P. Johannesen Euangelium.

 

VI Lucu.

 

6:1 SEn ielken meni Iesus ylitze sen Galilea' mere' quin on Tyberian caupungin tykene.
Sen jälkeen meni Jesus ylitse Galilean meren kuin on Tiberian kaupungin tykönä.
6:2 Ja seurasi hende palio Cansa/ Sentedhen ette he näit henen merkins/ iotka hen teki Sairasten päle.
Ja seurasi häntä paljon kansaa/ Sentähden että he näit hänen merkkinsä/ jotka hän teki sairasten päälle.
6:3 Nin Iesus ylesmeni ydhen woren päle ia istui sielle henen Opetuslastens cansa.
Niin Jesus ylös meni yhden wuoren päälle ja istui siellä hänen opetuslastensa kanssa.
6:4 Nin lehestui Judasten Pesieis Juhla peiue.
Niin lähestyi judasten Pääsiäisjuhla päiwä.
6:5 Coska sis Iesus ylesnosti silmens/ ia neki palio Canssa tuleua' henen tygens/ sanoi hen Philippuselle/ Custa me ostamme Leipie ette neme saisit södhe?
Koska siis Jesus ylösnosti silmänsä/ ja näki paljon kansaa tulewan hänen tykönsä/ ja sanoi Philippukselle/ Kusta me ostamme leipiä että nämä saisit syödä?
6:6 Mutta sen hen sanoi kiusaten hende/ Sille hen kylle tiesi mite henen tekemen piti.
Mutta sen hän sanoi kiusaten häntä/ Sillä hän kyllä tiesi mitä hänen tekemän piti.
6:7 Wastasi Philippus hende/ Cadhe' sadhan penningin Leiuet ei teudhyisi heidhen/ ette itze cukin wehengi sais.
Wastasi Philippus häntä/ Kahden sadan penningin leiwät ei täyttäisi heidän/ että itse kukin wähänkin saisi.
6:8 Sanoi yxi henen Opetuslapsista's henelle/ Andreas Simon Petarin welij/
Sanoi yksi opetuslapsistansa hänelle/ Andreas Simon Petarin weli/
6:9 Tesse on yxi pilti iolla on wisi Ohraista leipe ia caxi Cala/ Wan mite neme ouat neinen palion keskene?
Tässä on yksi piltti jolla on wiisi ohraista leipää ja kaksi kalaa/ Waan mitä nämä owat näiden paljon keskenän?
6:10 Mutta Iesus sanoi/ Asettaca Canssa atrioitzeman. Ja sijne paicas oli palio Roho. Nin sis atrioitzit lehes wisi tuhatt Mieste.
Mutta Jesus sanoi/ Asettakaa kansa aterioitseman. Ja siinä paikassa oli paljon ruoho. Niin siis aterioitsit lähes wiisi tuhatta miestä.
6:11 Nin Iesus Otti leiuet/ kijtti ia a'noi Opetuslapsille/ Mutta opetuslapset iagoit nijlle atrioitzeuille. Samallamoto mös Caloista nin palio quin he' tactoi.
Niin Jesus otti leiwät/ kiitti ja annoi opetuslapsille/ Mutta opetuslapset jaoit niille aterioitsewille. Samalla muotoa myös kaloista niin paljon kuin he tahtoi.
6:12 Coska he nyt rauitut olit/ sanoi he' opetuslapsille's/ Cootcat ne murut quin ieit/ ettei ne huckuisi.
Koska he nyt rawitut olit/ sanoi hän opetuslapsillensa/ Kootkaat ne murut kuin jäit/ ettei ne hukkuisi.
6:13 Nin he cokosit/ ia teutit caxitoistakyme'de Corij muruilla/ widest Ohraisest leiuest/ iotca liaxi olit nijlde quin atrioitzit.
Niin he kokosit/ ja täyti kaksitoista kymmentä koria muruilla/ wiidest ohraisesta leiwästä/ jotka liiaksi olit niiltä kuin aterioitsit.
6:14 Coska sis ne inhimiset sen merkin neit io'ga Jes9 teki/ sanoit he/ Teme ombi wissist se Propheta ioca tuleua oli Mailman.
Koska siis ne ihmiset sen merkin näit jonka Jesus teki/ sanoit he/ Tämä ompi wissiste se propheta joka tulewa oli maailmaan.
6:15 Coska sis Iesus tunsi ette he tadhoit tulla ia otta henen/ ia tedhe henen Kuningaxi/ lymui hen tas worelle yxinens.
Koska siis Jesus tunsi että he tahtoit tulla ja ottaa hänen/ ja tehdä hänen kuninkaaksi/ lymysi hän taas wuorella yksinänsä.
6:16 Mutta coska ecto tuli/ alasastuit henen Opetuslapsens Mere' tyge/ ia astuit Hacten/
Mutta koska ehtoo tuli/ alas astui hänen opetuslapsensa meren tykö/ ja astuit haahteen/
6:17 Ja menit ylitze meren/ Capernaumin pein/ ia io pimie oli tullut. Ja ei Iesus ollut heiden tygens tullut.
Ja menit ylitse meren/ Kapernaumiin päin/ ja jo pimeä oli tullut. Ja ei Jesus ollut heidän tykönsä tullut.
6:18 Mutta Meri paisui surest ilmast/
Mutta meri paisui suuresta ilmasta/
6:19 Coska he nyt olit soutanet lehes wisi colmatt eli colmekymende wacomitta/ neit he Iesusen keuuen meren päle ia läheneuen hactia/ Ja he peliestyit.
Koska he nyt olit soutaneet lähes wiisi kolmatta eli kolmekymmentä wakomittaa/ näit he Jesuksen käywän meren päällä ja lähenewän haahta/ Ja he peljästyit.
6:20 Nin sanoi hen heille/ Mine olen/ Elke pelietkö.
Niin sanoi hän heille/ Minä olen/ Älkää peljätkö.
6:21 Nin he tactoit otta henen Hacten. Ja cocta sillens oli se haxi man tykene/ iohonga he menit
Niin he tahtoi ottaa hänen haahteen. Ja kohta sillens oli se haaksi maan tykönä/ johonka he menit.
6:22 Toisna peiuen/ coska se Canssa/ ioca seisoi sillepolel Merta neki ettei sielle ollut mwta Hacte/ quin se yxi/ iohonga henen Opetuslapsens olit astuneet/ ia ettei Iesus ollut Hacten astunut henen Opetuslastens cansa/ waan ainoat henen Opetuslapsens olit poismennet.
Toisena päiwänä/ koska se kansa/ joka seisoi sillä puolella merta näki ettei siellä ollut muuta haahtea/ kuin se yksi/ johonka hänen opetuslapsensa olit astuneet/ ja ettei Jesus ollut haahteen astunut hänen opetuslastensa kanssa/ waan ainoat hänen opetuslapsensa olit pois menneet.
6:23 Mutta mwdh Hahdet tulit Tiberiast lehes site paicka/ cussa he olit sönet leipe/ sijttequin HERRA oli kijttenyt.
Mutta muut haahdet tulit Tiberiasta lähes sitä paikkaa/ kussa he olit syöneet leipää/ sitten kuin HERRA oli kiittänyt.
6:24 Coska nyt se Canssa sen näki/ ettei Iesus sielle ollut/ eikä henen Opetuslapsens/ astuit he mös Hacten/ ia tulit Capernaumin/ Iesusta etzijen.
Koska nyt se kansa sen näki/ ettei Jesus siellä ollut/ eikä hänen opetuslapsensa/ astuit he myös haahteen/ ja tulit Kapernaumiin/ Jesusta etsien.
6:25 Ja quin he leusit henen sildepolen Merta/ sanoit he henelle/ Rabbi/ Coskas tenne tulit?
Ja kuin he löysit hänen siltä puolen merta/ sanoit he hänelle/ Rabbi/ Koskas tänne tulit?
6:26 Wastasi Iesus heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ette te minua senteden etzi/ että te merki neit/ waan senteden/ ette te Leiuiste söitte/ ia oletta rauitut.
Wastasi Jesus heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ette te minua sen tähden etsi/ että te merkki näit/ waan sentähden/ että te leiwistä söitte/ ja olette rawitut.
6:27 Tehket roca/ ioca ei catua/ waan site ioca pysypi ijancaikiseen Elemeen/ ionga Inhimisen Poica ombi teille andaua/ Sille ette sen saman ombi Ise Jumala * insiglanut.
Tehkäät ruoka/ joka ei katoa/ waan sitä joka pysyypi iankaikkiseen elämään/ jonka Ihmisen Poika ompi teille antawa/ Sillä että sen saman ompi Isä Jumala insiglanut (sinetöinyt)
6:28 Nin sanoit he henelle/ Mite meiden pite tekemen/ ette me taidhaisim tehdä Jumalan töite?
Niin sanoit he hänelle/ Mitä meidän pitää tekemän/ että me taitaisimme tehdä Jumalan töitä?
6:29 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Se ombi Jumalan töö/ Ette te vskotta sen päle/ ionga hen lehetti.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Se ompi Jumalan työ/ Että te uskotte sen päälle/ jonka hän lähetti.
6:30 Nin sanoit he henelle/ Mite merki sis sine teget/ ette me näkisim/ ia vskoisim sinun päles? Mites teget?
Niin sanoit he hänelle/ Mitä merkkiä siis sinä teet/ että me näkisimme/ ja uskoisimme sinun päällesi? Mitäs teet?
6:31 Meiden Iset söit Manna Corues/ ninquin kirioitettu ombi/ Hen annoi heille Leiuen Taiuahast södhexens.
Meidän isät soit mannaa korwessa/ niinkuin kirjoitettu ompi/ Hän antoi heille leiwän taiwahasta syödäksensä.
6:32 Nin sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ei Moses andanut teille site Leipe Taiuahast/ Mutta minun Isen andapi teille sen totisen Leiuen Taiuahast.
Niin sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ei Moses antanut teille sitä leipää taiwahasta/ Mutta minun Isän antaapi teille sen totisen leiwän taiwahasta.
6:33 Sille ette se ombi Jumalan Leipe/ ioca Taiuahasta alastule/ ia Mailmalle Elemen andapi.
Sillä että se ompi Jumalan leipä/ joka taiwahasta alas tulee/ ja maailmalle elämän antaapi.
6:34 Nin sanoit he henelle/ HERRA/ Anna meille aina site Leipe.
Niin sanoit he hänelle/ HERRA/ Anna meille aina sitä leipää.
6:35 Mutta Iesus sanoi heille/ Mine olen Elemen Leipe/ Joca minun tykeni tule/ ei hen iso/ ia ioca minun päleni vsko/ ei hen coskan iano.
Mutta Jesus sanoi heille/ Minä olen elämän leipä/ Joka minun tyköni tulee/ ei hän isoa/ ja joka minun päälleni uskoo/ ei hän koskaan janoa.
6:36 Mutta mine sanoin teille/ Että te mös näitte minun/ ia ette sijtteken wsko.
Mutta minä sanoin teille/ Että te myös näitte minun/ ja ette sittenkään usko.
6:37 Caiki mite minun Isen andapi minulle/ se tule minun tykeni/ Ja ioca minun tykeni tule/ em mine site poisheite.
Kaikki mitä minun Isän antaapi minulle/ se tulee minun tyköni/ Ja joka minun tyköni tulee/ en minä sitä pois heitä.
6:38 Sille mine alasastuin Taiuahast ei ette mine teen iota mine tahdon waan iota se tacto ioca minu' lehetti.
Sillä minä alas astuin taiwahasta ei että minä teen jota minä tahdon waan jota se tahtoo joka minun lähetti.
6:39 Se on minu' Iseni tacto ioca minu' lehetti/ ettei minu' pide miten nijste caikista cadottama' quin hen minulle andoi/ mutta ne minun pite ylesheräytteme' Wimeis peiuenä.
Se on minun Isäni tahto joka minun lähetti/ ettei minun pidä mitään niistä kaikista kadottaman kuin hän minulle antoi/ mutta ne minun pitää ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:40 Teme nyt ombi henen tactons/ ioca minun lehetti/ ette Jocainen quin näke Poian/ ia wsko henen pälens/ henelle pite oleman ijancaikinen Eleme. Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Tämä nyt ompi hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ että jokainen kuin näkee Pojan/ ja uskoo hänen päällensä/ hänellä pitää oleman iankaikkinen elämä. Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:41 Nin napitzit Juttat site ette hen sanoi/ Mine olen se leipe/ ioca alastulin Taiuahast/
Niin napisit juuttaat sitä että hän sanoi/ Minä olen se leipä/ joka alas astuin taiwahasta/
6:42 ia sanoit/ Eikö teme ole Iesus Josephin Poica/ ionga Isen ia Eitin me tunnema? Quingasta hen sis sanopi/ Mine olen allastullut Taiuahast?
ja sanoit/ Eikö tämä ole Jesus Josephin poika/ jonka isän ja äitin me tunnemme? Kuinkaste hän siis sanoopi/ Minä olen alas tullut taiwahasta?
6:43 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Elket napitzco keskenen/
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Älkäät napisko keskenän/
6:44 Eikengen taidha minun tykeni tulla/ ellei Ise/ ioca minun lehetti/ wedheisi hende/ Ja minun pite hende ylesherättemen Wimeis peiuen.
Eikenkään taida minun tyköni tulla/ ellei Isä/ joka minun lähetti/ wetäisi häntä/ Ja minun pitää häntä ylösherättämän wiimeisenä päiwänä.
6:45 Se on Prophetis kiriotettu/ Heiden pite caiki Jumalalda opetetuxi tulema'. Senteden/ iocaine' quin sen Iselde ombi cwllut ia oppenut/ hen tule minun tykeni.
Se on prophetissa kirjoitettu/ Heidän pitää kaikki Jumalalta opetetuksi tuleman. Sentähden/ jokainen kuin sen Isältä ompi kuullut ja oppinut/ hän tulee minun tyköni.
6:46 Ei nijn ette iocu ombi Isen nähnyt/ waan se/ ioca ombi Jumalast/ se ombi Isen nähnyt.
Ei niin että joku ompi Isän nähnyt/ waan se/ joka ompi Jumalasta/ se ompi Isän nähnyt.
6:47 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minun päleni vskalta/ henelle ombi se ijancaikinen Eleme.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka minun päälleni uskaltaa/ hänellä ompi se iankaikkinen elämä.
6:48 Mine olen se Elemen Leipe.
Minä olen se elämän leipä.
6:49 Teiden Iset söit Manna Corues/ ia colit.
Teidän isät söit mannaa korwessa/ ja kuolit.
6:50 Teme ombi se Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ senpäle ette cuca sijte söpi/ ei henen pide coleman.
Tämä ompi se leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ senpäälle että kuka sitä syöpi/ ei hänen pidä kuoleman.
6:51 Mine olen se eleue Leipe/ ioca alastuli Taiuahast/ se quin teste Leiueste söpi/ hen elepi ijancaikisest. Ja se Leipe ionga mine annan/ se ombi minun Lihan/ ionga minun pite andaman Mailman Elemen edest.
Minä olen se eläwä leipä/ joka alas tuli taiwahasta/ se kuin tästä leiwästä syöpi/ hän elääpi iankaikkisesti. Ja se leipä jonka minä annan/ se ompi minun lihani/ jonka minun pitää antaman maailman elämän edestä.
6:52 Nin * ritelit Juttat keskenens/ sanoden/ Quinga taitapi teme anda Lihans meille söte?
Niin riitelin juuttaat keskenänsä/ sanoen/ Kuinka taitaapi tämä antaa lihansa meille syödä?
6:53 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ellei te söö Inhimisen Poian Liha/ ia ioo henen Wertans/ nin ei ole teisse Elemetä.
Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ellei te syö Ihmisen Pojan lihaa/ ja juo hänen wertansa/ nin ei ole teissä elämätä.
6:54 Joca minun Lihani sööpi/ ia ioopi minun Wereni/ henelle on ijancaikinen Eleme/ Ja minun pite hende ylesheräyttemen Wimeis peiuenä.
Joka minun lihani syöpi/ ja juopi minun wereni/ hänellä on iankaikkinen elämä/ Ja minun pitää häntä ylösheräyttämän wiimeisenä päiwänä.
6:55 Sille ette minun Lihan ombi se totinen Roca/ Ja minun Weren se totinen Joma.
Sillä että minun lihan ompi se totinen ruoka/ Ja minun wereni se totinen juoma.
6:56 Joca söpi minun Lihani/ ia ioopi minun Wereni/ hen ombi minus/ ia mine henes.
Joka syöpi minun lihani/ ja juopi minun wereni/ hän ompi minussa/ ja minä hänessä.
6:57 Ninquin se eleue Ise minun lehetti/ ia mine elen Isen tedhen. Nin mös se/ ioca minun sööpi/ henen pite mös elemen minun techten.
Niinkuin se eläwä Isä minun lähetti/ ja minä elän Isän tähden. Niin myös se/ joka minun syöpi/ hänen pitää myös elämän minun tähteni.
6:58 Teme ombi se Leipe/ ioca Taiuahast alastuli/ Ei ninquin teiden Iset söit Manna/ ia colit/ Joca temen Leiuen söpi/ henen pite elemen ijankaikisest.
Tämä ompi se leipä/ joka taiwahasta alas tuli/ Ei niinkuin teidän isät söit mannaa/ ja kuolit/ Joka tämän leiwän syöpi/ hänen pitää elämän iankaikkisesti.
6:59 Neite hen sanoi Sinagogas/ coska hen opetti Capernaumis.
Näitä hän sanoi synagogassa/ koska hän opetti Kapernaumissa.
6:60 Monda sis henen Opetuslapsistans/ iotca temen cwlit/ sanoit/ Teme on yxi coua Puhe/ Cuca sen woipi cwlla?
Monta siis hänen opetuslapsistansa/ jotka tämän kuulit/ sanoit/ Tämä on yksi kowa puhe/ Kuka sen woipi kuulla?
6:61 Mutta quin Iesus tiesi itzelens/ ette henen Opetuslapsens sijte napitzit/ sanoi hen heille/ * Pahoittaco teme teite?
Mutta kuin Jesus tiesi itsellensä/ että hänen opetuslapsensa siitä napitsit/ sanoi hän heille/ Pahoittaako tämä teitä?
6:62 Mite sis/ ios te saat nähdä Inhimisen Poian ylesastuuan sinne/ cussa hen oli ennen?
Mitä siis/ jos te saat nähdä Ihmisen Pojan ylös astuwan sinne/ kussa hän oli ennen?
6:63 Hengi ombi se/ ioca wirghotta/ Ei Liha miten autta. Ne sanat/ iotca mine puhun teille/ ouat Hengi ia Eleme/
Henki ompi se/ joka wirwottaa/ Ei liha mitään auta. Ne sanat/ jotka minä puhun teille/ owat henki ja elämä/
6:64 Mutta monicadha teiste ouat/ iotca ei vskoo. Sille ette Iesus kylle tiesi alghusta/ iotca eiuet vskoneet/ ia cuca henen oli petteuä.
Mutta monikahta teistä owat/ joka ei usko. Sillä että Jesus kyllä tiesi alusta/ jotka eiwät uskoneet/ ja kuka hänen oli pettäwä.
6:65 Ja hen sanoi/ Senteden mine sanoin teille/ Ettei kengen woi tulla minun tykeni/ ellei henelle se anneta minun Iseldeni.
Ja hän sanoi/ Sentähden minä sanoin teille/ Ettei kenkään woi tulla minun tyköni/ Ellei hänelle se anneta minun Isältäni.
6:66 Sijte samast aijast/ Monda henen Opetuslastans poismenit/ ia ylenannoit henen/ eikä mös enämbete henen cansans waelluet.
Siitä samasta ajasta/ Monta hänen opetuslastansa pois menit/ ja ylenannoit hänen/ eikä myös enempätä hänen kanssansa waeltaneet.
6:67 Nin sanoi Iesus nijlle cadeltoistakymmenelle/ Tadhottaco teki mös poismennä?
Niin sanoi Jesus niille kahdelletoista kymmenelle/ Tahdotteko tekin myös pois mennä?
6:68 Wastasi hende Simon Petari/ HERRA/ kenenge tyge me meneme? Sinulla ombi sen ijancaikisen Elemen Sanat.
Wastasi häntä Simon Petari/ HERRA/ Kenenkä tykö me menemme? Sinulla ompi sen iankaikkisen elämän sanat.
6:69 Ja me vskoma/ ia olem ymmerteneet/ Ette sine olet Christus se eleuen Jumalan Poica.
Ja me uskomme/ ja olemme ymmärtäneet/ Etta sinä olet Kristus se eläwän Jumalan Poika.
6:70 Iesus wastasi heite/ Engö mine teite Cactatoistakymende vloswalinnut/ Ja yxi teiste ombi Perkele?
Jesus wastasi heitä/ Enkö minä teitä kahtatoistakymmentä uloswalinnut/ Ja yksi teistä ompi perkele?
6:71 Mutta sen hen sanoi Judasest Simonin poiast Ischariotist. Sille ette hen oli henen petteueinen/ ia se oli yxi nijste Cadhestatoistakymmeneste.
Mutta sen hän sanoi Judaksesta Simonin pojast Iskariotista. Sillä että hän oli hänen pettäwäinen/ ja se oli yksi niistä kahdestatoista kymmenestä.

 

 

* Insiglanut eli merkinyt ) Se on/ Pyhelle Hengelle lahioittanut/ hanginud/ ia walmistanut/ ette hen yxinens caikein edhes Mestarixi ia Autaiaxi asetettu ia annettu on/ ionga ielkin iocaitzen pite henens oendaman/ souittaman ia pitemen.
* Nijn rijtelit Juttat ) Teme Cap. Ei puhu Leiuen eike winan Sacramentist/ waan Hengelisesta sömisest/ se on/ vskosta/ ette Christus totinen Jumala ia totinen Inhiminen/ henen Werens meidhen edhesten vloswodhatti.
* Pahoittaco ) Jos teme teite pahoitta ette mine nyt neite puhun teidhen cansan Maan päle/ quingasta sijtte tapactu/ coska mine Taiuasta hallitzen/ ia ne sanat pääten ia teuten.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21