Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XVII. Lucu.

 

Sen Ensimeisen Taulun ialo Toimitos.

Inhimisten sydhemen Pahudhest ia Jumalattomudhest/ ettei se eike Jumalan lupausta Usko eike henen vchkaustans pelke. Jere. ibidem.

17:5 Nein HERRA sanopi. KIrottu ombi se mies/ ioca Inhimisten päle vskalta/ ia pitepi lihan henen Käsiuardhens edest/ ia sydhemellens HERRASTA poiswelte.
Näin HERRA sanoopi. Kirottu ompi se mies/ joka ihmisten päälle uskaltaa/ ja pitääpi lihan hänen käsiwartensa edestä/ ja sydämellänsä HERRASTA pois wälttää.
17:6 Henen pite oleman ninquin Caneruan coruesa/ ia ei hen saa nädhe site tuleuaista Lohutosta. Waan henen pite iemen sihen quiuahan coruesa/ hedelmettömes ia autias Maasa.
Hänen pitää oleman niinkuin kanerwan korwessa/ ja ei hän saa nähdä sitä tulewaista lohdutusta. Waan hänen pitää jäämän siihen kuin kuiwahan korwessa/ hedelmättömässä ja autiossa maassa.
17:7 Mutta siugnattu on se Mies/ ioca HERRAN päle loottapi/ ia ionga turua HERRA ombi.
Mutta siunattu on se mies/ joka HERRAN päälle luottaapi/ ja jonka turwa HERRA ompi.
17:8 Hen on ninquin iocu istutettu Puu wedhen tykene/ ia wirdhan wierelle iwritettu. Sille waicka iocu helleh tule/ nin ei hen senuoxi quiuetu/ waan henen Lectens wiherieiszne pysyuet/ ia ei murhedi/ quin iocu quiua woosi tule/ Waan se candapi lackamat Hedhelmen.
Hän on niinkuin joku istutettu puu weden tykönä/ ja wirran wierellä juuritettu. Sillä waikka joku helle tulee/ niin ei hän senwuoksi kuiwettuu/ waan hänen lähteensä wiheriäisenä pysywät/ ja ei murehdi/ kuin joku kuiwa wuosi tulee/ Waan se kantaapi lakkaamat hedelmän.
17:9 Yxi wiecas ia nuria ase caikein ylitze/ ombi sydhen/ Cuca sen taita vlostutkia?
Yksi wieras ja nurja ase kaikkein ylitse/ ompi sydän/ Kuka sen taitaa ulostutkia?
17:10 Minepe HERRA taidhan sydhemet vlostutkia/ ia ne munaskuut coetella/ ia annan iocaitzen tööns ielkin henen tecoins hedelmen ielkin.
Minäpä HERRA taidan sydämet ulostutkia/ ja ne munaskuut koetella/ ja annan jokaisen työnsä jälkeen hänen tekoinsa hedelmän jälkeen.
17:11 Sille quin iocu Lindu Munians hauto/ ia ei nijte coori/ Nin ikenens ombi se iocu wärie Tauaroita cocopi. Sille quin hen wähimen pelke/ nin henen teuty ne iette/ ia wiele pälisexi hen pilcatan.
Sillä kuin joku lintu muniansa hautoo/ ja ei niitä kuori/ Niin ikänänsä ompi se joka wääriä tawaroita kokoopi. Sillä kuin hän wähimmin pelkää/ niin hänen täytyy ne jättää/ ja wielä päälliseksi hän pilkataan.
17:12 Mutta meiden Pyhydhen Sia/ nimitten/ se Jumalan Cunnian Stoli/ aina wahwana pysy/
Mutta meidän pyhyyden sija/ nimittäin/ se Jumalan kunnian tuoli/ aina wahwana pysyy/
17:13 Sille sine HERRA olet Israelin toiuo. Caiki iotca sinua ylenandauat/ pite häpien tuleman/ ia ne poislangetut pite maan päle kirioitetuxi tuleman. Sille he HERRAN ylenannoit/ sen eleuen Wedhen cohumisen.
Sillä sinä HERRA olet Israelin toiwo. Kaikki jotka sinua ylenantawat/ pitää häpeän tuleman/ ja ne poislangetut pitää maan päällä kirjoitetuksi tuleman. Sillä he HERRAN ylenannoit/ sen eläwän weden kuohumisen.
17:14 Paranna sine minua HERRA/ nin mine paranen/ Auta sine minua/ nin mine olen autettu/ Sille sine olet minun kerskauxen.
Paranna sinä minua HERRA/ niin minä paranen/ Auta sinä minua/ niin minä olen autettu/ Sillä sinä olet minun kerskaukseni.
17:15 Catzos/ he sanouat minulle/ Cussa on sijs HERRAN sana? annaxi sen tulla.
Katsos/ he sanowat minulle/ Kussa on siis HERRAN sana? anna sen tulla.
17:16 Mutta em mine senuoxi sinulda poispaennut/ minun Paimenen/ enge mine halainut Inhimisten kerskautta. Sinepe tiedhet sen Sanan oikean oleuan sinun edeses/ iota mine sarnanut olen.
Mutta en minä senwuoksi sinulta poispaennut/ minun paimenen/ enkä minä halainnut ihmisten kerskautta. Sinäpä tiedät sen sanan oikean olewan sinun edessäsi/ jota minä saarnannut olen.
17:17 Ele sine ole minulle hirmudhexi/ ole minun Turuan tuskissa.
Älä sinä ole minulle hirmuudeksi/ ole minun turwani tuskissa.
17:18 Häueise heite iotca minua wainouat/ ia ei minua/ wapiskat he/ ia em mine. Toota heiden ylitzens sen Onnettomudhen peiue/ ia murenna heite caxikerdhaisest.
Häwäise heitä jotka minua wainoawat/ ja ei minua/ wapiskaat he/ ja en minä. Tuota heidän ylitsensä sen onnettomuuden päiwä/ ja murenna heitä kaksinkertaisesti.
17:19 Nein sano HERRA minulle/ Mene ia seiso sen Canssan Portis/ ionga cautta ne Judan Kuningat vlos ia siselkeuuet/ ia caikissa Porteis Jerusalemis/ ia sano heille.
Näin sanoo HERRA minulle/ Mene ja seiso sen kansan portissa/ jonka kautta ne Judan kuninkaat ulos ja sisälle käywät/ ja kaikissa porteissa Jerusalemissa/ ja sano heille.
17:20 CWlcat HERRAN Sana te Judan Kuningat/ ia coco Juda/ ia caiki Jerusalemin Asuuaiset/ iotca neinein Portein siselkeut/ Nein sanopi HERRA.
Kuulkaat HERRAN sana te Judan kuninkaat/ ja kokoa Juda/ ja kaikki Jerusalemin asuwaiset/ jotka näiden porttein sisälle käywät/ Näin sanoopi HERRA.
17:21 Cauattacat teiten/ ia elket candaco ycten Corma Sabbathin peiuen/ Portein cautta/ Jerusalemin sisel.
Kawahtakaat teitän/ ja älkäät kantako yhtään kuorma Sabbathin päiwän/ porttein kautta/ Jerusalemin sisälle.
17:22 Ja elket wiekö ycten corma Sabbathina/ teiden Honeistan/ ia elket ycten töte techkö. Waan pyhitteke Sabbathin peiue/ ninquin mine teiden Isillen keskenyt olen.
Ja älkäät wiekö yhtään kuormaa Sabbathina/ teidän huoneistan/ ja älkäät yhtään työtä tehkö. Waan pyhittäkää sabbathin päiwä/ niinkuin minä teidän isillen käskenyt olen.
17:23 Mutta euet he cwle eike tenne coruians callista/ waan niskurixi tuleuat/ ettei he minua cwle/ eli salli heitens opetetta.
Mutta eiwät he kuule eikä tänne korwiansa kallista/ waan niskuriksi tulewat/ ettei he minua kuule/ eli salli heitänsä opetettaa.
17:24 Jos te minua cwlisit/ sanopi HERRA/ ettei te ycten corma candaisi Sabbathin peiuene temen Caupungin Portein cautta. Waan site pyhiteisit/ ette te ycten töte tekisi sen peiuen päle.
Mutta ellei te tahdo minua kuulla/ että te Sabbathin päiwän pyhittäisit/ ja ei yhtään kuormaa Sabbathin päiwän päälle kantaisi porttein kautta Jerusalemiin. Niin minä tahdon ylössytyttää tulen hänen portteinsa/ jonka ne huoneet Jerusalemissa kuluttaman pitää/ ja ei ulossammuteta.
17:25 Nin pidheis mös temen Caupungin portein cautta/ vlos ia siselkeumen/ Kuningat ia Pämiehet/ iotca Dauidin Stolin päle istuuat. Ja he aiaisit ia menisit seke hewoisten ette Rattain cansa/ ne ynne heiden Pämiestens ia caikein. Judan ia Jerusalemin asuuaisten cansa. Ja temen Caupungin pite ijancaikisesta asuttaman/
Niin pitäisi myös tämän kaupungin porttein kautta/ ulos ja sisälle käymän/ Kuninkaat ja päämiehet/ jotka Dawidin tuolin päälle istuwat. Ja he ajaisit ja menisit sekä hewosten että rattain kanssa/ ne ynnä heidän päämiestensä ja kaikkein. Judan ja Jerusalemin asuwaisten kanssa. Ja tämän kaupungin pitää iankaikkisesti asuttaman/
17:26 ia pite tuleman Judan Caupungeista/ ia iotca ymberi Jerusalemin macauat. Ja sijte BenJamin maasta/ Laxoista ia Worista/ ia Lounasta/ iotca pite edestooman Poltwffri/ Wffri/ Rocawffri/ ia Kijtoswffri/ HERRAN Honehesen.
ja pitää tuleman Judan kaupungeista/ ja jotka ympäri Jerusalemin makaawat. Ja siitä BenJamin maasta/ laaksoista ja wuorista/ ja lounaasta/ jotka pitää edestuoman polttouhrin/ uhrin/ ruokauhrin/ ja kiitosuhrin/ HERRAN huoneeseen.
17:27 Mutta ellei te tadho minua cwlla/ ette te Sabbathin peiuen pyhidheisit/ ia ei ycten corma Sabbathin peiuen päle cannaisi portein cautta Jerusalemijn. Nin mine tadhon ylessytytte Tulen henen Porteins/ ionga ne Honet Jerusalemis culuttaman pite/ ia ei vlossammuteta.
Mutta ellei te tahdo minua kuulla/ että te Sabbathin päiwän pyhittäisit/ ja ei yhtään kuormaa Sabbathin päiwän päälle kantaisi porttein kautta Jerusalemiin. Niin minä tahdon ylössytyttää tulen hänen portteinsa/ jonka ne huoneet Jerusalemissa kuluttaman pitää/ ja ei ulossammuteta.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51