Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XXXIII. Lucu.

 

Ette Dauidin Valdakunda ombi ijancaikinen ia henesse Papit ia Leuitit. Jere. xxxiij.

33:14 CAtzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Armolisen Sanan ylesherette/ ionga mine puhunut olen Israelin Honen/ ia Judan Honen ylitze.
Katsos/ Se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon sen armollisen sanan ylösherättää/ jonka minä puhunut olen Israelin huoneen/ ja Judan huoneen ylitse.
33:15 Ninä peiuine ia sillä samalla aialla/ mine tadhon anda Dauidille Wanhurskaudhen Wesan ( ia sen pite ydhen Kuningan oleman/ ionga hyuesti hallitzeman pite ) ia pite Oikiutta ia Wanhurskautta Maan päle ylesoiendaman.
Niinä päiwinä ja sillä samalla ajalla/ minä tahdon antaa Dawidille wanhurskauden wesan (ja sen pitää yhden kuninkaan oleman/ jonka hywästi hallitseman pitää) ja pitää oikeutta ja wanhurskautta maan päälle ylösojentaman.
33:16 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Jerusalem irstana asuman/ Ja hen cutzutan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Sillä samalla ajalla/ pitää Juda autetuksi tuleman/ ja Jerusalem irstana (turwallisena)/ ja hän kutsutaan/ Se HERRA/ joka meitä wanhurskauttaapi.
33:17 Sille nin sanopi HERRA/ Eipe se pidhe pwttuman/ Yxi Dauidhista pite Israelin Honen Stolilla istuman.
Sillä niin sanoopi HERRA/ Eipä se pidä puuttuman/ Yksi Dawidista pitää Israelin huoneen tuolilla istuman.
33:18 Samalmoto eike mös pidhe coskan pwttuman/ Ette Papit ia Leuitit pite minun edesseni oleman/ iotca Poltwffri tekeuet/ ia Rocawffri ylessytytteuet/ ia wffria ijancaikisesta teurastauat.
Samalla muotoa eikä myös pidä koskaan puuttuman/ Että papit ja lewitat pitää minun edessäni oleman/ jotka polttouhria tekewät/ ja ruokauhria ylössytyttäwät/ ja uhria iankaikkisesti teurastawat.
33:19 Ja sen HERRAN sana/ tapactui Jeremian tyge/ ia sanoi.
Ja sen HERRAN sana/ tapahtui Jeremian tykö/ ja sanoi.
33:20 Neite sanopi HERRA/ Jos minun Lijttoni lackapi Peiuen ia Öen cansa/ ettei peiue eli öö aiallans ole.
Näitä sanoopi HERRA/ Jos minun liittoni lakkaapi päiwän ja yön kanssa/ ettei päiwä eli yö ajallansa ole.
33:21 Nin eipe mös minun Lijttoni Dauidin minun Palueliani cansa/ mixiken oleman pidhe/ ettei henelle ycten poica ole Kuningaxi henen Stolins päle/ Ja Leuitein ia Pappein minun Palueliain cansa.
Niin eipä myös minun liittoni Dawidin minun palwelijan kanssa/ miksikään oleman pidä/ ettei hänellä yhtään poikaa ole kuninkaaksi hänen tuolinsa päällä/ Ja lewitain ja pappein minun palwelijain kanssa.
33:22 Quin se Taiuaan Sotaueki ei taita ylesluetta/ eike Meren Sanda mitata/ Jurinin mine tadhon minun Palueliani Dauidin Siemenen enende/ ia ne Leuitit/ iotca minua palueleuat.
Kuin se taiwaan sotawäki ei taida ylösluettaa/ eikä meren santaa mitata/ Juuri niin minä tahdon minun palwelijani Dawidin siemenen enentää/ ja ne lewitat/ jotka minua palwelewat.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51