Propheta Hosea .

II. Lucu .

HERra lupa että Israelin lapset pitä nijn monexi tuleman/ nijstä jotca ei nyt ollet hänen lapsens/ ettei nijtä kengän luke taida: sillä Juda ja Israel pitä oleman yhden pään alla/ v. 10.
nuhtele Canssans heidän hengellisen salawuoteudens tähden/ v. 1.
että he hyljäisit hänen/ palwelit epäjumalita/ ja omistit nijlle caiken sen hywän cuin HERra heille andoi/ jywät/ wijnan/ öljyn/ etc. v. 5.
uhca tahtowans otta ne tacaperin/ v. 7.
lupa cuitengin taas että hän tahto heitä corjata/ uden lijton tehdä heidän cansans/ ja heitä idzellens wanhurscaudes ja armos kihlata/ v. 14.

 

Hoos 2:1 Sanocat teidän weljillen: he owat minun Canssan: ja teidän sisarillen: he owat armosa.
Hoos 2:2 SAnocat duomio teidän äitistän/ rijdelkätt sillä ei hän ole minun emändän/ engä minä ole hänen miehens. Käskekät hänen heittä pois haureudens hänen caswoistans/ ja hänen huorudens hänen rinnastans.
Hoos 2:3 Etten minä händä alasti rijsuis/ raatelis ja panis händä nijncuin hän syndyisäns oli. Ja panis myös händä nijncuin häwitettyä ja nijncuin carkiata maata/ engä janoon händä cuoletais.
Hoos 2:4 Ja en armahdais hänen lapsians: sillä he owat huoran lapset/ ja heidän äitins on portto.
Hoos 2:5 Ja joca heidän sijtti/ hän käytti idzens häpiälisest/ ja sano: minä tahdon carata racastajani jälken/ joca minullen anda leipä/ wettä/ willoja/ pellawita/ öljyä ja wijna.
Hoos 2:6 Sentähden cadzo/ minä aitan sinun ties orjantappuroilla/ ja panen aidan eteen/ ettei hän löytäis hänen polcujans.
Hoos 2:7 Ja cosca hän carcaja racastajains jälken/ nijn ei hänen pidä heitä käsittämän/ eikä löytämän/ cosca hän heitä edzi/ ja hänen pitä sanoman: minä menen ja palajan minun endisen mieheni tygö/ josa minä parammin menestyn cuin minun nyt käteni käy.
Hoos 2:8 Ja ei hän tahdo tietä minua sixi/ joca hänelle annoin jywiä/ wijna ja öljyä/ ja että minä annoin hänelle paljon hopiata ja culda/ josta he Baalimin teit.
Hoos 2:9 Sentähden minä otan aicanans jällens minun jywäni/ wijnani ja willani/ ja raatelen minun pellawani/ jolla hän häpiäns peittä.
Hoos 2:10 Ja minä tahdon rijsua hänen häpiäns/ hänen racastajains silmäin eteen/ ja ei pidä kenengän händä minun käsistäni päästämän.
Hoos 2:11 Ja minä lackautan caiken hänen ilons/ juhlans/ uden Cuuns/ lepopäiwäns/ ja caicki hänen pyhäpäiwäns.
Hoos 2:12 Minä häwitän myös hänen wijnapuuns ja ficunapuuns/ joista hän sanoi: se on minun palckan/ jonga minun racastajani minulle andawat. Minä teen nijstä medzän/ että medzän pedot ne syöwät.
Hoos 2:13 Juuri nijn edzin minä händä Baalimin päiwänä/ jona hän sawuuhria sytytti/ ja caunisti hänens culda lehdeillä ja caulahopeilla. Ja juoxe racastajans jälken/ ja nijn unohti minun/ sano HERra.
Hoos 2:14 SEntähden cadzo/ minä tahdon händä haucutella/ wien hänen corpeen ja puhun suloisest hänen cansans.
Hoos 2:15 Silloin annan minä hänelle hänen wijnamäkens/ ja Achorin laxon/ ja tahdon toiwon awata. Siellä hän on lauleskelewa/ nijncuin nuorella ijälläns: ja nijncuin sinä päiwänä jona hän Egyptin maalda läxi.
Hoos 2:16 Ja sinä päiwänä pitä oleman/ sano HERra/ ettäs minun cudzut miehexes/ ja et sillen minua cudzu Baalimixes.
Hoos 2:17 Sillä minä tahdon Baalimin nimet otta pois hänen suustans/ nijn ettei kenengän pidä sitä nime sillen muistaman.
Hoos 2:18 Waan minä tahdon tehdä heille sillä ajalla lijton/ petoin cansa kedolla/ linduin cansa taiwan alla/ ja matoin cansa maan päällä. Ja tahdon otta pois joudzen/ miecan/ ja sodan maalda/ ja annan heidän asua turwallisest.
Hoos 2:19 Minä kihlan sinun idzelleni ijancaickisest/ minä kihlan sinun idzelleni wanhurscaudesa/ duomiosa/ armosa ja laupiudesa.
Hoos 2:20 Minä kihlan tosin sinun idzelleni uscosa/ ja sinun pitä HERran tundeman.
Hoos 2:21 Sillä ajalla/ sano HERra/ tahdon minä cuullella/ minä tahdon taiwan cuullella/ ja taiwan pitä maata cuuldeleman.
Hoos 2:22 Mutta maan pitä cuuleman jywä/ wijna/ öljyä/ ja nijtä pitä Jesreelin cuuleman.
Hoos 2:23 Ja minä tahdon sen idzelleni pitä siemenexi maan päälle/ ja tahdon sitä armahta/ jota ei ole armahdettu. Ja sanon hänelle: joca ei ollut minun Canssan: sinä olet minun Canssan: ja hänen pitä sanoman: sinä olet minun Jumalan.

Vers. 10. Mutta Israelin lasten lucu ) se on puhuttu Christuxest ja Evangeliumin saarnast/ pacanain ja Judalaisten seas/ se on toisexi pääxi ja waldacunnaxi tullut.
V. 11. Yhden pään alla ) Joca pää on Christus.
V. 4. Portto ) se on/ hän palwele epäjumalita.
V. 7. Pidä heitä käsittämän ) Epäjumalan palweliat/ nijncauwan cuin heillen myötä käy/ luulewat he sen idzellens heidän epäjumalan palweluxellans ansainnens/ sijhenasti cuin murhe tule/ nijn täyty heidän sitä oikiata Jumalata rucoilla ja armo anoa.
V. 14. Suloisest ) se on se suloinen Evangelium/ ja Achorin laxo on se cullainen paicka/ josa murhe ja risti on/ ja cuitengin Christuxen suloiset sanat owat seas: sillä Achor käätän/ murhe eli risti/ josa caicki näkymättömät asiat saarnatan/ joita toiwoman pitä.
V. 18. Lijton ) se on/ sydämen lijton ja rauhan uscon cautta Christuxen päälle/ joca ei kenengän taida wahingota tehdä.
V. 22. Jesreel ) käätän/ Jumalan siemen: sopi nijn sijhen/ cusa hän sano: minä pidän hänen minulleni siemenexi/ se on/ teen händä oikiaxi Jesreelixi/ että hänellä olis ijancaickinen sikiö/ nijncuin Christillinen Kircko ijancaickisest pysy.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14