Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XXII. Lucu.

 

22:1 JA hen osotti minulle ydhen puctan Eleue' wedhen Kymin/ selken ninquin Christallin/ wloslecteuen Jumalan ia Caritzan stolista/ keskelle henen Catua'sa.
Ja hän osoitti minulle yhden puhtaan eläwän weden kymin/ selkeän niinkun kristallin/ ylös lähtewän Jumalan ja Karitsan tuolista/ keskellä hänen katuansa.
22:2 Ja molomille polilla kymie seisoi se Elemen Puu/ se cannoi caxitoistakymeneiset Hedhelmet/ ia annoi henen Hedhelmens cunaki Cwcauna/ Ja sen Puun Lehdhet kelpasit Pacanoitten terueydhexi.
Ja molemmilla puolen kymiä seisoi se elämän puu/ ja kantoi kaksitoistakymmeneiset hedelmät/ ja antoi hänen hedelmänsä kunakin kuukautena/ Ja sen puun lehdet kelpasit pakanoitten terweydeksi.
22:3 Ja ei miten kiroutta pidhe sillen oleman/ Wan Jumalan ia Caritzan Stoli henesse pite olema' Ja henen Paluelians pite palueleman hende/
Ja ei mitään kirousta pidä silleen oleman/ Waan Jumalan ja Karitsan tuoli hänessä pitää oleman. Ja hänen palwelijansa pitää palweleman häntä/
22:4 ia näkemen henen Casuonsa/ ia henen Nimense pite oleman heiden Otzisans.
ja näkemään hänen kaswonsa/ ja hänen nimensä pitää olemaan heidän otsissansa.
22:5 Ja ei enemen Öte pidhe oleman. Ja eiuet he taruitze Kyntiletä/ taicka Auringoisen walkiutta/ Sille ette HErra Jumala heite yleswalghistapi/ ia heiden pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja ei enemmin yötä pidä olemaan. Ja eiwät he tarwitse kynttilätä/ taikka aurinkoisen walkeutta/ Sillä että HErra Jumala heitä ylös walkistaapi/ ja heidän pitää hallitseman iankaikkisesta iankaikkisehen.
22:6 Ja hen sanoi minulle/ Nämet sanat ouat wissit ia totiset/ Ja Jumala se Prophetain HErra/ ombi henen Engelinse lehettenyt/ osottaman henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuma' pite.
Ja hän sanoi minulle/ Nämät sanat owat wissit ja totiset/ Ja Jumala se prophetain Herra/ ompi hänen enkelinsä lähettänyt/ osoittaman hänen palwelijoillensa/ mitkä pian tapahtuman pitää.
22:7 Ja catzo/ mine tulen nopiasta. Autuas ombi se/ ioca ketkepi temen Kirian Prophetian sanat.
Ja katso/ minä tulen nopiasti. Autuas ompi se/ joka kätkeepi tämän kirjan prophetian sanat.
22:8 Ja mine olen se Johannes ioca neite cwlin ia näin/ Ja coska mine neite cwlin ia näin/ la'gesin mine Engelin ialcain eten/ cumartaman hende ioca minulle neite osotti.
Ja minä olen se Johannes joka näitä kuulin ja näin/ Ja koska minä näitä kuulin ja näin/ lankesin minä enkelin jalkain eteen/ kumartamaan häntä joka minulle näitä osoitti.
22:9 Ja hen sanoi minulle/ Catzo/ ettes site teghe/ Sille mine olen sinun Cansapaluelias/ ia sinun weliedhes Prophetain/ Ja ninen iotca ketkeuet temen Kirian sanat/ Cumardha Jumalata.
Ja hän sanoi minulle/ Katso/ ettes sitä tee/ Sillä minä olen sinun kanssapalwelijasi/ ja sinun weljiesi prophetain/ ja niiden jotka kätkewät tämän kirjan sanat/ Kumarra Jumalata.
22:10 Ja hen sanoi minulle/ Ele temen Kirian Prophetain sanoia insigla. Sille ette aica ombi lesnä.
Ja hän sanoi minulle/ Älä tämän kirjan prophetain sanoja insiglaa. Sillä että aika ompi läsnä.
22:11 Joca paha ombi/ hen olcohon paha. Ja ioca saastainen ombi hen olcohon saastainen. Mutta ioca hurskas ombi/ hen olcohon wiele nyt hurska'bi/ Ja ioca pyhe ombi/ hen olcohon wiele Pyhembi.
Joka paha ompi/ hän olkohon paha. Ja joka saastainen ompi hän olkohon saastainen. Mutta joka hurskas ompi/ hän olkohon wielä hurskaampi/ Ja joka pyhä ompi/ hän olkohon wielä pyhempi.
22:12 Ja catzo/ Mine tulen pian/ ia minun palcan cansani on/ andaman itzecungin ninquin heiden töönse ouat.
Ja katso/ Minä tulen pian/ ja minun palkkani kanssani on/ antamaan itsekunkin niinkuin heidän työnsä owat.
22:13 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia loppu/ se Ensimeinen ia wimeinen.
Minä olen se A ja O/ se alku ja loppu/ se ensimmäinen ja wiimeinen.
22:14 Autuat ouat ne/ iotca hene' Keskynse ketkeuet/ Senpäle ette heiden woimans pitepi olema' Elemen puusa/ ia portein cautta siselkieumen Caupungin.
Autuaat owat ne/ jotka hänen käskynsä kätkewät/ Senpäälle että heidän woimans pitääpi oleman elämän puussa/ ja porttein kautta sisälle käymän kaupunkiin.
22:15 Sille ette wlcona ouat Coirat ia welholiset/ ia ne Salawooteiset/ ia ne Murhaijat/ ia Epeiumalain Palueliat/ ia caiki ne iotca racastauat ia tekeuet Walehen.
Sillä että ulkona owat koirat ja welholliset/ ja ne salawuoteiset/ ja ne murhaajat/ ja epäjumalain palwelijat/ ja kaikki ne jotka rakastawat ja tekewät walheen.
22:16 Mine Iesus lehetin minun Engelini/ ette henen pite todhistaman näme teille Seurakunnissa/ Mine olen Dauidin iwresta ia Sughusta/ yxi kircas Cointecti.
Minä Jesus lähetin minun enkelini/ että hänen pitää todistaman nämä teille seurakunnissa/ Minä olen Dawidin juuresta ja suwusta/ yksi kirkas kointähti.
22:17 Ja Hengi ia Morsian sanouat/ Tule. Ja ioca cwlepi/ se sanocan/ Tule. Joca Janopi/ se tulcan/ Ja ioca tactopi/ se ottacan Elemen Wettä andimexi.
Ja Henki ja morsian sanowat/ Tule. Ja joka kuuleepi/ se sanokaan/ Tule. Joka janoaapi/ se tulkaan/ Ja joka tahtoopi/ se ottakaan elämän wettä antimeksi.
22:18 Mutta mine todhistan Jocaitzelle cwleualle temen Kirian Prophetain sanat/ Ette ios iocu lisepi neihin/ Jumalan pite paneman hene' pälens ne Witzauxet iotca tesse Kirisa ouat kirioitetut.
Mutta minä todistan jokaiselle kuulewalle tämän kirjan prophetain sanat/ Että jos joku lisääpi näihin/ Jumalan pitää panemaan hänen päällensä ne witsaukset jotka tässä kirjassa owat kirjoitetut.
22:19 Ja ios iocu temen Kirian Prophetain sanoista poisottapi nin Jumala poisottapi henen Osans Elemen Kiriasta/ ia sijte pyheste Caupungista/ Ja nijste/ iotca kirioitetut ouat tesse Kiriasa.
Ja jos joku tämän kirjan prophetain sanoista pois ottaapi niin Jumala pois ottaapi hänen osansa elämän kirjasta/ ja siitä pyhästä kaupungista/ Ja niistä/ jotka kirjoitetut owat tässä kirjassa.
22:20 Sen sanopi hen ioca tehen todhistoxen candapi/ Iia/ Mine tulen pian/ Amen/ Nin tule HERRA Iesu.
Sen sanoopi hän joka tähän todistuksen kantaapi/ ja/ Minä tulen pian/ Amen/ Niin tule HERRA Jesus.
22:21 Meiden HERRAN IesuSEN CHristusen Armo olcohon teiden caikein cansanna. AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssanne. AMEN.

Sen wdhen Testamentin Loppu.
Tulkittu Somen Turws/ waan Prentattu Stocholmis Amundi Lauritzan Poialta.
CHRIStusen Syndyme Wodhesta. 1548.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22