P. Johannesen Euangelium.

 

XIIII Lucu.

 

13:1 JA hen sanoi Opetuslapsillens/ Elken teiden Sydhemen wauactuco. Wskottaco Jumalan päle/ nin te mös vskot minun päleni.
Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ Älkään teidän sydämenne waiwautuko. Uskokaa Jumalan päälle/ niin te myös uskot minun päälleni.
13:2 Minu' Iseni Hones ouat monda Asuinsia. Ellei nin olis/ Nin mine sanoisin teille/ Mine menen walmistaman teille Sia.
Minun Isäni huoneessa owat monta asuinsijaa. Ellei niin olisi/ Niin minä sanoisin teille/ Minä menen walmistamaan teille sijaa.
13:3 Ja waicka mine poismenen/ walmistaman teille Sia/ quitengin mine iellens tulen/ ia otan teidhet minun tykeni/ Ette cussa mine olen/ sielle mös pite teiden oleman.
Ja waikka minä pois menen/ walmistamaan teille sijaa/ kuitenkin minä jällens tulen/ ja otan teidän minun tyköni/ Että kussa minä olen sillä myös pitää teidän oleman.
13:4 Ja cuhunga mine menen/ te tiedhette/ ia sen tien te tiedhette.
Ja kuhunka minä menen/ te tiedätte/ ja sen tien te tiedätte.
13:5 Sanoi henelle Thomas/ HERRA/ emme me tiedhe/ cuhungas menet/ ia quinga me taidham tien tiete?
Sanoi hänelle Thomas/ HERRA/ emme me tiedä/ kuhunkas menet/ ja kuinka me taidamme tien tietää?
13:6 Iesus sanoi henelle/ Mine olen se Tie/ ia Totuus/ ia Eleme. Eikengen tule Isen tyge/ waan Minun cauttani.
Jesus sanoi hänelle/ Minä olen se tie/ ja totuus/ ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö/ waan minun kauttani.
13:7 Jos te Minun tundisit/ nin te tosin tundisit mös minun Iseni. Ja nyt te tunnetta henen ia te neit henen.
Jos te minun tuntisit/ niin te tosin tuntisit myös minun Isäni. Ja nyt te tunnette hänen ja te näit hänen.
13:8 Philippus sanoi henelle/ HERRA/ osota meille Ise/ ia me tydhyme. Iesus sanoi henelle/ Mine olen nincauuan teiden tykenen/ ia ett sine tunne minua?
Philippus sanoi hänelle/ HERRA/ osoita meille Isä/ ja me tyydymme. Jesus sanoi hänelle/ Minä olen niinkauan teidän tykönän/ ja et sinä tunne minua?
13:9 Philippe/ Joca Minun näke/ hen mös Isen näke/ Ja quingas sanot/ Osota meille Ise?
Philippus/ Joka minun näkee/ hän myös Isän näkee/ Ja kuinkas sanot/ Osoita meille Isä?
13:10 Etkös vsko/ ette mine olen Ises/ ia Ise Minus? Ne sanat iotca mine teille puhun/ em mine itzesteni puhu/ Mutta Ise ioca minus on/ hen töödh teke.
Etkös usko/ että minä olen Isäsi/ ja Isä minussa? Ne sanat jotka minä teille puhun/ en minä itsestäni puhu/ Mutta Isä joka minussa on/ hän työt tekee.
13:11 Wscocat minua/ ette mine olen Ises/ ia Ise minus. Eli wskocat minua ninen Töiden tedhen iotca mine teen
Uskokaat minua/ että minä olen Isässä/ ja Isä minussa. Eli uskokaat minua niiden töiden tähden jotka minä teen.
13:12 Totisest totisest sano' mine teille/ Joca vsko minun päleni/ ne töödh iotca mine teen/ henen pite mös tekemen/ ia wiele swrembita hen tekepi/ Sille ette mine menen Isen tyge/
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka uskoo minun päälleni/ ne työt jotka minä teen/ hänen pitää myös tekemän/ ja wielä suurempia hän tekeepi/ Sillä että minä menen Isän tykö/
13:13 ia mite te Rucoletta Ise minun Nimeeni sen mine teen/ Sen päle ette Ise pite cunnioitettaman Poian cautta.
ja mitä te rukoilette Isää minun nimeeni sen minä teen/ Sen päälle että Isä pitää kunnioitettaman Pojan kautta.
13:14 Mite te anotta minun Nimeni cautta sen mine teen. Jos te Racastatta minua/ nin piteke minun Keskyni/
Mitä te anotte minun nimeni kautta sen minä teen. Jos te rakastatte minua/ niin pitäkää minun käskyni/
13:15 Ja minun pite Rucoleman Ise/ ia henen pite andaman teille toisen * Lohuttaia'/ ette hene' pite oleman teiden cansan ijancaikisest/
Ja minun pitää rukoileman Isää/ ja hänen pitää antaman teille toisen lohduttajan/ että hänen pitää oleman teidän kanssan iankaikkisesti/
13:16 totudhen Hengen/ iota ei Malima taidha sadha. Sille ettei he näe hende/ eike mös hende tunne. Mutta te tunnetta henen/ sille hen pysy teiden tykenen/ ia pite teisse oleman/
Totuuden Hengen/ jota ei maailma taida saada. Sillä ettei he näe häntä/ eikä myös häntä tunne. Mutta te tunnette hänen/ sillä hän pysyy teidän tykönän/ ja pitää teissä oleman/
13:17 Em mine iete teite Oruoixi/ Mine tulen teiden tygen.
En minä jätä teitä orwoiksi/ Minä tulen teidän tykön.
13:18 Wiele yrielde/ ia ei Mailma sillen minua näe/ mutta te näette minun/ Sille ette mine elen/ ia teiden pite mös elemen.
Wielä yrjäältä/ ja ei maailma silleen minua näe/ mutta te näette minun/ Sillä että minä elän/ ja teidän pitää myös elämän.
13:19 Sine peiuen teiden pite ymertemen/ ette mine olen Iseseni/ ia te minus/ ia mine teisse.
Sinä päiwän teidän pitää ymmärtämän/ että minä olen Isässäni/ ja te minussa/ ja minä teissä.
13:20 Jolla minun Keskyni ouat ia ketke ne/ se on se ioca minua Rakasta. Mutta ioca Racasta minua/ he' Racastetan minu' Iseldeni. Ja mine tadon he'de Racasta/ ia mine ilmoita' itzeni henelle.
Jolla minun käskyni owat ja kätkee ne/ se on se joka minua rakastaa. Mutta joka rakastaa minua/ hän rakastetaan minun Isältäni. Ja minä tahdon häntä rakastaa/ ja minä ilmoitan itseni hänelle.
13:21 Sanoi henelle Judas/ ei se Ischariotes/ HERRA mite se sis ombi ettes tadhot itzes meille ilmoitta/ ia ei Mailmalle?
Sanoi hänelle Judas/ ei se Ischariotes/ HERRA mitä se siis ompi ettäs tahdot itsesi meille ilmoittaa/ ja ei maailmalle?
13:22 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Joca minua Racasta/ se pitepi minun sanani/ Ja minun Isen Racastapi hende/ ia me tulema henen tygens/ ia teem Asumisen henen tykenens.
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Joka minua rakastaa/ se pitääpi minun sanani/ Ja minun Isän rakastaapi häntä/ ja me tulemme hänen tykönsä/ ja teemme asumisen hänen tykönänsä.
13:23 Mutta ioca ei Racasta minua ei se minun sanoiani ketke. Ja ne sanat iotca te cwletta ei ole minun/ waan Isen/ ioca minun lehetti.
Mutta joka ei rakasta minua ei se minun sanojani kätke. Ja ne sanat jotka te kuulette ei ole minun/ waan Isän/ joka minun lähetti.
13:24 Neite mine olen puhunut teille/ ollesani teiden tykenen.
Näitä minä olen puhunut teille/ ollessani teidän tykönän.
13:25 Mutta Lohduttaia se Pyhe hengi ionga Ise pite lehettemen minun Nimeheni/ se teillen caiki opetapi/ Ja se muistutapi teillen caiki ne/ iotca mine olen teille sanonut.
Mutta lohduttajani se Pyhä Henki jonka Isä ptää lähettämän minun nimeeni/ se teillen kaikki opettaapi/ Ja se muistuttaapi teillen kaikki ne/ jotka minä olen teille sanonut.
13:26 Rauha' mine iete' teille/ Minu' rauhani mine a'nan teille. Em mine a'na teille ninquni Mailma a'dapi. Elken teiden sydemen wawachtuco/ elken mös peliestykö.
Rauhan minä jätän teille/ Minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niinkuin maailma antaapi. Älkää teidän sydämen wawahtuko/ älkään myös peljästykö.
13:27 Te cwlitta ette mine sanoin teille/ Mine mene' pois/ ia tulen taas teiden tyge'ne. Jos te minua Racastaisitta/ nin te tosin iloitzisitta ette mine sanoin/ Mine mene' Ise' tyge/ Sille ette Ise ombi swrembi minua/
Te kuulitte että minä sanoin teille/ Minä menen pois/ ja tulen taas teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte/ niin te toisi iloitsisitte että minä sanoin/ Minä menen Isän tykö/ Sillä että Isä ompi suurempi minua/
13:28 Ja nyt mine sanoin teille/ ennenquin se tapactupi/ senpele/ ette teiden pite vskoman/ coska se tapactanut on.
Ja nyt minä sanoin teille/ ennenkuin se tapahtuupi/ sen päälle/ että teidän pitää uskoman/ koska se tapahtunut on.
13:29 Testedes em mine palio puhu teiden cansanna/ Sille ette temen Mailman Pämies tulepi/ ia ei ole henelle miten minus.
Tästedes en minä paljon puhu teidän kanssanne/ Sillä että tämän maailman päämies tuleepi/ ja ei ole hänellä mitään minussa.
13:30 Waan senpäle/ ette Mailman pite tundeman/ iotta mine Racasta' Ise/ ia quin Ise annoi minulle keskyn * nin mine teen. Ylesnoskat/ Ja mengem me tälde.
Waan senpäälle/ että maailman pitää tunteman/ jotta minä rakastan Isää/ ja kuin Isä antoi minulle käskyn niin minä teen. Ylös nouskaa/ Ja menkäämme me täältä.

* Asuinsia ) Se on/ Waicka te tesse radhoilisudhessa surta waiua ia Cooleman kersitte/ Quitengi tietke teille Taiuahas Eleme Ilo/ ia ijancaikinen Cunnia coco Seuracunnan cansa oleua.
Jossa tosin monet Asuin siat ouat minun walmistamiseni cautta.
Sille ettei yxiken tule Isen tyge mutta minun cauttani.
* Lohuttaia ) Paracletus cutzutan Latinaxi Aduocatus Hortator Consolator/ Edheste wastaia/ Holhoia/ Manaia/ Eli ioca sen sypään/ Nuchtelisen lohuttapi auttapi/ wahuistapi ia holhopi.
Samal moto mös Pyhe Hengi meidhen Omastunnos Jumalan Domion edes Syndie ia Perkelen cannetta wastan.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21