Ensimäinen Cuningasten Kirja

IV. Lucu.

 

SAlomolla on Ruhtinat palwelioina/ v. 1.
caxitoistakymmendä käskyläisnä maacunnas/ jotca hänelle ja hänen perhellens idzecukin Cuucautenans elatuxen toimitit/ v. 7.
Jumala anda hänelle suuren ymmärryxen/ että hän on sangen cuuluisa pacanoiden seas ymbäristöllä/ v. 29.
puhu monda sananlascu ja weisu/ caickein puiden/ eläinden ja linduin luonnosta/ v. 32.

1 Kun 4:1 NIin oli Salomo coco Israelin Cuningas.
1 Kun 4:2 Ja nämät olit hänen päämiehens: AsarJa Zadochin Papin poica.
1 Kun 4:3 Elihoreph ja Ahia Sisan pojat/ olit kirjoittajat. Josaphat Ahiludin poica oli Cantzleri.
1 Kun 4:4 Benaja Jojadan poica oli sodan päämies. Zadok ja AbJathar olit Papit.
1 Kun 4:5 AsarJa Nathanin poica oli wircamiesten haldia. Sabud Papin Nathanin poica oli Cuningan neuwon andaja.
1 Kun 4:6 Ja Ahisar oli huonen haldia. Adoniram Abdain poica oli weron päällä.
1 Kun 4:7 JA Salomolla oli caxitoistakymmendä waldamiestä coco Israelis/ jotca murhen pidit Cuningast/ ja hänen huonestans/ ja cukin heistä toimitti ruan Cuucautenans wuosiwuodelda.
1 Kun 4:8 Ja nämät olit heidän nimens: Hurrin poica Ephraimin wuorelda.
1 Kun 4:9 Dekerin poica Machas/ ja Saalbimis ja BethSemexes/ Elonis ja BethHananis.
1 Kun 4:10 Hesedin poica Arubothis/ ja oli heillä sijhen wielä Socho/ ja caicki Hepherin maacunda.
1 Kun 4:11 AbiNadabin pojalla caicki rajat Doris/ jolla oli Taphat Salomon tytär emändänä.
1 Kun 4:12 Baena Ahiludin poica Taenachis ja Megiddos ja coco BethSeanis/ joca on liki Zarthana Jesreelin alla/ BethSeanist Mahalonin keton asti/ nijn tälle puolen Jakmeami.
1 Kun 4:13 Geberin poica Ramothist Gileadis/ jolla olit Jairin kylät/ Manassen pojan Gileadist/ jolla oli Argobin nijttu/ joca on Besanin päin/ cuusikymmendä suurta muurattua Caupungita waskitelkinens.
1 Kun 4:14 Ahinadab Jodon poica hallidzi Mahanaimis.
1 Kun 4:15 Ahimaaz Nephtalis/ ja hän otti myös Basemathin Salomon tyttären emännäxens.
1 Kun 4:16 Baena Husan poica Asseris ja Alothis.
1 Kun 4:17 Josaphat Paruahn poica Isascharis.
1 Kun 4:18 Semei Elan poica BenJaminis.
1 Kun 4:19 Geber Urin poica Gileadin maalla Sihonin Amorrerein Cuningan maalla/ ja Oggin Basanin Cuningan/ joca myös oli nijden maacundain waldamies.
1 Kun 4:20 Mutta Judat ja Israeli oli paljo/ nijncuin sanda meres/ ja he söit/ joit ja iloidzit.
1 Kun 4:21 Ja Salomo hallidzi caikis waldacunnis/ hamast Philisterein maacunnan wirrast Egyptin rajoin asti/ jotca toit hänen lahjoja/ ja palwelit händä caiken hänen elinaicans.
1 Kun 4:22 JA Salomolla oli jocapäiwäisexi ruaxi/ colmekymmendä coria sämbyläjauhoja/ cuusikymmendä coria muita jauhoja.
1 Kun 4:23 Kymmenen lihawata härkä/ sata lammasta/ ilman peuroita ja muita medzän eläimitä/ ja medzäwuohia/ ja lihawata carja ja linduja.
1 Kun 4:24 Sillä hän hallidzi coco maacunnas/ sillä puolen wirta hamast Diphsast Gasan asti/ caickein Cuningasten ylidze tällä puolen wirta/ ja piti rauha caickein hänen alammaistens cansa.
1 Kun 4:25 Nijn että Juda ja Israel asuit lewollisest/ idzecukin heidän wijnapuuns ja ficunapuuns alla/ Danist BerSeban asti/ nijncauwan cuin Salomo eli.
1 Kun 4:26 Ja Salomolla oli neljäkymmendä tuhatta waunuhewoista/ ja caxitoistakymmendä tuhatta hewoismiestä.
1 Kun 4:27 Ja nämät waldamiehet toimitit Cuningas Salomolle ruoca/ ja caikille cuin Cuningan pöydäldä söit/ cukin Cuucaudellans/ nijn ettei sijtä mitän puuttunut.
1 Kun 4:28 He toit myös ohria ja olkia hewoisten ja muulein/ sinne cusa hän oli/ cukin nijncuin hänelle käsketty oli.
1 Kun 4:29 JA Jumala andoi Salomolle suuren ymmärryxen ja taidon/ rohkian sydämen/ nijncuin sannan meren reunas.
1 Kun 4:30 Nijn että Salomon taito oli suurembi/ cuin caickein itäisen maan lasten/ ja Egyptiläisten taito.
1 Kun 4:31 Ja hän oli taitawambi caickia ihmisiä/ ja taitawambi cuin Ethan Ezrahita/ ja Heman/ ja Chalcol/ ja Darda Macholin pojat/ ja hänen nimens oli cuuluisa ymbäri caickein pacanoitten.
1 Kun 4:32 Ja puhui colme tuhatta sananlascua/ ja hänen wirsiäns oli tuhannen ja wijsi.
1 Kun 4:33 Ja puhui myös puista/ Cedrist joca on Libanonis haman Isopin asti/ joca seinästä caswa. Nijn puhui hän myös eläimistä/ linnuista/ matelewaisista ja caloista.
1 Kun 4:34 Ja caicki Canssat tulit cuuleman Salomon taito/ ja caicki Cuningat/ jotca olit cuullet hänen taidostans.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22