Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XIV. Lucu.

 

14:1 JA mine näin/ ia catzo/ yxi Caritza seisoi Syonin Wooren päle/ ia henen cansans sata ia nelie ia neliekymende tuhatta/ ioilla oli heiden Isense Nimi kirioitettu heidhen Otzisans.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi Karitsa seisoi Sionin wuoren päälle/ ja hänen kanssansa sata ja neljä ja neljäkymmentä tuhatta/ joilla oli heidän Isänsä nimi kirjoitettu heidän otsissansa.
14:2 Ja mine cwlin Änen Taiuasta/ ninquin palioin Wettein Änen/ ia ninquin swren Pitkeisen Änen. Ja se Äni ionga mine cwlin/ oli ninquin Candelen Leicarin iotca heiden Candeleita's leikitzeuat.
Ja minä kuulin äänen taiwaasta/ niinkuin paljon wettein äänen/ ja niinkuin suuren pitkäisen äänen. Ja se ääni jonka minä kuulin/ oli niinkuin kanteleen leikarin jotka heidän kanteleitansa leikitsewät.
14:3 Ja weisasit ninquin wtta Wirtte Stolin edhes/ ia nelie' Eleimen edhes/ ia Wanhinden. Ja eikengen woinut oppia site Weisua/ paitzi nijte sata ia nelie ia neliekyme'de tuhatta/ iotca ostetut ouat Maasta.
Ja weisasit niinkuin uutta wirttä tuolinsa edessä/ ja neljän eläimen edessä/ ja wanhinten. Ja ei kenkään woinut oppia sitä weisua/ paitsi niitä sataa ja neljä ja neljäkymmentä tuhatta/ jotka ostetut owat maasta.
14:4 Neme ouat/ iotca ei Waimoin cansa ole saastutetut. Sille he ouat Neitzet/ ia noutauat Caritzata cuhunga hen menepi. Neme ouat ostetut Inhimisilde Jumalalle ia Caritzalle Wtisexi/
Nämä owat/ jotka ei waimoin kanssa ole saastutetut. Sillä he owat Neitseet/ ja noutawat karitsata kuhunka hän meneepi. Nämä owat ostetut ihmisiltä Jumalalle ja Karitsalle uutiseksi/
14:5 Ja heiden Suusans ei ole leuttu petosta/ Sille he ouat ilman Saastautta Jumalan Stolin edhes.
Ja heidän suussansa ei ole löytty petosta/ Sillä he owat ilman saastautta Jumalan tuolin edessä.
14:6 Ja mine näin toisen Engelin lendeuen keskitze Taiuan lepitze/ iolla oli se ijancaikinen Euangelium/ ilmoittaman nijlle iotca Maan päle istuuat ia asuuat/ ia caikille Pacanoille ia Sucucunnalle/ ia Kielelle/ ia Canssalle/
Ja minä näin toisen enkelin lentäwän keskitse taiwaan läwitse/ jolla oli se iankaikkinen ewankelium/ ilmoittamaan niille jotka maan päällä istuwat ja asuwat/ ja kaikille pakanoille ja sukukunnalle/ ja kielelle/ ja kansalle/
14:7 ia sanoi swrella Änelle/ pelietke Jumalata ia andacat henelle Cunnia/ Sille ette hene' Domions hetki ombi tullut/ ia cumartacat hende/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Meren ia Wetteinlectet.
ja sanoi suurella äänellä/ peljätkää Jumalata ja antakaat hänelle kunnia/ Sillä että hänen tuomionsa hetki ompi tullut/ ja kumartakaat häntä/ joka teki taiwaan ja maan ja meren ja wettenlähteet.
14:8 Ja toinen Engeli noudhatti sanoden/ Se langesi/ Se langesi/ Babilon se swri Caupungi/ Sille ette hen oli henen Hoorudhens winalla iottanut caiki Pacanat.
Ja toinen enkeli noudatti sanoen/ Se lankesi/ Se lankesi/ Babylon se suuri kaupunki/ Sillä että hän oli hänen huoruutensa wiinalla juottanut kaikki pakanat.
14:9 Ja colmas Engeli noudhatti heite/ sanoden swrella Änelle/ Jos iocu cumarta Petoa ia henen Cuuans/ ia ottapi sen Licamerkin hene' Otzaha'sa taicka hene' Kätee'se/
Ja kolmas enkeli noudatti heitä/ sanoen suurella äänellä/ Jos joku kumartaa petoa ja hänen kuwaans/ ja ottaapi sen liikamerkin hänen otsahansa taikka hänen käteensä/
14:10 ia sengin pite ioma' Jumala' Wihan Winasta/ ioca siseluodhatettu ia selkie o'bi henen Wihansa Calkisa/ ia hen pite pinattaman Tulella ia Tulikiuelle Pyhein Engeleitten edhes/ ia sen Caritzan edhes.
ja senkin pitää juoman Jumalan wihan wiinasta/ joka sisälle wuodatettu ja selkiä ompi hänen wihansa kalkissa/ ja hän pitää piinattaman tulella ja tulikiwellä pyhäin enkeleitten edessä/ ja sen Karitsan edessä.
14:11 Ja heiden Pinansa Saw pite ylesastuman ijancaikisesta ijancaikisehen. Ja ei ole heille Lepoa peiuelle taica Öelle/ iotca Petoa cumartauat ia henen Cuuansa/ Ja ios iocu ombi henen Nimense Licamerckin ottanut.
Ja heidän piinansa sawu pitää ylös astuman iankaikkisesta iankaikkisehen. Ja ei ole heillä lepoa päiwällä taikka yöllä/ jotka petoa kumartawat ja hänen kuwaansa/ Ja jos joku ompi hänen nimensä liikamerkin ottanut.
14:12 Tesse ombi pyhein Kersimus. Tesse ne ouat iotca piteuet Jumalan Keskyt ia IesuSEN Uskon.
Tässa ompi pyhäin kärsimys (kärsiwällisyys). Tässä ne owat jotka pitäwät Jumalan käskyt ja Jesuksen uskon.
14:13 Ja mine cwlin Änen Taiuasta sanouan minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne Cooluet/ iotca Herrasa coleuat testelehin. Iia/ Hengi sanopi/ ette heiden pite lepemen heiden Töistens/ Sille ette heiden Tekonsa noudhattauat heite.
Ja minä kuulin äänen taiwaasta sanowan minulle/ Kirjoita/ Autuaat owat ne kuolleet/ jotka Herrassa kuolewat tästä lähin. Ja/ Henki sanoopi/ että heidän pitää lepäämän heidän töistänsä/ Sillä että heidän tekonsa noudattawat heitä.
14:14 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Pilui/ ia Piluen päle istuua' Inhimisen Poian modoisen/ io'ga Pääse oli Cullaine' Crunu/ ia henen Kädhesens tereuen Sirpin.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi walkea pilwi/ ja pilwen päällä istuwa Ihmisen Pojan muotoisen/ jonka päässä oli kultainen kruunu/ ja hänen kädessänsä teräwän sirpin.
14:15 Ja toine' Engeli wloslexi Templiste/ hutadhen swrella änelle sen Pilue' päle istuuaisen tyge/ Paiska Sirpilles ia leicka/ Sille ette sinulle tuli hetki leicataxes/ Sille ette Elo Maan päle ombi quiuaxi tullut.
Ja toinen enkeli ulos läksi templistä/ huutaen suurella äänellä sen pilwen päällä istuwaisen tykö/ Paiskaa sirpilläsi ja leikkaa/ Sillä että sinulle tuli hetki leikataksesi/ Sillä että elo maan päällä ompi kuiwaksi tullut.
14:16 Ja ioca jstui Piluen päle/ paiskasi Sirpille's Maa' päle/ ia Maa tuli Poisleicatuxi
Ja joka istui pilwen päällä/ paiskasi sirpillänsä maan päälle/ ja maa tuli pois leikatuksi.
14:17 Ja toinen Engeli wloslexi Templist/ ioca Taiuahas on/ iolla mös oli tereue Wicade.
Ja toinen enkeli ulos läksi templistä/ joka taiwahassa on/ jolla myös oli teräwä wiikate.
14:18 Ja toinen Engeli wloslexi Altarista/ iolla oli woima Tule' päle/ ia hwsi swrella Änelle sen tyge iolla oli se tereue Wicade/ ia sanoi/ Paiska sinun tereuelle Wicadellas ia ylesleica ne Winan Oxan wersodh Maan päle/ Sille ette henen Mariansa ouat kypset.
Ja toinen enkeli ulos läksi alttarista/ jolla oli woima tulen päälle/ ja huusi suurella äänellä sen tykö jolla oli se teräwä wiikate/ ja sanoi/ Paiskaa sinun teräwällä wiikatteellasi ja ylös leikkaa ne wiinan oksan wersot maan päällä/ Sillä että hänen marjansa owat kypsät.
14:19 Ja se Engeli paiscasi tereuen Wicadens Maan päle/ ia ylesleicasi ne Maan Winatarhat/ ia heitti ne Jumalan Wihan swree' Cooppan.
Ja se enkeli paiskasi teräwän wiikatteensa maan päälle/ ja ylös leikkasi ne maan wiinatarhat/ ja heitti ne Jumalan wihan suureen kuoppaan.
14:20 Ja se Cooppa poliettin wlcona Caupungista ia weri Coopasta wloslexi/ haman Oritten Suitzein asti tuhanen Cwdhen sadhan Wacomitan möte.
Ja se kuoppa poljettiin ulkona kaupungista ja weri kuopasta ulos läksi/ hamaan oritten suitsen asti tuhannen kuuden sadan wakomitan myötä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22