Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XVII. Lucu.

 

17:1 JA tuli yxi nijste seitzemiste Engeliste/ ioilla ne seitzemen Malia oli/ puhui minun cansani ia sanoi minulle/ Tule/ mine osotan sinulle sen swren Porton Domion/ ioca jstupi palioin wettein päle/
Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä/ joilla ne seitsemän maljaa oli/ puhui minun kanssani ja sanoi minulle/ Tule/ minä osoitan sinulle sen suuren porton tuomion/ joka istuupi paljon wetten päälle/
17:2 ionga cansa ma' Kuningat ouat Hauristelluet/ ia ne iotca Maan päle asuuat/ ouat ioopunuet henen Hoorudens winasta.
jonka kanssa maan kuninkaat owat hauristelleet/ ja ne jotka maan päällä asuwat/ owat juopuneen hänen huoruutensa wiinasta.
17:3 Ja hen wei minua Hengese Corpehen. Ja mine näin Waimon istuuan ydhen werencaruaisen Pedhon päle teunens pilcan Nimeie/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia.
Ja hän wei minua Hengessä korpehen. Ja minä näin waimon istuwan yhden werenkarwaisen pedon päällä täynnänsä pilkan nimeä/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea.
17:4 Ja se Waimo oli watettu Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia ylicullattu Cullalla ia calleilla Kiuille ia Perleile/ ia piti Kädhesens Cullaisen Pullan/ teunne cauhistosta/ ia henen Horudhens rietautta.
Ja waimo oli waatettu purppuralla/ ja werenkarwaisella/ ja ylikullattu kullalla ja kalleilla kiwillä ja päärleillä/ ja piti kädessänsä kultaisen pullon/ täynnä kauhistusta/ ja hänen huoruutensa riettautta.
17:5 Ja henen Otzasans se Nimi kirioitettu/ Salaus se swri Babilon/ se Horudhen Äiti/ ia caiken Cauhistoxen Maan päle.
Ja hänen otsassansa se nimi kirjoitettu/ Salaus se suuri Babylon/ se huoruuden äiti/ ja kaiken kauhistuksen maan päällä.
17:6 Ja mine näin sen Waimon Joopununna pyhein ia Iesusen Todhistaiain Wereste. Ja mine jhmectelin sange'/ coska mine sen näin.
Ja minä näin sen waimon juopuneena pyhäin ja Jesuksen todistajain werestä. Ja minä ihmettelin sangen/ koska minä sen näin.
17:7 Ja se Engeli sanoi minulle/ mixi sine jhmectelet? Mine sanon sinulle sen Waimon Salautta/ ia sijte Pedhosta ioca hende candapi/ iolla on seitzemen Pääte ia kymmenen Saruea.
Ja se enkeli sanoi minulle/ miksi sinä ihmettelet? Minä sanon sinulle waimon salautta/ ja siitä pedosta joka häntä kantaapi/ jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarwea.
17:8 Se Peto iongas näit/ ombi ollut/ ia ei ole/ ia se ombi iellens ylestuleua Sywuydheste/ ia pite menemen cadhotoxeen/ Ja ne jhmeteleuat iotca Maan päle asuuat/ ioinenga Nimet ei ole kirioitetut Elemen Kiriasa Mailman alghusta/ Coska he näkeuet sen Pedhon ioca oli/ ia ei ole/ waicka hen quitengin on.
Se peto jonkas näit/ ompi ollut/ ja ei ole/ ja se ompi jällens ylös tulewa sywyydestä/ ja pitää menemän kadotukseen/ Ja ne ihmettelewät jotka maan päällä asuwat/ joinenka nimet ei ole kirjoitetut elämän kirjassa maailman alusta/ Koska he näkewät sen pedon joka oli/ ja ei ole/ waikka hän kuitenkin on.
17:9 Ja tesse ombi Mieli iohonga Wisaus taruitan. Ne seitzemen Pääte ouat seitzemen Woorda/ ioinenga päle se waimo jstupi/ ia ne ouat seitzemen Kuningast.
Ja tässä ompi mieli johonka wiisaus tarwitaan. Ne seitsemän päätä owat seitsemän wuorta/ joinenka päällä se waimo istuupi/ ja ne owat seitsemän kuningasta.
17:10 Wijsi ouat langenuet/ ia yxi ombi/ ia se toinen ei ole wiele tullut/ ia cosca hen tulepi/ pite henen wehen aica pysymen/
Wiisi owat langenneet/ ja yksi ompi/ ja se toinen ei ole wielä tullut/ ja koska hän tuleepi/ pitää hänen wähän aikaa pysymän/
17:11 Ja se Peto ioca oli/ ia ei ole/ se ombi se cadhexas/ ia ombi nijste seitzemeste/ ia menepi Cadhotoxeen.
Ja se peto joka oli/ ja ei ole/ se ompi se kahdeksas/ ja ompi niistä seitsemästä/ ja meneepi kadotukseen.
17:12 Ja ne Kymmenen Saruia iotcas näit/ ne ouat kymenen Kuningast/ iotca eiuet wiele Waldacunda sanuet ole/ Mutta ninquin Kuningat he saauat Woiman ydhelle Hetkelle/ sen pedhon cansa.
Ja ne kymmenen sarwea jotkas näit/ ne owat kymmenen kuningasta/ jotka eiwät wielä waltakuntaa saaneet ole/ Mutta niinkuin kuninkaat he saawat woiman yhdellä hetkellä/ sen pedon kanssa.
17:13 Neille ombi yxi Neuuo/ ia andauat heidhen woimansa ia wäense sille pedholle.
Näillä ompi yksi neuwo/ ja antawat heidän woimansa ja wäkensä sille pedolle.
17:14 Neme sotiuat Caritzan cansa/ ia Caritzan pite woitaman heite/ Sille ette hen on caikein HErrain HErra/ ia caikein Kuningaidhen Kuningas/ ia henen cansans ne cutzutut ia wlosualitut ia wskoliset.
Nämä sotiwat Karitsan kanssa/ ja Karitsan pitää woittaman heitä/ Sillä että hän on kaikkein Herrain Herra/ ja kaikkein Kuningasten Kuningas/ ja hänen kanssansa ne kutsutut ja uloswalitut ja uskolliset.
17:15 Ja hen sanoi minulle/ ne wedhet iotca sine näit/ cusa se porto jstu päle/ ouat Canssat ia Jouckot/ ia pacanat ia kielet.
Ja hän sanoi minulle/ ne wedet jotka sinä näit/ kussa se portto istuu päällä/ owat kansat ja joukot/ ja pakanat ja kielet.
17:16 Ja ne kymmenen Saruia/ iotca sine Pedhosa näit/ ne pite wihaman site portoa/ ia pite henen häuittemen/ ia alastomaxi tekemen/ Ja heidhen pite sömen henen Liha'sa/ ia sen he Tulella ylespoltauat/
Ja ne kymmenen sarwea/ jotka sinä pedossa näit/ ne pitää wihaaman sitä porttoa/ ja pitää hänen häwittämän/ ja alastomaksi tekemän/ Ja heidän pitää syömän hänen lihaansa/ ja sen he tulella ylöspolttawat/
17:17 Sille ette Jumala ombi andanut heiden Sydhemihins/ tekemen henen Sosions ielkin/ ia tekeme' yden Tadhon/ ette he andauat heide' waldacundans Pedholle sihenasti ette Jumalan Sanat tuleuat teutetyxi.
Sillä että Jumala ompi antanut heidän sydämihinsä/ tekemän hänen suosionsa jälkeen/ ja tekemän yhden tahdon/ että he antawat heidän waltakuntansa pedolle siihen asti että Jumalan sanat tulewat täytetyksi.
17:18 Ja se Waimo ionga sine näit/ ombi se swri Caupungi/ iolla ombi waldacunda ylitze Maan Kuningaidhen
Ja se waimo jonka sinä näit/ ompi se suuri kaupunki/ jolla ompi waltakunta ylitse maan kuninkaiden.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22