Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XXXI. Lucu.

 

Quin se päsemys sijte seitzemenkymmenen wodhen fangiuxest/ oli ilolinen/ nin sijtte mös palio iloisambi on Christusen euangeliun Judasten ia pacanain coctan. Jere. xxxj.

31:1 Sille samalle aialla/ sanopi HERRA/ mine tahhon caikein Israelin sucukundain Jumala olla/ ia heiden pite minun Canssani oleman.
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ minä tahdon kaikkein Israelin sukukuntain Jumala olla/ ja heidän pitää minun kansani oleman.
31:2 Nein sanopi HERRA/ se Canssa quin miecalda ylitzeiei/ on armon coruesa löytenyt. Israel poismene lepons tyge/ HERRA minulle ilmestui caucaisella maalla.
Näin sanoopi HERRA/ Se kansa kuin miekalta ylitse jäi/ on armon korwessa löytänyt. Israel pois menee leponsa tykö/ HERRA minulle ilmestyi kaukaisella maalla.
31:3 Mine olen aina ia alati sinun rakasna pitenyt/ senteden mine olen sinua poleheni wetenyt sulasta armosta.
Minä olen aina ja alati sinun rakasna pitänyt/ sentähden minä olen sinua puoleheni wetänyt sulasta armosta.
31:4 Lach/ mine tadhon sinun iellnesraketa/ ettes raketuxi pite cutzuttaman/ sine neitzy Israel. Wielepe sinun pite ilon cansa trumbu lömen/ ia vloskeymen tantzijn.
Lach/ Minä tahdon sinun jällens rakentaa/ että raketuksi pitää kutsuttaman/ sinä neitsyt Israel. Wieläpä sinun pitää ilon kanssa rumpua lyömän/ ja uloskäymän tanssiin.
31:5 Sinun pite iellensistuttaman winatarhat/ ninen samarian wortein päle/ istutetan ia huilulla soitetan.
Sinun pitää jällens istuttaman wiinatarhat/ niiden Samarian wuorten päälle/ istutetetaan ja huilulla soitetaan.
31:6 Sille wielepe se aica pite tuleman/ ette ne wartiat ninen ephrain wortein päle/ pite hwtaman. Ylesnoskat/ keukem yles Zionin tyge/ meiden Herran Jumalan tyge.
Sillä wieläpä se aika pitää tuleman/ että ne wartijat niiden Ephraim wuorten päälle/ pitää huutaman. Ylösnouskaat/ käykäämme ylös Zionin tykö/ meidän HERRAN Jumalan tykö.
31:7 Sille nein sanopi HERRA/ hwtacat Jacobin ylitze ilon cansa/ ia ihastuca sen pään ylitze pacanain seas/ hwtacat corkiasti/ ylisteket ia sanocat. HERRA auta sinun Canssas/ ne techtet Israelis.
Sillä näin sanoopi HERRA/ huutakaat Jakobin ylitse ilon kanssa/ ja ihastukaa sen pään ylitse pakanain seassa/ huutakaat korkeasti/ ylistäkäät ja sanokaat. HERRA auta sinun kansaasi/ ne tähteet Israelissa.
31:8 Catzo/ mine tadhon heite sijte pohiaisest makunnast anda tulla. Ja tadhon heite coghota maan äriste/ seke sokiat/ rammat/ wastoinoleuaiset ette lastenemet ette heidhen tenne swrella iouckolla iellenstuleman pite.
Katso/ minä tahdon heitä siitä pohjoisesta maakunnasta antaa tulla. Ja tahdon heitä koota maan ääristä/ sekä sokeat/ rammat/ wastoinolewaiset että lasten emät että heidän tänne suurella joukolla jällens tuleman pitää.
31:9 Heiden pite idkein ia rucuellen tuleman/ nin mine heite iodhatan. Mine tadhon heite iodhatta wesi oiain möten tasaises matkas/ ettei he heitens louckaisi. Sille mine olen Israelin ISE/ ia ephraim on minun esicoisen.
Heidän pitää itkein ja rukoellen tuleman/ niin minä heitä johdatan. Minä tahdon heitä johdattaa wesiojain myöten tasaisessa matkassa/ ettei he heitänsä loukkaisi. Sillä minä olen Israelin ISÄ/ ja Ephraim on minun esikoiseni.
31:10 Cwlcat te pacanat sen Herran sana/ ia iulghistacat site caucana loodhoissa/ ia sanocat. Joca Israelin haiotti/ se mös hende iellenscocopi/ ia pite hende wartioitzeman/ ninquin paimen henen laumans.
Kuulkaat te pakanat sen HERRAN sana/ ja julkistakaat sitä kaukana luodoissa/ ja sanokaat. Joka Israelin hajoitti/ se myös häntä jällens kokoaapi/ ja pitää häntä wartioitseman/ niinkuin paimen hänen laumaansa.
31:11 Sille Herran pite Jacobin pästemen/ ia sen wäkeuen kädheste hende auttaman.
Sillä Herran pitää Jakobin päästämän/ ja sen wäkewän kädestä häntä auttaman.
31:12 Ja heiden pite tuleman/ ia Zionin corkiudhes ihastuman. Ja heiden pite ioukolla HERRAN Lahioihin etzimen/ nimiten/ Jyuihin/ Torenwinahan/ Oliuhun/ Caritzoihin ia Herkijn. Nin ette heiden Sieluns pite oleman/ quin iocu wetinen Yrtitarha/ ia ei enembi surulisen oleman.
Ja heidän pitää tuleman/ ja Zionin korkeudessa ihastuman. Ja heidän pitää joukolla HERRAN lahjoihin etsimän/ nimittäin/ Jywihin/ Tuoreen wiinahan/ Öljyhyn/ karitsoiin ja härkiin. Niin että heidän sielunsa pitää oleman/ kuin joku wetinen yrttitarha/ ja ei enempi surullinen oleman.
31:13 Silloin pite Neitzyet tantzisa iloiset oleman/ sihen mös noret Miehet/ ynne ninen Wanhain cansa. Sille mine tadhon heiden Murehens iloxi käte ia heite lohutta/ ia heite ilahutta ielkin heiden murehens.
Silloin pitää neitsyt tanssissa iloiset oleman/ siihen myös nuoret miehet/ ynnä niiden wanhain kanssa. Sillä minä tahdon heidän murheensa iloksi kääntää ja heitä lohduttaa/ ja heitä ilahduttaa jälkeen heidän murheensa.
31:14 Ja mine tadhon Pappein sydhemet ilolla teutte/ ia minun Canssani pite minun Lahiani kyllydhen saman/ sanopi HERRA.
Ja minä tahdon pappein sydämet ilolla täyttää/ ja minun kansani pitää minun lahjani kyllyyden saaman/ sanoopi HERRA.
31:15 Nein sanopi HERRA/ Corkiudhes cwlu ninen Parcuuaisten äni ia catkera idku. Rachel idkepi henen Lapsens ylitze/ ia ei tachdo anda hendens lohutetta henen Lastens ylitze/ sille he hucutetut ouat.
Näin sanoopi HERRA/ korkeudessa kuuluu niiden parkuwaisten ääni ja katkera itku. Rachel itkeepi hänen lastensa ylitse/ ja ei tahdo antaa häntänsä lohdutettaa hänen lastensa ylitse/ sillä ne hukutetut owat.
31:16 Mutta HERRA nein sanopi/ Lacka parghustas ia idkustas/ ia sinun Silmeis kynelist/ Sille eipe sinun Töös pidhe turha oleman/ sanopi HERRA.
Mutta HERRA näin sanoopi/ Lakkaa parustasi ja itkustasi/ ja sinun silmäisi kyynelistä/ Sillä eipä sinun työsi pidä turha oleman/ sanoopi HERRA.
31:17 Heiden pite palaiaman sijte Wiholistein Maasta/ ia palio Hywytte sinun Jelkintuleuaises pite odhottaman/ sanopi HERRA/ Sille sinun Lapses pite Maallens iellenstuleman.
Heidän pitää palajaman siitä wihollisten maasta/ ja paljon hywyyttä sinun jälkeentulewaisensa pitää odottaman/ sanoopi HERRA/ Sillä sinun lapsesi pitää maallensa jällenstuleman.
31:18 Kylle mine cwllut olen/ quinga Epraim walitta/ Sine olet minun curittanut/ ia mine olen mös curitettu/ ninquin iocu carias Wasicka. Palauta minua/ nin mine palaian/ Sille sine HERRA/ olet minun Jumalan.
Kyllä minä kuullut olen/ kuinka Ephraim walittaa/ Sinä olet minun kurittanut/ ja minä olen myös kuritettu/ niinkuin joku karjasi wasikka. Palauta minua/ niin minä palajan/ Sillä sinä HERRA/ olet minun Jumalani.
31:19 Jos mine iellens cotia tulen/ nin mine tadhon itzeni parata/ Sille sijttequin mine taitauaxi tulin/ nin mine * löön landeitani. Sille mine olen häueisty/ ia häpien/ Sille minun teuty sen ylencatzen kersie/ ionga mine ennen ansaitzin.
Jos minä jällens kotia tulen/ niin minä tahdon itseni parata/ Sillä sitten kuin minä taitawaksi tulin/ niin minä lyön lanteitani. Sillä minä olen häwäisty/ ja häpeän/ Sillä minun täytyy ylenkatseen kärsiä/ jonka minä ennen ansaitsin.
31:20 Eikö Epraim ole minun rackain Poican/ ia minun ihainen Lapsen? Sille wielepe mine kylle muistan/ mite mine henen cansans puhunut olen/ Senteden minun sydhemen halke Laupiudhesta henen coctans/ ette mine wissist henen ylitzens armaitzen/ sanopi HERRA.
Eikö Ephraim ole minun rakkain poikan/ ja minun ihanainen lapseni? Sillä wieläpä minä kyllä muistan/ mitä minä hänen kanssansa puhunut olen/ Sentähden minun sydämeni halkeaa laupeudesta hänen kohtaansa/ että minä wissisti hänen ylitsensä armaitsen/ sanoopi HERRA.
31:21 Ylösoienna sinulles Muistomerkit/ ia asetta sinulles Murhenmuisto/ ia cohenna sinun Sydhemes sen oikean tien päle/ ionga päle sinun pite waeldaman. Jellenspalaia sine Neitzy Israel/ Jellenspalaia neidhen sinun Caupungidhes tyge.
Ylösojenna sinulles muistomerkit/ ja aseta sinullesi murheen muisto/ ja kohenna sinun sydämesi sen oikean tien pääle/ jonka päällä sinun pitää waeltaman. Jällens palaja sinä neitsyt Israel/ Jällens palaja näiden sinun kaupunkiesi tykö.
31:22 Quincauuan sine tadhot itzes poiskendhe/ sine Tyter/ ionga mine tadhon iellenstoodha? Sille HERRAN pite iotaki wtta Maan päle saattaman/ Waimon pite Miehen ymberisulkeman.
Kuinka kauan sinä tahdot itsesi poiskääntää/ sinä tytär/ jonka minä tahdon jällenstuoda? Sillä HERRAN pitää jotakin uutta maan päälle saattaman/ waimon pitää miehen ympärisulkeman.
31:23 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Wielepe sanotan teme sana Judean Maasa/ ia henen Caupungeisans coska mine heiden Fangiudhens käendeue olen. Se HERRA siugnatkon sinua/ sine Wanhurskaudhen asumus/ sine pyhe Wori.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Wieläpä sanotaan tämä sana Judean maassa/ ja hänen kaupungeissansa koska minä heidän wankeutensa kääntäwä olen. Se HERRA siunatkoon sinua/ sinä wanhurskauden asumus/ sinä pyhä wuori.
31:24 Ja iudan ynne caikein henen Caupungeins cansa pite sielle asuman/ sihen Peltomiehet ia iotca Laumans cansa ymberi waeldauat.
Ja Judan ynnä kaikkein kaupunkeinsa kansa pitää siellä asuman/ siihen peltomiehet ja jotka laumansa kanssa ympäri waeltawat.
31:25 Sille mine tadhon ne wesytetut Sielut wirghotta/ ia ne surkiat Sielut rauita.
Sillä minä tahdon ne wäsytetyt sielut wirottaa/ ja ne surkeat sielut rawita.
31:26 Senteden mine yleshereitzin ia ylescatzoin/ iossa mine makiasti olin maanut.
Sentähden minä ylösheräitsen ja ylöskatsoin/ jossa minä makeasti olin maannut.
31:27 Catzo/ aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Israelin Honen ia Judan Honen/ kyluä/ seke Canssalle ette Carialle.
Katso/ aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon sen Israelin huoneen ja Judan huoneen/ kylwää/ sekä kansalle että karjalle.
31:28 Ja quin mine waluoin heiden ylitzens/ ylesiurittaman/ repimen/ raateleman/ cadhottaman ia rangaiszeman. Nin minun mös pite waluoman heiden ylitzens/ rakendaman ia istuttaman/ sanopi HERRA.
Ja kuin minä walwoin heidän ylitsensä/ ylösjuurittaman/ repimän/ raateleman/ kadottaman ja rankaitseman. Niin minun myös pitää walwoman heidän ylitsensä/ rakentamaan ja istuttamaan/ sanoopi HERRA.
31:29 Eipe silloin enembete sanota/ Iset ouat hapanuet Winamariat sönyet/ ia Lasten hampat ouat heltyneet.
Eipä silloin enempätä sanota/ Isät owat hapanneet wiinamarjat syöneet/ ja lasten hampaat owat heltyneet.
31:30 Waan iocainen pite henen pahatecons teden cooleman/ ia cuca Inhiminen sööpi raaca winamaria/ henen hampans pite heltymen.
Waan jokainen pitää hänen pahantekonsa tähden kuoleman/ ja kuka ihminen syöpi raakaa wiinamarjaa/ hänen hampaansa pitää heltymän.
31:31 CAtzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ silloin minun pite tekemen Udhen Lijton Israelin ia Judan Honen cansa.
Katso/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ silloin minun pitää tekemän uuden liiton Israelin ja Judan huoneen kanssa.
31:32 Ei sencaltaista quin se entinen Lijtto oli/ ionga mine heiden Iseins cansa tein/ coska mine heiden käteens rupesin/ heite Egiptin maalda vloswiedhexeni. Jota Lijtto euet he piteneet/ ia minun pite heite watiman/ sanopi HERRA.
Ei senkaltaista kuin se entinen liitto oli/ jonka minä heidän isäinsä kanssa tein/ koska minä heidän käteensä rupesin/ heitä Egyptin maalta uloswiedäkseni. Jota liittoa eiwät he pitäneet/ ja minun pitää heitä waatiman/ sanoopi HERRA.
31:33 Mutta teme pite se Lijtto oleman/ ionga mine teen Israelin Lasten cansa/ temen aian pereste/ sanopi HERRA. Mine tadhon minun Lakini anda heiden sydhemens/ ia ne heiden mielihins kirioitta/ Ja heiden pite minun Canssan oleman/ Nin mine tadhon olla heiden Jumalans.
Mutta tämä pitää se liitto oleman/ jonka minä teen Israelin lasten kanssa/ tämän ajan perästä/ sanoopi HERRA. Minä tahdon minun lakini antaa heidän sydämeensä/ ja ne heidän mielihinsä kirjoittaa/ Ja heidän pitää minun kansani oleman/ Niin minä tahdon olla heidän Jumalansa.
31:34 Ja eikenge pidhe toistans opettaman/ eike Weli Weliens/ ia sanoman/ Tunne HERRA. Mutta he caiki pite minun tundeman/ seke pienet ette swret/ sanopi HERRA. Sille mine tadhon heiden pahatecons andexianda/ ia ei ikenens enembete muista heiden syndiens päle.
Ja eikenkään pidä toistansa opettaman/ eikä weli weljeänsä/ ja sanoman/ Tunne HERRA. Mutta kaikki pitää minun tunteman/ sekä pienet että suuret/ sanoopi HERRA. Sillä minä tahdon heidän pahat tekonsa anteeksi antaa/ ja ei ikänänsä enempätä muistaa heidän syntiensä päälle.
31:35 Nein sanopi HERRA/ ioca andapi Auringoisen peiuelle walkiudhexi/ ia Cuun ia Techdet heiden culkemisens ielkin/ ölle walkiudhexi. Joca Meren licutta/ ette henen Allons prwskauat/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.
Näin sanoopi HERRA/ joka antaapi aurinkoisen päiwälle walkeudeksi/ ja kuun ja tähdet heidän kulkemisensa jälkeen/ yöllä walkeudeksi. Joka meren liikuttaa/ että hänen aaltonsa purskawat/ HERRA Zebaoth on hänen nimensä.
31:36 Coska sencaltaiset Sädhyt minun edesteni huckuuat/ sanopi HERRA/ silloin mös Israelin Siemenen pite pwttuman/ ettei se ole sillen iocu Canssa minun edesseni.
Koska senkaltaiset säädyt minun edestäni hukkuwat/ sanoopi HERRA/ silloin myös Israelin siemenen pitää puuttuman/ ettei se ole silleen joku kansa minun edessäni.
31:37 Nein sanopi HERRA/ Jos Taiuas ylhelle taitan mitatta/ ia se Maan perustos tynni vlostutkistelda/ silloin mös tadhon mine coco Israelin Siemenen poisheitte/ caikein edheste quin he tekeuet/ sanopi HERRA.
Näin sanoopi HERRA/ Jos taiwas ylhäällä taitaan mitatta/ ja se maan perustus tyynni ulostutkiskella/ silloin myös tahdon minä koko Israelin siemenen poisheittää/ kaikkein edestä kuin he tekewät/ sanoopi HERRA.
31:38 Catzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ ette sen HERRAN Caupungin pite ylesrakettaman/ sijte Hananeelin Tornista/ sihen culma Portijn asti.
Katso/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että sen HERRAN kaupungin pitää ylösrakennettaman/ siitä Hananeelin tornista/ siihen kulmaporttiin asti.
31:39 Ja sen Tasanooren pite sielde codhastans edeskeumen/ haman sihen cuckulaan asti Gared/ ia se käteen Gaathin pein.
Ja sen tasanuoran pitää sieltä kohdastansa edeskäymän/ hamaan siihen kukkulaan asti Gared/ ja se käteen Gaathin päin.
31:40 Ja se coco Coolemanlaxo ia se Tuhganpaicka/ ynne sen coco Coolemanpellon/ haman sihen Kidronin Oiaan sahca/ Ja haman sihen Oriten Portin culman Iteen pein/ pite Pyhe HERRALLE oleman. Nin ettei se ikenens seriete/ eli poisricotuxi tule.
Ja se koko kuolemanlaakso ja se tuhkanpaikka/ ynnä sen koko kuolemanpellon/ hamaan siihen Kidronin ojaan saakka/ Ja hamaan siihen oritten portin kulmaan itään päin/ pitää pyhä HERRALLE oleman. Niin ettei se ikänänsä särjetä/ eli pois rikotuksi tule.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51