Propheta Hosea .

X. Lucu .

JUmala uhca häwittä heidän epäjumalans Kircot ja Altarit/ ja heidän waletut wasickans/ joita he palwelit/ v. 5.
ja coco heidän maans ja waldacundans/ v. 9.
neuwo heitä parannuxeen/ v. 12.
mutta ettei he sitä totellet/ waan turwaisit omaan wäkewyteens/ piti heidän cukistettaman/ cuin sanottu on/ v. 13.

 

Hoos 10:1 ISrael on tullut häwinnexi wijnapuuxi/ sencaltainen on myös hänen hedelmäns. Ja nijn paljo cuin hänellä hedelmätä on/ nijn monda hän myös teke Altarita. Sijnä josa maa paras on/ sijhen he rakendawat caunimmat Kircot.
Hoos 10:2 Heidän sydämens on jaettu/ ja he löytäwät heidän syndins: mutta heidän Altarins pitä cukistettaman/ ja heidän Kirckons häwitettämän.
Hoos 10:3 Silloin pitä heidän sanoman: ei meillä Cuningast ole/ sillä en me ole HERra paljännet/ mitä sen Cuningan pidäis meitä auttaman?
Hoos 10:4 He wannowat turhan ja tekewät lijton/ ja sencaltainen neuwo wihotta nijncuin myrkyllinen ruoho caikis wagois kedolla.
Hoos 10:5 Samarian asujamet cocowat heitäns wasican tygö BethAwenis: sillä hänen Canssans on parcunut hänen tähtens/ jota hänen Camarins owat tottunet riemuidzeman hänen cunnians puolesta: sillä hän on wiety heildä pois.
Hoos 10:6 Ja se wasicka on wiety Assyriaan Jarebin Cuningan lahjaxi: nijn pitä myös Ephraimin häpiällä oleman/ ja Israelin pitä häpiälisest käymän hänen aiwoituxens cansa.
Hoos 10:7 Sillä Samarian Cuningas on rauwennut nijncuin waaxi weden pääldä.
Hoos 10:8 Awenin cuckulat owat pyhityt pois/ joilla Israel on syndiä tehnyt. Ohdacket ja orjantappurat caswawat heidän Altarillans/ ja heidän pitä sanoman: te wuoret peittäkät meitä/ ja mäet caatucat meidän päällem.
Hoos 10:9 Israel sinä olet syndiä tehnyt hamast Gibean ajasta/ sijhen myös he owat jäänet. Mutta sencaltainen sota/ cuin nijtä pahoja ihmisiä wastan Gibeas tapahdui/ ei pidä heitä käsittämän.
Hoos 10:10 Waan minä rangaisen heitä minun mieleni jälken/ nijn että Canssat pitä heidän ylidzens coconduman/ cosca minä heitä rangaisen heidän cahden syndins tähden.
Hoos 10:11 Ephraim on wasicka/ joca on tottunut rihtä tappaman/ ja nijn minäkin tahdon käydä hänen caunin caulans päällä. Minä ajan Ephraimi/ Judan pitä kyndämän ja Jacobin teillä äjestämän.
Hoos 10:12 Sentähden kylwäkät wanhurscautta/ nijttäkät rackautta ja kyndäkät toisin/ että nyt on aica HERra edziä/ sijhenasti cuin hän tule/ ja sata teille wanhurscauden.
Hoos 10:13 Sillä te kynnätte jumalattomutta/ ja nijtätte pahoja tecoja ja syötte walhen hedelmitä. Että sinä turwat sinus sinun omaan menos/ ja sinun moneen Sangarijs nijn pitä meteli nouseman sinun Canssas seas.
Hoos 10:14 Nijn että caicki sinun linnas pitä häwitettämän/ nijncuin Salman cadotti Arbelin huonen sodan aicana/ ja äiti pitä lapsinens tapettaman.
Hoos 10:15 Nijn pitä teillengin BethElis tapahtuman/ teidän suuren pahudenne tähden/ että Israelin Cuningas pitä amulla warahin lyötämän maahan.

Vers. 1. Hedelmätä ) Caupungit owat sencaltaiset cuin sen wijnapuun hedelmät olit/ mutta ne owat poimetut pois ja owat tyhjät.
v. 3. Sen Cuningan ) Nimittäin/ Assyrian Cuningan. v. eod. Peljännet ) se on/ HERran sana/ jota Prophetat sanoit meille/ en me ole totellet.
v. 5. BethAwenis ) se on ricos huone Nijn cudzu hän BethElin/ josa Israelin cullainen wasicka oli ja heidän epäjumalans.
v. 12. Kylwäkät ) se on/ saarnatcat oikein/ eli minä tahdon teidän cansanne kyndä.
v. 14. Salman ) Ei tätä Historiata cusan Raamatus löytä/ nijncuin monda muuta sencaltaist on tapahtunut/ cuin Judas sano Sathanist ja Michaelist.
v. 15. Amulla ) se on/ pian ja nopiast.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14