P. Johannesen Euangelium.

 

XXI Lucu.

 

21:1 Senperest ilmoitti Iesus taas itzens Tyberian Mere' tyken/ Ja hen ilmoitti henens nein.
Sen perästä ilmoitti Jesus taas itsens Tiberian meren tykön/ Ja hän ilmoitti hänens näin.
21:2 Simon Petrus ia Thomas ioca cutzutan Caxoinen/ olit ynne/ ia Nathanael ioca oli Canast Galilean maalda/ ia ne Zebedeusen poiat/ ia caxi mwta hene' Opetuslapsista's.
Simon Petrus ja Thomas joka kutsutaan kaksoinen/ olit ynnä/ ja Nathanael joka oli Kanasta Galilean maalta/ ja ne Zebedeuksen pojat/ ja kaksi muuta hänen opetuslapsistansa.
21:3 Sanoi Simon Petari heille/ Mine menen calahan. Ne sanoit henelle/ Me tulema mös cansas. Nin he vloslexit ia astuit cocta wenhesen/ ia ei he sine öenä miteken saneet.
Sanoi Simon Petari heille/ Mutta menen kalaan. Ne sanoit hänelle/ Me tulemme myös kanssasi. Niin he ulos läksit ja astuit kohta weneeseen/ ja ei he sinä yönä mitäkään saaneet.
21:4 Mutta coska io Homen oli/ seisoi Iesus rannalla. Ei quitenga Opetuslapset tiennet ette se Iesus oli.
Mutta koska jo huomen oli/ seisoi Jesus rannalla. Ei kuitenkaan opetuslapset tienneet että se Jesus oli.
21:5 Sanoi Iesus heille/ Piltit ongo teille miten sötewäte? He wastasit hende/ Ei.
Sanoi Jesus heille/ Piltit onko teillä mitään syötäwätä? He wastasit häntä/ Ei..
21:6 Nin hen sanoi heille/ Laskecat werkona oikiall polen wenecte/ nin te leudhette. Nin he laskit/ ia tuli nin palio caloia ettei he woineet site wete.
Niin hän sanoi heille/ Laskekaat werkkonne oikealle puolen wenettä/ niin te löydätte. Niin he laskit/ ja tuli niin paljon kaloja ettei he woineet sitä wetää.
21:7 Nin sanoi se opetuslapsi iota Iesus racasti Petarille/ HERRA se ombi. Coska Simon Petari sen cwli/ ette se oli HERRa/ wötti hen hamen ymberillens (sille hen oli alasti) ia heitti itzens Meren.
Niin sanoi se opetuslapsi jota Jesus rakasti Petarille/ HERRA se ompi. Koska Simon Petari sen kuuli/ että se oli HERRA/ wyötti hän hameen ympärillensä (sillä hän oli alasti) ja heitti itsensä mereen.
21:8 Mutta ne mwdh Opetuslapset tulit wenehelle/ Sille eiuet he olluet caucan maalda/ wan lehes caxi sata kyneret/ ia wedhit wercoi caloinens.
Mutta ne muut opetuslapset tulit wenheelle/ Sillä eiwät he olleet kaukana maalta/ waan lähes kaksi sataa kyynärät/ ja wedit werkkoja kaloinensa.
21:9 Quin he nyt olit malle astunet/ Neit he Hilet panduna ia calan ninen päle ia Leiuen.
Kuin he nyt olit maalle astuneet/ Näit he hiilet pantuna ja kalan niiden päällä ja leiwän.
21:10 Sanoi IesuS heille/ Tocat tenne niste caloista iotca te nyt saitte.
Sanoi Jesus heille/ Tuokaat tänne niistä kaloista jotka te nyt saitte.
21:11 Simon Petari ylesastui ia weti werkot maalle teunens Swri caloia/ sata wisikymmende ia colmet. Ja waicka he nin monda olit/ ei quitenga werkot rickunet.
Simon Petari ylösastui ja weti werkot maalle täynnänsä suuria kaloja/ sata wiisikymmentä ja kolmet. Ja waikka he niin monta olit/ ei kuitenkaan werkot rikkoontuneet.
21:12 Iesus sanoi heille/ Tulcat rualle. Mutta eikengen Opetuslapsista wskaltanut hende kysye sanodhen/ kucas olet? Sille he tiesit sen oleuan HERRAN
Jesus sanoi heille/ Tulkaat ruualle. Mutta eikenkään opetuslapsista uskaltaneet häntä kysyä sanoen/ kukas olet? Sillä he tiesit sen olewan HERRAN.
21:13 Nin Iesus tuli ia otti Leiuen ia andoi heille. Ja samalmoto mös Calan.
Niin Jesus tuli ja otti leiwän ja antoi heille. Ja samalla muotoa myös kalan.
21:14 Teme ombi nyt se colmas kerta ette Iesus ilmestui henen Opetuslapsillens/ sijtte quin hen ylesnosnut oli coolleista.
Tämä ompi nyt se kolmas kerta että Jesus ilmestyi hänen opetuslapsillensa/ sitten kuin hän ylösnoussut oli kuolleista.
21:15 Coska he ny olit söneet/ sanoi Iesus Simon Petarille. Simon Joannis/ Racastacos minua enämin quin nämet? Hen sanoi henelle. Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle/ Roki minun Caritzoitan.
Koska he nyt olit syöneet/ sanoi Jesus Simon Petarille. Simon Jonannis/ Rakastatkos minua enemmin kuin nämät? Hän sanoi hänelle. Ja Herra/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi hän hänelle/ Ruoki minun karitsoitani.
21:16 Sanoi hen taas henelle iellens/ Simon Joannis/ Racastacos minua? Hen sanoi henelle/ Ja HErra/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi hen henelle Roki minun Lambaitan.
Sanoi hän taas hänelle jällens/ Simon Joannis/ Rakastatkos minua? Hän sanoi hänelle/ Ja Herra/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi hän hänelle Ruoki minun lampaitani.
21:17 Sanoi hen henelle Colmanen kerdhan. Simon Joannis/ Racastacos minua? Petari tuli murehesans/ ette hen colmanen kerdhan henelle sanoi/ Racastacos minua/ ia sanoi henelle/ HErra/ sine caiki tiedhet/ sine tiedhet ette mine Racastan sinua. Sanoi Iesus henelle/ Roki minun Lambaitan.
Sanoi hän hänelle kolmannen kerran. Simon Joannis/ Rakastatkos minua? Petari tuli murheessansa/ että hän kolmannen kerran hänelle sanoi/ Rakastatkos minua/ ja sanoi hänelle/ Herra/ sinä kaikki tiedät/ sinä tiedät että minä rakastan sinua. Sanoi Jesus hänelle/ Ruoki minun lampaitani.
21:18 Totisest totisest sano' Mine sinulle/ Coska sine olit Noori/ nin sine itzes wötit/ ia keuit cuhungas tactolit/ Mutta coskas wanhanet/ nin sine wlosoijenat kädes/ ia toine' sinu' wöttepi/ ia wiepi cuhunga et sine tadho.
Totisesti totisesti sanon minä sinulle/ Koska sinä olit nuori/ niin sinä itsesi wyötit/ ja käwit kuhunkas tahtoilit/ Mutta koskas wanhenet/ niin sinä ulos ojennat kätesi/ ja toinen sinun wyöttääpi/ ja wiepi kuhunka et sinä tahdo.
21:19 Mutta sen hen sanoi/ merkiten mille Colemalla henen piti Jumalata cunnioitzeman.
Mutta sen hän sanoi/ merkiten millä kuolemalla hänen piti Jumalata kunnioitseman.
21:20 Ja quin hen site sanonut oli/ sanoi hen henelle/ Seura minua. Nin Petari kiensijn ymberins/ ia neki sen Opetuslapsen seuraua'/ iota Iesus Racasti/ ioca mös Iesusen Rinnoilla Eectolises maannut oli/ ia oli sanonut/ HERRA/ cuca se on ioca sinun pette?
Ja kuin hän sitä sanonut oli/ sanoi hän hänelle/ Seuraa minua. Niin Petari käänsin ympärinsä/ ja näki sen opetuslapsen seuraawan/ jota Jesus rakasti/ jota myös Jesuksen rinnolla ehtoollisessa maannut oli/ ja oli sanonut/ HERRA/ kuka se on joka sinun pettää?
21:21 Coska sis Petari temen neki/ sanoi hen Iesuselle/ HERRA/ ende sis temen?
Koska siis Petari tämän näki/ sanoi hän Jesukselle/ HERRA/ entä siis tämän?
21:22 Iesus sanoi henelle/ Jos mine tadhoisin/ ette hen pysyis sihenasti quin mine tulen/ mite sinu' sihen tule? Seura sine minua.
Jesus sanoi hänelle/ Jos minä tahtoisin/ että hän pysyisi siihen asti kuin minä tulen/ mitä sinun siihen tulee? Seuraa sinä minua.
21:23 Nin teme puhe wloslexi Weliesten seas/ Ei teme Opetuslapsi coole. Ja ei sanonut Iesus henelle/ Ei hen coole/ Waan ios mine tadhon ette hen pysyis sihenasti ette mine tulen/ mite sinun sihen tule?
Niin tämä puhe ulosläksi weljesten seassa/ Ei tämä opetuslapsi kuole. Ja ei sanonut Jesus hänelle/ Ei hän kuole/ Waan jos minä tahdon että hän pysyisi siihen asti että minä tulen/ mitä sinun siihen tulee?
21:24 Teme on se Opetuslapsi ioca neiste todhista/ ia ombi nämet kirioittanut/ Ja me tiedhem/ ette henen Todhistuxens on tosi.
Tämä on se opetuslapsi joka näistä todistaa/ ja ompi nämät kirjoittanut/ Ja me tiedämme/ että hänen todistuksensa on tosi.
21:25 Ouat mös mo'da mwta/ iotca Iesus teki/ Cutka/ ios ne iocaitzet kirioitetaisin/ em mine lwle/ ette coko Mailma wedhäis ne Kiriat/ iotca pideis Kirioitettaman.
Owat myös monta muuta/ jotka Jesus teki/ Kutka/ jos ne jokaiset kirjoitettaisiin/ en minä luule/ että koko maailmaan wetäisi ne kirjat/ jotka pitäisi kirjoitettaman.


Pyhen Johannesen Euangeliumin Loppu

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21