Ensimäinen Cuningasten Kirja

VXII. Lucu.

 

CUningas Rehabeamist luopuwat/ kymmenen sucucunda cowan wastauxen tähden/ v. 12.
joita kieldän HERralda sodalla ottamast jällens/ v. 21.
Jerobeam tehdän Cuningaxi/ v. 22.
säätä uden epäjumalan palweluxen cahdella cullaisella wasicalla/ saattain Israeli syndiä tekemän/ v. 26.

1 Kun 12:1 JA Rehabeam meni Sichemijn: sillä coco Israel oli silloin tullut Sichemijn tekemän händä Cuningaxi.
1 Kun 12:2 Ja Jerobeam Nebathin poica cuuli sen Egyptis ollesans/ johonga hän Cuningas Salomon edest paennut oli/ wijwyi hän Egyptis.
1 Kun 12:3 Ja he lähetit händä cudzuman. Ja Jerobeam tuli caiken Israelin joucon cansa/ ja puhuit Rehabeamille/ ja sanoit:
1 Kun 12:4 Sinun Isäs on meidän ikem rascauttanut/ nijn huojenna nyt sinä se cowa palwelus ja rascas ijes/ jonga hän meidän päällem pannut on/ nijn me olemma sinun alemmaises.
1 Kun 12:5 Mutta hän sanoi heille: mengät pois colmanden päiwän asti/ ja tulcat jällens minun tygöni. Ja Canssa meni.
1 Kun 12:6 NIjn Cuningas Rehabeam piti neuwo wanhimmitten cansa/ jotca hänen Isäns Salomon edes seisoit/ cosca hän wielä eli/ ja sanoi: cuinga te neuwotte wastaman tätä Canssa.
1 Kun 12:7 He sanoit hänelle: jos sinä palwelet tänäpän tätä Canssa ja noudat heidän mielens/ ja cuulet/ ja annat heille hywiä sanoja/ nijn he owat sinun alammaises sinun elinaicas.
1 Kun 12:8 Mutta hän hyljäis wanhimbain neuwon/ jonga he hänelle andanet olit/ ja piti neuwo nuorucaisten cansa/ jotca hänen cansans caswanet olit/ ja hänen edesäns seisoit.
1 Kun 12:9 Ja hän sanoi nijlle: mitä te neuwotte wastaman tätä Canssa/ joca minulle on sanonut: huojenna se ijes/ jonga Isäs meidän päällem pannut on?
1 Kun 12:10 Ja nuorucaiset jotca hänen cansans caswanet olit/ sanoit hänelle: sille Canssalle joca sinulle sano: sinun Isäs on meidän ikem rascauttanut/ huojenna se meildä/ pitä sinun sanoman: minun pienin sormen on paxumbi cuin minun Isäni cupet.
1 Kun 12:11 Minun Isän on teidän iken rascauttanut/ mutta minä lisän sijhen wielä nyt teille/ minun Isän on teitä curittanut ruoskilla/ waan minä curitan teitä Scorpioilla.
1 Kun 12:12 NIin Jerobeam ja caicki Canssa tulit Rehabeamin tygö colmandena päiwänä/ nijncuin Cuningas puhunut ja sanonut oli/ tulcat minun tygöni jällens colmandena päiwänä.
1 Kun 12:13 Ja Cuningas wastais cowan Canssa/ ja hyljäis sen neuwon cuin wanhimmat olit hänelle andanet.
1 Kun 12:14 Ja puhui heille nijncuin ne nuoret olit neuwonet/ ja sanoi: minun Isän on teidän iken rascauttanut/ mutta minä lisän sijhen/ minun Isän on teitä curittanut ruoskilla/ mutta minä curitan teitä Scorpioilla.
1 Kun 12:15 Ja ei Cuningas cuullut Canssa/ sillä HERra oli sen nijn käändänyt/ wahwistaxens sanans cuin hän puhui Jerobeamille Nebathin pojalle/ Ahian cautta Silost.
1 Kun 12:16 COsca coco Israel sen näki ettei Cuningas cuullut heitä/ wastais Canssa Cuningalle/ ja sanoi: mikä osa on meillä Dawidis? eli perimys Isain pojas? Israel mene majois/ cadzo sijs sinä Dawid huonettas. Ja Israel meni majoins.
1 Kun 12:17 Nijn että Rehabeam ainoastans wallidzi ne Israelin lapset jotca Judan Caupungeis asuit.
1 Kun 12:18 Ja cosca Cuningas Rehabeam lähetti Adoramin werorahan haldian matcaan/ nijn coco Israel kiwitti hänen. Mutta Cuningas Rehabeam astui nopiast waunuin/ ja pakeni Jerusalemijn.
1 Kun 12:19 Ja nijn ercani Israel Dawidin huonest haman tähän päiwän asti.
1 Kun 12:20 COsca coco Israel cuuli Jerobeamin tullexi jällens/ lähetit he ja käskit hänen cudzua Canssan eteen/ ja teit hänen caiken Israelin Cuningaxi/ ja ei yxikän seurannut Dawidin huonetta/ waan Judan sucu ainoastans.
1 Kun 12:21 Ja cosca Rehabeam tuli Jerusalemijn/ cocois hän coco Judan huonen ja BenJaminin sugun/ sata ja cahdexankymmendä tuhatta nuorta ja walittua sotamiestä/ sotiman Israelin huonetta wastan/ ja omistaman waldacunda Rehabeamille Salomon pojalle jällens.
1 Kun 12:22 Mutta Jumalan sana tuli sen Jumalan miehen Semajan tygö/ sanoden:
1 Kun 12:23 Puhu Rehabeamille Salomon pojalle Judan Cuningalle/ ja coco Judan huonelle/ ja BenJaminille/ ja muulle Canssalle/ ja sano:
1 Kun 12:24 Näitä sano HERra: älkät mengö sotiman teidän weljejän Israelin lapsia wastan/ palaitcan jocainen cotians: sillä se on minulda tapahtunut. Ja he cuulit HERran sanan/ ja palaisit menemän HERran sanan jälken.
1 Kun 12:25 JA Jerobeam rakensi Sichemin Ephraimin wuorelle/ ja asui siellä/ ja käwi sieldä ja rakensi Penuelin.
1 Kun 12:26 JA Jerobeam ajatteli sydämesäns/ nyt waldacunda tule Dawidin huonelle jällens.
1 Kun 12:27 Jos tämä Canssa mene Jerusalemijn uhraman HERran huoneseen/ ja tämän Canssan sydän käändy jällens heidän Herrans Rehabeamin Judan Cuningan puoleen/ nijn he tappawat minun/ ja palajawat jällens Rehabeamin Judan Cuningan tygö.
1 Kun 12:28 Ja Cuningas piti neuwon ja teki caxi cullaista wasickata/ ja sanoi heille: teidän on työläs mennä Jerusalemijn/ cadzo/ täsä on sinun Jumalas Israel/ joca sinun on johdattanut Egyptin maalda.
1 Kun 12:29 Ja pani nijstä yhden BethElijn/ ja sen toisen Danijn.
1 Kun 12:30 Ja se asia joudui synnixi: sillä Canssa meni sen yhden eteen haman Danijn.
1 Kun 12:31 Nijn teki hän myös huonen cuckulalle/ ja teki Papit halwimmist Canssan seast/ jotca ei Lewin lapsist ollet.
1 Kun 12:32 Ja hän teki juhlan wijdendenätoistakymmendenä päiwänä/ cahdexandena Cuucautena/ nijncuin Judan juhlapäiwän/ ja uhrais Altarilla. Nijn hän myös teki BethElis/ uhraten wasicoille/ jotca hän tehnyt oli. Ja hän toimitti BethElin Papit cuckuloille/ jotca hän tehnyt oli.
1 Kun 12:33 Ja hän uhrais sillä Altarilla/ ( jonga hän BethElijn tehnyt oli ) sinä wijdendenätoistakymmendenä päiwänä cahdexandena Cuucautena/ jonga hän sydämesäns ajatellut oli. Ja teki Israelin lapsille juhlia/ ja uhrais Altarilla suidzutuxexi.

Vers. 15. HERra oli sen nijn käändänyt ) Ihmisten ennen tehdyin syndein tähden/ otta Jumala hänen armons heildä pois/ ettei he taida löytä hywä neuwo/ eli sijnä pysyä/ waan seurawat heidän tyhmiä ajatuxians/ ja saattawat idzens cadotuxeen. Näin HERra teki Rehabeamille/ hänen ja hänen Isäns epäjumalan palweluxen tähden. Nijn myös pitä ymmärrettämän mitä 24. versys on: tänä on tapahtunut minulda.
V. 31. Halwimmist Canssan seast ) Ettei Lewitat taitanet hywällä omalla tunnolla pitä tätä hänen epäjumalan palwelustans/ ajoi hän heidän pois/ ja pani sencaltaiset ajeluxet papeixi/ jotca olit walmit ottaman wastan/ mitä hän käski/ nijncuin nähdän/ 2. Par. 11:14. ja usein tapahtu: sillä sencaltaisia Ihmisiä aina löytän/ jotca raswaisen liemen tähden caickijn mielistywät/ cosca jotakin waara uscon asiois tarjon on. Ja tällä juonella aina wäärä oppi tuodan/ cosca opettajat Jumalan seuracundaan wäkisen tungetan/ nijldä joilla walda on/ ja Jumalan seuracunda ja hänen esimiehens cadzotan ylön/ joiden haldun Jumala tämän andanut on/

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22