Ensimäinen Cuningasten Kirja

XVIII. Lucu.

 

ELia tule Cuningas Ahabin tygö/ v. 7.
soimatan Israelin wietteliäxi: joxi hän Cuningan soima/ v. 17.
coettele cuca oikia Jumala on/ v. 23.
saa tulen taiwast/ v. 25.
jota Baalin Prophetat cauwan turhan rucoilewat/ v. 30.
Canssa tunnusta HERran Jumalaxi/ v. 39.
Elia tappa Baalin papit/ v. 40.
ilmoitta Ahabille saten tulewan/ v. 41.

1 Kun 18:1 JA pitkän ajan peräst/ tuli HERran sana Elian tygö colmandena wuonna/ sanoden: mene ja osota sinus Ahabille/ ja minä annan sata maan päälle.
1 Kun 18:2 Ja Elia meni näyttämän idzens Ahabille/ waan sangen callis aica oli Samarias.
1 Kun 18:3 JA Ahab cudzui Obadian hänen huonens haldian/ ( Ja Obadia pelkäis HERra suurest.
1 Kun 18:4 Sillä cosca Isebel hucutti HERran Prophetat/ otti Obadia sata Prophetat/ ja kätki ne luolijn/ wijsikymmendä tänne ja wijsikymmendä sinne/ ja elätti heidän leiwällä ja wedellä )
1 Kun 18:5 Nijn sanoi Ahab Obadialle: waella maan läpidze caickein lähdetten ja ojain tygö/ jos löytäisin ruohoja/ hewoisille ja muuleille elatuxexi/ ettei caicki carja huckuis.
1 Kun 18:6 Ja he joait idzens waeldaman maata läpidzen/ Ahab waelsi yxinäns tietä myöden/ ja Obadia toisen tien cautta yxinäns.
1 Kun 18:7 COsca Obadia tiellä oli/ cadzo/ silloin cohtais hänen Elia/ ja cuin hän tunsi hänen/ langeis hän caswoillens/ ja sanoi: etkös ole minun Herran Elia?
1 Kun 18:8 Hän sanoi: olen/ mene ja sano HERralles: cadzo/ Elia on täsä.
1 Kun 18:9 Ja hän sanoi: mitä minä olen rickonut/ ettäs annat sinun palwelias Ahabin käsijn tappa minua?
1 Kun 18:10 Nijn totta cuin HERra sinun Jumalas elä/ ei ole yhtän Canssa eli Cuningan waldacunda/ cuhunga minun Herran ei ole lähettänyt sinua edzimän. Ja cosca he owat sanonet: ei hän ole täsä/ on hän wannottanut sitä waldacunda ja Canssa/ ettet sinä ole löytty.
1 Kun 18:11 Ja sinä sanot: mene ja sano Herralles: cadzo/ Elia on täsä.
1 Kun 18:12 Ja cosca minä menen pois sinun tyköäs/ nijn otta HERran hengi sinun pois/ ja en minä tiedäis cuhunga paickan/ ja minä sijtte tulisin ja sanoisin sen Ahabille/ ja en löydäis sinua/ nijn hän tappais minun/ Mutta minä sinun palwelias pelkän HERra hamast minun nuorudestani.
1 Kun 18:13 Eikö minun Herralleni ole sanottu/ mitä minä tehnyt olen/ cosca Isebel tappoi HERran Prophetat/ ja minä kätkin sata HERran Prophetat luolijn/ wijsikymmendä tänne ja wijsikymmendä sinne/ ja ruokein heidän leiwällä ja wedellä?
1 Kun 18:14 Ja sinä sanot: mene ja sano sinun Herralles: Elia on täsä/ että hän minun tappais.
1 Kun 18:15 Elia sanoi: nijn totta cuin HERra Zebaoth elä/ jonga edes minä seison/ tänäpän minä idzeni hänelle ilmoitan.
1 Kun 18:16 NIin meni Obadia Ahabi wastan/ ja sanoi nämät hänelle: ja Ahab meni Eliat wastan.
1 Kun 18:17 Ja cuin Ahab näki Elian/ sanoi Ahab hänelle: sinäkö Israelin willidzet?
1 Kun 18:18 Hän sanoi hänelle: en minä willidze Israeli/ mutta sinä ja sinun Isäs huone/ hyljäten HERran käskyn ja waeldain Baalin jälken.
1 Kun 18:19 Lähetä sijs nyt cocoman coco Israel Carmelin wuorelle/ ja neljä sata ja wijsikymmendä Baalin Prophetat/ ja neljä sata medzistöin Prophetat/ jotca syöwät Isebelin pöydäldä.
1 Kun 18:20 Nijn lähetti Ahab caickein Israelin lasten tygö/ ja cocois Prophetat Carmelin wuorelle.
1 Kun 18:21 NIin astui Elia caiken Canssan eteen/ ja sanoi: cuinga cauwan te onnutte molemmille puolille? jos HERra on Jumala/ nijn waeldacat hänen jälkens/ Mutta jos Baal/ nijn waeldacat hänen jälkens: ja ei Canssa händä mitän wastannut.
1 Kun 18:22 Nijn sanoi Elia Canssalle: minä olen ainoastans jäänyt HERran Prophetaista/ mutta Baalin Prophetait on neljä sata ja wijsikymmendä miestä.
1 Kun 18:23 Nijn andacat nyt meille caxi härkä/ ja andacat heidän walita toinen ja hacata cappaleixi/ ja pangan händä puiden päälle/ mutta älkän sijhen pango tulda/ ja minä otan sen toisen härjän/ ja panen myös puiden päälle/ ja en pane tulda.
1 Kun 18:24 Ja huutacat te teidän jumalan nime/ ja minä huudan HERran nime/ cumbi Jumala wasta tulen cautta/ hän olcon Jumala. Ja caicki Canssa wastais/ ja sanoi: se on oikein.
1 Kun 18:25 Ja Elia sanoi Baalin Prophetaille: walitca teillen härkä/ ja tehkät te ensin/ sillä teitä on monda/ ja huutacat teidän jumalan nime/ ja älkät sijhen tulda pango.
1 Kun 18:26 Ja he otit härjän/ jonga hän heille andoi/ ja walmistit ja huusit Baalin nime/ huomenest puolipäiwän asti/ sanoden: Baal cuule meitä/ mutta ei sijnä ollut ändä eli wastaust. Ja he hyppelit Altarin ymbärillä jonga he tehnet olit.
1 Kun 18:27 Cosca jo puolipäiwä oli/ pilckais heitä Elia/ ja sanoi: huutacat wahwast: sillä hän on jumala/ hän ajattele jotakin/ eli on jotakin toimittamist/ eli on ulcona kedolla/ eli maca/ että hän heräis.
1 Kun 18:28 Ja he huusit suurella änellä/ ja wijleskelit idzens weidzillä ja nascaleilla heidän tawallans/ nijn että he werta tiucuit.
1 Kun 18:29 Coisca puoli päiwä culunut oli/ Propheteraisit he sijhenasti/ että ruocauhri uhrattaman piti/ ja ei ollut sijnä ändä eli wastaust/ elickä joca waari otti.
1 Kun 18:30 NIin sanoi Elia caikelle Canssalle: tulcat caicki Canssa minun tygöni/ ja cosca caicki Canssa tuli hänen tygöns/ paransi hän HERran Altarin joca maasa oli.
1 Kun 18:31 Ja otti caxitoistakymmendä kiwe Jacobin lasten sucucunnan lugun jälken ( jonga tygö HERran sana tapahtunut oli/ sanoden: sinun pitä IsraEl cudzuttaman )
1 Kun 18:32 Ja rakensi nijstä Altarin HERran nimeen/ ja teki cuopan Altarita ymbärins cahden jywämitan leweyldä.
1 Kun 18:33 Ja ladoi puut/ ja hackais härjän cappaleixi/ ja pani sen puiden päälle.
1 Kun 18:34 Ja sanoi: täyttäkät neljä Cadi wedellä/ ja caatacat se polttouhrin ja puiden päälle/ ja sanoi: tehkät se wielä toisen kerran/ ja he teit sen toisen kerran: ja hän sanoi: tehkät se wielä colmas kerta/ ja he teit sen colmannen kerran.
1 Kun 18:35 Ja wesi juoxi Altarita ymbärins/ että myös cuoppa täytettin wedestä.
1 Kun 18:36 Ja cosca ruocauhri piti uhrattaman/ astui Elia Propheta edes/ ja sanoi: HERra Abrahamin/ Isaachin ja Israelin Jumala/ ilmoita tänäpän ettäs olet Israelin Jumala/ ja minä sinun palwelias/ ja että minä nämät caicki sinun sanas jälken tehnyt olen.
1 Kun 18:37 Cuule minua HERra/ cuule minua/ että tämä Canssa tiedäis sinun olewan HERran Jumalan/ ettäs käännäisit heidän sydämens.
1 Kun 18:38 Nijn langeis HERran tuli ja poltti polttouhrin/ puut/ kiwet/ mullan/ ja nuoli weden cuopasta.
1 Kun 18:39 Cosca caicki Canssa näki sen/ langeisit he caswoillens/ ja sanoit: HERra on Jumala/ HERra on Jumala.
1 Kun 18:40 Mutta Elia sanoi heille: ottacat Baalin Prophetat kijnni/ ettei yxikän heistä pääsis. Ja he otit heidän kijnni/ ja Elia wei heidän Kisonin ojan tygö/ ja tappoi heidän siellä.
1 Kun 18:41 JA Elia sanoi Ahabille: mene/ syö ja juo: sillä suuren saten hyminä cuulu.
1 Kun 18:42 Ja cuin Ahab meni syömän ja juoman/ meni Elia Carmelin wuoren cuckulalle/ ja langeis maahan ja cumarsi caswoillens/ ja pani pääns polweins wälille.
1 Kun 18:43 Ja sanoi hänen palweliallens: mene sinne ylös/ ja cadzo meren puoleen. Hän meni ylös/ cadzoi ja sanoi: ei siellä ole mitän. Hän sanoi: mene wielä sinne seidzemen kerta.
1 Kun 18:44 Ja seidzemennellä kerralla/ sanoi hän: cadzo/ sieldä nouse wähä pilwi merestä/ nijncuin miehen kämmen. Hän sanoi: mene/ ja sano Ahabille: waljasta ja mene/ ettei sade sinua käsitäis.
1 Kun 18:45 Ja sillä wälillä tuli taiwas pilwist mustaxi/ ja tuulesta/ ja tuli sangen suuri sade. Mutta Ahab matcusti ja tuli Jesreelijn. Ja HERran käsi oli Elian päällä/ ja wyötti cupens/ ja juoxi Ahabin edellä/ sijhenasti cuin hän tuli Jesreelijn.

Vers. 21. Onnutte molemmille puolille ) se on/ mixi te oletta nijn huikeldelewaiset ja häälywäiset teidän Jumalan palweluxesan/ nijncuin jumalattomilla ja epäjumalan palwelioilla ei ikänäns ole jotacuta wahwa/ johonga he idzens luottaisit/ waan horjuwat sinne ja tänne/ nijncuin lapset/ Eph. 4:14.
V. 40. Ja tappoi heidän ) Että Elia tappa wäärät Prophetat/ oli erinomainen teco/ jota ei ole käsketty caickein seurata. Cadzo mitä tästä asiast on kirjoitettu/ Num. 25:11.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22