Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XIV. Lucu.

 

Canssan Nuchtet hylieten Heiden Petostens päle. Jere. xiiij.

14:13 MIne sanoin/ Ah HERRA Jumala/ Catzo/ Prophetat heillen sanouat/ ei teiden pide ycten Miecka näkemen/ eikä Nelke teiden tykenen oleman/ Waan mine tadhon teille anda hyuen Rauhan tesse paicas.
Minä sanoin/ Ah HERRA Jumala/ Katso/ prophetat heillen sanowat/ ei teidän pidä yhtään miekkaa näkemän/ eikä nälkä teidän tykönän oleman/ Waan minä tahdon teille antaa hywän rauhan tässä paikassa.
14:14 Ja HERRA sanoi minulle/ Ne Prophetat noituuat wärin minun Nimesseni. Embe mine heite lehettenyt/ ia en miteken heille keskenyt/ eli miteken heiden cansans puhunut ole. He sarnauat teille walhet Näghyt/ Tulkituxet/ Epeiumaludhen/ ia heiden sydhemens wiettelyxet.
Ja HERRA sanoi minulle/ Ne prophetat noituwat wäärin minun nimessäni. Empä minä heitä lähettänyt/ ja en mitäkään heille käskenyt/ eli mitäkään heidän kanssansa puhunut ole. He saarnaawat teille walheet näyt/ tulkitukset/ epäjumaluuden/ ja heidän sydämensä wiettelykset.
14:15 Senteden sanopi HERRA nijste Prophetiste/ iotca minun Nimesseni noituuat/ waicka em mine quitenga heite lehettenyt ole. Ja he wiele sijttekin sarnauat/ Eipe ycten Nelke tehen Maan tulecka. Sencaltaiset Prophetat pite Miecas ia Nelies cooleman.
Sentähden sanoopi HERRA niistä prophetista/ jotka minun nimessäni noituwat/ waikka en minä kuitenkaan heitä lähettänyt ole. Ja he wielä sittenkin saarnaawat/ Eipä yhtään nälkää tähän maahan tulekkaan. Senkaltaiset prophetat pitää miekassa ja nälässä kuoleman.
14:16 Ja se Canssa iolla he noituuat/ pite Miecast ia Neliest sielle ia tälle Jerusalemin Catuilla macaman/ ettei kengen pidhe heite hautaman. Samalmoto mös heiden Emenens/ Poiat ia Tytteret/ ia tadhon heiden pahudhens heiden ylitzens wodhatta.
Ja se kansa jolla he noituwat/ pitää miekasta ja nälästä siellä ja täällä Jerusalemin kaduilla makaaman/ ettei kenkään pidä heitä hautaaman. Samalla muotoa myös heidän emäntänsä/ pojat ja tyttäret/ ja tahdon heidän pahuudensa heidän ylitsensä wuodattaa.
14:17 Ja sinun pite sanoman heille temen sanan/ Minun silmeni wootauat kynelite peiue ia öte/ ia euet lacka. Sille se Neitzy minun Canssani Tyter/ ombi hirmulisesta witzoittu ia surkiasti hosuttu.
Ja sinun pitää sanoman heille tämän sanan/ Minun silmäni wuotawat kyyneliä päiwää ja yötä/ ja eiwät lakkaa. Sillä se neitsyt minun kansani tytär/ ompi hirmuisesti witsoittu ja surkeasti hosuttu.
14:18 Jos mine Kedholle vlosmenen/ Catzo/ nin sielle macauat/ ne Miecalla tapetut/ Jos mine Caupungijn tulen/ nin sielle macauat ne Neliest hiukahtunuet. Sille teuty mös ne Prophetat/ nin mös ne Papit/ sihen Mahan menne/ iota euet he tunne.
Jos minä kedolle ulosmenen/ Katso/ niin he siellä makaawat/ ja miekalla tapetut/ Jos minä kaupunkiin tulen/ niin sielllä makaaawat ne nälästä hiukahtuneet. Sillä täytyy myös ne prophetat/ niin myös ne papit/ siihen maahan mennä/ jota eiwät he tunne.
14:19 Oletkos sijs Judan ratki poisheittenyt? Eli lienekö sinun Sielus ilghistynyt Zionijn? Mixi sine sijs meite nin olet lönyt/ ettei kengen meite taidha parata? Me toiuoim Rauhan tuleuan/ Nin ei miten hyue tullut/ Me toiuoim/ Ette meiden pidheis teruexi tuleman/ Mutta catzos/ nin on enembi Wahingo käsis.
Oletkos siis Judan ratki poisheittänyt? Eli lieneekö sinun sielusi ilkistynyt Zioniin? Miksi sinä siis meitä niin olet lyönyt/ ettei kenkään meitä taida parata? Me toiwoimme rauhan tulewan/ Niin ei mitään hywää tullut/ Me toiwoimme/ että meidän pitäisi terweeksi tuleman/ Mutta katsos/ niin on enempi wahinkoa käsissä.
14:20 HERRA me tunnema meiden Jumalattoman menon/ ia meiden Isein pahatteghot. Sille me olema sinun wastas synditehnyet/ Mutta sinun Nimes teden/ ele salli meite häueistette. Ele sinun Cunniaudhes Stoli anna pilcatta/ Muista sijs/ ia ele sinun Lijttoas meiden cansan rico.
HERRA me tunnemme meidän jumalattoman menon/ ja meidän isäin pahat teot. Sillä me olemme sinun wastaasi syntiä tehnyt/ Mutta sinun nimesi tähden/ älä salli meitä häwäistettää. Älä sinun kunniautesi tuolia anna pilkattaa/ Muista siis/ ja älä sinun liittoasi meidän kanssan riko.
14:21 Ei ole sijtteken Pacanain Epeiumalois yxiken/ ioca Saten taita anda/ Nin eipe mös Taiuaska itzestens taidha sata. Sine quitengin olet tosin meiden HERRAN Jumalan/ ionga päle me toiuomma/ Sille sine taidhat caickia neite tedhä.
Ei ole sittenkään pakanain epäjumaloissa yksikaan/ joka sateen taitaa antaa/ Niin eipä myös taiwaskaan itsestänsä taida sataa. Sinä kuitenkin olet tosin meidän HERRAN Jumalan/ jonka päälle me toiwomme/ Sillä sinä taidat kaikkia näitä tehdä.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51