P. Johannesen Euangelium.

 

XX Lucu.

 

20:1 Mutta ychten Sabbathin peiuen/ tuli Maria Magdalena warhan/ coska wiele pimie oli/ Haudhalle/ ia neki Kiuen poisotetu' haudhalda.
Mutta yhtenä Sabbathin päiwän/ tuli Maria Magdalene warhain/ koska wielä pimeä oli/ haudalle/ ja näki kiwen pois otettu haudalta.
20:2 Nin hen iooxi/ ia tuli Simon Petarin tyge/ ia sen toisen Opetuslapsen tyge iota Iesus racasti/ ia sanoi heille/ He ouat poisottanet HErran haudast/ ia emme me tiedhä cuhunga he henen panit.
Niin hän juoksi/ ja tuli Simon Petarin tykö/ ja sen toisen opetuslapsen tykö jota Jesus rakasta/ ja sanoi heille/ He owat pois ottaneet Herran haudasta/ ja emme me tiedä kuhunka he hänen panit.
20:3 Nin Petari ia se toinen Opetuslapsi wlosmeni/ ia tulit Haudhan tyge.
Niin Petari ja se toinen opetuslapsi ulos meni/ ja tulit haudan tykö.
20:4 Mutta ne Caxi ynne ioxit/ ia se toinen Opetuslapsi edhelleioxi nopiama' quin Petari/ ia tuli edhelle Haudhan tyge.
Mutta ne kaksi ynnä juoksit/ ja se toinen opetuslapsi edellä juoksi nopeammin kuin Petari/ ja tuli edellä haudan tykö.
20:5 Ja quin he' sisellekurkisti/ neki hen kärilinat panduna/ Ei hen quitengan siselleme'nyt.
Ja kuin he sisälle kurkisti/ näki hän käärinliinat pantuna/ Ei hän kuitenkaan sisälle mennyt.
20:6 Nin tuli sijtte Simon Petrus henen ielkins/ ia meni Haudhan siselle/ ia näki Kärilinat panduna/
Niin tuli sitten Simon Petrus hänen jälkeensä/ ja meni haudan sisälle/ ja näki käärinliinat pantuna/
20:7 ia sen Hikilinan/ ioca henen Päens päle oli ollut/ ei Kärilinan cansan Pa'duna/ waan erinens kärittynä ychten paickan.
ja sen hikiliinan/ joka hänen päänsä päällä oli ollut/ ei käärinliinan kanssa pantuna/ waan erinänsä käärittynä yhteen paikkaan.
20:8 Nin sisellemeni mös se toinen Opetuslapsi/ ioca edhelle tullut oli Haudhalle/ ia neki sen ia vskoi.
Niin sisälle meni myös se toinen opetuslapsi/ joka edellä tullut oli haudalle/ ja näki sen ja uskoi.
20:9 Sille eiuet he wiele Ramattu ymmertenet/ ette hene' piti ylesnousema' Cooleista.
Sillä eiwät he wielä Raamattua ymmärtäneet/ että hänen piti ylösnouseman kuolleista.
20:10 Nin taas ne Opetuslapsett menit iellens cokoon.
Niin taas ne opetuslapset menit jällens kokoon.
20:11 Mutta Maria Haudhan edes seisoi wlcona idkein. Coska hen sis idki/ nin hen kurckisti Haudhan siselle/
Mutta Maria haudan edessä seisoi ulkona itkein. Koska hän siis itki/ niin hän kurkisti haudan sisälle/
20:12 ia neki caxi Engelite Walkeis waatteis jstuan/ Se yxi päen poles/ ia se toine' Jalcain poles/ cuhunga he Iesusen Rumin pa'neet olit.
ja nekin kaksi enkeliä walkeissa waatteissa istuwan/ Se yksi pään puolessa/ ja se toinen jalkain puolessa/ kuhunka he Jesuksen ruumiin panneet olit.
20:13 Sanoit he henelle/ Waimo/ mites idket? Hen sanoi heille/ He ouat minun HERRAN poisottanet/ engä tiedhä cuhunga he panit henen.
Sanoit he hänelle/ Waimo/ mitäs itket? Hän sanoi heille/ He owat minun HERRAN pois ottaneet/ enkä tiedä kuhunka he panit hänen.
20:14 Coska hen nemet oli sanonut/ kiensi hen itzens tacaperin/ ia neki Iesusen seisouan/ ia ei tienyt ette se oli Iesus.
Koska hän nämät oli sanonut/ käänsi hän itsens takaperin/ ja näki Jesuksen seisowan/ ja ei tiennyt että se oli Jesus.
20:15 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mites idket? Ketes etzit? Hen Lwli sen oleuan Yrttitarhanhaltijan/ ia sanoi hen henelle/ HERRA/ ios sine henen poiscannoit/ nin sanos minulle cuhungas henen panit/ ia mine henen otan.
Sanoi Jesus hänelle/ Waimo/ mitäs itket? Ketäs itket? Hän luuli sen olewan yrttitarhan haltijan/ ja sanoi hän hänelle/ HERRA/ jos sinä hänen pois kannoit/ niin sanos minulle kuhunkas hänen panit/ ja minä hänen otan.
20:16 IESUs sanoi henelle/ Maria. Nin hen kiensijn/ ia sanoi henelle/ Rabuni/ se on sanottu/ Mestari.
Jesus sanoi hänelle/ Maria. Niin hän kääntyi/ ja sanoi hänelle/ Rabbuni/ se on sanottu/ Mestari.
20:17 Sanoi Iesus henelle/ Ele minuhun Rupe/ sille em mine wiele ole * Ylesastunut minu' Iseni tyge. Waan mene minun Welieini tyge ia sano heille/ Mine ylesastun minun Iseni tyge/ ia teiden Isene tyge/ Ja Minu' Jumalani tyge/ ia teiden Jumalan tyge.
Sanoi Jesus hänelle/ Älä minuun rupea/ sillä en minä wielä ole ylös astunut minun Isäni tykö. Waan mene minun weljieni tykö ja sanoi heille/ Minä ylös astun minun Isäni tykö/ ja teidän Isänne tykö/ Ja minun Jumalani tykö/ ja teidän Jumalanne tykö.
20:18 Maria Magdalena tuli ia ilmoitti Opetuslapsille/ Mine olen HERRAN nehnyt/ ia neite hen minulle sanoi.
Maria Magdalena tuli ja ilmoitti opetuslapsille/ Minä olen HERRAN nähnyt/ ja näitä hän minulle sanoi.
20:19 Mutta sen sama' Sabbathin Echtona/ Coska Jo Ouet olit sulietudh/ cussa Opetuslapset olit coghotudh Judasten pelghon tedhen/ tuli Iesus/ ia seisoi heiden keskellens/ ia sanoi heill/ Rauha olko' teille.
Mutta sen saman Sabbathin ehtoona/ Koska jo owet olit suljetut/ kussa opetuslapset olit kokoontuneet judasten pelon tähden/ tuli Jesus/ ja seisoi heidän keskellänsä/ ja sanoi heille/ Rauha olkoon teille.
20:20 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin hen osotti heille Kädhens ia Kylkens. Nin Opetuslapset jhastuit/ ette he HERRAN neit/
Ja kuin hän sen sanonut oli/ niin hän osoittti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuit/ että he HERRAN näit/
20:21 Nin Iesus taas sanoi heille/ Rauha olkon teille. Ninquin Ise minun lehetti/ Nin mine mös lehetten teiden/
Niin Jesus taas sanoi heille/ Rauha olkoon teille. Niinkuin Isä minun lähetti/ Niin minä myös lähetän teidän/
20:22 Ja quin hen nemet sanonut oli/ puhalsi hen heiden pälens/ Ja sanoi heille/
Ja kuin hän nämät sanonut oli/ puhalsi hän heidän päällensä/ Ja sanoi heille/
20:23 Ottaca se Pyhe Hengi/ Joillen te synnit andexia'natt/ nijlle ne Andexiannetan. Ja ioillen te ne Pidhette/ nijllen ouat ne pidhetyt.
Ottakaa se Pyhä Henki/ Joillen te synnit anteeksi annatte/ niille ne anteeksi annetaan. Ja joillen te ne pidätte/ niillen owat ne pidetyt.
20:24 Mutta Thomas yxi nijste Cadhesttoistakymenest/ ioca cutzutan Caxoinen ei ollut heiden cansans/ coska Iesus tuli.
Mutta Thomas yksi niistä kahdestatoista kymmenestä/ joka kutsutaan kaksoinen ei ollut heidän kanssansa/ koska Jesus tuli.
20:25 Nin sanoit ne mwdh Opetuslapset henelle/ Me neim HERRan. Mutta hen sanoi heille/ Ellei mine näe henen Käsisens Naulain reiki/ ia piste minun Sormeni Naulain sijaan/ ia laske minun Käteni henen Kylkeens/ em mine vsko.
Niin sanoit ne muut opetuslapset hänelle/ Me näimme HERRAN. Mutta hän sanoi heille/ Ellei minä näe hänen käsissänsä naulan reikiä/ ja pistä minun sormeni naulain sijaan/ ja laske minun käteni hänen kylkeensä/ en minä usko.
20:26 Ja Cadexan peiuen perest/ taas olit henen Opetuslapsensa sielle/ ia Thomas heidhen cansans. Tuli Iesus quin ouet sulietut olit/ ia seisoi keskelle heidhen seasans ia sanoi/ Rauha olkon teille.
Ja kahden päiwän perästä/ taas olit hänen opetuslapsensa siellä/ ja Thomas heidän kanssansa. Tuli Jesus kuin owet suljetut olit/ ja seisoi keskellä heidän seassansa ja sanoi/ Rauha olkoon teille.
20:27 Sijtte hen sanoi Thomaselle/ Piste sinun sormes tenne/ ia catzo minun Käsieni/ Ja oienna tenne sinun Kätes/ ia piste minun Kylkeni/ ia ele ole Epeuskoinen waan vskolinen.
Sitten hän sanoi Thomakselle/ Pistä sinun sormes tänne/ ja katso minun käsiäni/ Ja ojenna tänne sinun kätesi/ ja pistä minun kylkeeni/ ja älä ole epäuskoinen waan uskollinen.
20:28 Thomas wastasi ia sanoi henelle/ Minun HERRAN ia minun Jumalan.
Thomas wastasi ja sanoi hänelle/ Minun HERRANI ja minun Jumalani.
20:29 Iesus sanoi henelle/ Ettes neit minun Thomas/ nin sine wskoit. Autuat ouat ne iotca ei nehnet/ ia vskoit.
Jesus sanoi hänelle/ Ettäs näit minun Thomas/ niin sinä uskoit. Autuaat owat ne jotka ei nähneet/ ja uskoit.
20:30 Teki mös Iesus tosin monda mwta merki henen Opetuslastens nähden iotca ei ole kirioitetut tesse Kirias.
Teki myös Jesus tosin monta muuta merkkiä hänen opetuslastensa nähden jotka ei ole kirjoitetut tässä kirjassa.
20:31 Mutta neme ouat kirioitetut/ senpäle ette te vskoisitta/ ette Iesus ombi Christus se Jumalan Poica/ Ja ette te Elemen saatta vskon cautta henen nimeens.
Mutta nämä owat kirjoitetut/ senpäälle että te uskoisitte/ että Jesus ompi Kristus se Jumalan Poika/ Ja että te elämän saatte uskon kautta hänen nimeensä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21