Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XLIV. Lucu.

 

Waicka caiki Paicat Judean Maas raateltut olit/ nijlde Caldeilde/ quitengin Juttat Egiptis Radholiset Jumalan ylencatzoit. Jere. xliiij.

44:15 NIN wastasit Jeremialle caiki ne Miehet/ iotca kylle tiesit/ ette heiden Emenens/ muiden iumaloitten Pyhesaw suitzutit. Ja caiki Waimot/ iotca sielle swres Joukos seisoit/ ynne caiken Canssan cansa/ quin Egiptin Maalla ia Pathros asuit/ ia sanoit.
Niin wastasit Jeremialle kaikki ne miehet/ jotka kyllä tiesit/ että heidän emäntänsä/ muiden jumaloitten pyhää sawua suitsutit. Ja kaikki waimot/ jotka siellä suuressa joukossa seisoit/ ynnä kaiken kansan kanssa/ kuin Egyptin maalla ja Pathrossa asuit/ ja sanoit.
44:16 Sen Sanan ielkin/ iongas HERRAN Nimehen meillen sanot/ eipe me tadho sinua suingan cwlla.
Sen sanan jälkeen/ jonkas HERRAN nimehen meillen sanoit/ eipä me tahdo sinua suinkaan kuulla.
44:17 Waan me tadhon tedhä caiken sen Sanan pereste/ ioca meiden Suustan vloskeupi/ ia tadhon sillen Taiuan Trötingille suitzutta/ ia henelle Joomawffri wffrata. Samalmoto quin me/ ia meiden Iset/ meiden Kuningat/ ia Pämiehet tehnyet ouat/ Judan Caupungeis ia Jerusalemin Catuin päle. Silloin meille Leipe oli kylle/ ia me autuat olima/ ia eipe me ycten Onnettomust nähnyet.
Waan me tahdon tehdä kaiken sen sanan perästä/ joka meidän suusta uloskäypi/ ja tahdon sillen taiwaan trötingille (kuningattarelle) suitsuttaa/ ja hänelle juomauhria uhrata. Samalla muotoa kuin me/ ja meidän isät/ meidän kuninkaat/ ja päämiehet tehneet owat/ Judan kaupungeissa ja Jerusalemin katuin päällä. Silloin meillä leipää oli kyllä/ ja me autuaat olimme/ ja eipä me yhtään onnettomusta nähneet.
44:18 Mutta sittequin me lackasimma sille Taiuan Trötingille suitzumast/ ia Joomawffri henelle wfframast/ nin me caiki Kieuhytte kersimme/ ia olema Miecan ia Nelghien cautta huckunuet.
Mutta sitten kuin me lakkasimme sille taiwaan trötingille suitsuttamasta/ ja juomauhria hänelle uhraamasta/ niin me kaikki köyhyyttä kärsimme/ ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.
44:19 Ja echke me sille Taiuan Trötingille suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim/ eipe me site tee paitzi meiden Miesten tacto/ coska me henelle Cackoia leiuomme/ ia Joomawffri wffram hende paluelaxen.
Ja ehkä me sillen taiwaan trötingille suitsuttaisimme/ ja juomauhria uhraisimme/ eipä me sitä tee paitsi meidän miesten tahtoa/ koska me hänelle kakkuja leiwomme/ ja juomauhria uhraamme häntä palwellaksen.
44:20 Silloin sanoi Jeremias caikelle Canssalle/ seke Miehille ette waimoille/ ia caikelle Canssalle/ quin henelle nin wastanut oli.
Silloin sanoi Jeremias kaikelle kansalle/ sekä miehille että waimoille/ ja kaikelle kansalle/ kuin hänelle niin wastannut oli.
44:21 Sitepe tosin mine lwlen/ ette HERRA on muistanut sen suitzumisen päle/ quin te Judan Caupungeisa ia Jerusalemin Catuilla/ tehnyet oletta/ ynne teiden Isein/ Kuningasten/ Pämiesten ia caiken Makunnan Canssan cansa. Ja nin hen site sydhemens päle laski/
Sitäpä tosin minä luulen/ että HERRA on muistanut sen suitsuttamisen päälle/ kuin te Judan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla/ tehneet olette/ ynnä teidän isäin/ kuningasten/ päämiesten ja kaiken maakunnan kansan kanssa. Ja niin hän siitä sydämensä päälle laski.
44:22 nin ettei hen woinut teiden paha menoan sillen kersie/ ia nijte Cauhistoxia/ ioita te teit. Joista mös teiden Maa on autiaxi/ ihmexi/ ia kirouxexi tullut/ nin ettei kengen sijne sisel asu/ quin tenepene nächteue ombi.
niin ettei hän woinut teidän pahaa menoanne silleen kärsiä/ ja niitä kauhistuksia/ joita te teit. Joista myös teidän maa on autioksi/ ihmeeksi/ ja kiroukseksi tullut/ niin ettei kenkään siinä sisällä asu/ kuin tänäpänä nähtäwä ompi.
44:23 Senteden/ ette te suitzutitte/ ia HERRA wastan synditeit/ ia ette te HERRAN ände totelluet/ eike henen Laisans/ Oikiudesans ia Todhistuxisans/ waeldaneet. Senteden mös se Onnettomus teille tapactui/ quin tenepene nächteue ombi.
Sentähden/ että te suitsutitte/ ja HERRAA wastaan syntiä teit/ ja ette te HERRAN ääntä totelleet/ eikä hänen laissansa/ oikeudessansa ja todistuksissansa/ waeltaneet. Sentähden myös se onnettomuus teille tapahtui/ kuin tänäpänä nähtäwä ompi.
44:24 Ja Jeremias sanoi caikelle Canssalle/ ia caikille waimoille/ culcat HERRAN sana/ caiki quin Judast oletta Egiptin maasa/
Ja Jeremias sanoi kaikelle kansalle/ ja kaikille waimoille/ kuulkaat HERRAN sana/ kaikki kuin Judasta olette Egyptin maassa/
44:25 Nein sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala. Te ia teiden Waimon oletta teiden suulan puhunuet/ ia teiden käsillen teuttenyet/ mite te sanoitta. Meiden Lupauxet me tadhoma pite/ ioita me Taiuan Trötingin luuanet olema/ ette me henelle Pyhesaw suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim. Lach/ te oletta teiden Lupauxet pitenyet/ ia teiden Lupauxet töidhen cansa teuttenyet.
Näin sanoopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala. Te ja teidän waimon olette teidän suullan puhuneet/ ja teidän käsillän täyttäneet/ mitä te sanoitte. Meidän lupaukset me tahdomme pitää/ joita me taiwaan trötingille luwanneet olemme/ että me hänelle pyhää sawua suitsuttaisimme/ ja juomauhria uhraisimme. Lach/ te olette teidän lupaukset pitäneet/ ja teidän lupauksen töiden kanssa täyttäneet.
44:26 Nin cwlcat sis sen HERRAN Sana/ caiki te Judast/ iotca Egiptin maasa asutta. Catzo/ mine wannon minun swren Nimeni cautta/ sanopi HERRA. Ettei minun Nimeni pidhe sillen iongun Inhimisen suun cautta Judast coco Egiptin maasa nimitettu oleman/ ioca sanois/ Nin totta quin se HERRA Jumala elepi.
Niin kuulkaat siis sen HERRAN sana/ kaikki te Judasta/ jotka Egyptin maassa asutte. Katso/ minä wannon minun suuren nimeni kautta/ sanoopi HERRA. Ettei minun nimeni pidä sillen jonkun ihmisen suun kautta Judasta koko Egyptin maassa nimitetty oleman/ joka sanoisi/ niin totta kuin se HERRA Jumala elääpi.
44:27 Catzo/ Mine tadhon waluoa heiden ylitzens/ heiden pahudhexens ia ei hywydhexens. Nin/ ette ioca Judast Egiptin maasa on/ sen pite Miecan ia Nelghien cautta huckuman/ sihenasti ette he loputetuxi tuleuat.
Katso/ Minä tahdon walwoa heidän ylitsensä/ heidän pahuudeksensa ja ei hywyydeksensä. Niin/ että joka Judasta Egyptin maassa on/ sen pitää miekan ja nälän kautta hukkuman/ siihenasti että he loputetuksi tulewat.
44:28 Mutta iotca Miecan welteuet/ heiden pite quitegin Egiptin maalda/ Judean mahan iellenstuleman wähen Joukon cansa. Ja sillens pite sis caiki ne ylitzeienyet Judast/ iotca Egiptin mahan asuman mennyet olit/ ymmertemen/ Cumban sanat todhexi tuleuat/ Minun elike heiden.
Mutta jotka miekan wälttäwät/ heidän pitää kuitenkin Egyptin maalta/ Judean maahan jällens tuleman wähän joukon kanssa. Ja sillens pitää siis kaikki ne ylitsejääneet Judasta/ jotka Egyptin maahan asumaan menneet olit/ ymmärtämän/ Kumman sanat todeksi tulewat/ Minun elikkä heidän.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51