P. Johannesen Euangelium.

 

Colmas Lucu.

 

3:1 NIn oli yxi mies Phariseusist/ Nicodemus nimelde/ yxi Judasten Ylimeinen/
Niin oli yksi mies phariseuksista/ Nicodemus nimeltä/ yksi judasten ylimmäinen/
3:2 Se tuli ölle Iesusen tyge ia sanoi henelle/ Mestari/ me tiedhem ette sine olet Opetaiaxi Jumalast tullut. Sille eikengen taidha neite Tunnustechti tedhä/ iotca sine teet/ ellei Jumala olisi henen cansans.
Se tuli yöllä Jesuksen tykö ja sanoi hänelle/ Mestari/ me tiedäm että sinä olet opettajaksi Jumalasta tullut. Sillä ei kenkään taida näitä tunnustähtiä tehdä/ jotka sinä teet/ ellei Jumala olisi hänen kanssansa.
3:3 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Totisesta totisesta/ mine sanon sinulle/ Ellei iocu wastudhest synny/ ei hen woi nädhä Jumala' waldakunda.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Totisesti totisesti/ minä sanon sinulle/ Ellei joku wastuudesta synny/ ei hän woi nähdä Jumalan waltakuntaa.
3:4 Sanoi henelle Nicodemus/ Quinga taita Inhiminen syndy coska hen wanha ombi. Woipico hen Eitins cochtun iellens siselmenne/ ia syndy?
Sanoi hänelle Nikodemus/ Kuinka taitaa ihminen syntyä koska hän wanha ompi. Woipiko hän äitinsä kohtuun jällens sisälle mennä/ ja syntyä?
3:5 Iesus wastasi/ Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle. Ellei iocu synny wedhest ia Hengest/ nin ei hen woi Jumalan Waldakundan siseltulla.
Jesus wastasi/ Totisesti/ totisesti/ sanon minä sinulle. Ellei joku synny wedestä ja Hengestä/ niin ei hän woi Jumalan waltakuntaan sisälle tulla.
3:6 Mite Lihast syndynyt on/ se ombi Liha. Ja mite Hengest syndynyt on/ se ombi Hengi.
Mitä lihasta syntynyt on/ se ompi liha. Ja mitä Hengestä syntynyt on/ se ompi Henki.
3:7 Ele ihmettele/ ette mine sanoin sinulle/ ette teiden pite wdesta syndyme'.
Älä ihmettele/ että minä sanoin sinulle/ että teidän pitää wedestä syntymän.
3:8 Twli puhalta cussa hen tacto/ ia sine cwlet hene' hwmuns/ Ja et sine tiedä custa hen tule/ taicka cuhu'ga hen menepi. Nein on iocaine'/ quin He'gest syndynyt on.
Tuuli puhaltaa kussa hän tahtoo/ ja sinä kuulet hänen humunsa/ Ja et sinä tiedä kusta hän tulee/ taikka kuhunka hän meneepi. Näin on jokainen/ kuin Hengestä syntynyt on.
3:9 Nicodemus wastasi/ ia sanoi henelle/ Quinga se taita tulla?
Nikodemus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Kuinka se taitaa tulla?
3:10 Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Oleco sine se Mestari Israelis/ ia et neite tiedhe?
Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se mestari Israelissa/ ja et näitä tiedä?
3:11 Totisest/ totisest/ sano' mine sinulle Me puhume/ mite me tiedhe'/ ia todistam/ mite me neim/ ia ette te wasta' ota meiden todistusta.
Totisesti/ totisesti/ sanon minä sinulle. Me puhumme/ mitä me tiedän/ ja todistamme/ mitä me näimme/ ja ette te wastaan ota meidän todistusta.
3:12 Jos mine malisia teille sanoin/ ia ette te wskonuat/ quinga te wskoisitt/ ios mine teille Taiualisi sanoisin?
Jos minä maallisia teille sanoin/ ja ette te uskoneet/ kuinka te uskoisit/ jos minä teille taiwaallisia sanoisin?
3:13 Ja eikengen ylesastu Taiuasen/ waan se/ ioca taiuaast alasastui/ inhimisen Poica/ ioca ombi Taiuahas.
Ja eikenkään ylös astu taiwaaseen/ waan se/ joka taiwaasta alas astui/ Ihmisen Poika/ joka ompi taiwahassa.
3:14 Ja ninquin Moses ylensi Kärmen coruesa/
Ja niinkuin Moses ylensi käärmeen korwessa/
3:15 Nin pite mös Inhimisen Poica ylettemen/ Sempäle/ ette Caiki/ iotca henen pällens wskouat/ ei pide huckuman/ Mutta ijancaikisen Elemen szaman.
Niin pitää myös Ihmisen Poika ylettämän/ Sen päälle/ että kaikki/ jotka hänen päällensä uskowat/ ei pidä hukkuman/ Mutta iankaikkisen elämän saaman.
3:16 Sille Nein on Jumala Mailma racastanut/ ette he' andoi hene' ainoan Poicans/ Sempälle/ ette Jocaine' quin wsko hene' päle's ei pide huckuma'/ mutta ijancaikise' Eleme' szama'.
Sillä näin on Jumala maailmaa rakastanut/ että hän antoi hänen ainoan Poikansa/ Sen päälle/ että jokainen kuin uskoo hänen päällensä ei pidä hukkuman/ mutta iankaikkisen elämän saaman.
3:17 Sille/ ettei Jumala lehettenyt Poica's Mailma'/ ette hene' piti domitzeman mailma/ Muta ette Mailma piti henen cauttans wapadettaman.
Sillä/ ettei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan/ että hänen piti tuomitseman maailmaa/ Mutta että maailma piti hänen kauttansa wapahdettaman.
3:18 Joca henen pälens wsko/ ei hen domita/ Mutta ioca ei wsko/ io se domittu on/ Sille ettei hen wskonut Jumalan ainocaisen Poian nimen päle.
Joka hänen päällensä uskoo/ ei hän tuomita/ Mutta joka ei usko/ jo se tuomittu on/ Sillä ettei hän uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimen päälle.
3:19 Mutta teme ombi Domio/ Ette Walkeus tuli Mailman ia Inhimiset racastit enämin Pimeytte/ quin Walkiutta. Sille ette heiden Tööns olit pahat.
Mutta tämä ompi tuomio/ Että walkeus tuli maailmaan ja ihmiset rakastit enemmän pimeyttä/ kuin walkeutta. Sillä että heidän työnsä olit pahat.
3:20 Sille ette iocainen/ quin paha tekepi/ se wihapi Walkiutta/ eike tule Walkiuten/ Senpäle/ ettei henen Tööns pideisi laitettaman.
Sillä että jokainen/ kuin pahaa tekeepi/ se wihaapi walkeutta/ eikä tule walkeuteen/ Sen päälle/ ettei hänen työnsä pitäisi laitettaman.
3:21 Mutta ioca Totudhen tekepi/ se tulepi Walkiudhen tyge/ ette henen Tööns piteis näkymen/ Sille ette he Jumalas tehdhyt ouat.
Mutta joka totuuden tekeepi/ se tuleepi walkeuden tykö/ että hänen työnsä pitäisi näkymän/ Sillä että he Jumalassa tehdyt owat.
3:22 Senielken tuli Iesus/ ia henen Opetuslapsens Judean maalle/ ia asui sielle heiden cansans/ ia castoi.
Sen jälkeen tuli Jesus/ ja hänen opetuslapsensa Judean maalle/ ja asui siellä heidän kanssansa/ ja kastoi.
3:23 Mutta Johannes mös castoi/ wiele Enonis/ leszna Salim/ sille ette sielle oli palio wesi. Ja he tulit/ ia annoit casta itzens/
Mutta Johannes myös kastoi/ wielä Enonissa/ läsnä Salim/ sillä että siellä oli paljon wesi. Ja he tulit/ ja annoit kastaa itsensä/
3:24 Sille ettei Johannes wiele silloin ollut Fangiuxen heitettu.
Sillä ettei Johannes wielä silloin ollut wankeukseen heitetty.
3:25 Nin nousi yxi kysymys Johannesen Opetuslasten ia Judasten keskenä Puhdistuxest.
Niin nousi yksi kysymys Johanneksen opetuslasten ja judasten kesken puhdistuksesta.
3:26 Ja he tulit Johannesen tyge/ ia sanoit henelle/ Mestari/ ioca sinun cansans oli toiselpolen Jordanin/ iosta sine todhistit/ Catzo/ se castapi/ ia iocainen tule henen tygens.
Ja he tulit Johanneksen tykö/ ja sanoit hänelle/ Mestari/ joka sinun kanssansi oli toisella puolen Jordanin/ josta sinä todistit/ Katso/ se kastaapi/ ja jokainen tulee hänen tykönsä.
3:27 Johannes wastasi/ ia sanoi/ Ei woi Inhiminen mite otta ellei se anneta henelle Taiuahast.
Johannes wastasi/ ja sanoi/ Ei woi ihminen mitään ottaa ellei se anneta hänelle taiwahasta.
3:28 Itze te oletta minun Todhistaiani/ ette mine sanonut olen/ Em mine ole Christus/ wan mine olen henen edhellens lehetettu.
Itse te olette minun todistajani/ että minä sanonut olen/ En minä ole Kristus/ waan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
3:29 Jolla ombi Morsian/ se on Ylke/ Mutta Ylghien ysteue seisopi/ ia cwldele hende/ ia itzens sangen iloitta Ylghie' änestä. Se sama sis minun ilon o'bi nyt teutetty/
Jolla ompi morsian/ se on Ylkä/ Mutta Yljän ystäwä seisoopi/ ja kuuntelee häntä/ ja itsensä sangen iloittaa Yljän äänestä. Se sama siis minun ilon ompi nyt täytetty/
3:30 Henen tule caswa/ mutta minu' pite wäheneme'.
Hänen tulee kaswaa/ mutta minun pitää wähenemän.
3:31 Joca ylhelde tule/ se ombi caikein päle. Joca maasta ombi/ se on maasta/ Ja maasta se puhupi.
Joka ylhäältä tulee/ se ompi kaikkein päälle. Joka maasta ompi/ se on maasta/ Ja maasta se puhuupi.
3:32 Joca Taiuast tule/ hen on caikein ylitze/ Ja todista mite hen nähnyt ia cwllut on. Ja eikenge' ota hene' Todhistustans.
Joka taiwaasta tulee/ hän on kaikkein ylitse/ Ja todistaa mitä hän nähnyt ja kuullut on. Ja ei kenkään ota hänen todistustansa.
3:33 Mutta ioca hene' Todhistuxens otti/ se * insiglasi/ ette Jumala ombi totinen.
Mutta joka hänen todistuksensa otti/ se insiglasi/ että Jumala ompi totinen.
3:34 Sille ette se/ ionga Jumala lehetti/ se puhupi Jumalan sanoia. Sille ettei Jumala anna Henge * mitan cansa.
Sillä että se/ jonka Jumala lähetti/ se puhuupi Jumalan sanoja. Sillä ettei Jumala anna Henkeä mitan kanssa.
3:35 Ise rakasta Poica/ ia caiki annoi henen käteens.
Isä rakastaa Poikaa/ ja kaikki antoi hänen käteensä.
3:36 Joca vsko Poian päle sille ombi ijancaikine' Eleme. Mutta ioca ei vsko Poian päle/ ei henen pide Elemete näkemen/ Mutta Jumalan wiha pysypi henen pälens.
Joka uskoo Pojan päälle sillä ompi iankaikkinen elämä. Mutta joka ei usko Pojan päälle/ ei hänen pidä elämätä näkemän/ Mutta Jumalan wiha pysyypi hänen päällensä.

* Insiglanut ) Se on/ hen leutepi ninquin Insiglin painetun henen Sydhemesens/ nimittein/ sen vskon/ quinga Jumala hurskas ia waka ombi/ ia sen hen mös tunnusta ia todhista vlcolisesta.
Ninquin hen sanopi 7. Cap. Joca Isen tahdhon tekepi/ se tundepi ios teme Oppi ombi Jumalasta. etc.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21