P. Johannesen Euangelium.

 

XVIII Lucu.

 

18:1 COska Iesus nemet oli sanonut/ wlosmeni hen Opetuslastens cansa ylitze sen Oijan Cedron/ Sielle oli Yrttitarha sen siselle he' meni/ ia hene' Opetuslapsens.
Koska Jesus nämät oli sanonut/ ulos meni hän opetuslastensa kanssa ylitse sen ojan Kedron/ Siellä oli yrttitarha sen sisälle hän meni/ ja hänen opetuslapsensa.
18:2 Mutta Judas/ ioca henen petti/ tiesi mös sen Paican/ Sille Iesus tuli wsein sinne Opetuslastens cansa.
Mutta Judas/ joka hänen petti/ tiesi myös sen paikan/ Sillä Jesus tuli usein sinne opetuslastensa kanssa..
18:3 Coska nyt Judas oli ottanut cansans Jouckon/ ia ylimeisten Pappeden/ ia Phariseusten Palueliat/ tuli hen sinne Tulisoittoin/ Lychtyde'/ ia Otain cansa.
Koska nyt Judas oli ottanut kanssansa joukon/ ja ylimmäisten pappien/ ja phariseusten palwelijat/ tuli hän sinne tulisoihtujen/ lyhtyjen/ ja otain (sota-aseiden 1642) kanssa.
18:4 Quin nyt Iesus tiesi caiki/ mite henen cochtans tuleman piti/ nin hen edeskeui/ ia sanoi heille. Ketä te etzitte? He wastasit hende/ Iesusta Nazarenust.
Kuin nyt Jesus tiesi kaikki/ mitä hänen kohtaansa tuleman piti/ niin hän edeskäwi/ ja sanoi heille. Ketä te etsitte? He wastasit häntä/ Jesusta Nazarenusta.
18:5 Iesus sanoi heille/ Mine olen. Mutta Judas ioca henen petti/ seisoi mös heiden cansans.
Jesus sanoi heille/ Minä olen. Mutta Judas joka hänen petti/ seisoi myös heidän kanssansa.
18:6 Quin nyt Iesus sanoi heille/ Mine olen. Astuit he tacaperin/ ia langesit mahan.
Kuin nyt Jesus sanoi heille/ Minä olen. Astuit he takaperin/ ja lankesit maahan.
18:7 Nin hen taas kysyi heille. Ketä te etzitte? Mutta ne sanoit/ Iesusta Nazarenust.
Niin hän taas kysyi heiltä/ Ketä te etsitte? Mutta he sanoit/ Jesusta Nazarenusta.
18:8 Iesus wastasi/ Mine sanoin teille ette Mine olen/ Jos te sis minua kysytte/ sallicat nemet menemeen/
Jesus wastasi/ Minä sanoin teille/ että minä olen/ Jos te siis minua kysytte/ sallikaat nämät menemään/
18:9 Senpäle ette se Puhe teuteteisin/ quin hen sanonut oli/ Em mine ychte nijste cadhottanut/ iotcas minun annoit.
Sen päälle että se puhe täytettäisiin/ kuin hän sanonut oli/ En minä yhtään niistä kadottanut/ jotkas minun annoit.
18:10 Nin Simon Petarilla oli Miecka/ weti hen sen wlos/ ia löij Ylimeisen Papin Paluelia/ ia poishackais henen Oikean Coruans. Ja sen Paluelian Nimi oli Malchus.
Niin Simon Petarilla oli miekka/ weti hän sen ulos/ ja löi ylimmäisen papin palwelijaa/ ja pois hakkasi hänen oikean korwansa. Ja sen palwelijan nimi oli Malchus.
18:11 Nin sanoi Iesus Petarille/ Piste sinun Mieckas tuppeen/ eikö minun pide iooman site Calki/ quin Ise minun andoi?
Niin sanoi Jesus Petarille/ Pistä sinun miekkasi tuppeen/ eikö minun pidä juoman sitä kalkkia/ kuin Isä minun antoi?
18:12 Mutta se Joucko/ ia se Ylimeinen Pämies/ ia Judasten Palueliat kijniotit Iesusen/ ia sidhoit henen/
Mutta se joukko/ ja se ylimmäinen päämies/ ja Judasten palwelijat kiinni otit Jesuksen/ ja sidoit hänen/
18:13 ia poisweit henen ensin Hannasen tyge (ioca oli Caiphasen Appi) ia oli sen Wotinen Ylimeine' Pappi.
ja pois weit hänen ensin Hannaksen tykö (joka oli Kaiphasen appi) ja oli sen wuotinen ylimmäinen pappi.
18:14 Ja se Caiphas oli se/ ioca neuuon oli andanut Juttaille/ Ette tarpelinen olis ydhen Inhimisen coolla Canssan edeste.
Ja se Kaiphas oli se/ joka neuwon oli antanut juuttaille/ Että tarpeellinen olisi yhden ihmisen kuolla.
18:15 Ja seurasi Simon Petari Iesusta/ ia yxi toinen Opetuslapsi/ Se sama Opetuslapsi oli ylimeisen Papin tuttaua/ ia sisellemeni Iesusen cansa/ sen ylimeisen Papin Salijn. Mutta Petari seisoi wlcona Ouen edes.
Ja seurasi Simon Petari Jesusta/ ja yksi toinen opetuslapsi/ Se sama opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttawa/ ja sisälle meni Jesuksen kanssa/ sen ylimmäisen papin saliin. Mutta Petari seisoi ulkona owen edessä.
18:16 Nin se toinen Opetuslapsi/ ioca Ylimeisen Papin tuttaua oli wlosmeni/ Ja puhui Ouen wartialle/ ia siselletoi Petarin.
Niin se toinen opetuslapsi/ joka ylimmäisen papin tuttawa oli ulos meni/ Ja puhui owenwartijalle/ ja sisälle toi Petarin.
18:17 Nin sanoi se ouenuartia pica Petarille/ Etkö sine mös ole teme' Miehe' Opetuslapsista? Hen sanoi/ En ole.
Niin sanoi se owenwartija piika Petarille/ Etkö sinä myös ole tämän miehen opetuslapsista? Hän sanoi/ En ole.
18:18 Mutta Trengit ia Palueliat/ iotca olit hijliste Tulen tehnet (sille ette Wilu oli) seisoit/ ia Lämmittelit itzens.
Mutta rengit ja palwelijat/ jotka olit hiilistä tulen tehneet (sillä että wilu oli) seisoit/ ja lämmittelit itseensä.
18:19 Seisoi mös Petari Heiden cansans/ ia Lämmitteli itzens.
Seisoi myös Petari heidän kanssansa/ ja lämmitteli itseensä.
18:20 Nin se Ylimeine' Pappi Kysyi Iesuselle henen Opetuslapsistans/ ia henen Opetuxestans. Iesus wastasi hende/ Mine olen iulki puhunut mailman edes/ Mine olen aina opettanut Sinagogas/ ia Templis cuhunga caiki Juttat cokondeuat/ Ja em mine mite puhunut sala.
Niin se ylimmäinen pappi kysyi Jesukselta hänen opetuslapsistansa/ ja hänen opetuksistansa. Jesus wastasi häntä/ Minä olen julki puhunut maailman edessä/ Minä olen aina opettanut synagogassa/ ja tempis kuhunka kaikki juuttaat kokoontuwat/ Ja en minä mitään puhunut salaa.
18:21 Mites minulle kysyt? Kysy nijlle iotca cwlit mite mine olen heille puhunut. Catzo/ ne tieteuet mite mine olen sanonut.
Mitäs minultä kysyt? Kysy niiltä jotka kuulit mitä minä olen heille puhunut. Katso/ ne tietäwät mitä minä olen sanonut.
18:22 Ja quin hen nemet puhui Nin yxi nijste Paluelist iotca lesseseisoit/ annoi Iesusen Coruapwstin ia sanoi/ Nijngö sinun pite wastama' Ylimeiste Pappi?
Ja kuin hän nämät puhui. Niin yksi niistä palwelijoista jotka läsnä seisoit/ antoi Jesuksen korwapuustin ja sanoi/ Niinko sinun pitää wastaaman ylimmäisten pappi?
18:23 Iesus wastasi/ Jos mine pahasti puhuin/ nin tunnusta se Pahaxi. Mutta ios mine oikein puhuin/ mixis minua löödh?
Jesus wastasi/ Jos minä pahasti puhuin/ niin tunnusta se pahaksi. Mutta jos minä oikein puhuin/ miksis minua lyöt?
18:24 Ja Hannas lehetti henen sidhottuna sen Ylimeisen Papin Caiphaxen tyge.
Ja Hannas lähetti hänen sidottuna sen ylimmäisen papin Kaiphaksen tykö.
18:25 Mutta Simon Petari seisoi/ ia lämmitteli itzens. Nin sanoit he henelle/ Etkö sine mös ole henen Opetuslapsistans? Hen Kielsi ia sanoi/ En ole.
Mutta Simon Petari seisoi/ ja lämmitteli itseensä. Niin sanoit he hänelle/ Etkö sinä myös ole hänen opetuslapsistansa? Hän kielsi ja sanoi/ En ole.
18:26 Sanoi henelle yxi Ylimeisen Papin Paluelijst/ sen Lango ionga Coruan Petari poishackas/ Engö mine nehnyt sinua hene' cansans Yrttitarhas?
Sanoi hänelle yksi ylimmäisen papin palwelijoista/ sen lanko jonka korwan Petari pois hakkasi/ Enkö minä nähnyt sinua hänen kanssansa yrttitarhassa?
18:27 Taas Petari kielsi/ Ja cocto lauloi Cuckoi.
Taas Petari kielsi/ Ja kohta lauloi kukko.
18:28 Nin he weit Iesusen Caiphasen tygö Radztupan. Mutta se oli amulla/ Ja ei he mennyet Radztupan/ ettei heiden pitenyt saastuman/ Waan ette he madhaisit södhe Päsieis Lambaan/
Niin he weit Jesuksen Kaiphasen tykö raastupaan. Mutta se oli aamulla/ Ja ei he menneet raastupaan/ ettei heidän pitänyt saastuman/ Waan että he mahtaisit syödä Pääsiäislampaan/
18:29 Nin Pilatus wloslexi heiden tygens ia sanoi/ Mite Cannet te edestoot teme' Miehen wastan?
Niin Pilatus ulos läksi heidän tykönsä ja sanoi/ MItä kannetta te edestuotte tämän mihen wastaan?
18:30 Wastasit he/ ia sanoit henelle/ Ellei hen olis Pahointekie/ emme me olis hende andanut sinun Haltuus.
Wastasit he/ ja sanoit hänelle/ Ellei hän olis pahantekijä/ emme me olisi häntä antaneet sinun haltuusi.
18:31 Nin sanoi Pilatus heille/ Nin ottaca te hende/ ia Domitka hende teiden Lain ielkin/
Niin sanoi Pilatus heille/ Niin ottakaa te häntä/ ja tuomitkaa häntä teidän lain jälkeen/
18:32 Nin sanoit Juttat henelle/ Ei meiden tule ketäken tappa/ Senpäle/ ette Iesusen Puhe piti teutettemen/ ionga he' sanoi/ merkiten/ mille colemalla henen piti coleman.
Niin sanoit juuttaat hänelle/ Ei meidän tule ketäkään tappaa/ Senpäälle/ että Jesuksen puhe piti täytettämän/ jonka hän sanoi/ merkiten/ millä kuolemallla hänen piti kuoleman.
18:33 Nin Pilatus taas sisellemeni Radztupan/ ia cutzui Iesusen ia sanoi henelle/ Oleko sine se Judasten Kuningas?
Niin Pilatus taas sisälle meni raastupaan/ ja kutsui Jesuksen ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se judasten kuningas?
18:34 Iesus wastasi/ Sanotko sine sen itzestes/ Eli ouatko mwdh sen sinulle sanoneet minusta?
Jesus wastasi/ Sanotko sinä sen itsestäsi/ Eli owatko muut sen sinulle sanoneet minusta?
18:35 Pilatus wastasi. Ollenco mine Judeus? Sinun Canssas/ ia Ylimeiset Papit. Ylenannoit sinun minulle/ Mites tehnyt olet?
Pilatus wastasi. Olenko mina judeus? Sinun kansasi/ ja ylimmäiset papit. Ylenantoi sinun minulle/ Mitäs tehnyt olet?
18:36 Iesus wastasi/ Minun Waldakundan ei ole teste mailmast. Jos minun Waldakundan olis teste mailmast/ nin minun Palueliani tosin sen wooxi sotisit etten mine Juttaille ylenannetaisi. Mutta nyt ei ole minun Waldakundan tälde/
Jesus wastasi/ Minun waltakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos minun waltakuntani olisi tästä maailmasta/ niin minun palwelijani tosin sen wuorksi sotisit etten minä juuttaille ylen annettaisi. Mutta nyt ei ole minun waltakuntan täältä/
18:37 Nin sanoi Pilatus henelle/ Sis sine olet Kuningas? Iesus wastasi/ Sine sen sanot/ Ette mine olen Kuningas. Sitewarten mine olen syndynyt/ ia mailman sitewarte' tullut/ ette minun pite Totudhen tunnustaman. Jocainen quin ombi Totudhesta/ hen cwle minun äneni.
Niin sanoi Pilatus hänelle/ Siis sinä olet kuningas? Jesus wastasi/ Sinä sen sanot/ että minä olen kuningas. Sitä warten minä olen syntynyt/ ja maailmaan sitä warten tullut/ että minun pitää totuuden tunnustaman. Jokainen kuin ompi totuudesta/ hän kuulee minun ääneni.
18:38 Pilatus sanoi henelle/ Mike ombi Totuus? Ja quin hen sen sanonut oli/ meni hen taas Judasten tyge/ ia sanoi heille/ Em mine leudhe ychten Syte henen cansans/
Pilatus sanoi hänelle/ Mikä ompi totuus? Ja kuin hän sen sanonut oli/ meni hän taas judasten tykö/ ja sanoi heille/ En minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa/
18:39 Mutta teille o'bi tapa/ Ette minun pite pästeme' ydhen teille Päsieisznä/ Ettekö te sis tadho/ ette mine pästen teille Judasten Kuningan?
Mutta teillä ompi tapa/ Että minun pitää päästämän yhden teille Pääsiäisenä/ Etteko te siis tahdo/ että minä päästän teille judasten kuninkaan?
18:40 Taas he caiki hwsit ia sanoit/ Ei site/ waan Barrabam/ Mutta Barrabas oli yxi Röueri.
Taas he kaikki huusit ja sanoit/ Ei sitä/ waan Barraban/ Mutta Barrabas oli yksi ryöwäri.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21