P. Johannesen Euangelium.

 

XIII Lucu.

 

14:1 MUtta ennen Päsieis Juhla/ quin Iesus tiesi ette henen hetkens tullut oli/ ette henen piti teste Mailmast menemen Isen tyge/ Coska hen oli Racastanut ne omans iotca Mailmas olit/ nin hen Racasti heite haman loppun asti.
Mutta ennen Pääsiäisjuhlaa/ kuin Jesus tiesi että hänen hetkensä tullut oli/ että hänen piti tästä maailmasta menemän Isän tykö/ Koska hän oli rakastanut ne omansa jotka maailmassa olit/ niin hän rakasti heitä hamaan loppuun asti.
14:2 Ja Ectolisen ielken/ Coska io Perkele oli Judan Simonin Ischariothin Sydhemen siselle lyckenyt/ ette henen piti hende pettemen/
Ja ehtoollisen jälkeen/ Koska jo perkele oli Judan Simonin Ischariotin sydämen sisälle lykännyt/ että hänen piti häntä pettämän/
14:3 Tiesi Iesus/ ette henelle Ise oli caiki käsijn andanut/ ia ette hen oli Jumalast wloslechtenyt/ Ja Jumalan tyge menemen/
Tiesi Jesus/ että hänelle Isä oli kaikki käsiin antanut/ ja että hän oli Jumalasta ulos lähtenyt/ Ja Jumalan tykö menemän/
14:4 Nousi hen yles Eectoliseld/ rijsui Waatteins/ ia otti Esilinan/ ia wötti henens.
Nousi hän ylös ehtoollisesta/ riisui waatteensa/ ja otti esiliinan/ ja wyötti hänensä.
14:5 Sijtte hen pani Wettä Waskimalian/ Rupesi pesemen Opetuslastens Jalcoija/ ia quiuasi ne sille Esilinalla/ iolla hen oli wötetty.
Sitten hän pani wettä waskimaljaan/ Rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja/ ja kuiwasi ne sillä esiliinalla/ jolla hän oli wyötetty.
14:6 Nin hen tuli sis Simon Petarin tyge/ ia sanoi henelle Petari/ HERRA/ Sinekö minun Jalkani peset?
Niin hän tuli siis Simon Petarin tykö/ ja sanoi hänelle Petari/ HERRA/ Sinäkö minun jalkani peset?
14:7 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Mite mine teen/ etze site nyt tiedhe/ mutta testedes sine saadh sen tiete.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Mitä minä teen/ et sinä sitä nyt tiedä/ mutta tästedes sinä saat sen tietää.
14:8 Nin sanoi Petari henelle/ Ei ikenens sine pese minun Jalcoiani. Wastasi hende Iesus/ Ellei mine sinua pese/ nin ei ole sinulla osa minun cansani.
Niin sanoi Petari hänelle/ Ei ikänänsä sinä pese minun jalkojani. Wastasi häntä Jesus/ Ellei minä sinua pese/ niin ei ole sinulla osaa minun kanssani.
14:9 Sanoi henelle Simon Petari/ HERRA/ ei waiwoin minun Jalcoiani/ mutta mös Kädhet ia päen.
Sanoi hänelle Simon Petari/ HERRA/ ei waiwoin minun jalkojani/ mutta myös kädet ja pään.
14:10 Sanoi Iesus henelle/ Joca pesty/ on ei se taruitze/ paitzi ette Jalghat pesten/ waan hen ombi cokonans puhdas.
Sanoi Jesus hänelle/ Joka pesty/ on ei se tarwitse/ paitsi että jalat pesten/ waan hän ompi kokonansa puhdas.
14:11 Ja te oletta puchtat/ ei quitengan caiki. Sille hen tiesi kylle Petteijens/ senteden hen sanoi ette ole te caiki puchtat.
ja te olette puhtaat/ ei kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kyllä pettäjänsä/ sentähden hän sanoi ette ole te kaikki puhtaat.
14:12 Sittequin hen pesnyt oli heiden Jalgans/ Otti hen wattens/ ia istui iellens/ ia sanoi taas heille/ Tiedhettekö mite mine teille tehnyt olen?
Sittenkuin hän pessyt oli heidän jalkansa/ Otti hän waatteensa/ ja istui jällens/ ja sanoi taas heille/ Tiedättekö mitä minä teille tehnyt olen?
14:13 Te cutzuta minun Mestarixi ia Herraxi/ ia te sanotta oikein/ Sille ette mine olengi.
Te kutsutte minun Mestariksi ja Herraksi/ ja te sanotte oikein/ Sillä että minä olenkin.
14:14 Jos Mine nyt/ ioca olen teiden HERRAN ia Mestarin/ olen teille Jalgat pesnyt/ Nin mös teiden pite keskenen toinen toisens Jalgat pesemen/
Jos minä nyt/ joka olen teidän HERRAN ja Mestarin/ olen teille jalat pessyt/ Niin myös teidän pitää keskenän toinen toisensa jalat pesemän/
14:15 Sille mine annoin teille Esikuuan/ ette te nin teettä/ quin mineki teille tein.
Sillä minä annoin teille esikuwan/ että te niin teette/ kuin minäkin teille tein.
14:16 Totisest toitisest sano' mine teille/ ei ole Paluelia swrembi henen Herransa eikä Lehetossana swrembi/ quin se/ ioca sen lehetti.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ ei ole palwelija suurempi hänen herraansa ja lähetyssana suurempi/ kuin se/ joka sen lähetti.
14:17 Jos te neite tiedette/ autuat te oletta/ ios te nijte teette. Em mine caikista teiste puhu/ mine tiede' iotca mine wloswalitzin.
Jos te näitä tiedätte/ autuaat te olette/ jos te niitä teette. En minä kaikista teistä puhu/ minä tiedän jotka minä ulos walitsin.
14:18 Mutta ette Ramattu pite teutetteme'/ Joca söpi Leipe minu' ca'sani/ he' tallasi minun Jalgallans.
Mutta että Raamattu pitää täytettämän/ Joka syöpi leipää minun kanssani/ hän tallasi minun jalallansa.
14:19 Nyt mine sanon teille/ ennenquin se tapacttu/ ette quin se tapactanut on/ pite teiden wskoman/ ette Mine se olen.
Nyt minä sanon teille/ ennenkuin se tapahtui/ että kuin se tapahtunut on/ pitää teidän uskoman/ että minä se olen.
14:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca coria kenen ikenens mine leheten/ se minun coria/ Mutta ioca minun coria/ hen coria sen/ ioca minun lehetti.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka korjaa kenen ikänänsä minä lähetän/ se minun korjaa/ Mutta joka minun korjaa/ hän korjaa sen/ joka minun lähetti.
14:21 Coska Iesus nemet oli sanonut/ cauhistui hen Henges/ ia todhisti/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette yxi teiste ombi minun petteue.
Koska Jesus nämät oli sanonut/ kauhistui hän hengessä/ ja todisti/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että yksi teistä ompi minun pettäwä.
14:22 Nin catzelit sis Opetuslapset toinen toisens päle/ Ja epelit keste hen sanoi.
Niin katselit siis opetuslapsesta toinen toisensa päälle/ Ja epäilit kenestä hän sanoi.
14:23 Ja nin oli yxi Iesusen Opetuslapsist/ ioca atrioitzi henen helmasans/ iota Iesus Racasti.
Ja niin oli yksi Jesuksen opetuslapsist/ joka aterioitsi hänen helmassansa/ jota Jesus rakasti.
14:24 Henelle sis Simon Petari wijttasi/ ette henen piti kysymen cuca se oli iosta hen puhui.
Hänelle siis Simon Petari wiittasi/ että hänen piti kysymän kuka se oli josta hän puhui.
14:25 Coska he' nyt macasi Iesusen Rinnalla/ sanoi hen henelle/ HERRA/ cuca se ombi?
Koska hän nyt makasi Jesuksen rinnalla/ sanoi hän heille/ HERRA/ kuka se ompi?
14:26 Iesus wastasi/ Se ombi iolle mine sen castetun Palan cocotan. Ja quin hen oli castanut Leiuen/ annoi hen sen Judan Simonin Ischariothin.
Jesus wastasi/ Se ompi jolle minä sen kastetun palan kokotan/ Ja kuin hän oli kastanut leiwän/ antoi hän sen Judan Simonin Ischariothin.
14:27 Ja sen Palan ielken meni Perkele henen sisellens.
Ja sen palan jälkeen meni perkele hänen sisällensä.
14:28 Nin sanoi Jes9 henelle/ Mites teet/ tee sen pikemin. Mutta ei yxike' nijste/ iotca arioitzit/ ymmertenyt/ mihinge he' site sanoi
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mitäs teit/ tee sen pikemmin. Mutta ei yksikään niistä/ jotka aterioitsit/ ymmärtänyt/ mihinkä hän sitä sanoi.
14:29 Mwtomat lwlit/ sille ette Judasella oli Cuckaro/ ette Iesus oli sanonut henelle/ Osta mite taruitan Juhla peiuen waraxi/ eli ios henen piti iotakin waiwasten andaman/
Muutamat luulit/ sillä että Judaksella oli kukkaro/ että Jesus oli sanonut hänelle/ Osta mitä tarwitaan juhlapäiwän waraksi/ eli jos hänen piti jotakin waiwasten antamaan/
14:30 Coska hen sis sen Palan ottanut oli/ meni hen cocta wlos/ Ja Öö oli.
Koska hän siis sen palan ottanut oli/ meni hän kohta ulos/ Ja yö oli.
14:31 Coska nyt Judas oli wlosme'nyt/ sanoi Iesus/ Nyt Inhimisen Poica ombi kircastettu/ ia Jumala ombi kircastettu henen cauttans/
Koska nyt Judas oli ulos mennyt/ sanoi Jesus/ Nyt Ihmisen Poika ompi kirkastettu/ ja Jumala ompi kirkastettu hänen kauttansa/
14:32 Jos nyt Jumala ombi kircastettu henen cauttans/ Nin pite mös Jumalan hende kircastaman itzesens/ ia pian kircastapi henen.
Jos nyt Jumala ompi kirkastettu hänen kauttansa/ Niin pitää myös Jumalan häntä kirkastaman itsessänsä/ ja pian kirkastaapi hänen.
14:33 Rackat Lapsucaiset/ Mine olen wiele yrielde teiden tykenen/ Te oletta minua etzinet/ Ja ninquin mine sanoin Juttaille/ Ette te woi sinne tulla cuhunga mine menen/
Rakkaat lapsukaiset/ Minä olen wielä yrjältä teidän tykönän/ Te olette minua etsineet/ Ja niinkuin minä sanoi juuttaille/ Ette te woi sinne tulla kuhunka minä menen/
14:34 Nin sano' mine nyt teille. Wdhe' * käskyn anna' mine teille/ ette te Racastatta keskenen/ ninquin mine teite Racastin/
Niin sanon minä nyt teille. Uuden käskyn annan minä teille/ että te rakastatte keskenään/ niinkuin minä teitä rakastin/
14:35 Senpäle/ ette te Racastat mös teite keskenen. Sijte iocainen tundepi/ ette te oletta minun Opetuslapseni/ ios te pidhette ychteitzen Rackauden keskenen.
Sen päälle/ että te rakastat myös teitä keskenään. Siitä jokainen tunteepi/ että te olette minun opetuslapseni/ jos te pidätte yhteisen rakkauden keskenään.
14:36 Nin sanoi Simon Petari henelle/ HERRA/ cuhu'gas menet? Wastasi Iesus hende/ Cuhunga mine menen/ ettes woi minua nyt sewrata/ Mutta testedes sine noudhatat.
Niin sanoi Simon Petari hänelle/ HERRA/ kuhunkas menet? Wastasi Jesus häntä/ Kuhunka minä menen/ ettes woi minua nyt seurata/ Mutta tästedes sinä noudatat.
14:37 Sanoi Petari henelle/ HERRA/ mixei mine nyt woi sinua noudhatta? Mine panen Hengeni sinun edestes.
Sanoi Petari hänelle/ HERRA/ miksei minä nyt woi sinua noudattaa? Minä panen henkeni sinun edestäsi.
14:38 Iesus wastasi hende/ Panecos Henges minun edesteni? Totisest totisest sanon mine sinulle/ Ei swinga Cuckoi ennen laula/ quin sine olet colmast minun kieldenyt.
Jesus wastasi häntä/ Panetkos henkesi minun edestäni? Totisesti totisesti sanon minä sinulle/ Ei suinkaan kukko ennen laula/ kuin sinä olet kolmesti minun kieltänyt.

 

 

* Wdhen Käskyn ) Eipe mine tadho teite raskautta monella Lain Keskylle/ ninquin Moses teki Wanhas Testamentis/ Waan teme pite oleman caiki Keskyt tesse Wdhes Testamentis/ ette te racastatte teite keskenen.
Sentedhen ombi se yxi Wsi/ ia sen Wdhen Testamentin Kesky/ caikesta sijte Wanhasta poiseroitettu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21