Ensimäinen Cuningasten Kirja

VII. Lucu.

 

SAlomo rakenda hänellens ja Drotningillens huonen/ v. 1.
wuolduista kiwistä ja Cederist/ v. 9.
anda Hiramin tehdä waskesta caxi suurta padzasta Templin eteen/ v. 15.
waletun järwen 12. härjän päälle/ v. 23.
kymmenen istuinda ja cattilata sen päälle/ v. 27.
patoja/ lapioita ja tarpellisia astioita/ v. 40.
Altarin/ pöydän/ ja kymmenen kyntiläjalca cullasta/ v. 48.
ja tuo nämät caicki ynnä nijden cansa cuin hänen Isäns oli pyhittänyt/ HERran huoneseen/ v. 51.

1 Kun 7:1 MUtta SAlomo rakensi huonettans colmetoistakymmendä ajastaica/ ennencuin se täydellisest walmixi tuli.
1 Kun 7:2 Ja hän rakensi Libanonin medzään huonen/ sata kynärätä pitudella/ wijsikymmendä kynärätä leweydellä ja colmekymmendä kynärätä corkeudella/ neljällä tahgolla Cedripuiset padzat/ ja Cedripuiset caaret padzasten päälle.
1 Kun 7:3 Ja se oli peitetty Cedripuun laudoilla ylhäldä caarten ylidze/ cuin olit nijden padzasten päällä/ joita oli wijsiwijdettäkymmendä/ wijsitoistakymmendä cullakin tahgolla.
1 Kun 7:4 Ja colme ackunariwiä colmen kertan suutasuuxin.
1 Kun 7:5 Ja olit heidän pihtipielisäns neliculmaiset.
1 Kun 7:6 Hän rakensi myös yhden Salin padzasten cansa/ wijsikymmendä kynärätä pituudella/ ja colmekymmendä kynärätä lawiudella ja esihuonen heidän eteens/ padzasten ja paxuin caarein cansa.
1 Kun 7:7 Ja rakensi myös esihuonen Duomiostuolin siaxi oikeutta pidettä/ ja peitti molemmat permannot Cedripuilla.
1 Kun 7:8 Nijn myös omaan huonesens/ josa hän idze asui/ toisen pihan sisälliselle puolelle esihuonet/ tehty nijncuin se toinengin huone. Hän teki myös yhden huonen nijncuin esihuonen Pharaon tyttärelle/ jonga Salomo emännäxens ottanut oli.
1 Kun 7:9 Nämät caicki olit mitan jälken wuolduist ja sahalla leicatuist calleista kiwistä/ jocaidzelda tahgolda perustuxest catton asti/ ja wielä ulcoiselda puolen isoin pihan saacka.
1 Kun 7:10 Perustuxet olit myös sangen calleista ja suurista kiwistä/ jotca cahdexantoistakymmenen kynärän suurudet olit.
1 Kun 7:11 Ja nijden päälle muita callita ja wuolduja kiwiä mitan jälken/ ja myös Cedripuita.
1 Kun 7:12 Mutta sen suuren pihan ymbärins oli colme riwiä wuolduja kiwiä/ ja yxi riwi Cedripuun lautoja/ nijn myös HERran huonen sisällä ja esihuonen.
1 Kun 7:13 JA Cuningas Salomo lähetti ja noudatti Hiramin Tyrosta/
1 Kun 7:14 Joca oli lesken poica Nephtalin sugusta/ ja hänen Isäns oli myös ollut Tyrost/ taitawa waskiseppä/ joca taidolla/ ymmärryxellä ja tiedolla lahjoitettu oli/ caickinaisia waskitöitä tekemän. Cosca hän tuli Cuningas Salomon tygö/ nijn hän teki caicki hänen työns.
1 Kun 7:15 Ja hän teki caxi waskipadzasta cummangin cahdexantoistakymmendä kynärätä corkiaxi/ ja yhden langan cahdentoistakymmenen kynärän pitudexi/ cumbakin padzasta ymbärins.
1 Kun 7:16 Ja teki caxi walettua waskista cnuppia asettaxens padzasten päihin/ ja cumbikin cnuppi oli wijttä kynärätä corkia.
1 Kun 7:17 Ja joca cnupis ylhällä padzan päällä oli seidzemen palmicoittua wyötä nijncuin rengat.
1 Kun 7:18 Ja teki jocaidzen cnupin ymbärille caxi riwiä granatin omenita wyöxi/ jolla cnuppi peitettin.
1 Kun 7:19 Ja cnupit olit nijncuin rosit/ esihuonen edes neljä kynärätä suuret.
1 Kun 7:20 Ja granatin omenat riweisä/ jotca olit ymbäristöllä/ olit caxi sata ylemmäisellä ja alemmaisella puolella wyötä/ joca keskellä cnuppia oli molembain ymbärins cummangin padzan pääsä.
1 Kun 7:21 Ja hän nosti ne padzat Templin käytäwän eteen/ ja sen cuin hän oikialle puolelle asetti/ cudzui hän Jachinixi/ ja sen cuin hän asetti wasemalle puolelle/ cudzui hän Boaxexi.
1 Kun 7:22 Ja ne seisoit padzasten päisä nijncuin rosit/ ja nijn päätettin padzasten teco.
1 Kun 7:23 JA hän teki waletun järwen kymmendä kynärätä lewiän yhdestä partasta nijn toiseen/ ymmyrjäisen/ ja wijttä kynärätä corkian/ ja nuoran colmekymmendä kynärätä pitkän sen ymbärins.
1 Kun 7:24 Ja cnupit olit järwen parrasten alla/ kymmenen jocaidzella kynärällä järwe ymbärins/ ja cnupit olit waletut cahteen riwijn.
1 Kun 7:25 Ja se seisoi cahdentoistakymmenen härjän päällä/ colme heistä käänsit idzens pohjaiseen/ colme ländeen/ colme etelän/ ja colme itän/ ja se järwi oli ylhällä heidän päälläns/ ja caicki heidän tacaiset puolens sisällekäsin.
1 Kun 7:26 Ja se oli kämmenen paxuus/ ja sen parras oli nijncuin maljan parras/ ja nijncuin putcahtawa rosi/ ja weti caxi tuhatta Bathi.
1 Kun 7:27 HÄn teki myös kymmenen waskista istuinda/ neljä kynärätä oli idzecukin pitkä ja lewiä/ waan colme kynärätä corkia.
1 Kun 7:28 Ja istuimet olit nijn tehdyt/ että heillä olit kyljet wannetten wälillä.
1 Kun 7:29 Ja kyljis wannetten wälillä oli Lejonit/ härjät ja Cherubimit/ ja kyljis joisa Lejonit ja härjät olit/ olit wandet alhalla ja ylhällä/ ja jalcaiset alla.
1 Kun 7:30 Ja jocaidzella istuimella oli neljä waskista ratasta waskisten ijesten cansa/ ja nijsä olit neljällä culmalla waletut tynget/ idzecukin ylhällä toinen toistans wastan nojaten cattilan ala.
1 Kun 7:31 Mutta caula keskellä istuinda oli kynärän corkeus ja ymmyrjäinen/ puolitoista kynärätä lewiä/ mutta caulain päällä oli nastoja wandeis/ jotca neljätahculaiset olit/ ja ei ymmyrjäiset.
1 Kun 7:32 Waan ne neljä ratasta seisoit juuri kylkein alla/ ja ratasten iket olit istuinda liki/ jocainen ratas oli puolitoista kynärätä corkia.
1 Kun 7:33 Ja rattat olit nijncuin waunuin rattat/ ja heidän napans/ cappans/ kehrawartens ja kieruns olit caicki waletut.
1 Kun 7:34 Ja ne neljä tynge jocaidzen istuimen neljäs culmas/ olit myös istuimes.
1 Kun 7:35 Ja istuimen caulas puolda kynärätä corkialla olit wandet ymbärins/ ja kyljet istuimes.
1 Kun 7:36 Ja hän andoi caiwa tasaisin paickoin kylkijn ja wandeisijn/ Cherubimit/ Lejonit ja palmupuita/ toinen toisens tygö ymbärins.
1 Kun 7:37 Näin teki hän ne kymmenen walettua istuinda/ heillä caikilla oli yxi mitta ja muoto.
1 Kun 7:38 JA hän teki kymmenen waskicattilata/ nijn että cukin cattila weti neljäkymmendä Bathi/ ja cukin oli neljä kynärätä suuri/ ja cullakin istuimella oli cattila.
1 Kun 7:39 Ja hän asetti wijsi istuinda oikialle puolelle huoneseen/ ja toiset wijsi wasemalle puolelle/ mutta järwen pani hän juuri cohdastans eteen/ oikialle puolelle etelän päin.
1 Kun 7:40 JA Hiram teki myös patoja/ lapioita/ waskimaljoja/ ja nijn päätti caiken työns/ cuin Cuningas Salomo andoi tehdä HERran huoneseen.
1 Kun 7:41 Nimittäin/ caxi padzasta/ ja ne caxi ymmyrjäistä cnuppia/ jotca nijden cahden padzan päällä olit/ ja ne caxi palmicoittua wyötä/ peittämän nijtä cahta ymmyrjäistä cnuppia padzasten pääsä.
1 Kun 7:42 Ja ne neljä sata granatin omenata/ nijden cahden palmicoitun wyön päällä/ ja caxi riwiä granatin omenita jocaidzen wyön päällä/ peittämän nijtä cahta ymmyrjäistä cnuppia padzasten pääsä.
1 Kun 7:43 Ja ne kymmenen istuinda/ ja kymmenen cattilata nijden päällä.
1 Kun 7:44 Ja järwen ja caxitoistakymmendä härkä järwen ala.
1 Kun 7:45 Ja padat/ lapiot ja waskimaljat/ ja caicki nämät astiat/ jotca Hiram teki Cuningas Salomon käskyn jälken HErran huoneseen/ jotca selkiästä waskesta olit.
1 Kun 7:46 Jordanin kedolla andoi Cuningas Salomo ne wala/ sawises töyräs Suchotin ja Zarthanin wälillä.
1 Kun 7:47 Ja Salomo andoi caicki nämät astiat olla punnidzemat/ sillä waske oli ylönpaljo.
1 Kun 7:48 Ja Salomo teki caicki calut cuin HERran huones tarwittin/ nimittäin/ cullaisen Altarin ja cullaisen pöydän/ jolla cadzelmus leiwät pidettin.
1 Kun 7:49 Wijsi kyntiläjalca oikialle/ ja wijsi kyntiläjalca wasemalle puolelle Cuorin eteen/ puhtasta cullasta cullaisten cuckaisten/ lampuin ja nijstinden cansa.
1 Kun 7:50 Sijhen myös maljoja/ fateja/ waskimaljoja/ lusicoita ja pannuja puhtasta cullasta. Ja olit huonen säränät huonen sisälmäisis owis/ joca oli se caickein pyhin/ ja Templin huonen owen säränät aiwa puhtasta cullasta.
1 Kun 7:51 Näin caicki työ päätettin cuin Cuningas Salomo teki HERran huoneseen. Ja Salomo candoi sinne caicki cuin hänen Isäns Dawid pyhittänyt oli hopiasta ja cullasta/ ja astioista/ ja pani HERran huonen tawaroijn.

Vers. 25. Cadentoista kymmenen härjän ) Cadzo mitä Cherubimist on kirjoitettu/ Sup. cap. 6.
v. 33.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22