Ensimäinen Cuningasten Kirja

XXI. Lucu.

 

AHab pyytä Nabothin Jesreelin wijnamäke/ waan hän kieldä/ v. 1.
Ahab wihastu ja tule sairaxi/ v. 4.
Isebel lupa hänelle toimitta wijnamäen: anda salaisest walhetella Nabothin päälle ja kiwittä hänen/ v. 5.
mennesäns Ahabin cansa wijnamäke omistaman/ ilmoitta Elia HERran käskyst/ että sijnä paicas cuin coirat olit nuollet Nabothin werta/ olit he myös nuolewat heidän wertans sen pahan tähden cuin he tehnet olit/ v. 16.
Ahab nöyryttä idzens ja HERra liewittä rangaistuxen/ v. 27.

1 Kun 21:1 SIitte tapahdui että Nabothilla yhdellä Jesreeliterillä oli wijnamäki Jesreelis/ läsnä Ahabin Samarian Cuningan huonetta.
1 Kun 21:2 Ja Ahab puhui Nabothille/ ja sonoi: anna minulle sinun wijnamäkes caalimaaxi/ että se on nijn läsnä minun huonettani/ minä annan sinulle sen edest paremman wijnamäen/ eli jos sinun nijn kelpa/ nijn minä annan sinun hopiata nijn paljo cuin se maxa.
1 Kun 21:3 Mutta Naboth sanoi Ahabille: HERra warjelcon minun andamast sinulle minun Isäni perindötä.
1 Kun 21:4 NIin Ahab tuli cotians pahalla mielellä ja wihoisans/ sen sanan tähden cuin Naboth Jeseeliteri hänelle puhunut oli/ sanoden: en minä anna sinulle minun Isäni perindötä/ ja hän heitti hänens wuoteseens/ käänsi caswons/ ja ei syönyt leipä.
1 Kun 21:5 Nijn tuli Isebel hänen emändäns hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: mikä se on/ että sinun henges on nijn murhellinen? ja et syö leipä?
1 Kun 21:6 Nijn hän sanoi: minä olen puhutellut Nabothi Jesreeliteri/ ja sanonut: anna minulle sinun wijnamäkes rahan edestä/ eli jos sinä paremman tahdot/ nijn minä annan sinulle toisen jällens. Mutta hän sanoi: en minä anna sinulle minun wijnamäkeni.
1 Kun 21:7 Nijn Isebel hänen emändäns sanoi hänelle: mikä olis Cuningan waldacunda Israelis jos sinä sen tekisit? nouse ja syö leipä ja ole hywällä mielellä/ minä saatan sinulle Nabothin sen Jesreeliterin wijnamäen.
1 Kun 21:8 Ja hän kirjoitti kirjan Ahabin nimellä/ ja lukidzi sen hänen sinetilläns/ ja lähetti ylimmäisten ja wanhimbain tygö/ jotca yhdes Caupungis asuit Nabothin cansa.
1 Kun 21:9 Ja kirjoitti näin kirjaan: cuuluttacat paasto/ ja asettacat Naboth ylimmäisexi Canssan secaan.
1 Kun 21:10 Ja tuocat caxi pahan juonista miestä händä wastan/ jotca tunnustawat/ ja sanowat: sinä olet siunannut Jumalan ja Cuningan/ ja wiekät händä ja kiwittäkät cuoliaxi.
1 Kun 21:11 Nijn wanhimmat ja sen Caupungin ylimmäiset/ jotca hänen Caupungisans asuit/ teit nijncuin Isebel heidän käskenyt oli/ ja nijncuin kirjas kirjoitettu oli/ jonga hän heidän tygöns lähettänyt oli.
1 Kun 21:12 Ja cuulutit paaston/ ja annoit Nabothin istua ylimmäisexi Canssan seas.
1 Kun 21:13 Nijn tulit caxi pahan juonista miestä/ ja istuit hänen cohdallens/ ja tunnustit Nabothia wastan Canssan edes/ ja sanoit: Naboth on siunannut Jumalan ja Cuningan. Nijn weit he hänen Caupungist ulos/ ja kiwitit hänen cuoliaxi:
1 Kun 21:14 Ja he lähetit Isebelin tygö/ sanoden: Naboth on kiwitetty ja cuollut.
1 Kun 21:15 Cosca Isebel cuuli Nabothin kiwitetyxi ja cuollexi/ sanoi hän Ahabille: nouse ja omista Nabothin Jesreeliterin wijnamäki/ jonga hän sinulda on kieldänyt rahan edest: sillä ei Naboth elä/ mutta on cuollut.
1 Kun 21:16 Cosca Ahab cuuli Nabothin cuollexi/ nousi hän menemän ja omistaman Nabothin Jesreeliterin wijnamäke.
1 Kun 21:17 MUtta HERran sana tuli Elialle Thesbitalle/ ja sanoi:
1 Kun 21:18 Nouse ja mene Ahabi Israelin Cuningasta wastan/ joca on Samarias ( cadzo hän on Nabothin wijnamäes/ jota hän on mennyt omistaman )
1 Kun 21:19 Ja puhu hänelle/ ja sano: nijn sano HERra: pitikö sinun tappaman/ ja wielä päälisexi omistaman? Ja sinun pitä puhuman hänelle/ ja sanoman: näin sano HERra: sijnä paicas josa coirat nuoleskelit Nabothin weren/ pitä myös coirat sinun weres nuoleskeleman.
1 Kun 21:20 Ja Ahab sanoi Elialle: löydickös nyt minun wihamiehexes? Hän sanoi: löysin/ ettäs olet sinus myynyt paha tekemän HERran silmäin edes.
1 Kun 21:21 Cadzo/ minä anna tulla pahuden sinun päälles/ ja otan sinun sucucundas pois/ ja häwitän Ahabilda ne cuin wettäns seinään heittäwät/ ja ne suljetut ja hyljätyt Israelis.
1 Kun 21:22 Ja teen sinun huones nijncuin Jerobeamingin Nebathin pojan huonen/ ja nijncuin Baesan Ahian pojan huonen/ sen wihoittamisen tähden cuins minua wihoittanut olet/ ja saattanut Israelin syndiä tekemän.
1 Kun 21:23 Ja HERra puhui Isebelille/ ja sanoi: coirat pitä syömän Isebelin Jesreelin muurin tykönä.
1 Kun 21:24 Joca Ahabist cuole Caupungijn/ hänen pitä coirilda syötämän/ ja jos joca cuole kedolle/ se pitä taiwan linnuilda syötämän:
1 Kun 21:25 Sillä ei siellä yhtän ollut joca nijn oli idzens myynyt paha tekemän HERran edes cuin Ahab/ johonga hänen emändäns Isebel saatti hänen.
1 Kun 21:26 Ja teki suuren cauhistuxen/ seuraten juuri epäjumalita/ nijncuin Amorrerit tehnet olit/ jotca HERra ajoi Israelin lasten edestä pois.
1 Kun 21:27 COsca Ahab nämät sanat cuuli/ rewäis hän waattens/ ja puki säkin ihollens ja paastois/ ja macais säkis ja käwi suruisans.
1 Kun 21:28 Ja HERran sana tuli Elian Thesbitan tygö/ ja sanoi:
1 Kun 21:29 Etkös nähnyt cuinga Ahab nöyrytti hänens minun edesäni? että hän idzens nijn nöyryttä minun edesäni/ en minä saata sitä paha hänen aicanans/ mutta hänen poicans aicana saatan minä pahan hänen huonens päälle.

Vers. 2. Nijn paljo cuin se maxa ) Ehkä se näky cohtullisexi cuin Cuningas taridze ei cuitengan se ollut oikein: sillä Jumala oli selkiäst kieldänyt/ Num. 35:7. ettei sucucunnat pitänyt secoittaman perinnöitäns.
V. 7. Mikä olis Cuningan waldacunda ) se on: mikä Cuningas sinä olisit ellei sinulla olis walda otta sen werta alimmaiseldas ehkei hän tahdoiscan.
V. 10. Siunannut ) se on: hän on pilcannut: sillä Raamattu cudzu täsä sen hirmuisen pilcan/ jolla Jumala pilcatan/ siwiämmäst/ nijncuin myös Iob. 3. luetan. Mutta Jumalata pilckamast oli Moses cuoleman haastolla kieldänyt/ ja Israelin waldacunda oli nijn säätty Jumalalda/ että se joca pilckais Cuningast/ wihoitti myös Jumalan.
V. 27. Säkin ) se on/ halwat ja häjyt waattet/ joita murhen aicana pidetän.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22