Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XIX. Lucu.

 

19:1 SItelehin mine cwlin ninquin swre' Änen paliolda Ca'ssalda Taiuahas sanouan/ Haleluia. Terueys ia ylistos/ Cunnia ia Woima Olcohon meiden HErran Jumalan/
Siitä lähin minä kuulin niinkuin suuren äänen paljolta kansalta taiwahassa sanowan/ Halleluja. Terweys ja ylistys/ Kunnia ja woima olkohon meidän HErran Jumalan/
19:2 Sille ette totiset ia wanhurskat ouat henen Domions/ ette hen Dominut on sijte swresta Portosta/ ioca Maan turmeli Henen Hoorudhellans/ Ja o'bi henen palueliains weren sen Kädheste costanut.
Sillä että totiset ja wanhurskaat owat hänen tuomionsa/ että hän tuominnut on siitä suuresta portosta/ joka maan turmeli hänen huoruudellansa/ Ja ompi hänen palwelijainsa weren sen kädestä kostanut.
19:3 Ja taas he sanoit Haleluia. Ja se saw yleskieui ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja taas he sanoit Halleluja. Ja se sawu ylös käwi iankaikkisesta iankaikkisehen.
19:4 Ja ne neliecolmatkymende Wanhinda/ ia ne nelie Eleinde alas langesit/ ia cumarsit Jumalata jstuuaista Stolin päle/ ia sanoit/ AMEN/ Haleluia.
Ja ne neljäkolmatkymmentä wanhinta/ ja ne neljä eläintä alas lankesit/ ja kumarsit Jumalata istuwaista tuolin päällä/ ja sanoit/ AMEN/ Halleluja.
19:5 Ja yxi Äni wloskieui Stolista sanodhen/ Kijteket meiden Jumalatan caiki henen paluelians/ ia iotca hende pelkätte seke pienet/ ette Swret.
Ja yksi ääni ulos käwi tuolista sanoen/ Kiittäkäät meidän Jumalatan kaikki hänen palwelijansa/ ja jotka häntä pelkäätte sekä pienet/ että suuret.
19:6 Ja mine cwlin palion Canssan Äne'/ ia ninquin swren wedhe' Äne'/ Ja ninquin swrdhen Pitkeiste' Änet/ iotca sanoit/ Haleluia. Sille ette Caikiualdias Jumala meidhen HErran ombi Waldacunnan omistanut.
Ja minä kuulin paljon kansan äänen/ ja niinkuin suuren weden äänen/ Ja niinkuin suurten pitkäisten äänet/ jotka sanoit/ Halleluja. Sillä että Kaikkiwaltias Jumala meidän HErran ompi waltakunnan omistanut.
19:7 Iloitcam ia riemuitcam/ ia andacam Cunnia henelle/ sille ette Caritzan Häädh ouat tulluet/ ia sen Emende walmisti itzens.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme/ ja antakaamme kunnia hänelle/ sillä että Karitsan häät owat tulleet/ ja sen emäntä walmisti itsensä.
19:8 Ja henelle annettijn henense pukea puctalla ia kijldeuelle Silkille (Mutta se Silki ouat pyhein wanhurskaudhet)
Ja hänelle annettiin hänensä pukea puhtaalla ja kiiltäwällä silkillä (Mutta se silkki owat pyhäin wanhurskaudet)
19:9 Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne iotca cutzutut ouat Caritzan Ectoliselle. Ja hen sanoi minulle/ Neme Jumala' Sanat totiset ouat.
Ja hän sanoi minulle/ Kirjoita/ Autuaat owat ne jotka kutsutut owat Karitsan ehtoolliselle. Ja hän sanoi minulle/ Nämä Jumalan sanat totiset owat:
19:10 Ja mine langesin hene' Jalcains eten cumartaman hende. Ja hen sanoi minulle/ Catzo etet sine site tee/ Mine olen sinun/ ia sinun weliedhes cansapaluelia/ ia ninen ioilla ombi Iesusen Todhistos/ Cumarda Jumalata (Sille ette Iesusen todistos o'bi Prophetian He'gi)
Ja minä lankesin hänen jalkainsa eteen kumartamaan häntä. Ja hän sanoi minulle/ Katso ettet sinä sitä tee/ Minä olen sinun/ ja sinun weljiesi kanssapalwelija/ ja niiden joilla ompi Jesuksen todistus/ Kumarra Jumalata (Sillä että Jesuksen todistus ompi prophetian henki)
19:11 Ja mine näin Taiuan auatu'/ Ja catzo/ yxi walkia Ori/ ia ioca sen päle istui/ cutzutin wskolisexi ia totisexi/ ia he' Domitzepi/ ia sotipi wa'hurskaudhella.
Ja minä näin taiwaan awatun/ Ja katso/ Yksi walkia ori/ ja joka sen päällä istui/ kutsuttiin uskolliseksi ja totiseksi/ ja hän tuomitseepi/ ja sotiipi wanhurskaudella.
19:12 Ja henen Silmense ninquin Tulenlieki/ ia henen Päsens monda Crunua/ ia piti kirioitetun Nimen/ iota eikengen tienyt/ waan hen itze.
Ja hänen silmänsä niinkuin tulenliekki/ ja hänen päässänsä monta kruunua/ ja piti kirjoitetun nimen/ jota ei kenkään tiennyt/ waan hän itse.
19:13 Ja hen oli watitettu Weren prijskatulla watella. Ja sen Nimi cutzuta' Jumalan Sana.
Ja hän oli waatetettu wereen priiskatulla waatteella. Ja sen nimi kutsutaan Jumalan Sana.
19:14 Ja ne Sotauäet iotca ouat Taiuasa noudhatit hende walkein Oritte' päle/ watetut walkella puctalla Silkille.
Ja ne sotawäet jotka owat taiwaassa noudatin häntä walkein oritten päällä/ waatetu walkeella puhtaalla silkillä.
19:15 Ja hene' Suustans wloskieui caxiterine' Miecka/ ette henen sille pite lömen pacanoita/ ia hene' pite heite Hallitzema' raudaisella witzalla. Ja hen polkepi sen Caikiualdian Jumalan Hirmulisen Wihan Winan Persyn.
Ja hänen suustansa ulos käwi kaksiteräinen miekka/ että hänen pitää sillä lyömän pakanoita/ ja hänen pitää heitä hallitseman rautaiselle witsalla. Ja hän polkeepi sen Kaikkiwaltiaan Jumalan hirmuisen wihan wiina pärsyn.
19:16 Ja henelle ombi wateisans ia Lanteisans Nimi kirioitettu Nein/ Kuningaiden Kuningas ia/ caikein HErrain HErra
Ja hänellä ompi waatteissansa ja lanteissansa nimi kirjoitettu näin/ Kuningasten Kuningas/ ja kaikkein HErrain HErra.
19:17 Ja mine näin ydhen Engelin seisouan Auringosa ia hen husi surella Änelle/ ia sanoi caikille Linnuille iotca lendeuet Taiuan alla/
Ja minä näin yhden enkelin seisowan auringossa ja hän huusi suurella äänellä/ ja sanoi kaikille linnuille jotka lentäwät taiwaan alla/
19:18 tulcat ia coconducat sen swren Jumalan Ectoliselle/ sömen Kuningaiden Lihat ia Pämiesten Lihat/ ia wäkeueiten Lihat/ ia Oriten Lihat/ ia istuuaisten ninen päle/ ia caikein wapadein Lihat ia Palueliaitten/ seke piennen ette Swrdhen Lihat.
tulkaat ja kokoontukaat sen suuren Jumalan ehtoolliselle/ syömään kuninkaiden lihat ja päämiesten lihat/ ja wäkewäitten lihat/ ja oriitten lihat/ ja istuwaisten niiden päälle/ ja kaikkein wapaiden lihat ja palwelijaitten/ sekä pienten että suurten lihat.
19:19 Ja mine näin sen Pedhon/ ia Maan Kuningat/ ia heiden Sotawekens coghottuna sotimahan sen cansa ioca Orin päle istui/ ia henen Sotauekens cansa.
Ja minä näin sen pedon/ ja maan kuninkaat/ ja heidän sotawäkensä koottuna sotimahan sen kanssa joka oriin päällä istui/ ja hänen sotawäkensä kanssa.
19:20 Ja se Peto kijniotetin/ ia henen cansans se falski Propheta ioca teki ne merkit henen edesens/ ioilla hen wietteli nijte iotca Pedhon Lijcamerckin otit/ ia iotca Pedhon Cuua cumarsit. Neme caxi ouat eleuene heitetyt tulisen Jeruen/ ioca Tulikiues paloi.
Ja se peto kiinni otettiin/ ja hänen kanssansa se falski propheta joka teki ne merkit hänen edessänsä/ joilla hän wietteli niitä jotka pedon liikamerkin otit/ ja jotka pedon kuwaa kumarsit. Nämä kaksi owat eläwänä heitetyt tuliseen järween/ joka tulikiwessä paloi.
19:21 Ja ne mwdh tapettin henen Miecallans ioca sen Orin päle istui/ quin henen Suusta's wloskieui/ ia caiki Linnut rauittin heiden Lihoista's.
Ja ne muut tapettiin hänen miekallansa joka sen oriin päällä istui/ kuin hänen suustansa ulos käwi/ ja kaikki linnut rawittiin heidän lihoistansa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22