Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

VII. Lucu.

 

7:1 JA senielken näin mine nelie Engelite seisouan nelien Maanculmain päle/ piteueiste ne nelie Maa' Twlet/ ettei Twlen pitenyt puhaltama' Maan päle/ eike Meren päle/ eike yhdenge' puun päle.
Ja sen jälkeen minä näin neljä engeliä seisowan neljän maankulman päällä/ pitämästä ne neljä maan tuulet/ ettei tuulen pitänyt puhaltaman maan päälle/ eikä meren päälle/ eikä yhdenkään puun päälle.
7:2 Ja mine näin toisen Engelin ylesastuuan Auringoisen coitosta/ henelle oli se Eleuen Jumalan Insigli/ Ja hwsi surella änelle nijlle nelielle Engelille/ ioille annettu oli wahincoitta Maan ia Meren/
Ja minä näin toisen enkelin ylös astuwan aurinkoisen koitosta/ hänellä oli se Eläwän Jumalan insigli/ Ja huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille/ joille annettu oli wahingoittaa maan ja meren/
7:3 ia sanoi. Elkette wahincoittaco Maata eike merta eike puita/ sihenasti ette me merkitzemme meiden Jumalan Palueliat heide' Otzisansa.
Ja sanoi. Älkäätte wahingoittako maata eikä merta eikä puita/ siihen asti että me merkitsemme meidän Jumalan palwelijat heidän otsissansa.
7:4 Ja mine cwlin merkituidhen lughun sata ia neliekymmende nelietuhatta/ iotca olit caikein Israelin Lasten Sucucunnasta merkitetyt.
Ja minä kuulin merkityiden luwun sata ja neljäkymmentä neljätuhatta/ jotka olit kaikkein Israelin lasten sukukunnasta merkitetyt.
7:5 Judan Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Rubenin Sucucu'nasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Gadin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt
Juudan sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Rubenin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Gadin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:6 Asarin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Nephthalin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Manassen Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt.
Asarin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Nephtalin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Manassen sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:7 Simeon Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Leuin Sucucunnasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Isascharin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Simeon sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Lewin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Isascharin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:8 Zabulonin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt. Josephin Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt BenJamin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Zabulonin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Josephin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. BenJamin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:9 Senielkin mine näin/ ia catzo swri Joucko/ iota eikengen lukea woinut/ caikista pacanoista/ ia Canssoista/ ia Kieleiste seisouan Stolin edes ia Caritzan edhes puetetut walkeisa Waateisa/ ia Palmut heide' Käsisens/
Senjälkeen minä näin/ ja katso suuri joukko/ jota ei kenkään lukea woinut/ kaikista pakanoista/ ja kansoista/ ja kielistä seisowan tuolin edessä ja Karitsan edes puetetut walkeissa waatteissa/ ja palmut heidän käsissänsä/
7:10 Ja he hwsit swrella änelle sanoden/ Terueys olcohon henelle ioca jstupi Stolilla meidhen Jumalan ia Caritzan.
Ja he huusit suurella äänellä sanoen/ Terweys olkohon hänelle joka istuupi tuolilla meidän Jumalan ja Karitsan.
7:11 Ja caiki Engelit seisoit ymberins Stolia ia nijte Wanhinbita ymberins ia nijte nelie Eleinde/ ia langesit Stolin eten heiden Casuoins päle/ ia cumarsit Jumalata sanoden/ Amen.
Ja kaikki enkelit seisoit ympäriins tuolia ja niitä wanhempita ympärinsä ja niitä neljää eläintä/ ja lankesit tuolin eteen heidän kaswoinsa päälle (eteen)/ ja kumarsit Jumalata sanoen/ Amen.
7:12 Hyuestisiugnaus ia Cunnia/ ia Wisaus ia Kijtos ia Ylistos ia Awu ia Wekewuys ia woima/ olcon meiden Jumalalle ijancaikisehen Amen.
Hywästi siunaus ja kunnia/ ja wiisaus ja kiitos ja ylistys ja awu ja wäkewyys ja woima/ olkoon meidän Jumalalle iankaikkisehen Amen.
7:13 Ja wastasi yxi nijste Wanhimista ia sanoi minulle/ Cutca ouat neme puetetut walkeisa Waateisa ia custa he ouat tulluet?
Ja wastasi yksi niistä wanhimmista ja sanoi minulle/ Kutka owat nämä puetetut walkeissa waatteissa ja kusta he owat tulleet?
7:14 Ja mine wastasin Henelle/ HErra/ sinepe sen tiedhet. Ja he' sanoi minulle/ Neme ouat iotca tulit swresta Waiuasta ia ouat heiden Waatens pesnyet/ ia ouat ne walghistanuet Caritzan Werese.
Ja minä wastasin hänelle/ HErra/ sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle/ Nämä owat jotka tulit suuresta waiwasta ja owat heidän waatteens pesseet/ ja owat ne walkistaneet Karitsan weressä.
7:15 Senteden he ouat Jumalan Stolin edhes/ ia palueleuat hende peuelle ia öelle henen Templisans. Ja ioca Stolilla istupi/ hen asupi heiden pälens.
Sen tähden he owat Jumalan tuolin edessä/ ja palwelewat häntä päiwällä ja yöllä hänen templissänsä. Ja joka tuolilla istuupi/ hän asuupi heidän päällänsä. (kanssansa)
7:16 Eipe he sillen jsoa eike Janoa/ eike mös Auringoinen lange heiden pälens/ Eike yxiken Palauus/
Eipä he silleen isoa eikä janoa/ eikä myös aurinkoinen lankee heidän päällensä/ Eikä yksikään palawuus/
7:17 Sille ette se Caritza ioca Stolin keskelle ombi hallitzepi heite/ ia iohdatta heite sen Eleuen Wesilechtein tyge/ Ja Jumala ombi poisquiuaua caiki kynelit heiden Silmistens.
Sillä että se Karitsa joka tuolin keskellä ompi hallitseepi heitä/ ja johdattaa heitä sen eläwän wesilähtein tykö/ Ja Jumala ompi pois kuiwaawa kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22