Ensimäinen Cuningasten Kirja

XV. Lucu.

 

ABiam hallidze colme ajastaica/ ja teke paha nijncuin hänen Isänskin/ v. 1.
Assa hänen poicans hallidze 41. ajastaica/ ja teke mitä HERralle on otollinen/ v. 9.
häwittä caicki epäjumalat/ ja wie HERran huoneseen mitä pyhitetty on/ v. 12.
Baesa Israelin Cuningas tahto sotia händä wastan/ v. 16.
Assa lähettä lahjoja Benhadadille Syrian Cuningalle/ joca estä Baesan aicoimisen/ v. 17.
Assan jälken tule Josaphat Cuningaxi/ v. 24.
Israelis tule Nadab Cuningaxi Jerobeamin jälken/ hallidze caxi ajastaica/ ja teke paha/ v. 25.
Baesa tappa hänen/ tule Cuningaxi ja häwittä Jerobeamin huonen/ v. 27.
teke paha/ v. 33.
Jehu ennusta hänelle nijn pahoin käywän cuin Jerobeamillekin/ v. 1.

1 Kun 15:1 CUningan Jerobeamin Nebathin pojan cahdexandena wuonna toistakymmendä oli Abiam Cuningas Judaas.
1 Kun 15:2 Ja hallidzi colme ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins nimi oli Maecha Abisalomin tytär.
1 Kun 15:3 Ja hän waelsi caikis hänen Isäns synneis/ jotca hän oli tehnyt hänen edelläns. Ja ei ollut hänen sydämens waca HERran hänen Jumalans edes/ nijncuin Dawidin hänen Isäns sydän oli.
1 Kun 15:4 Mutta Dawidin tähden andoi HERra hänen Jumalans hänelle walkeuden Jerusalemis/ herättäxens hänelle pojan hänen jälkens/ ja asettaxens Jerusalemijn.
1 Kun 15:5 Sillä Dawid oli ollut otollinen HERralle/ ja ei horjattunut cungan hänen elinaicanans/ caikista cuin hänelle käsketyt olit/ paidzi sitä asiata Urian sen Hetheuxen cansa.
1 Kun 15:6 Mutta Rehabeam ja Jerobeam sodeit keskenäns caiken heidän elinaicans.
1 Kun 15:7 Mitä enämbi on sanomist Abiast/ ja caikist hänen töistäns/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas. Ja Abiam sodei Jerobeamin cansa.
1 Kun 15:8 Abiam nuckui hänen Isäins cansa/ ja haudattin Dawidin Caupungijn/ ja Assa hänen poicans hallidzi hänen peräns.
1 Kun 15:9 SInä cahtenakymmendenä Jerobeamin Israelin Cuningan wuonna/ oli Assa Judaas Cuningas.
1 Kun 15:10 Ja hallidzi yhden wijdettäkymmendä ajastaica Jerusalemis/ hänen äitins oli Maecha Abisalomin tytär.
1 Kun 15:11 Ja Assa teki kelwollisest HERran edes/ nijncuin Dawid hänen Isäns.
1 Kun 15:12 Ja carcotti huorintekiät maalda/ ja cukisti caicki epäjumalat/ cuin hänen Isäns tehnyt oli.
1 Kun 15:13 Ja wielä sijtte Maechan hänen äitins pani wirasta pois/ että se oli tehnyt Miplezethin medzistön/ waan Assa cukisti hänen Miplezethins/ ja poltti sen Kidronin ojan tykönä.
1 Kun 15:14 Mutta cuckuloita ei hän cukistanut/ cuitengin Assan sydän oli waca HERran edes caiken elinaicans.
1 Kun 15:15 Ja sen hopian ja cullan/ ja astiat cuin hänen Isäns oli pyhittänyt/ ja mitä pyhä HERran huones oli/ andoi hän alallans olla.
1 Kun 15:16 Mutta Assa ja Baesa Israelin Cuningas sodeit keskenäns caiken elinaicans.
1 Kun 15:17 WAan Baesa Israelin Cuningas nousi Judat wastan/ ja rakensi Raman/ ettei yxikän waellais ulos taicka sisälle Assan Judan Cuningan puolelda.
1 Kun 15:18 Silloin otti Assa caiken hopian ja cullan/ jotca HERran huonen tawaroist/ ja Cuningan huonen tawaroist jäänet olit/ ja andoi ne hänen palweliains käsijn/ ja lähetti Benhadadille Tabrimonin pojalle/ joca oli Hesionin poica Syrian Cuningalle/ joca asui Damascus/ ja käski sanoa hänelle:
1 Kun 15:19 Minun ja sinun waihellas/ ja minun Isäni ja sinun Isäs waihella on lijtto/ ja sentähden lähetän minä sinulle hopiata ja culda lahjaxi/ ettäs rickoisit sen lijton/ cuins Baesan Israelin Cuningan cansa tehnyt olet/ että hän ercanis minusta.
1 Kun 15:20 Benhadad oli cuuliainen Assalle Cuningalle/ ja lähetti sodans päämiehen Israelin Caupungeihin/ ja löi Iionin ja Danin ja Abelin Beth Maechan ja coco Cinerothin/ ynnä caiken Nephtalin maacunnan cansa.
1 Kun 15:21 Cosca Baesa sen cuuli/ lackais hän rakendamast Ramat ja meni Thirzaan.
1 Kun 15:22 Mutta Cuningas Assa lähetti sanoman caiken Judan ymbärins: ei täsä pidä yxikän nuhtetoin oleman. Ja he cukistit kiwet ja puut Ramast/ joilla Baesa oli rakendanut. Ja Cuningas Assa rakensi nijstä Geban BenJaminin ja Mizpan.
1 Kun 15:23 MItä muuta on Cuningas Assast puhumist/ ja caikest hänen wallastans/ ja caikist hänen töistäns/ ja Caupungeist jotca hän rakendanut oli/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas/ paidzi että hän oli wanhudellans sairas jalgoista.
1 Kun 15:24 Ja Assa nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins cansa Dawidin Caupungijn. Ja Josaphat hänen poicans oli Cuningas hänen peräns.
1 Kun 15:25 JA Nadab Jerobeamin poica oli Israelin Cuningas/ sinä toisna Assan Judan Cuningan wuonna/ ja hallidzi Israelis caxi wuotta.
1 Kun 15:26 Ja teki HERran edes paha/ ja waelsi hänen Isäns teillä ja hänen synneisäns/ joilla hän saatti Israelin syndi tekemän.
1 Kun 15:27 JA Baesa Ahian poica Isascharin huonesta teki lijton händä wastan/ ja löi hänen Philisterein Gibethonis: sillä Nadab ja coco Israel pijritit Gibethonin.
1 Kun 15:28 Sijtte tappoi Baesa hänen colmandena Assan Judan Cuningan wuonna/ ja oli Cuningas hänen peräns.
1 Kun 15:29 Cosca hän oli Cuningas/ löi hän cuoliaxi caiken Jerobeamin huonen/ ja ei jättänyt yhtän ainoata henge Jerobeamin huonest/ sijhenasti että hän häwitti hänen HERran sanan jälken/ joca oli sanottu Ahialda hänen palwelialtans/ Silost.
1 Kun 15:30 Jerobeamin synnin tähden cuin hän teki/ jolla hän saatti Israelin syndi tekemän/ sillä wihoittamisella jolla hän wihaan kehoitti HErran Israelin Jumalan.
1 Kun 15:31 Mitä enämbi Nadabist on sanomist/ ja caikist hänen töistäns/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
1 Kun 15:33 Mutta Assa ja Baesa Israelin Cuningas/ sodeit keskenäns caiken ikäns.
1 Kun 15:34 COlmandena Assan Judan Cuningan wuonna/ oli Baesa Ahian poica coco Israelin Cuningas Thirzaas neljäcolmattakymmendä ajastaica.
1 Kun 15:35 Ja teki paha HERran edes/ ja waelsi Jerobeamin teillä/ ja hänen synnisäns/ joilla hän saatti Israelin syndi tekemän.

Vers. 5. Paidzi sitä asiata ) Dawidilla oli enä heickouxia nijncuin muillakin ihmisillä/ hän teki myös syndiä sijnä että hän Canssan luki/ mutta täsä mainitan hänen suurin ricoxensa.
v. 13. Miplezeth ) Mikä tämä Miplezeth on ollut/ on tietämätöin/ waan muutamat sanowat että se on ollut se epäjumala Priapus.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22