Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

VIII. Lucu.

 

8:1 SIlle samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite sen Judan Kuningan Luudh/ henen Pämiestens luudh/ ia Pappein Luudh/ Prophetain Luudh/ ia Jerusalemin Borgharein Lwdh/ heiden Haudhoistans vlosheitettemen/
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ pitää sen Judan kuninkaan luut/ hänen päämiestensä luut/ ja pappein luut/ prophetain luut/ ja Jerusalemin borgharein (asukkaiden) luut/ heidän haudoistansa ulosheitettämän/
8:2 ia heite vlosleuiteteen Auringon ala/ Cuun/ ia caiken Taiuan Sotawäen ala/ Joita he racastit ia paluelit/ ia ioita he seurasit/ ia etzit/ ia cumarsit. Eipe heite pidhe sillen yleshaettaman/ ia haudhattaman/ Waan Sondatungioxi Maan päle tuleuat.
ja heitä uloslewitetaan auringon alle/ kuun/ ja kaiken taiwaan sotawäen alle/ Joita he rakastit ja palwelit/ ja joita he seurasit/ ja etsit/ ja kumarsit. Eipä heitä pidä silleen ylöshaettaman/ ja haudattaman/ Waan sontatunkioksi maan päälle tulewat.
8:3 Ja caiki techteet teste pahasta Canssasta/ cuhunga paiccan he tuleuat/ iohonga mine heite poissösnyt olen/ paramin he coolla quin ele tactouat/ sanopi se HERRA Zebaoth. Nijte wastan/ iotca enemen Inhimisten Sädhyste/ quin Jumalan Sanoista piteuet.
Ja kaikki tähteet tästä pahasta kansasta/ kuhunka paikkaan he tulewat/ johonka minä heitä poissyössyt olen/ paremmin he kuolla kuin elää tahtowat/ sanoopi se HERRA Zebaoth. Niitä wastaan/ jotka enemmin ihmisten säädystä/ kuin Jumalan sanoista pitäwät.
8:4 Senteden sanos heille. Nein se HERRA sanopi. CUca lange/ ia ei tadho iellens ylesnosta? Cuca exypi/ ia ei kernasti oikialle Tielle palaiaisi?
Sentähden sanos heille. Näin se HERRA sanoopi. Kuka lankeaa/ ja ei tahdo jällens ylösnostaa? Kuka eksyypi/ ja ei kernaasti oikealle tielle palajaisi?
8:5 Mutta teme Canssa Jerusalemis tacto alati exyxis keudhe. Nin kijndiest he piteuet heitens wäres JumalanPalueluxes/ ettei he sijte taidha lacata.
Mutta tämä kansa Jerusalemissa tahtoo alati eksyksissä käydä. Niin kiinteästi he pitäwät heitänsä wäärässä jumalanpalweluksessa/ ettei he siitä taida lakata.
8:6 Mine näen ia cwlen/ ettei he miten oikein opeta/ Eikengen Pahuttans cadhu/ ia sano/ Mite mine sis tein? He ioxeuat caiki heiden ioxuuns/ ninquin iocu tuyma Hingisti sodhassa.
Minä näen ja kuulen/ ettei he mitään oikein opeta/ Eikenkään pahuuttansa kadu/ ja sanoo/ Mitä minä siis tein? He juoksewat kaikki heidän juoksunsa/ niinkuin joku tyhmä hingisti sodassa.
8:7 Haicara Taiuas alla tiete henen aigans/ Mettinen/ Curki ia Päsky warinottauat palaiamisens aiasta. Mutta minun Canssan/ ei tadho HERRAN Lakia tiete.
Haikara taiwasalla tietää hänen aikansa/ mettinen/ kurki ja pääsky waarinottawat palaajamisensa ajasta. Mutta minun kansani/ ei tahdo HERRAN lakia tietää.
8:8 Quinga te sis madhat sanoa/ Me tiedheme mite oikius on/ ia Pyhe Ramattu on meiden edessen? Ja se on quitengi sula walhe/ mite ne Kirianoppeneet/ sääteuet.
Kuinka te siis mahdat sanoa/ Me tiedämme mitä oikeus on/ ja Pyhä Raamattu on meidän edessän? Ja se on kuitenkin sula walhe/ mitä ne kirjanoppineet/ säätäwät.
8:9 Senteden teuty sencaltaisten Opettaiain häpie sadha/ peliestye ia fangixi tulla. Sille mite hyue he opetta taitauat/ ette he HERRAN Sanan ylenandauat.
Sentähden täytyy senkaltaisten opettajain häpeään saada/ peljästyä ja wangiksi tulla. Sillä mitä hywää he opettaa taitawat/ että se HERRAN sanan ylenantawat.
8:10 Senteden mine tadhon heiden Emendens Mucalaisille anda/ ia heiden Pellons nijlle/ iotca heite wainouat. Sille caiki tynni he woitto ahnectiuat/ seke pienet ette swret/ ia seke Papit ette Prophetat opettauat wäre Jumalanpaluelusta.
Sentähden minä tahdon heidän emäntänsä muukalaisille antaa/ ja heidän peltonsa niille/ jotka heitä wainoawat/ Sillä kaikki tyynni he woittoa ahnehtiwat/ sekä pienet että suuret/ ja sekä papit että prophetat opettawat wäärää jumalanpalwelusta.
8:11 Ja lohuttauat minun Canssani heiden Tuskasans/ ette he sen haluaxi lukisit/ ia sanouat. Rauha/ Rauha/
Ja lohduttawat minun kansaani heidän tuskassansa/ ettei he sen halwaksi lukisit/ ja sanowat. Rauha/ Rauha/
8:12 ia ei Rauha olecan. Senteden pite heiden häpien saaman/ Ette he sencaltaisen Cauhistoxen matkan saattauat. Waicka euet he tacto häweistyne olla/ ia euet tadho häuete/ Senteden heidet pite ycten cocon catuman. Ja quin mine heille costaman rupean/ nin heiden langeman pite/ sanopi HERRA.
ja ei rauhaa olekaan. Sentähden pitää heidän häpeän saaman/ Että he senkaltaisen kauhistuksen matkaan saattawat. Waikka eiwät he tahdo häwäistynä olla/ ja eiwät tahdo häwetä/ Sentähden heidät pitää yhteen kokoon kaatuman. Ja kuin minä heille kostaman rupean/ niin heidän lankeeman pitää/ sanoopi HERRA:
8:13 Mine tadhon heite iurinin poishakia/ sanopi HERRA/ Ettei ycten Winamaria eike Ficuna Ficunapwsa iämen pidhe/ ia mös ledhetki poiswariseman pite. Ja mite mine heille andanut olen/ ne pite heilde poisotettaman/
Minä tahdon heitä juuri niin poishakea/ sanoopi HERRA/ Ettei yhtään wiinamarjaa eikä wiikunaa wiikunapuunsa jäämän pidä/ ja myös lehdetkin poiswariseman pitää. Ja mitä minä heille antanut olen/ ne pitää heiltä poisotettaman/
8:14 Cussa meiden pite sis silloin asuman? Ja cootka sis teiten/ ia siselmengem nijhin wahuoin Caupungeihin/ ia sielle Apu odhottacam. Sille se HERRA meiden Jumala/ auttapi meite catkeralla Jomalla/ ette me nin synditein HERRA wasta'.
Kussa meidän pitää siis silloin asuman? Ja kootkaa siis teitän/ ja sisälle menkäämme niihin wahwoihin kaupunkeihin/ ja siellä apu odottakaamme. Sillä se HERRA meidän Jumala/ auttaapi meitä katkeralla juomalla/ että me niin syntiä tein HERRAA wastaan.
8:15 Ja/ loottacat teiten sen päle/ Ei tuska olecan/ Coska ei miteken hyue käsis ole/ Ja ette teiden pidheis paratuxi tuleman/ Coska waiuoin sula wahingo käsis on.
Ja/ luottakaat teitän sen päälle/ Ei tuska olekaan/ Koska ei mitäkään hywää käsissä ole/ Ja että teidän pitäisi paratuksi tuleman/ Koska waiwoin sula wahinko käsissä on.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51