P. Johannesen Euangelium.

 

XII Lucu.

 

12:1 CWtta sis peiue ennen Päsieist/ tuli Iesus Bethanian/ cussa Lazarus oli coollut/ ionga hen coolluista ylesheräytti.
Kuutta siis päiwää ennen Pääsiäistä/ tuli Jesus Bethaniaan/ kussa Lazarus oli kuollut/ jonka hän kuolleista ylösheräytti.
12:2 Sielle he teit henelle Echtolisen/ ia Martha palueli/ Mutta Lazarus oli yxi nijste/ iotca henen ca'sans atrioitzit.
Siellä he teit hänelle ehtoollisen/ ja Martha palweli/ Mutta Lazarus oli yksi niistä/ jotka hänen kanssansa aterioitsit.
12:3 Nin otti Maria ydhen Marcan Woidhett callist turmelematoind Nardusta/ ia woiteli Iesusen Jalghat/ ia quiuasi hiuxilla's hene' Jalcans. Mutta se Hone teutettin Woitein Haijusta.
Niin otti Maria yhden markan woidet kallista turmelematointa nardusta/ ja woiteli Jesuksen jalat/ ja kuiwasi hiuksillansa hänen jalkansa. Mutta se huone täytettiin woiteen hajusta.
12:4 Nin sanoi sis yxi henen Opetuslapsistans/ Judas Simonin poica Ischariotes/ ioca henen sijtte petti/
Niin sanoi siis yksi hänen opetuslapsistansa/ Judas Simonin poika Ischariotes/ jonka hänen sitten petti/
12:5 Mixei teme Woidhe myyty colmen satan pe'ningin/ ia annettu waiwasten?
Miksei tämä woide myyty kolmeen sataan penninkiin/ ja annettu waiwasten?
12:6 Ei hen site sanonut/ ette hen Waiwaisit totteli/ waan ette hen oli Warghas/ ia henelle oli Cuckaro/ ia ca'noi sen/ quin annetin.
Ei hän sitä sanonut/ että hän waiwaisia totteli/ waan että hän oli waras/ ja hänellä oli kukkaro/ ja kantoi sen/ kuin annettiin.
12:7 Nin sanoi Iesus/ Salli henen olla/ hen ombi sen ketkenyt minun hautamiseni peiuexi/
Niin sanoi Jesus/ Salli hänen olla/ hän ompi sen kätkenyt minun hautaamiseni päiwäksi/
12:8 Sille ette teille ombi aina waiwaset cansan/ waan em mine ole aina teille.
Sillä että teillä ompi aina waiwaiset kanssan/ waan en minä ole aina teillä.
12:9 Nin palio canssa Juttaist ymmersit ette hen sielle oli/ ia tulit sinne/ ei waiwoin Iesusen tedhen/ waan ette he olisit mös Lazarusen nähnet/ ionga hen oli ylesheräyttenyt coolleista.
Niin paljon kansaa juuttaista ymmärsit että hän siellä oli/ ja tulit sinne/ ei waiwoin Jesuksen tähden/ waan että he olisit myös Lazaruksen nähneet/ jonka hän oli ylösheräyttänyt kuolleista.
12:10 Nin ne ylimeiset Papit pidhit neuuo Lazarusta tappaxens.
Niin ne ylimmäiset papit piti neuwo Lazarusta tappaaksensa.
12:11 Sille ette monda Juttaista menit sinne henen tectens/ ia wskoit Iesusen päle.
Sillä että monta juuttaista menit sinne hänen tähtensä/ ja uskoit Jesuksen päälle.
12:12 Toisna peiuen palio Canssa quin Juhlalle tullet olit/ cwlit ette Iesus oli tullut Jerusalemin/
Toisna päiwän paljon kansaa kuin juhlalle tulleet olit/ kuulit että Jesus oli tullut Jerusalemiin/
12:13 otit he Palmun oxi ia menit hende wastan ia hwsit/ Hosianna Hyuestisiugnattu se/ ioca tulepi HERRAN nimeen/ Israelin Kuningas.
otit he palmun oksia ja menit häntä wastaan ja huusit/ Hosianna hywästi siunattu se/ joka tuleepi HERRAN nimeen/ Israelin kuningas.
12:14 Mutta Iesus sai ydhen Asintamma' jstui sen päle/ ninquin kirioitettu ombi/
Mutta Jesus sai yhden aasintamman istui sen päälle/ niinkuin kirjoitettu ompi/
12:15 Ele pelke Syonin tyter/ catzo sinun Kuningas tule/ istudhen Asin warsan päle.
Älä pelkää Sionin tytär/ katso sinun kuningas tulee/ istuen aasin warsan päällä.
12:16 Mutta euet henen Opetuslapsens neite ensist ymmerteneet/ waan sijtequin Iesus oli kircastettu/ silloin he muistit ette nämet olit henest kirioitetut ia ette he neite henelle technet olit.
Mutta eiwät hänen opetuslapsensa näitä ensisti ymmärtäneet/ waan sitten kuin Jesus oli kirkastettu/ silloin he muistit että nämät olit hänestä kirjoitetut ja että he näitä hänelle tehneet olit.
12:17 Se Canssa/ quin oli henen mötens/ coska hen Lazarusen cutzui Haudhast/ ia ylesheräytti henen coolleista/ ylisti sen Töön.
Se kansa/ kuin oli hänen myötänsä/ koska hän Lazaruksen kutsui haudasta/ ja ylösheräytti hänen kuolleista/ ylisti sen työn.
12:18 Senteden mös Canssa meni henen wastans ette he cwlit henen sen Merckin tehneexi.
Sentähden myös kansa meni hänen wastaansa että he kuulit hänen sen merkin tehneeksi.
12:19 Nin sanoit ne Phariseuset keskenens/ Te näet/ ettei te miten toimita/ catzo/ coko Mailma ioxepi henen ielkins.
Niin sanoit ne phariseukset keskenänsä/ Te näette/ ettei te mitään toimita/ katso/ koko maailma juokseepi hänen jälkeensä.
12:20 Olit mös monicadhat Grekit heiste/ iotca olit ylesmennet Juhlana Rucoleman.
Olit myös monikahdat krekit heistä/ jotka olit ylös menneet juhlana rukoilemaan.
12:21 Ne sis menit Philippusen tyge/ ioca oli Bethsaidast Galilean maalda/ ia Rucolit hende sanoden/ HERRA/ me tadhom nähdä Iesusta.
Ne siis menit Philippuksen tykö/ joka oli Bethsaidasta Galilean maalta/ ja rukoilit häntä sanoen/ HERRA/ me tahdomme nähdä Jesusta.
12:22 Philippus tuli ia sanoi sen Andreaselle. Taas Andreas ia Philippus sanoit sen Iesuselle.
Philippus tuli ja sanoi sen Andrealle. Taas Andreas ja Philippus sanoit sen Jesukselle.
12:23 Nin Iesus wastasi heite ia sanoi/ Se aica on tullut/ ette Inhimisen Poica pite kircastettaman.
Niin Jesus wastasi heitä ja sanoi/ Se aika on tullut/ että Ihmisen Poika pitää kirkastettaman.
12:24 Totisest totisest sanon mine teille/ Ellei Nisun iyue mahan heitetty/ coole/ nin se iepi yxinens. Waan ios hen coole/ nin hen palio Hedhelme canda.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ellei nisun jywä maahan heitetty/ kuole/ niin se jääpi yksinänsä. Waan jos hän kuolee/ niin hän paljon hedelmää kantaa.
12:25 Joca Hengens Racasta/ he' sen cadhottapi. Ja ioca Hengens wihapi tesse Mailmas/ hen sen ketkepi ijancaikisen Elemen.
Joka henkeensä rakastaa/ hän sen kadottaapi. Ja joka henkeensä wihaapi tässä maailmassa/ hän sen kätkeepi iankaikkiseen elämään.
12:26 Joca minua paluele se seuratkan minua/ Ja cussa mine olen/ sielle pite mös minun Paluelian oleman. Ja ioca minua paluelepi/ site minun Isen pite cunnioitzeman.
Joka minua palwelee se seuratkaan minua/ Ja kussa minä olen/ siellä pitää myös minun palwelijani oleman. Ja joka minua palwleepi/ sitä minun Isän pitää kunnioitseman.
12:27 Nyt ombi minun Sielun murehisans. Ja mite minun pite sanoman? Ise auta minua teste hetkeste. Quitengin mine ole' senteden tullut tehen hetkeen. Ise kirkasta sinun Nimes.
Nyt ompi minun sielun murheessansa. Ja mitä minun pitää sanoman? Isä auta minua tästä hetkestä. Kuitenkin minä olen sentähden tullut tähän hetkeen. Isä kirkasta sinun nimesi.
12:28 Nin tuli äni Taiuast/ ia sanoi/ Mine olen sen kircastanut/ ia tadon wiele nyt kircasta.
Niin tuli ääni taiwaasta/ ja sanoi/ Minä olen sen kirkastanut/ ja tahdon wielä nyt kirkastaa.
12:29 Nin sanoi se Canssa/ quin lesse seisoi ia cwli/ Pitkenen paucku. Ne mwdh sanoit/ Engeli hende puhutteli.
Niin sanoi se kansa/ kuin läsnä seisoi ja kuuli/ Pitkäinen paukkui. Ne muut sanoit/ Enkeli häntä puhutteli.
12:30 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei teme äni tullut minun tecteni/ waan teiden tedhen.
Jesus wastasi/ ja sanoi/ Ei tämä ääni tullut minun tähteni/ waan teidän tähdeni.
12:31 Nyt Domio kieupi temen Mailman ylitze. Nyt temen Mailman Pämies pite wlosheitettemen/
Nyt tuomio käypi tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman päämies pitää ulos heitettämän/
12:32 Ja ios mine maasta ylesnostetan/ nin mine wedhän caiki minun tykeni.
Ja jos minä maasta ylös nostetaan/ niin minä wedän kaikki minun tyköni.
12:33 Mutta sen hen sanoi merckiten mille coolemalla henen piti cooleman.
Mutta sen hän sanoi merkiten millä kuolemalla hänen pitää kuoleman.
12:34 Nin Ca'ssa wastasi hende/ Me olema Laista cwlleet/ ette Christus ijancaikisesta pysy/ ia quinga sis sine sanot/ Se Inhimisen Poica pite ylesnostettaman? Cuca se Inhimisen Poica on?
Niin kansa wastasi häntä/ Me olemme laista kuulleet/ että Kristus iankaikkisesti pysyy/ ja kuinka siis sinä sanot/ Se Ihmisen Poika pitää ylös nostettaman? Kuka se Ihmisen Poika on?
12:35 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele wehe' aica Walkeus ombi teiden cansan/ Waeltacat nincauuan quin teille Walkeus on/ ettei Pimeys teite käsiteisi.
Niin sanoi Jesus heille/ Wielä wähän aikaa walkeus ompi teidän kanssan/ Waeltakaa niin kauan kuin teillä walkeus on/ ettei pimeys teitä käsittäisi.
12:36 Joca pimies waelda/ ei hen tiedhe cuhunga hen mene. Wskocat Walkeuden päle/ nincauuan quin walkeus teille onopi/ Senpäle/ ette te madhaisit olla walkeuden Lapset.
Joka pimeäs waeltaa/ ei hän tiedä kuhunka hän mene. Uskokaat walkeuden päälle/ niin kauan kuin walkeus teillä ompi/ Sen päälle/ että te mahtaisit olla walkeuden lapset.
12:37 Neite puhui Iesus ia poismeni/ ia lymyi heiden edestens.
Näitä puhui Jesus ja pois meni/ ja lymysi heidän edestänsä.
12:38 Ja waicka hen teki nin monda Mercki heiden edesens/ eiuet he quitenga wskoneet henen pälens/
Ja waikka hän teki niin monta merkkiä heidän edessänsä/ eiwät he kuitenkaan uskoneet hänen päällensä/
12:39 Ette se Puhe pideis teutettemen/ ionga Esaias Propheta sanoi/ HERra Cuca vskoi meidhe' sarnan/ ia kelle o'bi HERran Käsiwarsi ilmoitettu?
Että se puhe pitäisi täytettämän/ jonka Esaias propheta sanoi/ Herra kuka uskoo meidän saarnan/ ja kelle ompi Herran käsiwarsi ilmoitettu?
12:40 Senteden eiuet he tainet vsko/ Sille ette Esaias o'bi taas sanonut. Hen o'bi szoaissut heiden Silmense/ ia heiden Sydhemens padhuttanut/ ettei heiden pide näkemen Silmillens/ eikä Sydhemellens ymmertemen/ ia heitens palauttaman/ ia mine heite para'naisin.
Sen tähden eiwät he tainneet uskoa/ Sillä että Esaias ompi taas sanonut. Hän ompi sokaissut heidän silmänsä/ ja heidän sydämens paaduttanut/ ettei heidän pidä näkemään silmilläns/ eikä sydämellänsä ymmärtämään/ ja heitäns palauttamaan/ ja minä heitä parantaisin.
12:41 Nämet sanoi Esaias/ coska hen näki henen Cunnians/ ia puhui henest.
Nämät sanoi Esaias/ koska hän näki hänen kunniansa/ ja puhui hänestä.
12:42 Quitengin monda mös nijste Ylimeisist vskoit henen pälens/ waan ninen Phariseusten tedhe' eiuet he site tunnustaneet/ ettei he olisi Pannan culutetudh.
Kuitenkin monta myös niistä ylimmäisistä uskoit hänen päällensä/ waan niiden phariseusten tähden eiwät he sitä tunnustaneet/ ettei he olisi pannaan kuulutetut.
12:43 Sille he Racastit enämin Inhimisten Cunniata/ quin Jumalan Cunniata.
Sillä he rakastit enemmin ihmisten kunniaa/ kuin Jumalan kunniaa.
12:44 Mutta Iesus Hwsi ia sanoi/ Joca Usko minun päleni/ ei se Usko minun päleni/ waan sen päle/ ioca minun lehetti.
Mutta Jesus huusi ja sanoi/ Joka uskoo minin päälleni/ ei se usko minun päälleni/ waan sen päälle/ joka minun lähetti.
12:45 Ja ioca minun näke/ hen näke sen/ ioca minun lehetti.
Ja joka minun näkee/ hän näkee sen/ joka minun lähetti.
12:46 Mine tulin Mailmaan ydhexi Walkeudhexi/ ette Jocainen quin Minun päleni Usko/ ei pide Pimeis oleman.
Minä tulin maailmaan yhdeksi walkeudeksi/ että jokainen kuin minun päälleni uskoo/ ei pidä pimeässä olemaan.
12:47 Ja ioca minun Sanani cwle/ ia ei vsko/ em mine hende Domitze/ Sille etten mine tullut Mailma Domitzeman/ waan mailma wapactama'.
Ja joka minun sanaani kuulee/ ja ei usko/ en minä häntä tuomitse/ Sillä etten minä tullut maailmaa tuomitsemaan/ waan maailmaa wapahtaman.
12:48 Joca minun ylencatzo/ ia ei ota minu' Sanoiani/ henelle ombi se ioca henen Domitze. Se puhe ionga mine puhuin/ pite henen Domitzeman Vimeiszne peiuen.
Joka minun ylen katsoo/ ja ei ota minun sanojani/ hänellä ompi se joka hänen tuomitsee. Se puhe jonka minä puhuin/ pitää hänen tuomitseman wiimeisenä päiwänä.
12:49 Sille ettei mine ole itzesteni puhunut/ waan Ise ioca minun lehetti/ se on minulle keskyn andanut/ mite minun tekemen ia puhuman pite.
Sillä ettei minä ole itsestäni puhunut/ Waan Isä joka minun lähetti/ se on minulle käskyn antanut/ mitä minun tekemän ja puhuman pitää.
12:50 Ja mine tiedhen/ Ette henen Keskyns ombi ijancaikinen Eleme. Senteden mite mine puhun/ sen mine puhun/ nin quin Ise ombi minulle sanonut.
Ja minä tiedän/ Että hänen käskynsä ompi iankaikkinen elämä. Sentähden mitä minä puhun/ sen minä puhun/ niinkuin Isä ompi minulle sanonut.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21