P. Johannesen Euangelium.

 

VII. Lucu.

 

7:1 SItelehin waelsi Iesus Galileas/ Sille ettei hen tactonut waelda Judeas/ senteden ette Juttat pydhit hende tappa.
Siitä lähin waelsi Jesus Galileas/ Sillä ettei hän tahtonut waeltaa Judeassa/ sentähden että juuttaat pyydit häntä tappaa.
7:2 Nin oli iuri lesse Judasten Lechtimaian Juhla peiue.
Niin oli juuri läsnä judasten lehtimajan juhlapäiwä.
7:3 Nin sanoit henen Weliens henelle/ Mene telde/ ia mene Judean/ ette mös sinun Opetuslapses näkisit sinun Töös/ iotcas teet/ Sille ei kengen sala miten tee/ ia tachto itze iulki olla.
Niin sanoit hänen weljensä hänelle/ Mene täältä/ ja mene Judeaan/ että myös sinun opetuslapsesi näkisit sinun työsi/ jotkas teet/ Sillä ei kenkään salaa miten tee/ ja tahtoo itse julki olla.
7:4 Jos sine nämet teet/ nin iulghista itzes Mailman edes.
Jos sinä nämät teet/ niin julkista itsesi maailman edessä.
7:5 Sille ettei henen Weliensseckä vskonuat henen pälens.
Sillä ettei hänen weljensäkään uskoneet hänen päällensä
7:6 Nin sanoi Iesus heille/ Ei ole minun aican wiele tullut/ waan teidenaican ombi aina walmis.
Niin sanoi Jesus heille/ Ei ole minun aika wielä tullut/ waan teidän aikana ompi aina walmis.
7:7 Ei woi Mailma teite wihata/ mutta minua hen wihapi/ Sille ette mine cannan todhistusta henest/ Ette henen Tööns ouat pahat.
Ei woi maailma teitä wihata/ mutta minua hän wihaapi/ Sillä että minä kannan todistusta hänestä/ Että hänen työnsä owat pahat.
7:8 Menget te yles telle Juhla peiuelle/ Em mine wiele tadho ylesmenne telle Juhlalle/ sille ettei minun aican ole wiele nyt teutetty.
Menkäät te ylös tälle juhlapäiwälle/ En minä wielä tahto ylös mennä tälle juhlalle/ sillä ettei minun aikani ole wielä nyt täytetty.
7:9 Mutta coska hen neite oli heille sanonut/ ijei he' Galilean.
Mutta koska hän näitä oli heille sanonut/ jäi hän Galileaan.
7:10 Nin coska hene' Weliense olit ylesmennet/ Nin hen mös ylesmeni Juhlalle/ei iulkisest wan ninquin sala.
Niin koska hänen weljensä olit ylös menneet/ Niin hän myös ylös meni juhlalle/ ei julkisesti waan niinkuin salaa.
7:11 Nin Juttat etzit henen ielkijns Juhlana ia sanoit/ Cussa hen on?
Niin juuttat etsit hänen jälkeensä juhlana ja sanoit/ Kussa hän on?
7:12 Ja oli yxi swri napistos Canssan keskene/ Sille mutomat sanoit/ Hen on hyue. Ja mutomat sanoit/ Ei/ Wan hen wiettele Canssa.
Ja oli yksi suuri napistus kansan keskenän/ Sillä muutamat sanoit/ Hän on hywä. Ja muutamat sanoit/ Ei/ Waan hän wiettelee kansaa.
7:13 Mutta ei quitengan yxike puhunut iulkisest heneste Juttain pelgontedhen.
Mutta ei kuitenkaan yksikään puhunut julkisesti hänestä juuttain pelon tähden.
7:14 Mutta coska io poli Juhla oli ioutunut/ ylesastui Iesus Templijn ia opetti.
Mutta koska jo puoli juhlaa oli joutunut/ ylös astui Jesus templiin ja opetti.
7:15 Ja Juttat ihmectelit sanoden/ Quinga teme Kiria taita ettei hen ole oppenut?
Ja juuttaat ihmettelit sanoen/ Kuinka tämä kirjaa taitaa ettei hän ole oppinut?
7:16 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Minun opetuxen ei ole minun/ mutta sen ioca minun lehetti.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Minun opetukseni ei ole minun/ mutta sen joka minun lähetti.
7:17 Jos iocu tahto henen mielense nouta/ henen pite tundeman ios teme opetus on Jumalast/ eli ios mine puhun itzesteni.
Jos joku tahtoo hänen mielensä noutaa/ hänen pitää tunteman jos tämä opetus on Jumalasta/ eli jos minä puhun itsestäni.
7:18 Joca itzestens puhupi se etzi oma cunniatans. Mutta ioca etzi sen cunniata ioca henen lehetti/ se on waca/ ia ei ole henes wärytte.
Joka itsestänsä puhuupi se etsii omaa kunniatansa. Mutta joka etsii sen kunniata joka hänen lähetti/ se on wakaa/ ja ei ole hänessä wääryyttä.
7:19 Eikö Moses andanut teille Laki/ ia ei kengen teiste Laki töillens * teutenyt? Mixi te etzitte minua tappaxenne?
Eikö Moses antanut teille lakia/ ja ei kenkään teistä lakia töillänsä täyttänyt? Miksi te etsitte minua tappaaksenne?
7:20 Wastasi Canssa ia sanoi/ Sinulla ombi Perkele/ cuca sinua etzi tappaxens?
Wastasi kansa ja sanoi/ Sinulla ompi perkele/ kuka sinua etsii tappaaksensa?
7:21 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Yden tön mine tein ia site te caiki imehtelette/
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Yhden työn minä tein ja sitä te kaikki ihmettelette/
7:22 Senteden Moses andoi teille Ymberileicauxen/ ei ette se Moseselda oli/ Wan Iselde/ ia quitengin te ymberinsleicatte Inhimisen * Sabbathina.
Sentähden Moses antoi teille ympärileikkauksen/ ei että se Mosekselta oli/ Waan Isältä/ ja kuitenkin te ympärinsleikkaatte ihmisen Sabbathina.
7:23 Jos nyt Inhiminen ymberileicauxen otta Sabbathina/ senpäle ettei Mosesen Laki pideisi rikottaman/ Nerkestytteko te minua ette mine coco Inhimisen paransin Sabbathina?
Jos nyt ihminen ympärileikkauksen ottaa Sabbathina/ sen päälle ettei Moseksen laki pitäisi rikottaman/ Närkästyttekö te minua että minä koko ihmisen paransin Sabbathina?
7:24 Elket domitco nekymisen ielkin/ wan domitca oikea domio.
Älkäät tuomitko näkymisen jälkeen/ waan tuomitkaa oikea tuomio.
7:25 Sanoit sis mwtamat nijste Jerusalemitanist/ Eikö teme se ole iota he etzit tappaxens?
Sanoit siis muutamat nisät jerusalemitanista/ Eikö tämä se ole jota he etsit tappaaksensa?
7:26 Ja catzo hen puhu rohkiast Ja ei he henelle miten puhu. Tieteneuetkö meiden Ylimeiset todexi ette hen ombi wissi se Christus?
Ja katso hän puhuu rohkeasti ja ei he hänelle mitään puhu. Tietäwätkö meidän ylimmäiset todeksi että hän ompi wissi se Kristus?
7:27 Mutta me tiedeme custa teme ombi Wan custa Christus tulepi ei kengen tiedhe custa hen on.
Mutta me tiedämme kusta tämä ompi kusta Kristus tuleepi ei kenkään tiedä kusta hän on.
7:28 Nin hwsi Iesus Templis/ opetti ia sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ia tiedette custa mine olen/ Ja em mine ole tullut itze minustani/ mutta se on waca ioca minun lehetti/ iota ette te tunne/
Niin huusi Jesus templissä/ opetti ja sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ja tiedätte kusta minä olen/ Ja en minä ole tullut itse minustani/ mutta se on wakaa joka minun lähetti/ jota ette te tunne/
7:29 Mutta mine tunnen henen/ Sille ette mine olen henest/ Ja hen minun lehetti.
Mutta minä tunnen hänen/ Sillä että minä olen hänestä/ Ja hän minun lähetti.
7:30 Sijtte he etzit hende käsittexens/ Wan eikengen laskenut kättense henen pälens/ Sille ettei henen aicans wiele ollut tullut.
Sitten he etsit häntä käsittääksensä/ Waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä/ Sillä ettei hänen aikansa wielä ollut tullut.
7:31 Mutta palio cansast vskoit henen pälens ia sanoit/ Coska Christus tule pitehnekö hen enemen Tunnustäcti quin teme tehnyt on?
Mutta paljon kansasta uskoit hänen päällensä ja sanoit/ Koska Kristus tulee pitäneekö hän enemmin tunnustähtiä kuin tämä tehnyt on?
7:32 Nin culit ne Phariseuset ette Canssa napisit sencaltaisita henest. Ninne Phariseuset ia ylimeiset Papit lehetit Palueliat hende kijniottaman.
Niin kuulit ne phariseukset että kansa napisit senkaltaisia hänest. Niin ne phariseukset ja ylimmäiset papit lähetit palwelijat häntä kiinniottaman.
7:33 Nin sanoi Iesus heille/ Wiele mine olen yrielde teiden cansan/ ia nijn menen henen tygens ioca minun lehetti/
Niin sanoi Jesus heille/ Wielä minä olen ylhäältä teidän kanssan/ ja niin menen hänen tykönsä joka minun lähetti/
7:34 Teiden pite etzimen minua ia ei leutemen/ ia cussa mine olen ette te woi sinne tulla.
Teidän pitää etsimän minua ja ei löytämän/ ja kussa minä olen ette te woi sinne tulla.
7:35 Nin sanoit Juttat keskenens/ Cuhunga hen menepi ettei me hende leude? Mennekö hen Pacanadhen secaan iotca sielle ia telle haiotetut ouat/ ia opettaman heite?
Niin sanoit juuttaat keskenänsä/ Kuhunka hän meneepi ettei me häntä löydä? Menneekö hän pakanoiden sekaan jotka siellä ja täällä hajoitetut owat/ ja opettamaan heitä?
7:36 Mike puheita teme on quin hen sanoi/ Teidhen pite etzimen minun ielkijni ia ei leutemen minua/ Ja cussa mine olen/ ette te woi sinne tulla?
Mitä puheitä tämä on kuin hän sanoi/ Teidän pitää etsimän minun jälkeeni ja ei löytämän minua/ Ja kussa minä olen/ ette te woi sinne tulla?
7:37 Mutta wimeisse swrna Juhla peiuenä seisoi Iesus ia husi sanode' Joca ianopi se tulcan minun tykeni ia ioocan.
Mutta wiimeisenä suurenä päiwänä seisoi Jesus ja huusi sanoen Joka janoopi se tulkaan minun tyköni ja juokaan.
7:38 Joca vsko minu' päleni ninquin Ramattu sano/ Hene' Cohdustans pite wotama' Eleue' wedhen wirdhat.
Joka uskoo minun päälleni niinkuin Raamattu sanoo/ Hänen kohdustansa pitää wuotaman eläwän weden wirrat.
7:39 Mutta sen hen sanoi sijte Hengest ionga henen wskolisens piti saman. Sille ettei se Pyhe Hengi wiele silloin ollut sapualla/ Senteden ettei Iesus wiele ollut Kircastettu.
Mutta sen hän sanoi siitä Hengestä jonka hänen uskollisensa piti saaman. Sillä ettei se Pyhä Henki wielä silloin ollut saapusalla/ Sentähden ettei Jesus wielä ollut kirkastettu.
7:40 Monda sis Canssasta iotca Temen puhen culit/ sanoit/ teme ombi wissistyxi Propheta.
Monta siis kansasta jotka tämän puheen kuulit/ sanoit/ tämä ompi wissityksi propheta.
7:41 Mwtomat sanoit teme on Christus. Mutta monicadhat sanoit/ Tulleco Christus Galileast?
Muutamat sanoit tämä on Kristus. Mutta monikahdat sanoit/ Tulleeko Kristus Galileasta?
7:42 Eikö Ramatto sano Ette Christusen pite tuleman Dauidin Siemenest/ ia sijte Bethlehemin Caupungist cussa Dauid oli/ Christus on tuleua?
Eikö Raamattu sano että Kristuksen pitää tuleman Dawidin siemenestä/ ja sitten Betlehemin kaupungista kussa Dawid oli/ Kristus on tulewa?
7:43 Nin nousi yxi rijta/ Cansan seas henen täctens/
Niin nousi yksi riita/ kansan seassa hänen tähtensä/
7:44 Ja monicadat tahdoit henen kijniotta/ waan eikengen laskenut kättense henen pälens.
Ja monikahdat tahdoit hänen kiinni ottaa/ waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä.
7:45 Nin tulit sis palueliat Phariseusten ia Ylimeisten Pappien tyge/ Ja he sanoit heille/ Mixei te hende toonet tenne?
Niin tulit siis palwelijat phariseusten ja ylimmäisten pappien tykö/ ja sanoit heille/ Miksei te häntä tuoneet tänne?
7:46 Nin Palueliat wastasit/ Ei ikenens ole Inhiminen nein puhunut quin teme Mies puhupi.
Niin palwelijat wastasit/ Ei ikänäns ole ihminen näin puhunut kuin tämä mies puhuupi.
7:47 Nin wastasit Phariseuset heite/ Olettaco te mös wietellyt?
Niin wastasit phariseukset heitä/ Oletteko te myös wietellyt?
7:48 Olleco iocu Pämiehiste wskonut henen pälens/ taicka Phariseusista?
Olleeko joku päämiehistä uskonut hänen päällensä/ taikka phariseuksista?
7:49 Wan teme cansa ioca ei taida Laki/ ouat kirotut.
Waan tämä kansa joka ei taida lakia/ owat kirotut.
7:50 Nin sanoi heille Nicodemus/ se ioca öelle oli tullut henen tygens/ ioca yxi oli heiden Lugustans/
Niin sanoi heille Nikodemus/ se joka yöllä oli tullut hänen tykönsä/ joka yksi oli heidän luwustansa/
7:51 Domitzeco meidhen Laki iongun inhimisen ennen quin se cwltahan ia sadhan tiete mite hen teki?
Tuomitseeko meidän laki jonkun ihmisen ennen kuin se kuultahan ja saadaan tietää mitä hän teki?
7:52 He wastasit ia sanoit henelle/ Olecko sine mös yxi Galilealainen? Tutki ia näe ettei Galileast ole ycten Prophetat ylestullut.
He wastasit ja sanoit hänelle/ Oletko sinä myös yksi galilealainen? Tutki ja näe ettei Galileasta ole yhtään prophetat ylös tullut.
7:53 Ja nin itzecuki meni cotijans.
Ja niin itsekukin meni kotiansa.

 

 

* Teuttenyt Töillens Se on ninquin Roma 8. Site quin Laki ei woinutEdhestootta ( Senuoxi ette hen oli heickounnut Lihasta ) sen Jumala teki.* Sabbathi pitemen/ se on Mosesen Laki/ Mutta Ymberileicaus ombi Isedhen/ Laki Taisi olla/ ette ne olit wastoin toinen toistans Sille/ coska iocu Sabbathina itzens ymberinsleickautta/ nin hen sen Töen cansa Sabbathin ricko/ sijne sis he toinen toisens wastan ouat.Sen tedhen nyt Lain teuttemys ei ole Bockstauisa wan Hengese.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21