Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

III. Lucu.

 

3:1 JA sille Sardin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se iolla ombi ne seitzemen Jumalan Hengeä/ ia ne seitzemen Techtie. Mine tiedhen sinun Teghos/ Sille sinulla Nimi ombi ettes elet/ ia olet coolut.
JA sille Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se jolla ompi ne seitsemän Jumalan Henkeä/ ja ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi/ Sillä sinulla nimi ompi ettäs elät/ ja olet kuollut.
3:2 Ole walpas ia wahuista nijte muita iotca coolemallans ouat. Sille em mine leunyt sinun Teghoias teudhelisnä Jumalan edhes.
Ole walpas ja wahwista niitä muita jotka kuolemallans owat. Sillä en minä löytänyt sinun tekojasi täydellisnä Jumalan edessä.
3:3 Nin aiattele sijs nyt quingas saanut ia cuullut olet/ ia pidhe se ia tee Paranosta. Ellet sine sijs waluaisi/ nin mine tulen sinu' päles ninquin Warghas/ ia eppes tiedhe mille hetkelle mine tulen sinun päles.
Niin ajattele siis nyt kuinkas saanut ja kuullut olet/ ja pidä se ja tee parannusta. Ellet sinä siis walwoisi/ niin minä tulen sinun päällesi niinkuin waras/ ja etpäs tiedä millä hetkellä minä tulen sinun päällesi.
3:4 Ombi sinulla mös haruat nimet Sardisa/ iotca eiuet ole hieronuet heiden Waatens/ ia heiden pite waeldaman minun cansani walkeisa waateisa/ Sille he ouat sen werdit.
Ompi sinulla myös harwat nimet Sardeessa/ jotka eiwät ole hieroneet heidän waatteensa/ ja heidän pitää waeltaman minun kanssani walkeissa waatteissa/ Sillä he owat sen wäärtit. (arwolliset)
3:5 Joca woittapi/ henen pite nin puetettaman walkeilla waateilla. Ja en mine poispyhi henen Nimiens Elemen Kiriasta/ ia mine tahdon tunnusta henen Nimens minun Iseni edhes/ ia henen Engeleins edhes.
Joka woittaapi/ hänen pitää puetettaman walkeilla waatteilla. Ja en minä pois pyyhi hänen nimeänsä elämän kirjasta/ ja minä tahdon tunnustaa hänen nimensä minun Isäni edes/ ja hänen enkeleinsä edes.
3:6 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Jolla korwa ompi/ hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.
3:7 Ja sille Philadelphian Seurakunna' Engelille kirioita. Neite sanopi se Pyhe/ se totinen iolla ombi Dauidin Auain/ ioca auapi ia eikengen sulie/ ioca sulkepi ia eikengen aua.
Ja sille Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se Pyhä/ se totinen jolla ompi Dawidin awain/ joka awaapi ja ei kenkään sulje/ joka sulkeepi ja ei kenkään awaa.
3:8 Mine tiedhen sinun Teghos. Catzo/ Mine annoin sinu' etes aukean Ouen/ ia eikengen woi site sulkia/ Sille ette sinulla ombi wehe woima ia olet pitenyt minun Sanani/ ia et kieldenyt minun Nimeäni.
Minä tiedän sinun tekosi. Katso/ Minä annoin sinun eteesi aukean owen/ ja ei kenkään woi sitä sulkea/ Sillä että sinulla ompi wähän woimaa ja olet pitänyt minun sanani/ ja et kieltänyt minun nimeäni.
3:9 Catzo/ mine annan sinulle Satanan Joucosta/ iotca heidens Juttaixi sanouat/ ia eiuet ole/ waan walecteluat. Cazo mine tahdon waatia heite sihen/ ette heidhen pite tuleman/ ia cumartaman sinun Jalcais edhes/ ia heidhen pite tietemen/ ette mine racastin sinua.
Katso/ minä annan sinulle saatanan joukosta/ jotka heidäns juuttaiksi sanowat/ ja eiwät ole/ waan walehtelewat. Katso minä tahdon waatia heitä siihen/ että heidän pitää tuleman/ ja kumartamaan sinun jalkaisi edes/ ja heidän ptää tietämän/ että minä rakastin sinua.
3:10 Ettes pidhit minun Kersimiseni Sanat/ Ja mine tadhon mös sinun pite Kiusauxen Hetkeste/ ioca tuleua ombi caiken Mailmaisen Pirin päle/ kiusamahan nijte/ iotca Maan päle asuuat.
Ettäs pidit minun kärsimiseni sanat/ Ja minä tahdon myös sinun pitää kiusauksen hetkestä/ joka tulewa ompi kaiken maailman piirin päälle/ kiusaamahan niitä/ jotka maan päällä asuwat.
3:11 Catzo/ Mine tulen pian/ pidhe mite sinulla on/ ettei kenge' sinun Crunuas ota.
Katso/ Minä tulen pian/ pidä mitä sinulla on/ ettei kenkään sinun kruunuasi ota.
3:12 Joca woittapi/ hene' mine teen Pilarixi minun Jumalani Templise/ ia ei sillen pide henen wloskieume'. Ja tadhon kirioita henen pälens minun Jumalani Nimen/ ia sen wdhen Jerusalemin Nimen/ sen minun Jumalani Caupungin/ ioca alasastui Taiuahasta minu' Jumalastani/ Ja sen minun wdhen Nimeni.
Joka woittaapi/ hänen minä teen pilariksi minun Jumalani temppelissä/ ja ei silleen pidä hänen uloskäymän. Ja tahdon kirjoittaa hänen päällensä minun Jumalani nimen/ ja sen uuden Jerusalemin nimen/ sen minun Jumalani kaupungin/ joka alas astui taiwahasta minun Jumalastani/ Ja sen minun uuden nimeni.
3:13 Jolla Corua ombi hen cuulcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan/ mitä Henki sanoopi seurakunnille.
3:14 Ja sille Laodicean Seuracunnan Engelille kirioita. Nite sanopi/ Amen/ se wskolinen ia Totinen Todhistaia/ se Jumalan Loondocappalden Alcu.
Ja sille Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Niitä sanoopi/ Amen/ se uskollinen ja totinen todistaja/ se Jumalan luontokappalten alku.
3:15 Mine tiedhen sinun teghos/ ettet sine kylme ole eike Lemmin/ Joskas kylme taika Lemmin olisit.
Minä tiedän sinun tekosi/ ettet sinä kylmä ole eikä lämmin/ Joskos kylmä taikka lämmin olisit.
3:16 Mutta ettes pensie olet/ ia etke kylme etke lemmin/ rupean mine sinua minun Suustani wlosoxendaman.
Mutta ettäs penseä olet/ ja etkä kylmä etkä lämmin/ rupean minä sinua minun suustani ulos oksentaman.
3:17 Sille ettes sanot/ Mine olen Ricas/ ia olen ricastunut ia em mine miteke' taruitze/ ia eipes tiedhe ettes olet culkuia ia Surkea/ kieuhe/ Sokea ia Alastoin.
Sillä ettäs sanot/ Minä olen rikas/ ja olen rikastunut ja en minä mitäkään tarwitse/ ja eipäs tiedä ettäs olet kulkija ja surkea/ köyhä/ sokea ja alastoin.
3:18 Mine neuuon sinua ostaman minulda Culta Tulen lepitze selghitettye/ ettes ricastuisit/ ia Walkiat Waatet ioillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomas häpie näghyisi/ ia woitele Silmes Silmen woitella/ ettes nekisit.
Minä neuwon sinua ostamaan minulta kulta tulen läwitse selitettyä/ ettäs rikastuisit/ ja walkeat waatteet joillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomasi häpeä näkyisi/ ja woitele silmäsi silmän woiteella/ ettäs näkisit.
3:19 Joita mine racastan/ nijte mine nuctelen ia rangaisen. Nijn ole sijs Ahkera ia tee Paranosta.
Joita minä rakastan/ niitä minä nuhtelen ja rankaisen. Niin ole siis ahkera ja tee parannusta.
3:20 Catzo/ mine seison Ouesa/ ia colcutan/ Jos iocu minun Äneni cuulepi/ ia auapi Ouen/ sen tyge mine siselmenen Echtolista pitemen henen cansans/ ia he' minu' cansani.
Katso/ minä seison owessa/ ja kolkutan/ Jos joku minun ääneni kuuleepi/ ja awaapi owen/ sen tykö minä sisälle menen ehtoollista pitämään hänen kanssansa/ ja hän minun kanssani.
3:21 Joca woittapi/ sille mine annan istua minu' cansani minu' Stolini päle/ ninquin minekin woitin ia ole' istunut minu' Iseni cansa henen Stolins päle. Jolla Corua ombi/ hen cuulcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Joka woittaapi/ sillä minä annan istua minun kanssani minun tuolini päälle/ niinkuin minäkin woitin ja olen istunut minun Isäni kanssa hänen tuolinsa päälle. Jolla korwa ompi/ hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22