P. Johannesen Euangelium.

 

IX Lucu.

 

9:1 JA Iesus Ohitzekieudhen näki ydhen Inhimisen/ ioca oli Sokiana syndynyt/
Ja Jesus ohitse käyden näki yhden ihmisen/ joka oli sokeana syntynyt/
9:2 Ja henen Opetuslapsens kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ Cuca synditeki/ Temekö/ taica henen Wanhemans/ ette henen piti Sokiana syndymen?
Ja häne opetuslapsensa kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ Kyka syntiä teki/ Tämäkö/ taikka hänen wanhempansa/ että hänen piti sokeana syntymän?
9:3 Iesus wastasi/ Eike teme synditehnyt/ eike henen Wa'hembans/ Mutta senpäle ette Jumala' töödh pite henes ilmoitettaman.
Jesus wastasi/ Eikä tämä syntiä tehnyt/ eikä hänen wanhempansa/ Mutta sen päälle että Jumalan työt pitää hänessä ilmoitettaman.
9:4 Minun tule tehdä henen Tööns ioca minun lehettenyt on/ nincauuan quin peiue ombi. Öö tule/ coska eikengen woi töte tehdä.
Minun tulee tehdä hänen työnsä joka minun lähettänyt on/ Niin kauan kuin päiwä ompi. Yö tulee/ koska ei kenkään woi työtä tehdä.
9:5 Nincauuan quin mine olen Mailmas/ nin mine olen Mailman Walkeus.
Niin kauan kuin mina olen maailmassa/ niin minä olen maailman walkeus.
9:6 Coska hen temen oli sanonut/ sylki hen Maan päle/ ia teki loghan syliest/ ia woiteli loghalla sen Sokian silmet/
Koska hän tämän oli sanonut/ sylki hän maan päälle/ ja teki loan syljestä/ ja woiteli loalla sen sokean silmät/
9:7 Ja sanoi henelle/ Mene ia pese sinus Silohan Lammikos (se on tulkittu) lehetetty. Nin hen meni/ ia pesi itzens/ ia tuli näkeuexi.
Ja sanoi hänelle/ Mene ja pese sinus Siloan lammikossa (se on tulkittu) lähetetty. Niin hän meni/ ja pesi itsensä/ ja tuli näkewäksi.
9:8 Nin Naburit ia iotka henen ennen nähnett olit/ ette hen oli Kerijeiä/ sanoit/ Eikö teme se ole ioca istui ia Keriesi? Mutomat sanoit/ Se hen on.
Niin naapurit ja jotka hänen ennen nähneet olit/ että hän oli kerjääjä/ sanoit/ Eikö tämä ole se joka istui ja kerjäsi? Muutamat sanoit/ se hän on
9:9 Mutta mutomat taas/ Hen on henen motoisens. Hen itze sanoi/ Mine se olen.
Mutta muutamat taas/ Hän on hänen muotoisensa. Hän itse sanoi/ Minä se olen.
9:10 Nin sanoit he henelle/ Quinga sinun Silmes aukenit?
Niin sanoit he hänelle/ Kuinka sinun silmäsi aukenit?
9:11 Wastasi hen ia sonoi/ Se Inhiminen/ ioca Iesus cutzutan/ teki Loghan ia woiteli minun Silmeni/ ia sanoi minulle/ Mene Silohan Lammickolle/ ia pese sinus.
Wastasi hän ja sanoi/ Se ihminen/ joka Jesus kutsutaan/ teki loan ja woiteli minun silmäni/ ja sanoi minulle/ Mene Siloan lammikolle/ ja pese sinus.
9:12 Ja quin mine menin/ ia pesin minun/ nin mine sain näkyni. Nin he sanoit henelle Cussa hen on? Hen sanoi/ Em mine tiedhe.
Ja kuin minä menin/ ja pesin minun/ niin minä sain näköni. Niin he sanoit hänelle. Kussa hän on? Hän sanoi/ en minä tiedä.
9:13 Nin he weit sen ioca oli cauuan Sokia ollut/ ninen Phariseusten tyge/
Niin he weit sen joka oli kauan sokea ollut/ niiden phariseusten tykö/
9:14 ia oli se ydhen Sabbathin peiuen pälle/ coska Iesus teki Loghan/ ia auasi henen Silmens.
ja oli se yhden Sabbathin päiwän päälle/ koska Jesus teki loan/ ja awasi hänen silmäns.
9:15 Taas ne Phariseuset kysyit henelle/ Quinga hen oli näkyns saanut. Nin hen sanoi heille. Loghan hen pani minun Silmeini päle/ ia mine pesin minuni/ ia nyt näen.
Taas ne phariseukset kysyit häneltä/ Kuinka hän oli näköns saanut. Niin hän sanoi heille. Loan hän pani minun silmäini päälle/ ja minä pesin minuni/ ja nyt näen.
9:16 Nin sanoit mutomat nijste Phariseusist/ Ei oli teme Inhiminen Jumalast/ Sille ettei hen pidhe Sabbathia. Ja mutomat sanoit/ Quinga taita yxi Syndinen Inhiminen neita Mercki tedhä? Ja tuli yxi Rijta heiden keskenens.
Niin sanoit muutamat niistä phariseuksist/ Ei ole tämä ihminen Jumalasta/ Sillä ettei hän pidä Sabbathia. Ja muutamat sanoit/ Kuinka taitaa yksi syntinen ihminen näitä merkkiä tehdä? Ja tuli yksi riita heidän keskenänsä.
9:17 Nin he taas sanoit Sokialle/ Mite sine sanot henest/ ette hen on auanut sinun Silmes? Nin sanoi hen/ Yxi Propheta hen ombi.
Niin he taas sanoit sokealle/ Mitä sinä sanot hänestä/ että hän on awannut sinun silmäsi? Niin sanoi hän/ Yksi propheta hän ompi.
9:18 Mutta ei Juttat wskonet heneste/ ette hen oli Sokian ollut/ ia näkeuexi tullut/ sijhenasti quin he cutzuit henen Wanhemans/ ioca nägöns saanut oli/
Mutta ei juuttaat uskoneet hänestä/ että hän oli sokean ollut/ ja näkewäksi tullut/ siihen asti kuin he kutsuit hänen wanhempansa/ joka näkönsä saanut oli/
9:19 ia he kysyit heille/ sanoden/ Temecö teiden Poican on/ io'ga te sanott Sokiana syndyneen? Quinga hen nyt näke?
ja he kysyit heiltä/ sanoen/ Tämäkö teidän poikan on/ jonka te sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän nyt näkee?
9:20 Henen wanhemans wastasit/ ia sanoit/ Me tiedhem ette teme ombi meiden Poican/ ia ette hen Sokiana on syndynyt/
Hänen wanhempansa wastasit/ ja sanoit/ Me tiedämme että tämä ompi meidän poikan/ ja että hän sokeana on syntynyt/
9:21 mutta quinga hen nyt näke/ site emme me tiedhä/ Eli kenge henen Silmens auasi/ emme me tiedhä. Henelle o'bi kijlle ike/ kysyket henelde/ puhucan itze edestens.
mutta kuinka hän nyt näkee/ sitä emme me tiedä/ Eli kenkä hänen silmänsä awasi/ emme me tiedä. Hänellä ompi kyllin ikää/ kysykäät häneltä/ puhukaan itse edestänsä.
9:22 Neite sanoit henen Wanhemans/ sille ette he pelkesit Juttait. Sille ette io olit Juttat keskenens nin päättenyet/ Ette ios iocu piti hene' tunnustama' Christusexi/ se pite wlosheitettemen Sinagogista.
Näitä sanoit hänen wanhempansa/ sillä että he pelkäsit juuttaita. Sillä että jo olit juuttaat keskenänsä niin päättäneet/ Etta jos joku piti hänen tunnustaman Kristukseksi/ se pitää ulos heitettämän synagogista.
9:23 Senteden sanoit henen Wanhemans/ Henelle ombi kylle ike/ kysykä henelle.
Sentähden sanoit hänen wanhempansa/ Hänellä ompi kyllä ikää/ kysykää häneltä.
9:24 Nin he taas cutzuit sen Inhimisen/ ioca Sokian oli ollut/ ia sanoit henelle/ Anna Jumalan cunnia/ Me tiedhem ette teme Inhiminen on syndinen.
Niin he taas kutsuit sen ihmisen/ joka sokea oli ollut/ ja sanoit hänelle/ Anna Jumalalle kunnia/ Me tiedämme että tämä ihminen on syntinen.
9:25 Hen wastasi ia sanoi/ Olleco hen Syndinen/ em mine tiedhä/ Ydhen mine tiedhen ette mine olin Sokia/ ia nyt näen.
Hän wastasi ja sanoi/ Olleeko hän syntinen/ en minä tiedä/ Yhden minä tiedän, että minä olin sokea/ ja nyt näen.
9:26 Sanoit he taas henelle/ Mite hen sinun teki? Quinga hen auasi sinun Silmes?
Sanoit he taas hänelle/ Mitä hän sinun teki? Kuinka hän awasi sinun silmäsi?
9:27 Hen wastasi heite/ Mine sanoin nyt teille/ eikö te cwlleet? Mixi te taas tadhot site cwlla? Tadhottaco te mös olla henen Opetuslapsens?
Hän wastasi heitä/ Minä sanoin nyt teille/ eikö te kuulleet? Miksi te taas tahdot sitä kuulla? Tahdotteko te myös olla hänen opetuslapsensa?
9:28 Nin he kiroilit hende ia sanoit/ Ole sine henen Opetuslapsens/ Me olema Mosesen Opetuslapset/
Ja he kiroilit häntä ja sanoit/ Ole sinä hänen opetuslapsensa/ Me olemme Moseksen opetuslapset/
9:29 Me tiedem ette Jumala on puhutellut Mosest/ Mutta custa teme on/ emme me tiedhä.
Me tiedämme että Jumala on puhutellut Mosesta/ Mutta kusta tämä on/ emme me tiedä.
9:30 Nin se Inhiminen wastasi ia sanoi. Se on sangen ihmelinen ettei te tiedhe/ custa hen on/ ia quitengi hen auasi minun Silmeni.
Niin se ihminen wastasi ja sanoi. Se on sangen ihmeellinen ettei te tiedä/ kusta hän on/ ja kuitenkin hän awasi minun silmäni.
9:31 Mutta sen me tiedhem/ ettei Jumala cwle syndisite waan sen/ quin on Jumalan paluelia/ ia henen tachtons nouta/ sen hen cwle.
Mutta me tiedämme/ ettei Jumala kuule syntisiä waan sen/ kuin on Jumalan palwelija/ ja hänen tahtonsa noutaa/ sen hän kuulee.
9:32 Mailman alghusta ei ole se cwltu/ ette iocu on sen Silmet auanut/ ioca Sokiana syndynyt ombi.
Maailman alusta ei ole se kuultu/ että joku on sen silmät awannut/ joka sokeana syntynyt ompi.
9:33 Ellei teme olisi Jumalasta/ nin ei hen woisi miten tehdä.
Ellei tämä olisi Jumalasta/ niin ei hän woisi mitään tehdä.
9:34 He wastasit/ ia sanoit henelle. Sine olet synnise cokonans syndynyt/ ia sine opetat meite. Ja he vlosaioit henen.
He wastasit/ ja sanoit hänelle. Sinä olet synnissä kokonansa syntynyt/ ja sinä opetat meitä. Ja he ulos ajoit hänen.
9:35 Ja Iesus sai sen cwlda/ ette he olit henen vlosaijaneet. Ja quin hen leusi henen/ sanoi hen henelle. Uskocos Jumalan Poian päle?
Ja Jesus sai sen kuulla/ että he olit hänen ulos ajaneet. Ja kuin hän löysi hänen/ sanoi hän hänelle. Uskotkos Jumalan Pojan päälle?
9:36 Hen wastasi/ ia sanoi/ HERRA/ cuca se on? ette mine henen pälens vskoisin?
Hän wastasi/ ja sanoi/ HERRA/ kuka se on? että minä hänen päällensä uskoisin?
9:37 Iesus sanoi henelle/ Sine olet henen nähnyt/ ia ioca sinun cansas puhu/se hen on.
Jesus sanoi hänelle/ Sinä olet hänen nähnyt/ joka sinun kanssasi puhuu/ se hän on.
9:38 Nin hen sanoi. HERRA/ mine vskon. Ja hen cumarsi hende.
Niin hän sanoi. HERRA/ minä uskon. Ja hän kumarsi häntä.
9:39 Ja Iesus sanoi/ Mine tulin domiolle tehen Mailman/ Ette ne/ iotca ei näe/ pite näkemen/ Ja ne iotca näkeuet/ pite sokiaxi tuleman.
Ja Jesus sanoi/ Minä tulen tuomiolle tähän maailmaan/ Että ne/ jotka ei näe/ pitää näkemän/ Ja ne jotka näkewät/ pitää sokeaksi tuleman.
9:40 Ja mutomat Phariseusist neite cwlit/ iotca henen tykenens olit/ ia sanoit henelle/ Ollemaco meki Sokiat?
Ja muutamat phariseukset näitä kuulit/ jotka hänen tykönänsä olit/ ja sanoit hänelle/ Olemmeko mekin sokeat?
9:41 Iesus sanoi heille/ Jos te sokiat olisitta/ nin ei olisi teille syndi. Mutta nyt te sanotta/ Me näem/ Senteden teiden syndine pysyuet.
Jesus sanoi heille/ Jos te sokeat olisitte/ niin ei olisi teillä syntiä. Mutta nyt te sanotte/ Me näemme/ Sentähden teidän syntinne pysywät.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21