P. Johannesen Euangelium.

 

Nelies Lucu.

 

4:1 COska nyt HERRA ymmersi/ Phariseusten cwlleexi/ ette Iesus teki enämen Opetuslapsi/ ia castoi/ quin Johannes
Koska nyt HERRA ymmärsi/ phariseusten kuulleeksi/ että Jesus tekin enemmin opetuslapsia ja kastoi/ kuin Johannes.
4:2 (waicka ei Iesus itze castanut/ waan henen Opetuslapsens)
(waikka ei Jesus itse kastanut/ waan hänen opetuslapsensa)
4:3 ietti hen Judean/ ia iellensmeni Galilean.
jätti hän Judean/ ja jällens meni Galileaan.
4:4 Nin henen piti Samarian cautta waeldaman.
Niin hänen piti Samarian kautta waeltaman.
4:5 Nin hen tuli ychten Samarian Caupungin/ ioca cutzutan Sichar/ lehes site Mancartanota/ ionga Jacob oli andanut Poians Josephin.
Niin hän tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ joka kutsutaan Sichar/ lähes sitä maan kartanoa/ jonka Jakob oli antanut Pojans Josephin.
4:6 Nin oli sielle/ Jacobin Lähdhe. Coska nyt Iesus matkast oli wäsynyt/ nin hen istui Lächten päle. Ja se oli liki cwdhetta hetke.
Niin oli siellä/ Jakobin lähde. Koska nyt Jesus matkasta oli wäsynyt/ niin hän istui lähteen päälle. Ja se oli liki kuudetta hetkeä.
4:7 Nin tuli yxi Samaritanin waimo/ wette ammultaman. Iesus sanoi henelle/ Anna minun iodhaxen.
Niin tuli yksi samaritanin waimo/ wettä ammentaman. Jesus sanoi hänelle/ Anna minun juodaksen.
4:8 Sille ette henen Opetuslapsens olit mennet Caupungin/ roca ostaman.
Sillä että hänen opetuslapsensa olit menneet kaupunkiin/ ruokaa ostamaan.
4:9 Sanoi sis henelle se Samaritanin waimo/ Quinga sine minulda ioma anot/ ioca olet Judeus/ ia mine olen Samaritanin waimo? Sille ettei Jwttaille ole ychten meno Samaritanein cansa.
Sanoi siis hänelle se samaritanin waimo/ Kuinka sinä minulta juomaa anot/ joka olet judeus/ ja minä olen samaritanin waimo? Sillä ettei juuttaille ole yhtään menoa samaritanein kanssa.
4:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jos sine tiedheisit Jumalan Lahian/ ia cuca se on/ ioca sinulle sanoi/ Anna minun iodhaxeni/ Sine tosin anoisit henelde/ ia hen annais sinulle Eleuen wedhen.
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan/ ja kuka se on/ joka sinulle sanoi/ Anna minun juodakseni/ Sinä tosin anoisit häneltä/ ja hän antaisi sinulle eläwän weden.
4:11 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milles ammullat/ ia Lähdhe ombi sywe/ Custa sis sinulla ombi se Eleue wesi?
Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milläs ammennat/ ja lähde ompi sywä/ Kusta siis sinulla ompi se eläwä wesi?
4:12 Ollecos swrembi/ quin meiden Ise Jacob/ ioca meille tämen Lächten annoi? Ja itze sijte ioij/ ia henen Lapsens ia Carians?
Olletkos suurempi/ kuin meidän isä Jakob/ joka meille tämän lähteen antoi? Ja itse siitä joi/ ja hänen lapsensa ja karjansa?
4:13 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jocainen quin iopi teste wedheste/ hen iellens ianopi/
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jokainen kuin juopi tästä wedestä/ hän jällens janoopi/
4:14 Mutta ioca sijte wedheste iopi/ ionga mine annan henelle/ ei se ijancaikisesta iano. Waan se wesi/ io'ga mine henelle anna'/ se tulepi henes ydhexi Lächten wedexi/ ioca cohopi ijancaikiseen Elemehe'.
Mutta joka siitä wedestä juopi/ jonka minä annan hänelle/ ei se iankaikkisesti janoa. Waan se wesi/ jonka minä hänelle annan/ se tuleepi hänes yhdeksi lähteen wedeksi/ joka kohoaapi iankaikkiseen elämähän.
4:15 Sanoi se Waimo henelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten mine ianoisi/ enge tulisi tenne ammuldaman.
Sanoi se waimo hänelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten minä janoisi/ enkä tulisi tänne ammentamaan.
4:16 Sanoi Iesus henelle/ Mene/ cutzu sinun Miehes/ ia tule tenne.
Sanoi Jesus hänelle/ Mene/ kutsu sinun miehesi/ ja tule tänne.
4:17 Waimo wastasi/ ia sanoi henelle/ Ei ole minulla Mieste.
Waimo wastasi/ ja sanoi hänelle/ Ei ole minulla miestä.
4:18 Sanoi Iesus henelle/ Oikein sine sanoit/ Ei ole minulla Mieste/ Sille ette wisi Mieste ombi sinulla ollut/ ia se ioca sinulla nyt on/ ei ole sinun Miehes/ Sen sine oikein sanoit.
Sanoi Jesus hänelle/ Oikein sinä sanoit/ Ei ole minulla miestä/ Sillä että wiisi miestä ompi sinulla ollut/ ja se joka sinulla nyt on/ ei ole sinun miehesi/ Sen sinä oikein sanoit.
4:19 Sanoi henelle waimo/ HERRA/ mine näen/ ette sine olet yxi Propheta.
Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ minä näen/ että sinä olet yksi propheta.
4:20 Meiden Iset ouat telle Worella cumartaneet Ja te sanotta/ Ette Jerusalemis ombi se Sija/ iossa pite cumartaman.
Meidän isät owat tällä wuorella kumartaneet. Ja te sanotte/ Että Jerusalemissa ompi se sija/ jossa pitää kumartaman.
4:21 Iesus sanoi henelle/ Waimo/ wsko minua/ se aica tulepi/ ettei te telle Worella/ eikä Jerusalemis Ise cumardha.
Jesus sanoi hänelle/ Waimo/ usko minua/ se aika tuleepi/ ettei te tällä wuorella/ eikä Jerusalemissa Isää kumarra.
4:22 Ette te tiedhe/ mite te cumardhatte/ Mutta me tiedhem/ mite me cumardham/ Sille Terueys Juttaista ombi.
Ette te tiedä/ mitä te kumarratte/ Mutta me tiedämme/ mitä me kumarramme/ Sillä terweys juuttaista ompi.
4:23 Mutta se hetki tulepi/ ia io nyt on/ ette ne totiset Cumartaiat pite Ise cumartaman Henges ia Totudhes. Sille ette Iseki tactopi sencaltaisita/ iotca hende cumartaman pite.
Mutta se hetki tuleepi/ ja jo nyt on/ että ne totiset kumartajat pitää Isää kumartaman Hengessä ja totuudessa. Sillä että Isäkin tahtoopi sen kaltaisia/ jotka häntä kumartaman pitää.
4:24 Jumala ombi Hengi/ ia iotca hende cumartauat/ heiden pite Henges ia Totudhes hende cumartaman.
Jumala ompi Henki/ ja jotka häntä kumartawat/ heidän pitää Hengessä ja totuudessa häntä kumartaman.
4:25 Sanoi henelle waimo/ Mine tiedhen/ ette Messias ombi tuleua/ ioca cutzutan Christus. Coska se sama tulepi/ nin hen ilmoittapi meille caiki.
Sanoi hänelle waimo/ Minä tiedän/ että Messias ompi tulewa/ jota kutsutaan Kristus. Koska se sama tuleepi/ niin hän ilmoittaapi meille kaikki.
4:26 Sanoi Iesus henelle/ Mine olen se sama/ ioca sinun cansas puhun.
Sanoi Jesus hänelle/ Minä olen se sama/ joka sinun kanssasi puhun.
4:27 Ja iuri silloin tulit henen Opetuslapsens/ ia ihmettelit/ ette hen site waimo puhutteli. Eikengen sanonut quitengan/ Mites kysyt? eli mites hende puhuttelet?
Ja juuri silloin tulit hänen opetuslapsensa/ ja ihmettelit/ että hän sitä waimoa puhutteli. Ei kenkään sanonut kuitenkaan/ Mitäs kysyt? eli mitäs häntä puhuttelet?
4:28 Nin se waimo ietti Wesiastians/ ia meni Caupungin/ ia sanoi nijlle Inhimisille/
Niin se waimo jätti wesiastiansa/ ja meni kaupunkiin/ ja sanoi niille ihmisille/

4:29 Tulcat nekemen site Inhimiste/ ioca minulle sanoi caiki mite mine tehnyt olen/ Olleco hen se Christus?
Tulkaat näkemään sitä ihmistä/ joka minulle sanoi kaikki mitä minä tehnyt olen/ Olleeko hän se Kristus?
4:30 Nin he vloslexit Caupungist/ ia tulit henen tygens.
Niin he ulos läksit kaupungista/ ja tulit hänen tykönsä.
4:31 Mutta sillewälil rucolit Opetuslapset hende/ sanoden/ Rabbi/ szöö.
Mutta sillä wälillä rukoilit opetuslapset häntä/ sanoen/ Rabbi/ syö.
4:32 Nin hen sanoi heille/ Minulla ombi Roca södhexeni/ iota ette te tiedä.
Niin hän sanoi heille/ Minulla ompi ruoka syödäkseni/ jota ette te tiedä.
4:33 Nin sanoit Opetuslapset keskenens/ Lienekö iocu henelle söteuete toonut?
Niin sanoit opetuslapset keskenänsä/ Lieneekö joku hänelle syötäwää tuonut?
4:34 Iesus sanoi heile/ Minun * Rocan ombi se/ ette mine tegen henen tactons/ ioca minun lehetti/ ia teuten henen teghonsa.
Jesus sanoi heille/ Minun ruokani ompi se/ että minä teen hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ ja täytän hänen tekonsa.
4:35 Ettekö te sano/ Wiele nyt ouat Nelie Cwcautta nin tule Elon aica? Catzo mine sanon teille/ ylesnostacat teiden silmen/ ia catzocat wainioita. Sille ette he ouat io walkiat Elohon/
Ettekö te sano/ Wielä nyt owat neljä kuukautta niin tulee elon aika? Katso minä sanon teille/ ylös nostakaat teidän silmänne/ ja katsokaat wainioita. Sillä että he owat jo walkeat elohon/
4:36 Ja ioca nijttepi/ se Palcan saapi/ ia cocopi Hedhelmen ijancaikisen Elemeen/ Senpäle ette se ioca kylue ia ioca nijtte/ ynne pite iloitzeman.
Ja joka niittääpi/ se palkan saapi/ ja kokoopi hedelmän iankaikkiseen elämään/ Senpäälle että se joka kylwää ja joka niittää/ ynnä pitää iloitseman.
4:37 Sille ette tesse ombi se Puhe tosi/ Yxi kylue ia toinen nijtte.
Sillä että tässä ompi se puhe tosi/ Yksi kylwää ja toinen niittää.
4:38 Mine lehetin teijet nijttemen/ iota ette te ole tötetehnyt. Mwdh ouat tötetehnet/ ia te oletta heiden töihins siselle tulluet.
Minä lähetin teidän niittämään/ jota ette te ole työtätehnyt. Muut owat työtätehneet/ ja te olette heidän töihins sisälle tulleet.
4:39 Nin vskoit monda Samaritani/ sijte Caupungist henen pälens/ sen waimon puhen tedhen/ ioca todisti/ Hen ombi minulle sanonut/ caiki mite mine tehnyt olen.
Niin uskoit monta samaritan/ siitä kaupungist hänen päällens/ sen waimon puheen tähden/ joka todisti/ Hän ompi minulle sanonut/ kaikki mitä minä tehnyt olen.
4:40 Coska nyt ne Samaritanit tulit henen tygens/ rucolit he hende/ ette hen tadhois wipy heiden tykenens. Ja hen wipyi sielle caxi peiue.
Koska nyt ne samaritanit tulit hänen tyköns/ rukoilit he häntä/ että hän tahtois wiipyä heidän tykönäns. Ja hän wiipyi siellä kaksi päiwää.
4:41 Ja palio enembi vskoit henen Sanans tedhen/ Ja sanoit sille waimolle/
Ja paljon enempi uskoit hänen sanansa tähden/ Ja sanoit sille waimolle/
4:42 Emme me nyt sillen vsko sinun puhes teden. Sille me olema itzeki cwlleet/ ia tiedhemme ette hen ombi totisesta Christus/ se mailman Wapattaija.
Emme me nyt silleen usko sinun puheesi tähden. Sillä me olemme itsekin kuulleet/ ja tiedämme että hän ompi totisesti Kristus/ se maailman wapahtaja.
4:43 Mutta sitte cadhen peiuen peräst/ lexi hen sielde/ ia meni Galilean/
Mutta sitten kahden päiwän perästä/ läksi hän sieltä/ ja meni Galileaan/
4:44 Sille ette itze Iesus todhisti/ ettei iocu Propheta isensmalla miten maxa.
Sillä että itse Jesus todisti/ ettei joku propheta isänsä maalla mitään maksa.
4:45 Coska hen nyt tuli Galilean/ wastanrupesit ne Galileuset he'de/ iotca nähnet olit caiki mite hen Jerusalemis Juhlana tehnyt oli/ Sille ette hekin mös/ olit Juhlal olleet.
Koska hän nyt tuli Galileaan/ wastaan rupesit ne galileuset häntä/ koska nähneet olit kaikki mitä hän Jerusalemissa juhlana tehnyt oli/ Sillä että hekin myös/ olit juhlalla olleet.
4:46 Tuli sis Iesus tas Canan Galileas/ cussa hen oli wedest winan tehnyt.
Tuli siis Jesus taas Kanaan Galileassa/ kussa hän oli wedestä wiinan tehnyt.
4:47 Nin oli yxi Kuninganmies/ ionga Poica sairasti Capernaumis. Coska hen cwli/ ette Iesus oli tullut Judeast Galileahan/ meni he' hene' tygens Rwcoli he'de alastulema'/ ia para'daman hene' Poica's/ Sille ette hen oli colemallans/
Niin oli yksi kuninkaan mies/ jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli/ että Jesus oli tullut Judeasta Galileaan/ meni hän hänen tykönsä rukoili häntä alas tulemaan/ ja parantamaan hänen poikanas/ Sillä että hän oli kuolemaisillansa/
4:48 Sanoi sis Iesus henelle/ Ellei te näe Mercki ia Ihmeit/ nin ette te wsko.
Sanoi siis Jesus hänelle/ Ellei te näe merkki ja ihmeitä/ niin ette te usko.
4:49 Sanoi henelle se Kuninganmies/ HERRA/ alastule ennen quin minun Poican colepi.
Sanoi hänelle se kuninkaan mies/ HERRA/ alas tule ennenkuin minun poikani kuoleepi.
4:50 Iesus sanoi henelle/ Mene/ sinun Poicas elepi. Se Mies wskoi sen Sanan ionga Iesus sanoi henelle/ ia meni.
Jesus sanoi hänelle/ Mene/ sinun poikasi elääpi. Se mies uskoi sen sanan jonka Jesus sanoi hänelle/ ja meni.
4:51 Nin henen mennesens codhasit henen Paluelians henen/ ia ilmoitit henelle/ ia sanoit/ Sinun Poicas elepi.
Niin hänen mennessänsä kohtasit hänen palwelijansa hänen/ ja ilmoitit hänelle/ ja sanoit/ Sinun poikasi elääpi.
4:52 Nin hen tutki heilde hetken/ mille hen parani. Ja he sanoit henelle/ Eilen seitzeme'nel hetkel ylenannoi wilutauti henen.
Niin hän tutki heiltä hetken/ millä hän parani. Ja he sanoit hänelle/ Eilen seitsemännellä hetkellä ylenantoi wilutauti hänen.
4:53 Nin Ise sis ymmersi ette se hetki oli/ iolla Iesus sanoi henelle/ Sinun Poicas elepi. Ja hen wskoi ia caiki henen Honens.
Niin isä siis ymmärsi että se hetki oli/ jolla Jesus sanoi hänelle/ Sinun poikas elääpi. Ja hän uskoi ja kaikki hänen huoneensa.
4:54 Teme taas ombi se toinen Mercki/ ionga Iesus teki/ coska hen Judeast tuli Galilean.
Tämä taas ompi se toinen merkki/ jonka Jesus teki/ koska hän Judeasta tuli Galileaan.

* Minun Roocan ) Mutta Isen tacto ombi ette Christusen Pijnan cautta piti Euangelium coco Mailmas sarnataman/ ioca silloin Käsis olis/ ninquin siloin mös Elon aica lehestui.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21