Ensimäinen Cuningasten Kirja

VI. Lucu.

 

SAlomo rakenda Templin/ v. 1.
Esihuonen/ v. 3.
colmen ymbärikäytäwän cansa/ v. 5.
caunista sen Cedripuilla/ v. 9.
saa lupauxen HERran läsnäolemisest/ v. 11.
rakenda caickein pyhimmän/ v. 16.
caunista huonen sisäldä cullalla/ v. 21.
Cherubimillä/ v. 23.
29. täyttä sen seidzemes ajastajas/ 37.

1 Kun 6:1 NEljännellä sadalla ja cahdexannella kymmenellä ajastajalla/ Israelin lasten lähtemisen jälken Egyptist/ neljännellä ajastajalla sijttecuin Salomo oli tullut Israelin Cuningaxi/ Siffin Cuucaudella/ joca on se toinen/ rakettin se huone HERralle.
1 Kun 6:2 Ja huone jonga Cuningas Salomo rakensi HERralle/ oli cuusikymmendä kynärätä pitkä/ caxikymmendä kynärätä lewiä/ ja colmekymmendä kynärätä corkia.
1 Kun 6:3 Ja rakensi esihuonen Templin eteen/ cahtakymmendä kynärätä pitkän/ huonen leweyden jälken/ ja kymmendä kynärätä lewiän/ huonen eteen.
1 Kun 6:4 Ja teki ackunan huonen päälle/ sisäldä awaraxi/ ja ahtaxi ulco.
1 Kun 6:5 Ja hän rakensi käytäwän seinä myöden huonen ymbärins/ nijn että hän käwi kircon ja Chuorin ymbärins/ ja teki seinän ulconaiselle puolelle ymbärins.
1 Kun 6:6 Se alammainen käytäwä oli wijttä kynärätä lewiä/ ja keskimmäinen cuutta kynärätä lewiä/ ja colmas seidzendä kynärätä lewiä: sillä hän asetti malat ulcoa huonetta ymbärins/ nijn ettei he sattuis huonen seinään.
1 Kun 6:7 Ja cosca huone rakettin/ olit kiwet caicki ennen walmistetut/ nijn ettei yhtän wasarata/ eikä kirwest/ eikä rautaasetta cuulunut rakennuxes.
1 Kun 6:8 Ja owi oli oikialla puolella keskellä huonetta/ nijn että mendin kieroja trappuja myöden ylös sijhen keskimmäiseen käytäwään/ ja keskimmäisest colmandeen.
1 Kun 6:9 Ja nijn rakensi hän huonen ja päätti sen/ ja caunisti huonen ylhäldä ja seinist Cedripuilla.
1 Kun 6:10 Hän rakensi myös käytäwän coco huonen ymbärins/ wijttä kynärätä corkian/ jonga hän yhdisti huoneseen Cedripuilla.
1 Kun 6:11 JA HERran sana tuli Salomon tygö/ sanoden:
1 Kun 6:12 Tämä on se huone/ jongas rakennat/ jos sinä waellat minun käskyisäni/ ja teet minun oikeuteni/ ja pidät caicki minun käskyni/ waeldain nijsä/ nijn minä wahwistan minun sanani sinun cansas/ nijncuin minä sinun Isälles Dawidille sanonut olen.
1 Kun 6:13 Ja asun Israelin lasten keskellä/ ja en hyljä minun Canssani Israeli.
1 Kun 6:14 Nijn Salomo rakensi huonen ja päätti sen.
1 Kun 6:15 Ja caunisti huonen seinät sisäldä Cedripuilla/ permannosta nijn laken asti/ ja caunisti sisäldä puilla/ ja teki huonen permannon hongaisista laudoista.
1 Kun 6:16 Ja hän rakensi huonen taa Cedripuisen seinän/ cahtakymmendä kynärätä pitkän/ permannosta catton asti/ ja teki sijhen sisälle Cuorin ja sen caickein pyhimmän.
1 Kun 6:17 Ja Templin huone ( Cuorin edest ) oli neljäkymmendä kynärätä pitkä.
1 Kun 6:18 Coco huone oli sisäldä aiwa Cedripuusta/ pyörtyista knupeista ja awoimista cuckaisista/ nijn ettei yhtän kiwe näkynyt.
1 Kun 6:19 Mutta Cuorin hän walmisti huonen sisälle HERran lijton Arckia panda sijhen.
1 Kun 6:20 Ja Cuorin edustan cahtakymmendä kynärätä pitkän/ cahtakymmendä kynärätä lewiän/ cahtakymmendä kynärätä corkian/ ja oli silattu selkiällä cullalla/ ja hän caunisti Altarin Cedripuulla.
1 Kun 6:21 Ja Salomo silais huonen sisäldä selkiällä cullalla/ ja teki cullaiset teljet Cuorin eteen/ jotca hän cullalla silannut oli.
1 Kun 6:22 Nijn että caicki huone jocapaicast cullalla silattu oli/ sitälikin silais hän coco Altarin Cuorin edest cullalla.
1 Kun 6:23 HÄn teki myös Cuorijn caxi Cherubimi/ kymmendä kynärätä corkian öljypuista.
1 Kun 6:24 Wijttä kynärätä pitkä oli cummangin Cherubimin sijpi/ nijn että kymmenen kynärätä oli yhden sijwen ärestä nijn toisen sijwen äreen.
1 Kun 6:25 Nijn että sillä toisella Cherubimillä/ oli myös kymmenen kynärätä/ ja oli yhtäläinen mitta ja sia molemmilla Cherubimillä.
1 Kun 6:26 Nijn että yxi Cherubim oli kymmendä kynärätä corkia/ nijn myös se toinen.
1 Kun 6:27 Ja hän pani ne Cherubimit huoneseen/ ja Cherubimit lewitit sijpens/ nijn että yhden sijpi sattui tähän seinään/ ja sen toisen Cherubimin sijpi sattui toiseen seinään/ mutta keskellä huonetta sattui sijpi sijpeen.
1 Kun 6:28 Ja hän silais Cherubimit cullalla.
1 Kun 6:29 Ja caickein huonen seinäin ymbärins andoi hän tehdä pyörtyjä töitä/ caiwetuita Cherubimejä/ palmuja/ ja awoimia cuckaisita ulos ja sisälle.
1 Kun 6:30 Ja hän silais huonen permannon cullalla ulco ja sisäldä.
1 Kun 6:31 Ja Cuorin läpikäytäwään teki hän caxi owe öljypuista/ wijsi culmaisilla pihtipielillä:
1 Kun 6:32 Ja andoi leicata nijhin pyörtyjä töitä/ Cherubimejä/ palmuja ja awoimia cuckaisia/ ja silais ne cullalla.
1 Kun 6:33 Nijn teki hän myös Templin läpikäytäwään neliculmaisen pihtipielen öljypuusta.
1 Kun 6:34 Ja caxi owe hongasta/ nijn että cummasakin owes oli caxi osa toinen toisestans awattawat.
1 Kun 6:35 Ja hän caiwoi Cherubimejä/ palmuja ja awoimia cuckaisia/ ja silais ne cullalla taitawast.
1 Kun 6:36 Ja sijtte rakensi hän sinne pihan/ colme riwiä hacatuista kiwistä ja yhden riwin wuolduista Cedripuista.
1 Kun 6:37 Neljännellä ajastajalla Siffin Cuucaudella perustettin HERran huone.
1 Kun 6:38 Ja yhdellätoistakymmenellä ajastajalla Buulin Cuucaudella ( se on/ sillä cahdexannella Cuucaudella ) päätettin huone caluinens. Ja he rakensit sen seidzemes ajastajas.

Vers. 1. Huone ) Tämä Templi on ollut erinomaisest Christuxen cuwa/ Ioh. 2:20. josa caicki Jumaluden täydellisys asu ruumillisest/ Col. 2:9. Nijn myös Christuxen seuracunnan/ senpuolest cuin hän on Christuxen ruumis ja Pyhän hengen asuinsia/ 1. Cor. 3:16. etc. Tämä Templi seisoi Babelin fangeuten asti/ silloin se cukistettin ja poldettin. Sijtte 70. ajastajan perästä/ cosca he palaisit Babelist/ rakettin se jällens/ ja pysyi Cuningas Herodexen aicaan/ hän purki sen/ ja rakensi jalommast jällens/ nijncuin Iosephus kirjoitta/ Sijtte häwitettin se 38. ajastaicana Christuxen taewasen astumisen jälken Titus Vespasianuxelda.
v. 2. Colmekymmendä kynärätä corkia ) Toises Chronican kirjas/ cap. 3. sanotan/ että se on ollut 120. kynärätä corkia/ joca on sanottu coco huonen corkeudesta/ mutta täsä puhutan ainoastans alimmaisest osast/ joca 30. kynärätä corkia oli.
v. 23 & 29. Cherubim ) Täsä nähdän että cuwat owat Templis kärsityt/ ja Jumalalda käsketyt/ Exod. 25:17. ei cuitengan että nijtä cumarrettaisin ; nijn taitan ne wielä kärsittä/ cadzo 20. cap. Exod.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22