P. Johannesen Euangelium.

 

Wides Lucu.

 

5:1 SEnielken oli Judasten Juhla peiue/ Ja Iesus ylesastui Jerusalemin.
Sen jälkeen oli judasten juhlapäiwä/ Ja Jesus ylös astui Jerusalemiin.
5:2 Nin ombi Jerusalemis sen La'maste' Honen tykene yxi La'micko/ ioca cutzutan Hebreaxi * Bethesda/ iolla oli wisi Waija/
Niin ompi Jerusalemissa sen lammasten huoneen tykönä yksi lammikko/ joka kutsutaan hebreaksi Bethesda/ jolla oli wiisi wajaa/
5:3 ioissa macasi palio Sairaita Sokeita/ Ra'boia/ Haluatuita/ ne odotit wede'ck lijumist/
joissa makasi paljon sairaita sokeita/ rampoja/ halwatuita/ ne odotit wedenliikkumista/
5:4 Sille ette Engeli alasastui wissille aialla siehe' Lammickoon/ ia pydhersi wedhen/ Joca nyt Ensimeisne/ wedhen pydhertyxen ielken sinne siselle astui/ hen parani/ misse ikenens Taudhis hen oli.
Sillä että enkeli alas astui wissillä ajalla siihen lammikkoon/ ja pyörsi weden/ Joka nyt ensimäisenä/ Weden pyörityksen jälkeen sinne sisälle astui/ hän parani/ missa ikänänsä taudissa hän oli.
5:5 Nin oli sielle yxi Mies/ ioca Cadhexan neliettekymmende wootta oli Kipiä maanut.
Niin oli siellä yksi mies/ joka kahdeksan neljättäkymmentä wuotta oli kipeänä maannut.
5:6 Coska Iesus sai henen nähde/ cussa hen macasi/ ia tunsi ette hen io cauuan oli sairastanut/ sanoi hen henelle/ Tactocos tulla teruexi?
Koska Jesus sai hänen nähdä/ kussa hän makasi/ ja tunsi että hän jo kauwan oli sairastanut/ sanoi hän hänelle/ Tahdotkos tulla terweeksi?
5:7 Wastasi he'de se Sairas/ Herra/ Ei minull ole ycten inhimist/ ette coska wesi pydherten/ ioca minun wiepi Lammickon/ Ja ennen quin mine tulen/ io ombi toinen minun edelleni siselle astunut.
Wastasi häntä se sairas/ Herra/ Ei minulla ole yhtään ihmistä/ että koska wesi pyörehti/ joka minun wiepi lammikkoon/ Ja ennen kuin minä tulen/ jo ompi toinen minun edelläni sisälle astunut.
5:8 Iesus sanoi henelle/ Nouse yles/ ota sinu' wootes ia mene.
Jesus sanoi hänelle/ Nouse ylös/ ota sinun wuoteesi ja mene.
5:9 Ja cochta se Inhiminen parani/ ia otti henen wootens/ ia meni.
Ja kohta se ihminen parani/ ja otti hänen wuoteensa/ ja meni.
5:10 Ja se sama peiue oli Sabbathi. Sanoit sis Jwttat sille/ ioca parattu oli/ Tenepene ombi Sabbathi/ Ei nyt ole lupa canda woodhettas.
Ja se sama päiwä oli Sabbathi. Sanoit siis juuttaat sille/ joka parattu oli/ Tänäpänä ompi Sabbathi./ Ei nyt ole lupa kantaa wuodettasi.
5:11 Wastasi hen heite/ Joca minun paransi/ se sanoi minulle/ Ota sinun wootes ia mene.
Wastasi hän heitä/ Joka minun paransi/ se sanoi minulle/ Ota sinun wuoteesi ja mene.
5:12 Nin he kysyit henelle/ Cuca se Inhiminen ombi/ ioca sinulle sanoi/ Ota sinun wootes/ ia mene?
Niin he kysyit hänelle/ Kuka se ihminen ompi/ joka sinulle sanoi/ Ota sinun wuoteesi/ ja mene?
5:13 Mutta se ioca parattu oli ei tiennyt kenge se oli/ Sille ette Iesus oli lymenyt/ ette Canssa nijn palio oli sijne Paicas.
Mutta se joka parattu oli ei tiennyt kenkä se oli/ Sillä että Jesus oli lymynnyt/ että kansaa niin paljon oli siinä paikassa.
5:14 Senperäst leusi Iesus henen Templis/ ia sanoi henelle/ Catzos/ sine olet parattu/ Ele sillen syndi tee/ ettei iotakin pahembi sinua codhaisi.
Sen perästä löysi Jesus hänen templissä/ ja sanoi hänelle/ Katsos/ sinä olet parattu/ Älä silleen syntiä tee/ ettei jotakin pahempaa sinua kohtaisi.
5:15 Nin se Inhiminen poismeni/ ia ilmoitti Jwttaille/ Ette se oli Iesus/ ioca henen paransi.
Niin se ihminen pois meni/ ja ilmoitti juuttaille/ Että se oli Jesus/ joka hänen paransi.
5:16 Ja senteden wihasit Jwttahat Iesusta/ ia etzit hende tappaxens/ Ette hen sencaltaisit teki Sabbathina.
Ja sentähden wihasit juuttahat Jesusta/ ja etsit häntä tappaaksensa/ Että hän senkaltaiset teki Sabbattina.
5:17 Nin wastasi Iesus heite/ Minun Isen haman tehen asti tekepi/ Ja mine mös tegen.
Niin wastasi Jesus heitä/ Minun Isän hamaan tähän asti tekeepi/ Ja minä myös teen.
5:18 Senteden sis Jwttat enämin etzit hende tappaxens/ Ettei hen waan Sabbathi rickonut/ mutta mös sanoi Isens Jumalaxi/ ia teki itzens Jumalan caltaisexi.
Sen tähden siis juuttaat enemmin etsit häntä tappaaksensa/ Ettei hän waan Sabbathia rikkonut/ mutta myös sanoi Isänsä Jumalaksi/ ja teki itsensä Jumalan kaltaiseksi.
5:19 Nin wastasi Iesus ia sanoi heile/ Totisest totisest/ sano' mine teille/ Ei taidha Poica itzestens miten tedhä/ waan mite he' näkepi Isens tekeue'/ Sille ette mite he' tekepi/ site sama mös Poica tekepi.
Niin wastasi Jesus ja sanoi heille/ Totisesti totisesti/ sanon minä teille/ Ei taida Poika itsestäns mitään tehdä/ waan mitä hän näkeepi Isänsä tekewän/ Sillä että mitä hän tekeepi/ sitä samaa myös Poika tekeepi.
5:20 Sille ette Ise racastapi Poica's/ Ja osottapi caiki henelle/ mite he' itze tekepi/ ia wiele swre'bita Töite hene' pite osottama' henelle/ quin neme ouat/ Ette teide' pite ihmectelme'.
Sillä että Isä rakastaapi Poikaansa/ Ja osoittaapi kaikki hänelle/ mitä hän itse tekeepi/ ja wielä suurempia töitä hänen pitää osoittaman hänelle/ kuin nämä owat/ Että teidän pitää ihmettelemän.
5:21 Sille ette ninquin Ise ylesheräytte Colleita ia wirgottapi/
Sillä että niinkuin Isä ylös herättää kuolleita ja wirwoittapi/
5:22 Nin mös Poica wirgottapi ioita he' tactopi.
Niin myös Poika wirottaapi joita hän tahtoopi.
5:23 Sille ettei Ise ketäke' domitze/ wan caiken Domion a'noi Poialle/ Senpäle ette caiki pite cu'nioitzema' Poica/ ninquin he Ise cunnioitzeuat.
Sillä ettei Isä ketäkään tuomitse/ waan kaiken tuomion antoi Pojalle/ Sen päälle että kaikki pitää kunnioitseman Poikaa/ niinkuin he Isää kunnioitsewat.
5:24 Joca ei Poica cunnioitze/ ei se mös Ise cunnioitze/ ioca hene' lehetti. Totisest totisest sano' mine teille/ Joca minu' sanani cwle ia vsko sen ioca minun lehetti/ henelle ombi ijancaikine' Eleme/ Ja ei tule Domion/ wan hen waelta Colemasta Elemehen.
Joka ei Poikaa kunnioitse/ ei se myös Isää kunnioitse/ joka hänen lähetti. Totisesti totisesti sanon minä teille/ Joka minun sanani kuulee ja uskoo sen joka minun lähetti/ hänellä ompi iankaikkinen elämä/ Ja ei tule tuomioon/ waan hän waeltaa kuolemasta elämähän.
5:25 Totisest totisest sanon mine teille/ Ette hetki tulepi ia nyt io on/ ette ne coolluet pite cwleman Jumalan Poian änen/ Ja ne iotca sen cwleuat/ pite eleme'.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Että hetki tuleepi ja nyt jo on/ että ne kuolleet pitää kuuleman Jumalan Pojan äänen/ Ja ne jotka sen kuulewat/ pitää elämän.
5:26 Sille ninquin Isell on eleme itzesens/ nin hen mös annoi Poialle elemen itzesens oleman/
Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä/ niin hän myös antoi Pojalle elämän itsessänsä oleman/
5:27 Ja on mös henelle andanut woiman domita/ sentäden ette he' on Inhimise' * Poica.
Ja on myös hänelle antanut woiman tuomita/ sentähden että hän on Ihmisen Poika.
5:28 Elket site imectelkö/ Sille ette hetki tulepi/ Jossa caiki ne iotca Haudhois ouat/ pite henen änens cwleman.
Älkäät sitä ihmetelkö/ Sillä että hetki tuleepi/ Jossa kaikki ne jotka haudoissa owat/ pitää hänen äänensä kuuleman.
5:29 Ja pite edheskeumen/ iotca hyue tehnet ouat/ Elemen ylesnousemiseen/ Mutta ne iotca paha tehnet ouat/ Domion ylesnousemiseen.
Ja pitää edeskäymän/ jotka hywää tehneet owat/ Elämän ylösnousemiseen/ Mutta ne jotka pahaa tehneet owat/ tuomion ylösnousemiseen.
5:30 Em mine woi itzesteni miten tehdä. Ninquin mine cwlen nin mine domitzen/ ia minun domion ombi oikeia/ Sille etten mine etzi minun tactoni/ wan Isen tacto/ ioca minun lehettänyt ombi.
En minä woi itsestäni mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen niin minä tuomitsen/ ja minun tuomio ompi oikea/ Sillä etten minä etsi minun tahtoani/ waan Isän tahto/ joka minun lähettänyt ompi.
5:31 Jos mine itzesteni todistaisin/ nin ei olisi minun todistuxen tosi/
Jos minä itsestäni todistaisin/ niin ei olisi minun todistuksen tosi/
5:32 Toinen ombi ioca todistapi minusta/ ia mine tieden ette henen todistuxens ombi tosi/ ionga hen minusta todhista.
Toinen ompi joka todistaapi minusta/ ja minä tiedän että hänen todistuksensa ompi tosi/ jonka hän minusta todistaa.
5:33 Te lehetitte Johannesen tyge/ ia hen todisti totudhen.
Ja lähetitte Johanneksen tykö/ ja hän todisti totuuden.
5:34 Mutta em mine inhimiselde todistust ota/ Wan sen mine sanon senpäle ette te autuaxi tulisitta.
Mutta en minä ihmisiltä todistusta ota/ Waan sen minä sanon sen päälle että te autuaaksi tulisitte.
5:35 Hen oli palauainen ia paistauainen Kynttele/ Mutta te tahdoitta wehen aica riemuita henen walkeudesans.
Hän oli palawainen ja paistawainen kynttilä/ Mutta te tahdoitte wähän aikaa riemuita hänen walkeudessansa.
5:36 Mutta minulla ombi surembi todhistus quin Johannesen todhistus. Sille ette ne tegot iotca Ise minulle annoi/ ette mine ne teuteisin/ ne sama tegot iotca mine teen todistauat minusta/ ette Ise minun lehetti.
Mutta minulla ompi suurempi todistus kuin Johanneksen todistus. Sillä että ne teot jotka Isä minulle annoit/ että minä ne täyttäisin/ ne samat teot jotka minä teen todistawat minusta/ että Isä minun lähetti.
5:37 Ja se Ise ioca minun lehetti/ se sama todista minusta. Eike te ole coskan henen ändens cwlluet/ eike henen mootons nähnyet.
Ja se Isä joka minun lähetti/ se sama todistaa minusta. Eikä te ole koskaan hänen ääntänsä kuulleet/ eikä hänen muotoansa nähneet.
5:38 Ja henen Sanans ei ole teisse asuuainen/ Sille ettei te vsko site ionga hen lehetti.
Ja hänen sanansa ei ole teissä asuwainen/ Sillä ettei te usko sitä jonka hän lähetti.
5:39 Tutkicata Ramatuita/ Sille te leudette nijsse oleua' teillen ijancaikisen Elemen/ Ja ne ouat iotca todistauat minusta/
Tutkikaat Raamatuita/ Sillä te löydätte niissä olewan teillen iankaikkisen elämän/ Ja ne owat jotka todistawat minusta/
5:40 Ja ette te tado tulla minun tykeni/ että te saisitta Elemen.
Ja että te tahdo tulla minun tyköni/ että te saisitte elämän.
5:41 Em mine Cunnia ota Inhimisilde/
En minä kunniaa ota ihmisiltä/
5:42 Wan mine tunnen teien ettei teisse ole Jumalan rackaus.
Waan minä tunnen teidän ettei teissä ole Jumalan rakkaus.
5:43 Mine tulin minun Iseni nimeen/ ia ette te minua wastanrupe/ Jos toinen tulepi Omalla nimellens/ site te wastanrupiat.
Minä tulin minun Isäni nimeen/ ja ette te minua wastaan rupea/ Jos toinen tuleepi omalla nimellänsä/ sitä te wastaan rupeat.
5:44 Quinga te woitte vskoa/ iotka teiste Cunnian keskenen otatte? Ja site Cunnia ioca ainoast Jumalast tulepi/ ette te etzi?
Kuinka te woitte uskoa/ jotka teistä kunnian keskenään otatte? Ja sitä kunniaa joka ainoasta Jumalasta tuleepi/ ette te etsi?
5:45 Elket lwlko ette mine canna' teiden pälen Isen edes/ ombi se ioca teiden pälen candabi/ Moses/ ionga päle te toiuotta.
Älkäät luulko että minä kannan teidän päällen Isän edes/ ompi se joka teidän päällen kantaapi/ Moses/ jonka päälle te toiwotte.
5:46 Sille ios te olisitta vskonett Mosesen/ Nin te olisitta mös minun vskoneet/ Sille ette minusta hen on kirioittanut.
Sillä jos te olisitte uskoneet Moseksen/ Niin te olisitte myös minun uskoneet/ Sillä että minusta hän on kirjoittanut.
5:47 Jos ette te hene' kirioituxians vsko/ Quinga te minun sanani vskotta?
Jos ette te hänen kirjoituksiansa usko/ Kuinka te minun sanaani uskotte?

* Bethesta. Se on Somexi Spitali/ iossa ne waiwaset coriatan ioca sen Lammicon tykene oli/ cussa ne wffrattawaiset Caritzat caittijn Ja ne Sairat senkaltaista Hyue teko odhotit.
* Ette hen Inhimisen poica on.
Se Domio pite iulkisesta pidhettemen caikein Inhimisten edhes/ Sentedhen tule mös sen Domarin Inhimisse olla/ ionga iocu nädhe taita/ Ja nin mös Jumalan/ ette henen pite Jumalan Domio Stolin päle istuman.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21