Propheta Hosea .

IV. Lucu .

HOsea ilmoitta Israelin waldacunnalle Jumalan wihan ja rangaistuxen/ heidän moninaisten syndeins ja wicains tähden/ jotca siellä tehtin/ v. 1.
neuwo Judan waldacunda/ ettei hän heitä seurais/ waan cartais/ v. 15.

 

Hoos 4:1 CUulcat HERran sana te Israelin lapset: sillä HERralla on syy nijtä nuhdella/ jotca maasa asuwat. Sentähden ettei siellä ole totuutta eikä rackautta/ eikä Jumalan sana ole maasa.
Hoos 4:2 Mutta pilcka/ walhe/ murha/ warcaus ja huoruus owat wallan saanet/ ja yxi weren wica tapahtu toisen jälken.
Hoos 4:3 Sentähden pitä maacunnan surkian oleman/ ja caicki/ jotca sijnä asuwat/ pitä häwitettämän: Ja medzän pedot/ ja linnut taiwan alla/ ja calat meres pitä huckanduman.
Hoos 4:4 Ei saa kengän nuhdella eikä rangaista ketän: sillä sinun Canssas on nijncuin Pappein rangaisia.
Hoos 4:5 Sentähden sinun pitä päiwällä langeman/ ja Prophetas yöllä/ näin minä tahdon äitis hillitä.
Hoos 4:6 Minun Canssan on turmeldu/ eikä tahdo oppia. Että sinä hyljäisit Jumalan sanat/ tahdon minä myös sinun hyljätä/ ettei sinun pidä enä minun Pappin oleman. Ja sinä unohdat sinun Jumalas Lain/ sentähden minä myös unohdan sinungin lapses.
Hoos 4:7 Jota enämbi heitä on/ sitä enämmin he tekewät syndiä minua wastan/ sentähden teen minä heidän cunnians häpiäxi.
Hoos 4:8 He syöwät minun Canssani syndiuhria/ ja himoidzewat heidän syndejäns.
Hoos 4:9 Canssalle pitä nijncuin Papeillekin tapahtuman: sillä minä tahdon heidän pahat tecons edziä/ ja costan heille nijncuin he ansainnet owat.
Hoos 4:10 Nijn että he syöwät ja ei tule rawituxi/ he tekewät huorutta/ ja ei heidän pidä menestymän: sillä he owat hyljännet HERran/ ja ei totellet händä.
Hoos 4:11 huoruus/ wijna ja juoma hulluxi saattawat.
Hoos 4:12 Minun Canssan tutki puulda/ ja hänen sauwans saarna hänelle: sillä huoruden hengi wiettele heitä/ nijn että he teit huorin Jumalatans wastan.
Hoos 4:13 Wuorten cuckuloilla he uhrawat/ ja corkiuxilla he suidzuttawat/ tammein alla/ haapain/ ja saarnein alla/ että ne andawat suloisen warjon. Sentähden tulewat teidän tyttären portoixi/ ja teidän morsiamenne huorixi.
Hoos 4:14 Jota en minä tahdo estä/ cosca teidän tyttären ja morsiamen häwäistän ja huoraxi tulewat. että tekin toista Jumalata palweletta huorain cansa/ ja uhratte ilkein porttoin cansa: sillä hullu edzi haawoja.
Hoos 4:15 ISrael/ jos sinä cuitengin tahdot huorin tehdä/ nijn älkön Juda sentähden wiallisexi tulco. Älkät mengö Gilgalijn/ ja älkät tulco ylös BethAwenin/ ja älkät wannoco: nijn totta cuin HERra elä:
Hoos 4:16 Sillä Israel kijli nijncuin kijliwäinen lehmä. Nijn HERra on myös caidzewa heitä/ cuin exywäistä lammasta awaras paicas.
Hoos 4:17 Sillä Ephraim on suostunut epäjumalijn: Anna silläns olla.
Hoos 4:18 He owat heitäns juopumiseen ja huoruteen laskenet/ ja heidän waldamiehens iloidzewat pahannusten kehoituxest.
Hoos 4:19 Tuulispään pitä heidän sijwilläns sidottuna ajaman pois/ ja heidän pitä häpemän heidän Jumalan palweluxestans.

Vers. 8. He syöwät ) se on/ heidän pitä wiriäst ahkeroidzeman heidän Jumalan palweluxesans/ mutta wähä sijtä syömän.
v. 16. On caidzewa ) se on/ ettei he tahdo cotona pysyä ja tytyä sijhen Jumalan palweluxeen/ cuin minä heille olen andanut/ nijn minä hajotan heitä pacanoihin/ että he kyllä heidän wääräst opistans ja epäjumalan palweluxestans rawituxi tulewat.
v. 18. Heidän waldamiehens ) se on/ Cuningans/ Förstins ja Pappins.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14