Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

VII. Lucu.

 

Eipe Sastaisille miteken pudhas ole/ iotca nijste Pyhityiste euckeuet/ ia euet he quitengan itze ole Pyhetyt Jumalan Sanalla ia Uskolla. Jere. vij.

7:3 Neite sanopi HERRA Zebaoth Israelin JUMALA. PArandacat teiden elemen ia menon/ Nin mine tadhon teiden tykenen asua thesse paicas.
Näitä sanoopi HERRA Zebaoth Israelin JUMALA. Parantakaat teidän elämän ja menon/ Niin minä tahdon teidän tykönän asua tässä paikassa.
7:4 Elket vskaldaco walhen päle/ sanoden Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi.
Älkäät uskaltako walheen päälle/ sanoen tässä on HERRAN templin/ Tässä on HERRAN templi/ Tässä on HERRA templi.
7:5 Waan parandacat teiden Elemen ia menon/ ette te Coctutta tekisit toinen toisellen. Ja elket Mucalaiselle/ Oruoille/ ia Leskelle wärytte techkö/
Waan parantakaat teidän elämän ja menon/ että te kohtuutta tekisit toinen toisellen. Ja älkäät muukalaiselle/ orwoille/ ja leskelle wääryyttä tehkö/
7:6 ia elket wighatoindha werta vloswodhataco tesse paicas. Ja elket waeltaco muidhen Jumaloitten ielkin/ teillen omaxi wahingoxi.
ja älkäät wiatointa werta uloswuodattako tässä paikassa. Ja älkäät waeltako muiden jumaloitten jälkeen/ teillen omaksi wahingoksi.
7:7 Nin mine tadhon alati ia ijancaikisesta teiden tykenen asua tesse paicas/ sijnä Maasa/ ionga mine teiden Isillen annoin.
Niin minä tahdon alati ja iankaikkisesti teidän tykönän asua tässä paikassa/ siinä maassa/ jonka minä teidän isillen annoin.
7:8 Mutta nyt te vskallat Walecten päle/ iotca keluottamat ouat.
Mutta nyt te uskallat walheitten päälle/ jotka kelwottomat owat.
7:9 Ja semmingi te oletta Warcat/ Murhaiat/ Horintekiet/ ia Walapatot/ ia szuitzutat Baalille. Ja te waellat mucalaisten Jumaloitten ielkin/ ioita ette te tunne.
Ja semmoinenkin te olette warkaat/ murhaajat/ huorintekijät/ ja walapatot/ ja suitsutat baalille. Ja te waellat muukalaisten jumaloitten jälkeen/ joita ette te tunne.
7:10 Sytte te tuletta ia seisotta minun edesseni/ tesse Honesa/ ioca minun Nimeni ielken nimitettu on/ ia te sanotta. Eipe meille miten tuska ole/ sittequin me sencaltaiset Cauhistoxet teimme.
Syyttä te tulette ja seisotte minun edessäni/ tässä huoneessa/ joka minun nimeni jälkeen nimitetty on/ ja te sanotte. Eipä meillä mitään tuskaa ole/ sittenkuin me senkaltaiset kauhistukset teimme.
7:11 Pidhettekö sis temen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin/ nimitettu on/ Röuerein Loolana? Catzos/ kylle mine sen näen/ sanopi HERRA.
Pidättekö siis tämän huoneen/ joka minun nimeni jälkeen/ nimitetty on/ ryöwärein luolana? Katsos/ kyllä minä sen näen/ sanoopi HERRA.
7:12 Menget minun Paicani tyge Silos/ iossa minun Nimen ennen asunut ombi/ ia catzocat/ mite mine sielle tehnyt olen/ minun Canssani Israelin pahuden teden.
Menkäät minun paikkani tykö Silossa/ jossa minun nimeni ennen asunut ompi/ ja katsokaat/ mitä minä siellä tehnyt olen/ minun kansani Israelin pahuuden tähden.
7:13 Ette te sijs caiki nämet Cappalet teette/ sanopi HERRA/ ia mine alati teille sarnata annan/ ia eipe te tadho cwlla/ Mine hwdhan/ ia eipe te taidha wastata.
Eäät te siis kaikki nämät kappaleet teette/ sanoopi HERRA/ ja minä alati teille saarnata annan/ ja eipä te tahdo kuulla/ Minä huudan/ ja eitä te taida wastata.
7:14 Nin mine sijs tadhon sen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin nimitettu on/ ionga päle te vskallat/ Ja sen Paican/ ionga mine teiden Isillen andanut olen/ iuri nin tedhä/ quin mine olen Silon tehnyt.
Niin minä siis tahdon sen huoneen/ joka minun nimeni jälkeen nimitetty on/ jonka päälle te uskallat/ Ja sen paikan/ jonka minä teidän isillen antanut olen/ juuri niin tehdä/ kuin minä olen Silon tehnyt.
7:15 Ja tadhon teite minun Casuoni edest poisheitte/ ninquin mine poisheittenyt olen caiki teiden Welien/ coco Ephraimin siemenen.
Ja tahdon teitä minun kaswoni edestä poisheittää/ niinkuin minä poisheittänyt olen teidän weljen/ koko Ephraimin siemenen.
7:16 Mutta ele sine rucuele temen Canssan edeste/ ia ele ycten Walitosta eike anomista edestooco/ eles mös edesastuco heiden tedens minun eteeni/ Sille embe mine tadho sinua cwlla.
Mutta älä sinä rukoile tämän kansan edestä/ ja älä yhtään walitusta eikä anomista edestuoko/ äläs myös edesastuko heidän tähtensä minun eteeni/ Sillä empä minä tahdo sinun kuulla.
7:17 Sille etkös näe/ mite he tekeuet Judan Caupungeisa? ia Jerusalemin Catuilla?
Sillä etkös näe/ mitä he tekewät Judan kaupungeissa? ja Jerusalemin kaduilla?
7:18 Lapset puita hakeuat/ nin Iset Tulen wiritteuet/ ia waimot sotkeuat Taikina. Ette he Taiwahan Drötingille Mariancacoia leipoisit/ ia Joomawffrit mucalaisille Jumalaloille annaisit/ ette he minun wihoitaisit.
Lapset puita hakewat/ niin isät tulen wirittäwät/ ja waimot sotkewat taikinaa. Että he taiwaan drötingille (kuningattarelle) Mariankakkuja leipoisit/ ja juomauhrit muukalaisille jumaloille antaisit/ että he minun wihottaisit.
7:19 Mutta ei heiden pidhe minua sen cautta/ waan itzeheitens wahingoittaman/ heiden häpiexens.
Mutta ei heidän pidä minua sen kautta/ waan itse heitänsä wahingoittaman/ heidän häpeäksensä.
7:20 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Catzos/ minun wihan ia minun Hirmusudhen on vloscaattu temen Paican päle. Seke ylitze Inhimisten ette ylitze Eleinden/ ia Puidhen päle Kedhossa/ ia Maan Jyuein päle/ ia sen pite nin tynipoltaman/ ettei kengen sammutta woi.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala/ Katsos/ minun wihani ja minun hirmuisuuteni on ulos kaadettu tämän paikan päälle. Sekä ylitse ihmisten että ylitse eläinen/ ja puiden päälle kedossa/ ja maan jywäin päälle/ ja sen pitää niin tyynipolttaman/ ettei kenkään sammuttaa woi.
7:21 NEin sanopi/ HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Cootka ycten teiden poltwffrit ia mwdh wffrit/ ia söket Liha.
Näin sanoopi/ HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Kootkaa yhteen teidän polttouhrit ja muut uhrit/ ja syökäät lihaa.
7:22 Sille embe mine ole sanonut enge keskenyt Poltwffrist ia muista Wffrista/ teiden Isillen/ sinä peiuene/ coska mine heite Egiptin maalda vloswein.
Sillä empä minä ole sanonut enkä käskenyt polttouhrista ja muista uhrista/ teidän isillen/ sinä päiwänä/ koska minä heitä Egyptin maalta ulos wein.
7:23 Waan täte mine heille keskin/ ia sanoin/ Cwlcat minun Sanan/ Nin mine tadhon teiden Jumalan olla/ ia teiden pite minun Canssan oleman. Ja waeldacat caikia nijte Teite mödhen/ ioita mine teille neuuon/ ette teille hyuesti keuis.
Waan tätä minä heille käskin/ ja sanoin/ Kuulkaat minun sanan/ Niin minä tahdon teidän Jumalan olla/ ja teidän pitää minun kansani oleman. Ja waeltakaat kaikkia niitä teitä myöten/ joita minä teille neuwon/ että teille hywästi käwisi.
7:24 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike Coruiansa sihen callista/ waan waelsit heiden oman Neuuons ielkin ia heiden pahan sydhemens Lwlon ielkin/ ia keuit tacaperin ia ei edespein.
Mutta eiwät he tahtoneet kuulla/ eikä korwiansa siihen kallistaa/ waan waelsit heidän oman neuwonsa jälkeen ja heidän pahan sydämensä luulon jälkeen/ ja käwit takaperin ja ei edespäin.
7:25 Ja tosin hamast sijte peiueste/ iona mine teiden Iset Egiptin maalda vloswienyt olen/ nin tehen peiuen asti/ olen mine iocapeiue teiden tyken lehettenyt caiki minun Palueliani/ ne Prophetat.
Ja tosin hamasta siitä päiwästä/ jona minä teidän isät Egyptin maalta uloswienyt olen/ tähän päiwään asti/ olen minä jokapäiwä teidän tykön lähettänyt kaikki minun palwelijani/ ne prophetat.
7:26 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike heiden Coruians sihen callista. Waan ouat Niskurit/ ia wiele pahemin tekeuet/ quin heiden Isens.
Mutta eiwät he tahtoneet kuulla/ eikä heidän korwillansa siihen kallistaa. Waan owat niskurit/ ja wielä pahemmin tekewät/ kuin heidän isänsä.
7:27 Ja waickas neite caikia heille ratki sanoisit/ euet he senuoxi cwle/ Echkes hwdhaisit/ euet he quitengan wasta.
Ja waikkas näitä kaikkia heille ratki sanoisit/ eiwät he senwuoksi kuule/ Ehkäs huutaisit/ eiwät he kuitenkaan wastaa.
7:28 Sano sis heille/ Teme on se Canssa/ ioca henen HERRA Jumalatans ei tadho cwlla/ eike heitens parata. Se oikea Oppi ombi iuri huckunut/ ia euet he sijte miteken sarna.
Sano siis heille/ Tämä on se kansa/ joka hänen HERRAA Jumalatansa ei tahdo kuulla/ eikä heitänsä parantaa. Se oikea oppi ompi juuri hukkunut/ ja eiwät he siitä mitäkään saarnaa.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51