Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

IV. Lucu.

 

4:1 SIjtte mine näin/ ia catzo/ yxi Oui auatin Taiuasa/ ia se ensimeinen Äni ionga mine cwlin minun cansani puhuuan/ ninquin Basunan/ sanouan/ ylesastu tenne ia mine osotan sinulle mite testelehin tapactuman pite.
Sitten minä näin/ ja katso/ yksi owi awattiin taiwaassa/ ja se ensimmäinen ääni jonka minä kuulin minun kanssani puhuwan/ niinkuin pasuunan/ sanowan/ ylös astu tänne ja minä osoitan sinulle mitä tästä lähin tapahtuman pitää.
4:2 Ja cochta mine olin Hengese. Ja catzo/ yxi Stoli oli pandu Taiuasen/ ia Stolin päle yxi istuua.
Ja kohta minä olin Hengessä. Ja katso/ yksi tuoli oli pantu taiwaaseen/ ja tuolin päällä yksi istuwa.
4:3 Ja ioca istui hen oli näkyens sen Kiuen Jaspidi ia Sardion caltainen.
Ja joka istui hän oli näköänsä sen kiwen jaspinin ja sardion kaltainen.
4:4 Ja Taiuancaari oli ymberins henen Stolians/ näkyens Smaragdin caltainen Ja sen Stolin ymberille oli neliecolmatkymmende Stolia/ ia ninen Stolein päle olit neliecolmatkymmende Wanhinda jstuuaiset puetetut walkeilla wateilla/ ia oli heiden Päsens cullaiset Crunut.
Ja taiwaan kaari oli ympärinsä hänen tuoliansa/ näköänsä smaragdin kaltainen. Ja sen tuolin ympärillä oli neljäkolmatkymmentä tuolia/ ja niinen tuolien päälle olit neljätkolmatkymmentä wanhinta istuwaiset puetetut walkeilla waatteilla/ ja oli heidän päässänsä kultaiset kruunut.
4:5 Ja Stolista wloskieuit Leimauxet/ ia pitkeiset ia Änet/ ia seitzemen tulista Lampua palauaista Stolin edhes/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie.
Ja tuolista uloskäwit leimaukset/ ja pitkäiset ja äänet/ ja seitsemän tulista lamppua palawaista tuolin edessä/ jotka owat ne seitsemän Jumalan Henkeä.
4:6 Ja Stolin edes oli ninquin Clasinen Meri Christallin modholla/ ia keskelle Stolia ia ymberi Stolia nelie Eleiende/ teune Silmie edhes ia tacan.
Ja tuolin edessä oli niinkuin lasinen meri kristallin muodolla/ ja keskellä tuolia ja ympäri tuolia neljä eläintä/ täynnä silmiä edessä ja takan.
4:7 Ja se ensimeinen Eleien oli Jalopeuran moodhoinen/ ia se toine' Eleien Wasican modoine'/ ia sille colmannella Eleimelle oli ninquin Inhimisen Casuot/ Ja se nelies Eleien oli lendeuen Cotcan moodhoinen.
Ja se ensimmäinen eläin oli jalopeuran muotoinen/ ja se toinen eläin wasikan muotoinen/ ja sillä kolmannella eläimellä oli niinkuin ihmisen kaswot/ Ja se neljäs eläin oli lentäwän kotkan muotoinen.
4:8 Ja nijlle nelielle Eleiemelle/ oli cullaki cwsi Sipie ymberille's/ ia he olit wlcoa ia siselde teune Silmie. Ja ei ollut heille Lepoa Peiuelle ia Öelle/ ia sanouat/ Pyhe Pyhe Pyhe ombi se HErra Jumala/ se Caickiualdias/ se ioca oli/ ia se ioca ombi/ ia se ioca tuleuainen on.
Ja niillä neljällä eläimellä/ oli kullakin kuusi siipeä ympärillänsä/ ja he olit ulkoa ja sisältä täynnä silmiä. Ja ei ollut heillä lepoa päiwällä ja yöllä/ ja sanowat/ Pyhä Pyhä Pyhä ompi se HERRA Jumala/ se Kaikkiwaltias/ se joka oli/ ja se joka ompi/ ja se joka tulewainen on.
4:9 Ja coska ne Eleimet annoit Ylistoxen/ ia Cunnian ia Kitoxe' henelle/ ioca jstui Stolin päle/ ioca elepi ijnncaikisesta ijancaikisehen.
Ja koska ne eläimet annoit ylistyksen/ ja kunnian ja kiitoksen hänelle/ joka istui tuolin päälle/ joka elääpi iankaikkisesta iankaikkisehen.
4:10 Nin ne neliecolmatkyme'de Wa'hinda la'gesit sen Stolin päle istuuaisen eten/ ia cumarsit site Eleuet ija'caikisesta ija'caikisehe'. Ja heitit heide' Crunu's Stolin eten ia sanoit/
Niin ne neljäkolmatkymmentä wanhinta lankesit se tuolin päälle istuwaisen eteen/ ja kumarsit sitä eläwät iankaikkisesta iankaikkisehen. Ja heitit heidän kruununsa tuolin eteen ja sanoit/
4:11 Herra/ sine olet madoline' ottama' Ylistoxen ia Cu'nian ia Woima'/ Sille sine olet caiki Loonut/ ia sinun tacdos tedhen o'bi heiden Olemisens/ ia ouat lodhut.
Herra/ sinä olet mahdollinen ottaman ylistyksen ja kunnian ja woiman/ Sillä sinä olet kaikki luonut/ ja sinun tahtosi tähden ompi hänen olemisensa/ ja owat luodut

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22