Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XVIII. Lucu.

 

18:1 JA sitelehin mine näin toisen Engelin alastuleua' Taiuahast/ iolla oli swri woima/ ia Ma walghistui henen Kircaudhestans.
Ja siitä lähin minä näin toisen enkelin alastulewan taiwahasta/ jolla oli suuri woima/ ja maa walkistui hänen kirkkaudestansa
18:2 Ja wloshwsi wäellä ia swrella änelle ia sanoi/ la'genut on/ langenut on/ se swri Babilon/ ia ombi tullut Perkeleiten Asuumaxi/ Ja caikein Rietaisten Hengein Ketköxi/ ia caikein Rietaisten ia Tylkiein Linduin ketköxi/
Ja ulos huusi wäellä ja suurella äänellä ja sanoi/ langennut on/ langennut on/ se suuri Babylon/ ja ompi tullut perkeleitten asumaaksi/ ja kaikkein rietasten henkein kätköksi/ ja kaikkein rietasten ja tylkijäin lintuin kätköksi/
18:3 Sille ette henen Hoorudhens Wihan Winasta ouat caiki pacanat ioonuet/ Ja Kuningaat Maan päle ouat henen cansans Hauristelluet/ Ja Caupamiehet Maan päle ouat ricastunuet henen swrista Hercuistans.
Sillä että hänen huoruutensa wihan wiinasta owat kaikki pakanat juoneet/ Ja kuninkaat maan päällä owat hänen kanssansa hauristelleet/ ja kauppamiehet maan päällä owat rikastuneet hänen suurista herkuistansa.
18:4 Ja mine cwlin toisen änen Taiuaasta sanouan/ Te minun Canssani/ wlosmengette Heneste/ ettei te osalisexi tulisi hene' synneistens/ senpäle ettei te iotaki saisi henen Witzauxistans/
Ja minä kuulin toisen äänen taiwaasta sanowan/ Te minun kansani/ ulos menkäätte hänestä/ ettei te osalliseksi tulisi hänen synneistänsä/ sen päälle ettei te jotkin saisi hänen witsauksistansa/
18:5 sille ette hene' syndinse ouat wlottunuet haman Taiuasen asti Ja Jumala muista henen wärydheins päle.
sillä että hänen syntinsä owat ulottuneet hamaan taiwaaseen asti Ja Jumala muistaa hänen wääryytensä päälle.
18:6 Maxacat henelle/ ninquin Hängi maxoi teille/ ia kerdhacat henelle caxikerdhaiset/ henen Töidhens ielkin. Ja mille Calkilla hen teille sisellepani/ siselpangat henelle caxikerdhaisesta.
Maksakaat hänelle/ niinkuin hänkin maksoi teille/ ja kertokaat hänelle kaksikertaiset/ hänen töidensä jälkeen. Ja millä kalkilla hän teille sisälle pani/ sisälle pankaat hänelle kaksikertaisesti.
18:7 Quingapalio hen itzens Cunnialisexi teki/ ia Hercuisa oli/ Ninpalio henelle siselpangat pijna ia Idku. Sille ette hen sanopi Sydhemesens/ Mine jstun ia olen Trötingi/ ia en ole Leski/ ia em mine Idkua näe.
Kuinka paljon hän itsensä kunnialliseksi teki/ ja herkuissa oli/ Niin paljon hänelle sisälle pankaat piina ja itku. Sillä että hän sanoopi sydämessänsä/ Minä istun ja olen trötinki/ ja en ole leski/ ja em minä itkua näe.
18:8 Senteden yctene Peiuene pite tuleman henen Witzauxens/ Coolema/ Idku ia Nelke/ ia Tulella henen pite poldetaman/ Sille ette wäkeue ombi HErra Jumala/ ioca henen Domitzeman pite.
Sentähden yhtenä päiwänä pitää tuleman hänen witsauksensa/ kuolema/ itku ja nälkä/ ja tulella hänen pitää poltettaman/ Sillä että wäkewä ompi Herra Jumala/ joka hänen tuomitseman pitää.
18:9 Ja pite hende idkemen ia parcuuat henen ylitzens Kuningat Maa päle/ iotca henen cansans Hauristelit ia Hercuisa elenyet ouat/ coska he näkeuet henen Tulipalons Sawn/
Ja pitää häntä itkemän ja parkuwat hänen ylitsensä kuninkaat maan päällä/ jotka hänen kanssansa hauristelit ja herkuissa eläneet owat/ koska he näkewät hänen tulipalonsa sawun/
18:10 ia pite taambana seisoman henen Pinans Pelghon teden ia sanouat/ We/ We se swri Caupungi Babilon/ se wäkeue Caupungi/
Ja pitää taempana seisoman hänen piinansa pelon tähden ja sanowat/ Woi/ Woi se suuri kaupunki Babylon/ se wäkewä kaupunki/
18:11 Sille ette ydhelle Hetkelle tuli sinun Domios. Ja caupamiehet Man päle idkeuet ia murectiuat itze heillens/ Ettei ke'gen ene'bi osta heiden waruans
Sillä että yhdelle hetkelle tuli sinun tuomiosi. Ja kauppamiehet maan päällä itkewät ja murehtiwat itse heilläns/ Ettei kenkään enempi osta heidän warojansa.
18:12 Cullan ia hopean waruia/ ia callein Kiuein ia ne Perlyt/ ia Silki/ ia Purpurita ia Were'caruaisita/ Ja Thinin puuta/ ia caikinasia Astioita Norsunluista/ Ja caikinaista/ Astia callihimista Puista/ ia Malmista/ ia Raudasta/ ia Marmorista/
Kullan ja hopean waroja/ ja kallein kiwein ja ne päärlyt/ ja silkki/ ja purppuria ja werenkarwaisita/ ja Thinin puuta/ ja kaikkinaisia astioita norsunluista/ Ja kaikkinaista/ Astia kallihimmista puista/ ja malmista/ ja raudasta/ ja marmorista
18:13 ia Cinnametiste/ ia Thimian/ ia woidetta/ ia Pyhe saw ia Wina/ ia Olio/ ia Huicurit/ ia Nisun/ ia Caria/ ia Lambat ia Orit/ ia Rattat/ ia Rumit/ ia Inhimisten Sieluia.
Ja sinnametista/ ja thimian/ ja woidetta/ ja pyhä sawu ja wiina/ ja öljy/ ja huikurit/ ja nisun/ ja karja/ ja lampaat ja orit/ ja rattaat/ ja ruumiit/ ja ihmisten sieluja.
18:14 Ja ne Omenat ioita sinun Sielus himoitzepi/ ouat sinusta poisueltenyet/ ia caiki mite Lihauat ia caunit olit/ ne ouat sinusta poisweltenyet. Ja edh sine heite nyt sillen leudhe.
Ja ne omenat joita sinun sielusi himoitseepi/ owat sinusta pois wälttäneet/ ja kaikki mitä lihawat ja kauniit olit/ ne owat sinusta poisvwälttäneet. Ja et sinä heitä nyt silleen löydä.
18:15 Neine' Warudhen Caupamiehet/ iotca heneste ricastunuet ouat/ pite taambana seisoman henen Pinansa Pelghon tedhen/ idhkeueiset ia murectiuaiset/ ia sanouat/
Näitän waruuden kauppamiehet/ jotka hänestä rikastuneet owat/ pitää taampana seisoman hänen piinansa pelon tähden/ itkewäiset ja murehtiwaiset/ ja sanowat/
18:16 We We se swri Caupungi/ ioca puetettu oli Silkille ia Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia Cullalla yldecullattu/ ia callila kiuelle/ ia Perlille/
Woi woi se suuri kaupunki/ joka puetettu oli silkillä ja purppuralla/ ja werenkarwaisella/ ja kullalla yltäkullattu/ ja kalliilla kiwillä/ ja päärlyllä/
18:17 Sille ette ydelle hetkelle ouat semmotoiset Rickaudhet poisheuitetut.
Sillä että yhdellä hetkellä owat semmoiset rikkaudet pois häwitetyt.
18:18 Ja caiki Skipparit/ ia caiki Haaxiueki/ iotca Laiuoisa asuuat/ ia Merimiehet ia iotca Merta prucauat/ seisoit taambana ia hwsit/ coska he Saun henen Tulipalostans näit ia sanoit/ Cuca ombi teme' swren Caupu'gin werta?
Ja kaikki skipparit/ ja kaikki haaksiwäki/ jotka laiwoissa asuwat/ ja merimiehet jotka merta prukaawat/ seisowat taampana ja huusit/ koska he sawun hänen tulipalostansa näit ja sanoit/ Kuka ompi tämä suuren kaupunkin werta?
18:19 Ja he heitit Mulda heidhen Päidhens päle ia hwsit/ idkit ia murectit/ ia sanoit/ We We se swri Caupungi/ iossa ricastunuet ouat caiki ioilla olit Laiuat Meresse henen waruistans/ Sille ette ydhelle hetkelle hen ombi häuitetty.
Ja he heitit multaa heidän päidensä päälle ja huusit/ itkit ja murehdit/ ja sanoit/ Woi woi se suuri kaupunki/ jossa rikastuneet owat kaikki joilla olit laiwat meressä hänen waruistansa/ Sillä että yhdellä hetkellä hän ompi häwitetty.
18:20 Ihastu Taiuas henen ylitzens ia te pyhet Apostolit ia Prophetit/ Sille ette Jumala domitzi teiden Domiona henen pälens.
Ihastu taiwas hänen ylitsensä ja te pyhät apostolit ja prophetat/ SIllä että Jumala tuomitsi teidän tuomiona hänen päällensä.
18:21 Ja yxi wekeue Engeli ylesnosti isoin Kiue'/ ninquin Myllykiuen/ ia heitti sen Merehen ia sanoi/ Telle Hembeylle pite heitetemen se swri Caupungi Babilon/ ia ei hen pidhe nyt enembe leuttemen.
Ja yksi wäkewä enkeli ylös nosti ison kiwen/ niinkuin myllykiwen/ ja heitti sen merehen ja sanoi/ Tällä hempeyllä pitää heitettämän se suuri kaupunki Babilon/ ja ei hän pidä nyt enempi löyttämän.
18:22 Ja Candelein soittaiten Äni/ ia Laulaiadhen/ ia huilunsoitaiadhen/ ia Basunaritten/ ei pidhe enemin Sinusa cwluman/ Ja iocainen Wircamies miste custakin wirgasta ei pidhe enemin Sinusa leutemen. Ja Myllyn äni ei pidhe enemin sinusa cwluman/
Ja kantelein soittajain ääni/ ja laulajain/ ja huilunsoittajain/ ja pasunoittein/ ei pidä enemmin sinussa kuulumaan/ Ja jokainen wirkamies mistä kustakin wirasta ei pidä enemmin sinusta löytymän. Ja myllyn ääni ei pidä enemmin sinussa kuuluman/
18:23 Ja Kyntile Kyntilialghas ei pidhe enemin sinusa walgistaman. Ja Ylien ia Morsiamen äni ei pide enemen sinusa cwluman/ Sille ette sinu' Caupamiehes olit Pämiehet Maan päle/ Sille ette sinu' Welhodhes cautta ouat caiki Pacanat exynyet/ ia henesse ombi Prophetain ia pyhein Weri leutty ia caikein ninen iotca Maan päle tapetut ouat.
Ja kynttilänjalkasi ei pidä enemmin sinussa walkistaman. Ja yljän ja morsiamen ääni ei pidä enemmin sinussa kuuluman/ Sillä että sinun kauppamiehesi olit päämiehet maan päällä/ Sillä että sinun welhoutesi kautta owat kaikki pakanat eksyneet/ ja hänessä ompi prophetain ja pyhäin weri löytty ja kaikkein niinen jotka maan päällä tapetut owat.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22