan ja ne mitä hänessä owat. Ja meren/ ja mitä hänessä owat/ ettei sillen aika enempi oleman pidä/
10:7 Waan sen seitzemennen Engelin änen Peiuene/ coska he' rupe Basunalla soittaman/ nin pite Jumalan Salaudhe' teuteteme'/ Ninquin hen on ilmoitanut palueliains ia Prophetains cautta.
Waan sen seitsemännen enkelin äänen päiwänä/ koska hän rupee pasuunalla soittaman/ niin pitää Jumalan salauden täytettämän/ Niinkuin hän on ilmoittanut palwelijainsa ja profeettainsa kautta.
10:8 Ja mine cwlin taas yden änen Taiuasta minun cansani puhuuan/ ia sanouan/ Mene ia ota se auoin Kiriainen Engelin Kädheste/ ioca seisopi Meren ia Maan päle.
Ja minä kuulin taas yhden äänen taiwaasta minun kanssani puhuwan/ ja sanowan/ Mene ja ota se awoin kirjanen enkelin kädestä/ joka seisoopi meren ja maan päälle.
10:9 Ja mine menin Engelin tyge ia sanoin/ Anna minulle se kiria/ ia hen sanoi minulle/ ota ia sö yles ia sen pite caruasteleman sinun Watzas/ waan sinun Suusas henen pite oleman makean ninquin Hunaian.
Ja minä menin enkelin tykö ja sanoin/ Anna minulle se kirja/ ja hän sanoi minulle/ ota ja syö ylös ja sen pitää karwasteleman sinun watsassa/ waan sinun suussasi hänen pitää oleman makean niinkuin hunajan.
10:10 Ja mine otin sen Kiriaisen Engelin Kädeste/ ia sen ylessöin/ ia se oli makea minun Suusani ninquin Hunaia. Ja quin mine olin sen ylessönyt/ caruasteli se minun Watzani.
Ja minä otin sen kirjasen enkelin kädestä/ ja sen ylös söin/ ja se oli makea minun suussani niinkuin hunaja. Ja kuin minä olin sen ylös syönyt/ karwasteli se minun watsaani.
10:11 Ja hen sanoi minulle/ taas sinun tule Propheterata Canssoille/ ia Pacanoille/ ia Kielille/ ia monille Kuningaille.
Ja hän sanoi minulle/ taas sinun tulee propheteerata kansoille/ ja pakanoille/ ja kielille/ ja monille kuninkaille.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22