P. Johannesen Euangelium.

 

VIII Lucu.

 

8:1 MUtta Iesus wloslexi Olio mäelle/
Mutta Jesus ulos läksi Öljymäelle/
8:2 ia warhan Homeltan hen iellens tuli Templin/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ Ja hen istui ia opetti heite.
ja warhain huomeneltain hän jällens tuli templiin/ ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä/ Ja hän istui ja opetti heitä.
8:3 Mutta ne Kirianoppenet ia Phariseuset toidh ydhen Waimon henen tygens Horissa kijniotetun/
Mutta ne kirjanoppineet ja phariseukset toit yhden waimon hänen tykönsä huorissa kiinniotetun/
8:4 Ja quin he olit henen keskelle seisettanet/ sanoit he henelle/ Mestari/ teme Waimo on iuri nyt Horissa kijniotettu.
Ja kuin he olit hänen keskelle seisottaneet/ sanoit he hänelle/ Mestari/ tämä waimo on juuri nyt huorissa kiinniotettu.
8:5 Mutta Moses on Lais meite keskenyt/ ette semmotoiset pideis kiuille surmattaman/
Mutta Moses on laissa meitä käskenyt/ että semmoiset pitäisi kiwillä surmattaman/
8:6 Mite sis sine sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten hende/ Ette he woisit canda henen pällens.
Mitä siis sinä sanot? Mutta sen he sanoit kiusaten häntä/ Että he woisit kantaa hänen päällensä.
8:7 Nin Iesus alaskumarsi itzens ia kirioitti Sormellans mahan. Coska he nyt hoghit hende kysymen/ oiensi hen itzens ia sanoi heille. Joca teiste on ilman synnite/ se Ensin heitteken kiuen henen pälens.
Niin Jesus alas kumarsi itsensä ja kirjoitti sormellansa maahan. Koska he nyt hoki häntä kysymän/ ojensi hän itsensä ja sanoi heille. Joka teistä on ilman syntiä/ se ensin heittäkään kiwen hänen päällensä.
8:8 Ja taas hen alaskumarsi itzens/ ia kirioitti mahan.
Ja taas han alas kumarsi itsensä/ ja kirjoitti maahan.
8:9 Coska he temen cwlit/ lexit he wlos ieristens/ yxi toisen ielken/ Ruueten nijste Wanhimista/ ia Iesus ieij yxinens ia se Waimo keskelle seisoin.
Koska he tämän kuulit/ läksit he ulos järjestänsä/ yksi toisen jälkeen/ Ruweten niistä wanhimmista/ ja Jesus jäi yksinänsä ja se waimo keskellä seisoin.
8:10 Mutta coska Iesus itzens oiensi/ ia ei keten nähnyt paitzi sen Waimon/ sanoi hen henelle/ Waimo/ cussa ouat ne sinun päle candaias? Ongo kengen sinun Dominut?
Mutta koska Jesus itsens ojensi/ ja ei ketään nähnyt paitsi sen waimon/ sanoi hän hänelle/ Waimo/ kussa owat ne sinun päälle kantajasi? Onko kenkään sinun tuominnut?
8:11 Sanoi hen/ HERRA eikengen. Nin Iesus sanoi/ Em mös mine sinua Domitze/ Mene/ ia ele sillen syndi tee.
Sanoi hän/ HERRA ei kenkään. Niin Jesus sanoi/ En myös minä sinua tuomitse/ Mene/ ja älä silleen syntiä tee.
8:12 Taas puhui Iesus heille ia sanoi/ Mine olen Mailman Walkeus/ ioca minua seura/ ei hen Pimeydes Waella/ Mutta hen saapi Elemen Walkeiun.
Taas puhui Jesus heille ja sanoi/ Minä olen maailman walkeus/ joka minua seuraa/ ei hän pimeydessä waella/ Mutta hän saapi elämän walkeuden.
8:13 Nin sanoit Phariseuset henelle/ Sine todhistat itzestes/ sinun todistoxes ei ole tosi.
Niin sanoit phariseukset hänelle/ Sinä todistat itsestäsi/ sinun todistuksesi ei ole tosi.
8:14 Iesus wastasi ia sanoi heille/ Waicka mine itzesteni todhista'/ nin o'bi minu' todhistoxen tosi/ Sille mine tiedhen custa mine tulin/ ia cuhunga mine menen/
Niin Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Waikka minä itsestäni todistan/ niin ompi minun todistuksen tosi/ Sillä minä tiedän kusta minä tulin/ ja kuhunka minä menen/
8:15 Mutta ette te tiede custa mine tulen/ ia cuhunga mine menen.
Mutta ette te tiedä kusta minä tulen/ ja kuhunka minä menen.
8:16 Te domitzetta Lihan ielken/ Em mine keteken Domitze. Mutta waicka mine Domitzisin/ nin minun Domion on tosi/ Sille em mine ole yxinen/ Mutta mine ia Ise ioca minun lehetti.
Te tuomitsette lihan jälkeen/ En minä ketäkään tuomitse. Mutta waikka minä tuomitsisin/ Niin minun tuomion on tosi/ Sillä en minä ole yksinään/ Mutta minä ja Isä joka minun lähetti.
8:17 Nin on mös kirioitettu teiden Laissa Ette cahden Inhimisen todistus on tosi.
Niin on myös kirjoitettu teidän laissa että kahden ihmisen todistus on tosi.
8:18 Mine se ole'/ ioca itzesteni todhistoxen cannan/ ia se Ise ioca minun lehetti todhista mös minusta.
Minä se olen/ joka itsestäni todistuksen kannan/ ja se Isä joka minun lähetti todistaa myös minusta.
8:19 Nin he sanoit henelle/ Cussa sinun Ises ombi? Iesus wastasi/ Eike te tunne minua/ eike minun Isen/ Jos te minun tu'disitta/ nin te mös tu'disitta minun Isen.
Niin he sanoit hänelle/ Kussa sinun Isäsi ompi? Jesus wastasi/ Eikä te tunne minua/ eikä minun Isääni/ Jos te minun tuntisitte/ niin te myös tuntisitte minun Isäni.
8:20 Nämet sanat puhui Iesus Wffriarkun tyken opettain Templiss/ Ja eikengen hende kijniottanut/ Sille ettei henen aicans olut wiele tulut.
Nämät sanat puhui Jesus uhriarkun tykönä opettain templissä/ Ja ei kenkään häntä kiinni ottanut/ Sillä ettei hänen aikansa ollut wielä tullut.
8:21 Nin sanoi Iesus taas heille/ Mine poismenen/ ia te etzitta minua/ ia teiden pite coleman teiden synnisen. Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla.
Niin sanoi Jesus taas heille/ Minä pois menen/ ja te etsitte minua/ ja teidän pitää kuoleman teidän synnissän. Kuhunka minä menen/ Ette te woi tulla.
8:22 Nin sanoit Juttat/ Tappaneko hen itzens/ Sille hen sano/ Cuhunga mine menen/ ette te woi tulla?
Niin sanoit juuttaat/ Tappaneeko hän itsensä/ Sillä hän sano/ Kuhunka minä menen/ ette te woi tulla?
8:23 Ja hen sanoi heille/ Te oletta alahalda/ ia mine olen ylehelde. Te oletta teste Mailmasta/ em mine ole teste Mailmasta.
Ja hän sanoi heille/ Te olette alhaalta/ ja minä olen ylhäältä/ Te olette tästä maailmasta/ en minä olle tästä maailmasta.
8:24 Senteden mine sanoin teille/ Ette teiden pite coleman teiden synnisen/ Sille ellei te wsko ette Mine se olen/ nin teiden pite coleman teiden synnisen.
Sentähden minä sanoin teille/ Etta teidän pitää kuoleman teidän synnissäin/ Sillä ellei te usko että minä se olen/ niin teidän pitää kuoleman teidän synnissäin?
8:25 Nin sanoit he henelle/ Cuca sine olet?
Niin sanoit he hänelle/ Kuka sinä olet?
8:26 Ja Iesus sanoi heille Ensin se/ ioca puhun teille/ Palio minulla ombi teiste puhumist ia Domitzemist/ Waan se on waca/ ioca minun lehetti ia mite mine olen henelde cwllut/ nijte mine puhun Mailmas.
Ja Jesus sanoi heille. Ensin se/ joka puhun teille/ Paljon minulla ompi teistä puhumista ja tuomitsemista/ Waan se on wakaa/ joka minun lähetti ja mitä minä olen häneltä kuullut/ niitä minä puhun maailmassa.
8:27 Eiuet he ymmertenet/ ette hen puhui heille Isest.
Eiwät he ymmärtäneet/ että hän puhui heille Isästä.
8:28 Sanoi sis Iesus heille/ Coska te Inhimisen Poian ylennett/ silloin te ymmerdhett ette mine se olen/ ia ettei mine itzesteni miten tee/ Waan ninquin Ise ombi minun opettanut nijte mine puhun/
Sanoi siis Jesus heille/ Koska te Ihmisen Pojan ylennätte/ silloin te ymmärrät että minä se olen/ ja ettei minä itsestäni mitään tee/ Waan niinkuin Isä ompi minun opettanut niitä minä puhun/
8:29 Ja se ioca minun lehetti/ ombi minun cansan. Ei Ise iete minu yxinen. Sille ette mine teen aina mite henen kelpa.
Ja se joka minun lähetti/ ompi minun kanssan. Ei Isä jätä minua yksinään. Sillä että minä teen aina mitä hänen kelpaa.
8:30 Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens.
Kun hän näitä puhui/ uskoit mini hänen päällensä.
8:31 Nin sanoi Iesus nijlle Juttaille iotca henen pälens vskoit/ Jos te pysytte minun Puhesani/ nin te oletta totisest minu' Opetuslapseni/ ia teiden pite totudhen ymmertemen/
Niin sanoi Jesus niille juuttaille jotka hänen päällensä uskoit/ Jos te pysytte minun puheessani/ niin te olette totisesti minun opetuslapseni/ ja teidän pitää totuuden ymmärtämän/
8:32 Ja se Totuus pite teijen wapactaman. Quin hen neite puhui/ vskoit moni henen pällens.
Ja se totuus pitää teidän wapahtaman. Kuin hän näitä puhui/ uskoit moni hänen päällensä.
8:33 Nin he wastasit hende/ Me olema Abrahamin Siemen/ ia emme me ole coskan kenengen Oriana olleet/ Quinga sis sine sanot/ Teiden pite wapadhexi tuleman?
Niin he wastasit häntä/ Me olemme Abrahamin siemen/ ja emme me ole koskaan kenenkään orjana olleet/ Kuinka siis sinä sanot/ Teidän pitää wapahaksi tuleman?
8:34 Jes9 wastasi heite/ ia sanoi/ Totisest totisest sano' mine teille/ Ette iocainen quin synnin tekepi/ hen ombi synnin Oria.
Jesus wastasi heitä/ ja sanoi/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että jokainen kuin synnin tekeepi/ hän ompi synnin orja.
8:35 Mutta Oria ei pysy ijancaikisesta Honesa/ Poica pysypi ijancaikisesta.
Mutta orja ei pysy iankaikkisesti huoneessa/ Poika pysyypi iankaikkisesti.
8:36 Jos sis Poica teite wapaxi teke/ Totisest te oletta wapaat.
Jos siis poika teitä wapaaksi tekee/ Totisesti te olette wapaat.
8:37 Mine tiedhen ette te oletta Abramin Siemen/ waan te etzitta minua colettaxen/ Sille ettei minu' Puheni ole sija teisse.
Minä tiedän että te olette Abrahamin siemen/ waan te etsitte minua kuolettaakseni/ Sillä ettei minun puheeni ole sijaa teissä.
8:38 Mine puhun mite mine olen nähnyt Iseni tykene/ Ja te teet mite te oletta nähnyt teiden Isene tykene.
Minä puhun mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä/ Ja te tee mitä te olette nähnyt teidän isänne tykönä.
8:39 He wastasit ia sanoit henelle/ Abraham on meiden Ise. Sanoi Iesus heille/ Jos te Abrahamin Lapset olisitta/ nin te tekisitte Abrahamin töite/
He wastasit ja sanoit hänelle/ Abraham on meidän isä. Sanoi Jesus heille/ Jos te Abrahamin lapset olisitte/ niin te tekisitte Abrahamin töitä/
8:40 Mutta nyt te etzitta minua tappaxen/ site Inhimist/ quin olen Totudhen teille puhunut/ ionga mine cwlin Jumalalda/ Ei Abraham site tehnyt/ Te teet teide' Isen tekoi.
Mutta nyt te etsitte minua tappaaksen/ sitä ihmistä/ kuin olen totuuden teille puhunut/ jonka minä kuulin Jumalalta/ Ei Abraham sitä tehnyt/ Te teet teidän isäni tekoja.
8:41 Nin sanoit he henelle/ Emme me Äperenä ole syndynet/ Yxi Ise meille ombi/ Jumala.
Niin sanoit he hänelle/ Emme me äpäränä ole syntyneet/ Yksi Isä meillä ompi/ Jumala.
8:42 Iesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teiden Isen kylle tosin te minua Racastaisit. Sille ette Jumalasta mine wloslexin ia tulin/ Sille/ em mine ole itzesteni tullut waan hen minun lehetti/
Jesus sanoi heille/ Jos Jumala olis teidän Isäni kyllä tosin te minua rakastaisit. Sillä että Jumalasta minä ulos läksin ja tuli/ Sillä/ en minä ole itsestäni tullut waan hän minun lähetti/
8:43 Mixei te tunne minun Puhettani? Sille ettei te woi cwlla minun Puhettani.
Miksei te tunne minun puhettani? Sillä ettei te woi kuulla minun puhettani.
8:44 Sijte Iseste Perkelest te oletta/ Ja teiden Isen himot te tadhotta nouta. Hen ombi Miehentappaija alwsta ollut Ja ei pysynyt Totudhes/ Sille ettei henes ole Totutta. Coska hen Walhen puhupi/ nin hen puhu omastans/ Sille ette he' on yxi Walechtelia/ ia sen saman Ise.
Siitä isästä perkeleestä te olette/ Ja teidän isäni himo te tahdotte noutaa. Hän ompi miehentappaja alusta ollut. Ja ei pysynyt totuudessa/ Sillä ettei hänessä ole totuutta. Koska hän walheen puhuupi/ niin hän puhuu omastansa/ Sillä että hän on yksi walehtelija/ ja sen saman isä.
8:45 Mutta senteden ette mine sanon teille Totudhen/ ette te minua wsko.
Mutta sentähden että minä sanon teille totuuden/ ette te minua usko.
8:46 Cuca teiste nuchtele minua synnin tedhen? Mutta ios mine nyt sanon teille Totudhen/ mixei te vsko minua?
Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Mutta jos minä nyt sanon teille totuuden/ miksei te usko minua?
8:47 Joca Jumalasta ombi/ se cwle Jumalan sanat/ Senteden ette te cwle/ sille ettei te Jumalasta ole.
Joka Jumalasta ompi/ se kuulee Jumalan sanat/ Sentähden ette te kuule/ sillä ettei te Jumalasta ole.
8:48 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Emmekö me oikein sano/ Ette sine olet yxi Samaritanus/ ia sinulla on Perkele?
Niin wastasit juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Emmekö me oikein sano/ Että sinä olet yksi samaritanus/ ja sinulla on perkele?
8:49 Iesus wastasi/ ia sanoi/ Ei minulla ole Perkele/ Waan mine cunnioitzen minun Iseni/ ia te häueisett minua.
Jesus wastasi/ ja sanoi/ Ei minulla ole perkele/ Waan minä kunnioitsen minun Isääni/ ja te häwisette minua.
8:50 En mine etzi oman Cunniani ielkin/ ombi yxi ioca site kysy ia domitze.
En minä etsi oman kunniani jälkeen/ ompi yksi joka sitä kysyy ja tuomitsee.
8:51 Totisest totisest sano' mine teille/ Se quin minun Sanani kätke/ ei henen pide Colemata näkemen ijancaikisest.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Se kuin minun sanani kätkee/ ei hänen pidä kuolemata näkemään iankaikkisesti.
8:52 Nin Juttat sanoit henelle/ Nyt me ymmersim ette sinulla on Perkele. Abraham on collut/ ia Prophetat/ ia sine sanot/ Se ioca kätke minun Sanani/ ei pide henen maistaman Colemat ijancaikisesta.
Niin juuttaat sanoit hänelle/ Nyt me ymmärsimme että sinulla on perkele. Abraham on kuollut/ ja prophetat/ ja sinä sanot/ Se joka kätkee minun sanani/ ei pidä hänen maistaman kuolemata iankaikkisesti.
8:53 Olecos swrembi quin Abraham meiden Isen/ ioca coollut on? ia Prophetat ouat colleet. Mixi sine itzes teet?
Oletkos suurempi kuin Abraham meidän isän/ joka kuollut on? ja prophetat owat kuolleet. Miksi sinä itsesi teet?
8:54 Iesus wastasi/ Jos mine itzeni cunnioitzen/ nin minun cunnian ei miten ole/ Minun Isen ombi se ioca minun cunnioitze/ Jonga te sanotta teiden Jumalan oleuan/ ia ette te hende tunne/ Mutta mine henen tunnen/
Jesus wastasi/ Jos minä itseni kunnioitsen/ niin minun kunniani ei mitään ole/ Minun Isän ompi se joka minun kunnioitsee/ Jonka te sanotte Jumalan olewan/ ja ette te häntä tunne/ Mutta minä hänen tunnen/
8:55 Ja ios mine sanoisin ettei mine hende tu'disi/ nin mine olisin Walechtelia/ quin teki. Mutta mine tunne' hene'/ ia kätken henen Sanans.
Ja jos minä sanoisin ettei minä häntä tuntisi/ niin minä olisi walehtelija/ kuin teki. Mutta minä tunnen hänen/ ja kätken hänen sanansa.
8:56 Abraham teiden Isen iloitzi/ ette hene' piti näkeme' minun peiueni/ hen näki sen/ ia ihastui.
Abraham teidän isän iloitsi/ että hänen piti näkemän minun päiwäni/ hän näki sen/ ja ihastui.
8:57 Nin sanoit Jutat henelle/ Etpä sine wiele ole wijsikymende aijastaica wanha/ ia sine olet nähnyt Abrahamin?
Niin sanoit juuttaat hänelle/ Etpä sinä wielä ole wiisikymmentä ajastaikaa wanha/ ja sinä olet nähnyt Abrahamin?
8:58 Sanoi Iesus heille/ Totisest totisest sanon mine teille/ Ennenquin Abraham olican/ olen mine.
Sanoi Jesus heille/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Ennenkuin Abraham olikaan/ olen minä.
8:59 Nin he sis poimit kiui laskettaxens hende. Mutta Iesus lymyi/ ia wlosmeni Templist.
Niin he siis poimit kiwiä laskettaaksensa häntä. Mutta Jesus lymysi/ ja ulos meni templistä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21